Веб-бібліотека

Сирохман I. В. та ін. Товарознавство продовольчих товарів:

Споживні властивості харчових продуктів. Основні речовини харчових продуктів та їх властивості. Якість продовольчих товарів. Втрати продовольчих товарів у процесі товаропросування. Стандартизація і сертифікація продовольчих товарів. Штрихове кодування і товарна класифікація експортно-імпортних продовольчих товарів. Зберігання продовольчих товарів в роздрібній торговельній мережі і вимоги до їх якості. Зерноборошняні товари. Хімічний склад зерна. Крупи. Борошно. Показники якості та дефекти крупів і борошна. Пакування, маркування, транспортування та зберігання крупів і борошна. Макаронні вироби. Хлібобулочні вироби. Плодоовочеві товари. Фактори, що впливають на хімічний склад та властивості плодів і овочів...

Максимюк С.П. Педагогіка: Загальні основи педагогіки. Дидактика. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування. Стан освіти в Україні. Глобальна освіта й українська школа. Система освіти в Україні та її диференціація. Основні принципи організації освіти в Україні. Закон України «Про загальну середню освіту». Національна доктрина розвитку освіти (витяг). Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (витяг). Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень. Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія формування як самостійної науки. Визначення основних понять педагогіки. Методологія педагогіки. Структура педагогічної науки, її галузі. Зв'язок педагогіки з іншими науками...
Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Моральні цінності в сучасному світі. Що таке етика. Етос і мораль. Етика як філософська наука. Завдання науки етики. Мораль як соціальний феномен. Попереднє зауваження. Мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Мораль та інституційна регуляція. Мораль і право. Мораль і звичай. Мораль і спільноти. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів. Мораль і соціальна диференціація суспільства. Етичні проблеми національних відносин. Загальнолюдське в моралі. Чи існує прогрес у царині людської моральності. Поняття і структура моральної свідомості. Місце моральної свідомості в системі моралі (Порядок дальшого викладу)...
Історія сучасного світу / За ред. Г.К. Парієнко: Основні тенденції суспільного розвитку країн світу після Другої світової війни. Україна в контексті світового розвитку. Предмет та основні завдання курсу «Історія сучасного світу». Джерела та українська історіографія. Сучасний поділ та класифікація країн світу. Зміни у світі після Другої світової війни. Формування нової системи міжнародних відносин на основі принципу мирного співіснування. Основні тенденції світового суспільного розвитку. Соціально-політичний та економічний розвиток країн Західної Європи у другій половині XX - початку XXI століття. Особливості повоєнної відбудови та подальшого розвитку держав Західної Європи. Європейська інтеграція. Вплив Європейського Союзу (ЄС) на розвиток інтеграційних процесів у Європі...
Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Основи стандартизації. Державна система стандартизації України. Загальні відомості про стандартизацію. Основні терміни та їх визначення з стандартизації. Організація роботи зі стандартизації в Україні. Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації. Рада стандартизації. Технічні комітети стандартизації. Інші суб'єкти, що займаються стандартизацією. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації. Об'єкти стандартизації. Стандарти та їх застосування. Порядок розроблення і прийняття, перевірки, внесення змін та перегляду стандартів. Порядок застосування стандартів. Застосування стандартів у технічних регламентах...
Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів: Якість як основна категорія товарної експертизи. Поняття якості товарів. Фактори формування і збереження якості товарів. Оцінювання якості товарів. Контроль якості товарів. Експертиза товарів. Загальні поняття, предмет, мета, завдання експертизи товарів. Класифікація експертиз. Суб'єкти і об'єкти експертизи, товарів. Методи товарної експертизи. Організація і техніка проведення експертизи. Товарознавча експертиза. Експертиза нормативної і супровідної документації. Експертиза кількості товарів. Експертиза якості товарів. Товарознавча судова експертиза товарів. Митна експертиза товарів. Санітарно-гігієнічна експертиза. Основні поняття санітарно-гігієнічної експертизи...
Коляда Т.А. Правове регулювання туристської діяльності: Законодавчі акти в сфері туризму. Цивільно-правові зобов'язання та договори. Правовий режим міжнародної туристичної діяльності. Міжнародні нормативні акти. Регламентація міжнародної туристської діяльності в законодавстві України. Порядок оформлення виїзду українських громадян за кордон. Поняття і види підприємницької діяльності в галузі туризму. Правове регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму. Юридична відповідальність за порушення у сфері підприємницької діяльності. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності...
Пашутинський Є.К. Діловодство кадрової служби: Основна організаційна документація. Штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення про структурний підрозділ. Колективний договір. Трудовий договір. Посадова інструкція. Документація з особового складу. Розпорядчі документи з особового складу. Прийняття на роботу. Переведення на іншу роботу. Звільнення працівників. Надання відпусток. Відрядження. Заохочення. Стягнення. Матеріальна відповідальність. Трудова книжка. Облік кадрів. Особова картка. Особова справа. Табельний облік робочого часу. Охорона праці. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Зберігання кадрової документації...
Возняк M.X. Історія української літератури. Кн. 1: Племінне походження українського народу. Українські племена. Українська народність. Україна та східне слов'янство. Історична доля і роль України. Українська мова. Справа української літературної мови. Усна словесність і письменність. Література. Поділ історії української літератури на доби. Давня доба української літератури. Основи давньої доби української літератури. Християнство. Два типи християнства. Виникнення церковнослов'янської літератури. Болгарська література. Мова церковнослов'янської літератури й письмо. Література передхристиянської доби. Двовір'я. Чужоземні впливи. Культурні, осередки й освітній рівень. Справа збереженості пам'яток літератури. Перекладне письменство...
Основы научных исследований / Под ред. А.А. Лудченко: Наука и научное исследование. Наука. Научное исследование. Научно-техническая информация. Формулирование темы научного исследования. Формулирование цели и задач исследования. Методология теоретических исследований. Методология экспериментальных исследований. Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов и предложений. Внедрение и эффективность научных исследований. Внедрение научных исследований. Эффективность научных исследований. Общие требования и правила оформления научно-исследовательской работы. Общие требования к научно-исследовательской работе. Правила оформления научно-исследовательской работы. Рецензирование научно-исследовательских работ. Доклад о работе...
Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств: Основи страхового бізнесу. Економічний зміст страхування. Поняття страхування. Основні поняття в страхуванні. Страховий ризик. Класифікація в страхуванні. Договірні відносини в страхуванні. Організація страхової справи в Україні. Державне регулювання страхової діяльності. Перехід страхового ринку України на міжнародні стандарти. Організаційні форми страховиків. Аквізиція страхової компанії. Системи страхових відносин. Сучасний стан страхового ринку України. Основні показники. Частка страхування у ВВП. Розвиток окремих видів страхування. Популярність страхування в Україні. Страхування як елемент ризик-менеджменту в туристичній діяльності. Характеристика ризиків у туристичній діяльності...

АНТРОПОСОФИЯ

(от греч. "антропос" - человек и "софиа" - мудрость) - религиозно-мистическая концепция человека, ориентированная на представление о нем, как единстве собственно человеческого и божественного. Понятие А. используется в двух наиболее распространенных значениях. Во-первых, как самоназвание религиозно-философского течения, основанного в 1912 г. Рудольфом Штейнером (1861 - 1925) и развивавшегося под эгидой возглавляемого им Антропософского общества в г. Дорнах (Швейцария). Во-вторых, в более широком смысле термин "А." применяется к человековедческим концепциям в рамках различных религиозно-мистических учений (неоплатонизм поздней античности, гностицизм, патристика, православный исихазм, Экхарт, Сузо, Бёме, фон Баадер, Сен-Мартен, каббализм, софиологическое всеединство и др.). Объединяющим мотивом для всех перечисленных концепций является принципиальное противопоставление антропософского образа человека традиции натуралистического, рационалистического, научно-эволюционного решения данной проблемы. В силу этого А. предстает не только как один из вариантов философской антропологии, но и как ее методологическая оппозиция. Данное обстоятельство подчеркивается самой терминологической семантикой: "софия" вводит образ целостной, сверхрациональной, мистическисоборной мудрости в противовес строго дискурсивному, рационально-теоретическому "логосу". Тем самым задается, с одной стороны, особая методологическая установка на осмысление природы и сущности человека в связи с природой и сущностью божественного, абсолютного, сверхсущего; последнее же, как правило, представляется трансцендентным Для чисто рационально-теоретического познания объектом. С другой стороны, Результатом антропософского представления человека оказывается устойчивый образ "двуединства природ": первой - наличной (всегда вторичной, ограниченной, временной, телесно определенной, функционирующей по естественнофизиологическим законам) и второй - сущностной (первичной, потенциально безграничной, становящейся в качестве смысловой и целевой основы человеческого бытия). При этом индивидность обычно относится к аспектам наличной природы, тогда как сущностная природа носит сверхиндивидуальный характер. В целом, можно обнаружить аналогичные мотивы в понимании человеческой сущности и в натуралистической, и в рационалистической версии антропологии. Будучи вписанными в универсально-метафизические системы философии, антропологические концепции обретают смысловые компоненты антропософского видения человека, но без явно выраженной ориентации на мистико-интуитивное познание с присущими ему образностью, символизмом, антропоморфизмом и теистическими тенденциями. Такого рода сближение может быть произведено по отношению к классическим вариантам антропологии (Платон, Спиноза, Гегель и др.). Т. о., можно говорить о логической тождественности концептуальных схем "человеческой сущности" в метафизической антропологии и А.: существенное различие вырастает лишь из методологии философского человекознания, реализуясь в специфической акцентировке определенных аспектов целостного представления о человеке. В общем контексте развития А. достаточно явно проступает платоновский субстрат, являющийся и фундаментом традиционно-метафизической антропологии. Это, прежде всего, принцип двойственности человеческой сущности, отождествление "подлинности" человека с духовным началом, возведение индивидуально-духовного к духовному сверхсущего порядка, смысловой мотив трансцендирования как раскрытия и реализации своей "подлинности", преодоления ограниченного и несубстанционального "здесь-бытия", принципиальный характер когнитивного восхождения к самопознанию и самоотождествлению со сверхсущим первоисточником и т. д. Устойчивые мотивы такого рода предоставляют достаточно широкие возможности для вариативной интерпретации как в духе индуистского космоцентризма, так и в духе христианского персонализма, что предопределяет характерную тенденцию А. к методологическому и интеркультурному синкретизму, так или иначе проявляющемуся в данных традициях. Первыми опытами разработки целостной антропософской системы на основе платонизма являются позднеантичные мистические учения - неоплатонизм, неопифагореизм, гностицизм, учение Филона Александрийского. Несмотря на существующие между ними разногласия и противоречия во взглядах на природу и сущность человека, здесь присутствуют все вышеперечисленные мотивы А. Ведущим из них следует полагать идею самопревозмогания односторонне ограниченной наличности, посюстороннего бытия, трактуемого с позиции его "падшести", "преходящести", "темноты" по отношению к так или иначе постулируемому Единому, Сверхсущему, Абсолюту, Богу. Пути и средства трансцендирующего становления представлены различными вариантами: от мистического созерцания Единого внутри собственного сознания до экстатического преклонения перед Божественной личностью, от аскетической дисциплины до оккультных процедур. Традиции позднеантичной А. получили своеобразную интепретацию в становящейся христианской религиозно-философской и богословской мысли III - V вв. Особенностью этого варианта А. является стремление преодолеть свойственный позднеантичной мистике субъективизм, используя в качестве смыслообразующего концепта идею Богочеловечества. Благодаря этому в А. впервые входит социальный аспект, выраженный рядом религиозных символов, получающих философскую интерпретацию. Раннехристианская А. в целом сохраняет мотив вторичности телесно-индивидуального, посюстороннего бытия человека, утверждая доминирование духовно-божественного над тварным. При этом духовность непосредственно возводится к универсально-духовной основе мира - Богу-Отцу и, одновременно, оказывается воплощенной в личности Христа, становящейся для богословской традиции предельным выражением Богочеловечества как преданности и перспективы. Двуединство индивидуального и социального как сущностная основа человека традиционно выражается в двух характерных мотивах. Во-первых, в утверждении всечеловеческого масштаба спасения как целостного трансцендирования. В концепции спасения разрабатываются мотивы, существенно расходящиеся с А. античного мистицизма: вероучительный догмат о спасении предполагает преображение всего человеческого существа, а не только его духовно-божественной сущности. Отцами церкви разрабатываются концепции "избывания" греховности и тварности в единении с Богом, "просветления" телесности светом духовной истины и любви, становления "святой телесности" посредством акта Божественной Благодати и т. п. Во-вторых, в тесной связи с антропософскими разрабатываются экклесиологические мотивы: становление Богочеловечества как вселенский процесс предопределяется становлением церкви Символ церкви выступает своего рода опосредующим звеном в цепи религиозно-философского дискурса. Здесь воедино сводятся мотивы персонализма и социоцентризма, единства духовного и телесного, просветляющегося духом, самостоятельного становления человечества и благодатного преображения. В дальнейшем развитии христианской А. церковь в качестве философемы занимает одно из важнейших мест, т. к. этот символ позволяет выстраивать многообразные спекулятивные концепции: экклесиологическая символика пластично адаптируется как к абстрактно-схематическим уровням А., так и легко "заземляется", отождествляясь с реальным церковным сообществом. Теория и практика раннего христианства, подобно антропософским учениям античности, также представляет разнообразный спектр путей и средств трансцендирования человеческого к Богочеловеческому. Здесь речь может идти об аскетическом "умерщвлении плоти", мученичестве, морально-духовном самосовершенствовании (через смирение гордыни и культивацию любви к другому), молитвенном экстазе, монашеском организованном и упорядоченном аскетизме и т. д. В католической традиции основной упор постепенно переносится на служение церкви и неукоснительное исполнение обрядово-культовых предписаний. В православной традиции акцентируется непосредственное единение с Абсолютом в процессе молитвенного общения. Кроме того, в православном богословии, начиная с VII - VIII вв., постепенно формируется особое понимание сущности человека: личность полагается ипостасью соборной сверхличности. Последняя трактуется как совокупное человечество, целостное объединение сознаний, либо как богочеловеческий символ. На этой основе вырастает православный исихазм (Максим Исповедник, Григорий Палама и др.). Благодаря влиянию исихастского богословия в православной догматике утвердилось представление о смысле и назначении человека как обожении, имеющем характер энергийного слияния собственно человеческого и божественного. При этом, с одной стороны, указывается на существенную активность обожения-самопревозмогания, с другой, фундаментальная категория личности остается принадлежащей уровню божественного бытия (теистический персонализм). В плоскости же тварного бытия человек суверенен в своем стремлении и активности, направленной на "стяжание благодати". Этот процесс не является чисто индивидуальным, т. к. в нем актуализуется и проявляется "всечеловечность" индивида, его открытость церковному сознанию, т. е. личное обожение и есть самосозидание соборности. Вместе с тем в исихастскую А. входит важное внутреннее противоречие: энергийно-соборный путь обожения предполагает либо тенденцию к значительной субъективизации Бога, либо к обезличиванию индивида, что в равной степени противоречит христианской догме Так или иначе возникает необходимость в опосредуюшем начале, обеспечивающем соединение противоречивых аспектов личностно-соборного становления. В различных версиях А. (как православной, так и католической и протестантской) формируются своеобразные концепции такого посредника. Один из наиболее распространенных вариантов - идея сущностного и структурного тождества "верхнего" и "нижнего" миров, реализующегося прежде всего в антропно-индивидном бытии. Сам по себе этот принцип имеет давнюю историю, он разрабатывался еще в мистических школах индийской (йога, миманса) и китайской (даосизм) философиях. В европейской мистической традиции этот принцип получил наиболее развитое толкование в гностических учениях (символ Антропоса - космического человека, тождество уровней психического развития личности зонной структуре умопостигаемого космоса), существенно повлиявших на становление философских аспектов средневековой алхимии, оккультизма. Фактически тот же потенциал заложен в фундаментальных идеях каббализма (где, пожалуй, впервые средоточием макро- и микрокосмического тождества оказывается Слово) и неоплатонизма (троичная структура универсальной онтологии и духовно-личностного бытия). Эти характерные мотивы находят свое отражение в трактатах Псевдо-Дионисия Ареопагита. Здесь, с одной стороны, выстраивается целостная картина мироздания, выраженная в форме взаимопереходящих уровней онтологической организации, объединенных троичноипостасным принципом. С другой стороны, "Ареопагитики" (особенно "О Божественном мраке") вводят проблему несоизмеримости тварно-человеческого и универсально-божественного. Исходом и истоком мистического гнозиса (именно в этом плане преимущественно рассматривается процесс обожения) является трансцендентный Божественный мрак. Это и состояние души адепта, и онтологический фундамент мира и личностного бытия. Тем самым ставится вопрос о невозможности чисто дискурсивного, последовательного познания Бога, что означает неразрешимость поступательного самопревозмогания, разрыв в ткани Богочеловеческого дискурса. Та же идея лежит в основании пререформатской А. Майстера Экхарта (учение о "темной природе Божества", трансцендентной даже по отношению к его собственному разуму и личностно-троичному бытию) и диалектически разрабатывается Я. Беме(учение об "унгрунд" - безосновном основании бытия). Погружение индивида в исходную тьму, ничто полагается снятием всех позитивно-онтологических рамок существования и дискурсивных аспектов мышления. Это полное преображение "земного", "тварного" статуса личности, выход за пределы собственной природы, превращение человека в онтологический центр мироздания. Особое значение в этом процессе имеет воплощение Божественной мудрости (Софии), соединяющей в себе как творческие, так и тварные параметры, как разумно-рациональное, так и сверхрациональное, целостное мировосприятие. Тем не менее, "темная" подоснова бытия, несвязанность, чистая негативность остается указанием на проблематичный характер динамической трансформации существования и сущности человека. Кроме того, во всех трех вариантах А. сохраняет принципиальный акцент на чисто субъективное, эгоцентрическое становление софийной личности. Опытом синкретического объединения субъективной софиологии и соборной мистики исихазма становится русская школа всеединства, внесшая свой вклад в развитие антропософских идей. А. всеединства от В. С. Соловьева до Л. П. Карсавина разрабатывает целый спектр софиологических концепций человека и Богочеловечества. Особенностью этой ветви религиознофилософской А. является попытка последовательного синтеза мистико-богословских мотивов А. с метафизическими схемами гегельянства, шеллингианства, романтизма. Кроме того, антропософийный дискурс всеединства приобретает характерную историософскую и социософскую заостренность за счет его вписывания в эволюционистскую картину всечеловеческого становления. Наиболее характерными моделями представления человека в метафизике всеединства являются софийно-соборные построения В. С. Соловьева с выраженными пантеистическими тенденциями, идея коллективно-органического софийного познания С. Н. Трубецкого, антиномичные концепции С. Н. Булгакова и П. А. Флоренского, концепция соборной социологии С. Л. Франка, Симфоническая Личность Л. П. Карсавина. Специфическая черта всех этих концепций - своеобразный символический персонализм, благодаря которому фактически исчезает онтологическое разграничение космического, социального и индивидуального. Вселенское Богочеловечество не столько созидается, сколько эволюционно актуализуется из первоначального носителя теокосмоантропного всеединства, каковым и является София. В социально-историческом горизонте антропософийная схематика становится, как правило, основой развертывания своеобразных моделей оптимального типа общества: от вселенской теократии В. С. Соловьева до церковно-симфонической модели Л. П. Карсавина (до определенной степени сопоставимой с тоталитарным типом социума) и социософии С. Л. Франка, где соборная онтология уступает место динамической системе духовных связей между сочленами общественного организма. Социальные и исторические аспекты А. всеединства вполне сопоставимы с мотивами раннепозитивистской органической социологии (О. Конт, Э. Дюркгейм), а троичная схематика исторического процесса восходит к историософии Иоахими из Флориды (XII в.). Близкие антропософские концепции разрабатывались представителями т. н. академической православной философии (см. "Антропология православная"). В качестве попытки преодоления имперсоналистических тенденций софиологической А. всеединства можно рассматривать персоналистские построения Н. А. Бердяева и близких к нему католических мыслителей - Н. Недонселя, Г. Мадинье, Ж. Лакруа. У Бердяева антропософское учение сохраняет ориентацию на целостно-интуитивное осмысление проблемы человека с позиции несводимости свободы и творчества как антропно-онтологических оснований к чистой позитивности; эволюционному прогрессу человечности здесь противопоставляется все то же мистическое слияние личности с Божественной Личностью. Католический персонализм, заимствуя мотивы Ф. Шлейермахера, М. Шелера, К. Ясперса, П. Тилиха, выстраивает учение об особом статусе личности: личность сама по себе нечто большее, чем чистая индивидность и в таком качестве является главной "заботой" мира и цивилизации. Гармонизация социально-индивидуального взаимодействия воспринимается как аналог Богочеловеческого апофеоза. Т. о., в различных ветвях христианской философии происходит постепенное обмирщение основных идей А., их относительная рационализация и адаптация к социоцентрическому мышлению XX в. С другой стороны, антропософские идеи содержат в себе мощный психологический потенциал, который начинает активно разрабатываться во второй половине XIX в. Исходным пунктом становится формирование ряда мистико-оккультных течений, претендующих на целостный синтез "сокровенного знания" Запада и Востока. Задача этого движения - преодоление духовной изоляции отдельных цивилизаций, открытие новых возможностей внутреннего развития личности и всего человечества. Особое место в этом ряду занимает Теософическое общество Е. П. Блаватской, от которого в начале XX в. обособляется Антропософическое общество Р. Штейнера. Основой его учения становится принципиальный синтез европейской мистической А. с мотивами индуистского оккультизма и тантризма. Центром антропосферной системы Штейнера является особый образ человека, чье бытие ставится в прямую связь с космоструктурой и мировой эволюцией. Основная идея А. - сущностное единство космического бытия, реализующееся через взаимодействие "мировых эонов", создающих как структурно-онтологические иерархии, так и определяющих последовательные этапы универсальной эволюции космического целого. Человек определяется как потенциально совершенствующееся существо, преодолевающее свою исходную природно-телесную, психофизическую ограниченность. Это самовозрастание, руководимое "духовной наукой" или А., происходит через последовательное восхождение индивидуального сознания по "слоям субстанциональной человечности" - от грубо-физического до всеедино-космического. Этот процесс двоякий: гностическое раскрытие сокровенного образа мира в эволюционирующем разуме и субстанциональное эволюционирование психических и физических способностей. По сути, здесь выражена древнейшая идея мистицизма о возможности опознания собственного существа как вместилища существа мира. Специфика Штейнеровой А. обнаруживается в стремлении придать эзотерическим концепциям форму научного дискурса, определить направления их прагматического использования (особенно в психологии и педагогике), создать на этой основе возможность целенаправленного изменения современной культуры и цивилизации, преодолеть культурно-психологическую несовместимость "западного" и "восточного" миров. Во многом благодаря популяризаторской и литературной активности Штейнеровского общества в современном массовом сознании укоренились концепции "астрала", "ауры", "кармы" в качестве инструментов прикладной психологии, а сама преимущественно эзотерическая традиция А. стала одним из компонентов "массовой культуры" современности. Кроме того, под эгидой Антропософического общества развивается т. н. Вальдорфская педагогика, пытающаяся синтезировать традиции гуманитарного образования с "проблемным обучением", целью чего является формирование "целостного духовно-теоретического видения мира" как фундамента новой культуры и, в перспективе, нового человечества. В отечественной культуре влияние Р. Штейнера испытали А. Белый, А. Блок, Н. Тургенев и др. В кругах русского зарубежья действовали оккультно-эзотерические кружки П. Успенского, Г. Гурджиева, развивавшие сходные со штейнеровским антропософские учения. До известной степени влияние А. прослеживается в творчестве М. Волошина, П. Флоренского и С. Булгакова. Аналогичные штейнеровским представления о сущности и месте человека в целостно-космическом бытии и истории развивались Д. Андреевым, для творчества которого также характерно активное синтезирование православных мотивов А. с традициями индуистского и буддистского эзотеризма, восстановление гностических иерархий, учение о предопределенной мировой эволюции и формировании единой всечеловеческой религии. В конечном счете, основные мотивы А. в самых различных вариантах их выражения являются одной из фундаментальных моделей самосознания человека и культуры, сохранившей свое влияние вплоть до современности. Е. В. Гутов


© 2009-2020  lib.ltd.ua