Веб-бібліотека

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи:

Предмет і завдання дидактики. Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки. Зв'язок дидактики з іншими науками. Завдання сучасної дидактики початкового навчання. Види і методи дидактичних досліджень. Зміст початкової освіти. Поняття про зміст освіти. Реформування змісту початкової освіти. Навчальні плани і програми для початкових шкіл. Підручники для початкової школи. Процес навчання. Вікова характеристика готовності дітей до шкільного навчання. Сутність процесу навчання. Принципи і правила навчання. Етапи навчального процесу. Організація диференційованого навчання. Контроль та оцінка результатів навчання. Взаємозв'язок навчання і розвитку учнів. Рушійні сили розвитку дитини...

Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Промисловість України. Загальна характеристика промисловості. Одиниці виміру фізичних величин, фізичні властивості матеріалів і робочих агентів. Властивості сировини, кінцевих продуктів і робочих агентів. Теоретичні засади технології. Основні технологічні поняття та визначення. Класифікація технологічних процесів та апаратів технології. Фізико-хімічні та біохімічні закономірності в технології. Закони зберігання маси та енергії в умовах рівноваги систем. Кінетика технологічних процесів. Технологічні закономірності технології. Використання законів фундаментальних наук в технології. Принципи ресурсо- та енергозбереження в технології. Принцип інтенсифікації процесів...

БАЗИС И НАДСТРОЙКА

- понятия марксистского учения об обществе, обозначающие первичную и вторичную структуры общественной формации (см. Формации общественные) и соответствующих конкретных обществ.
Базис формации - совокупность экономических, т. е. общественных производственных, отношений определенного исторического типа; совокупность экономических отношений всех ее общественных укладов (см. Производительные силы и производственные отношения) . Надстройка - это совокупность социальных, прежде всего политических и правовых, отношений и форм общественного сознания. Различаются две части надстройки: политико-юридическая и идейная, представляющая философские, социологические, политические, юридические, этические, религиозные и др. учения. В духовной жизни общества такие учения наделены идеологическим статусом, т. е. непосредственно участвуют в формировании идеологических отношений и их институциональных форм - правовой системы, государственных и общественных учреждений и организаций и др. В ходе взаимодействия базис и надстройка - причина и следствие - меняются местами. Базис определяет надстройку, а последняя не только отражает и закрепляет базис, но и создает (или тормозит) нормативно-правовые условия его развития. В современном мире проблемы государственного регулирования экономики (т. е. обратного влияния надстройки на базис) приобретают универсальное значение.
Ю. К. Плетников


© 2009-2020  lib.ltd.ua