Веб-бібліотека

Шоботов В.М. Цивільна оборона:

Організація цивільної оборони в сучасних умовах. Основні положення міжнародного права по захисту людини. Цивільна оборона деяких закордонних країн. Цивільна оборона Росії. Цивільна оборона Федеративної Республіки Німеччини. Цивільна оборона США. Цивільна оборона України. Державна система цивільної оборони України. Завдання цивільної оборони України. Організаційний устрій і порядок функціонування цивільної оборони України. Організація цивільної оборони на об'єктах господарювання (ОГ). Сили і засоби цивільної оборони. Війська цивільної оборони України. Спеціалізовані формування. Невоєнізовані формування. Постійна комісія з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їх цілі та завдання. Єдина державна система органів виконавчої влади...

Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: Теоретичні основи психологічного консультування. Визначення психологічного консультування. Консультування як професія. Що таке консультування. Хто займається консультуванням. Де застосовується консультування. Список використаної й рекомендованої літератури. Консультування як психологічна допомога. Історичні корені психологічного консультування. Психологічне консультування. Відмінні риси психологічного консультування і психотерапії. Напрями психологічного консультування. Психоаналітичний напрям у консультуванні. Психоаналіз як теорія особистості. Структура особистості. Основні техніки у психоаналітичному консультуванні. Інші психоаналітичні теорії...
Возняк М. С. Історія української літератури. Кн. 2: На руїнах українського національного життя. На чужу службу. Занапащення українського православ'я. Від одної богослужебної до одної літературної мови. Шкільна справа. Мандрівні дяки. Чернець-мандрівець Климентій і його вірші. Чверть століття у мандрівках. Перемога релігійної унії в Західній Україні. Йосип Шумлянський. Поет шляхтич-хлопоман кінця XVII ст. Українські елементи у польському письменстві. Українська світська пісня в польських виданнях. Українська пісня в московських виданнях. Той, що його світ ловив, та не спіймав. Твори Грицька Сковороди. Філософія Сковороди. Іскри вогню в попелищі Східної України. Унія як національний чинник у Західній Україні. На узбіччі. В обороні красної літератури...
Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: Давня історія України. Київська Русь. Виникнення людської цивілізації на українських землях. Східні слов'яни. Київська Русь та її історичне значення (у двох частинах). Політична історія Київської Русі (ІX-XIІІ ст. Соціально-економічний та етнічний розвиток Русі (ІX-XIII ст. Культура Київської Русі (ІX-XIII ст. Галицько-Волинське князівство. Українські землі у складі Литви та Польщі (XIV - перша половина XVII ст. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення української держави (XIV-XV ст. Соціально-економічне та суспільно-політичне життя українського народу в кінці XV - першій пол. XVІІ ст. Консолідація та національно-духовні процеси у формуванні української народності у XV ст...
Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 роки): Світ після Другої світової війни. Основні тенденції суспільного розвитку сучасності. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в системі тоталітаризму. Країни Балтії. Республіка Білорусь. Болгарія. Велика Британія. Іспанія. Італія. Канада. Латинська Америка. Німеччина. Країни Північної Європи. Польща. Російська Федерація. Румунія. Сполучені Штати Америки. Угорщина. Франція. Чехословаччина. Чеська Республіка. Словацька Республіка. Югославія. Республіка Хорватія. Республіка Словенія. Республіка Македонія. Республіка Боснія та Герцеговина. Міжнародні відносини...

БАКУНИН Михаил Александрович

[18(30).5.1814, Новоторжский у. Тверской губ. - 19.6(1.7).1876, Берн, Швейцария], рус. революционер, один из основателей и теоретиков анархизма. Во 2-й пол. 30-х гг. жил в Москве, играл видную роль в кружке Н. В. Станкевича (см. Станкевича кружок), был близок с Белинским, потом также с Герценом и Огарёвым. В эти годы Б. изучает классич. нем. философию, в особенности - труды Гегеля, пропагандирует (толкуя по-своему) идеалистич. диалектику. В 1840 уехал за границу (Германия, Швейцария, Бельгия, Франция). Примкнув к левым гегельянцам, выразил свои радикальные воззрения в ст. "Реакция в Германии" ("Reaktion in Deutschland", 1842). Испытав нек-рое влияние идей Фейербаха, Б. эволюционировал позднее к своеобразному антропологич. материализму и "антитеологизму". Его филос. концепция, включавшая и позитивистские мотивы, в целом была непоследовательной и эклектичной.
В Цюрихе Б. познакомился с В. Вейтлингом, заинтересовался коммунистич. движением. В Париже (1844)
сблизился с П. Прудоном. Тогда же познакомился с К. Марксом и Ф. Энгельсом.
Б. участник революций 1848-49 в Праге и Дрездене. В апр. 1850 саксонским судом и в мае 1851 австр. воен. судом дважды приговорён к смертной казни, к-рая в обоих случаях была заменена пожизненным заключением. Выдан австр. властями Николаю I и заключён в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В 1857 Б. был отправлен на поселение в Сибирь. В 1861 бежал через Японию и США в Лондон. В 60-70-х гг. жил в Зап. Европе, сотрудничал с Герценом и Огарёвым; активно участвовал в организации анархистского движения, выступал против Маркса в 1-м Интернационале, из к-рого был исключён в 1872. Теория Б. окончательно сложилась к кон. 60-х гг. ("Государственность и анархия", 1873, и др.).
История, по Б. - эволюционный процесс, шествие человечества из "царства животности" в "царство свободы". Атрибутами низшей ступени являются религия и гос-во. Человек отличается от животного только мышлением, к-рое вызывает к жизни религию. Гос-во, олицетворяющее тиранию, эксплуатацию, опирается на фикцию бога. Будущее общество - строй ничем не ограниченной свободы, независимости человека от всякой власти, полного развития всех его способностей. Пронизанная индивидуализмом, анархистская теория Б. во многом соприкасается с учением Штирнера. Б. считал гос-во осн. источником угнетения масс, всех социальных зол и высказывался против всякой государственности; он резко выступал и против к.-л. использования гос-ва рабочим классом, против марксистского учения о диктатуре пролетариата. Отстаивая лозунг "свободной федерации" земледельч. и фабрично-ремесл. ассоциаций, Б. и его последователи отвергали использование в политич. борьбе избират. агитации, парламентов и т. д. Б. мечтал о социальной революции и возлагал гл. надежды на крестьянство и на ремесл. полупролет. слои города, на люмпен-пролетариат. Причисляя себя в 60-70-х гг. к материалистам и атеистам, Б., однако, в понимании роли и задач философии был близок к позитивизму Конта (см. "Федерализм, социализм и антитеологизм", в кн.: Избр. соч., т. 1, Лондон, 1915, с. 125-27). Называя себя сторонником материалистич. понимания истории, Б. трактовал марксизм в духе "экономич. материализма".
С рус. революц. движением связи Б. снова стали активными в 1868-70. Книга Б. "Государственность и анархия" оказала значит. идейное влияние на народнич. революц. движение. Б. доказывал существование "рус. нар. идеала", гл. черты к-рого он видел в обществ. землевладении, в самой идее "права на землю", присущей рус. крестьянину. Взгляды Б. оказали влияние на программу и тактику "Земли и воли" 70-х гг. Всестороннее и последоват. преодоление бакунизма связано с появлением рус. социал-демократии.
Против анархистских взглядов Б. и его дезорганизаторской деятельности в европ. рабочем движении настойчиво боролись Маркс и Энгельс. В. И. Ленин и Г. В. Плеханов дали развёрнутую критику теорий Б.


© 2009-2020  lib.ltd.ua