Веб-бібліотека

Горлач М.І. та ін. Основи філософських знань:

Що таке філософія. основні етапи розвитку філософії. Зародження та розвиток філософських вчень. Розвиток філософських знань в Україні. Сучасна світова філософія. Проблеми онтології та гносеології. Матерія. Буття. Людина. Свідомість. Пізнання. Практика. Основи соціальної філософії. Природа та суспільство. Суспільство. Філософський аналіз. Цінності. Духовне життя суспільства. Повсякденність. Сенс і спрямованість історії. Логіка. Логіка - наука про мислення. Поняття. Судження. Основні закони логіки. Умовивід. Основи етики та естетики. Етика: предмет і значення. Мораль - соціальне явище: спосіб соціальної регуляції соціальних відносин. Функціонування моралі. Естетика: роль у житті людини та суспільства. Естетична свідомість...

Укладач О. І. Когут. Основи ораторського мистецтва: Риторика як наука і мистецтво. Історія ораторського мистецтва. З, Цицерон та Феофан Прокопович - видатні оратори. Соціально-політичне красномовство: парламентська промова. Сучасний риторичний ідеал. Тема, цільова установка промови. Збір матеріалу. Інформаційні промови. Композиція промови: вступ, основна частина, висновки. Аналіз композиції промов. Аналіз композиції промов видатних ораторів. Методи побудови промови (індуктивний, дедуктивний, хронологічний). Промови з метою переконати. Закличні промови. Конспект. Складання конспекту лекції. Теза, аргумент, спосіб доведення в лекції. Розробка системи аргументів. Основні жанри ораторських виступів - лекція, доповідь, промова. Похвальні промови...

АКТУАЛИЗМ

- метод научного исследования исторически изменяющихся объектов, при котором настоящее их состояние выступает ключом к пониманию их прошлого. В соединении с постулатом униформизма, т. е. допущением, согласно которому основные законы изменения объектов едины и неизменны в течение всего времени их существования, принцип актуализма сыграл выдающуюся роль в становлении в XIX в. научной геологии (Ч. Лайель), а затем и научной биологии (Ч. Дарвин) путем построения соответствующих эволюционных теорий процессов исторического развития земной коры и видов живых организмов, населяющих ее. Следует иметь в виду, что в отличие от простых исторических реконструкций прошлого, эволюционные теории исследуют универсальные причинные механизмы и законы исторического развития (как путем прямого наблюдения этих сил в природе, так и методами эксперимента и математического моделирования) и, следовательно, без допущения принципов актуализма и униформизма сама формулировка их была бы попросту невозможна. По существу принцип актуализма является специфической формой выражения в науках, имеющих дело с исторически развивающимися объектами, более общего методологического принципа единообразия законов природы, лежащего в основе всего классического естествознания. (См. исторический метод познания, развитие, научная теория).
В.Г. Борзенков


© 2009-2020  lib.ltd.ua