Веб-бібліотека

М'ясоїд П. А. Загальна психологія:

Система понять і категорій психології. Психологія як наука. Становлення психології. Етапи історичного поступу психології. Міфологічний етап. Філософський етап. Науковий етап. Формування засад наукової психології. Напрямки психології у XX ст. Психологія у пошуках свого предмета. Психологія як система знань. Психологія серед інших наук. Методологічні принципи психології. Методи психологічного дослідження. Основна проблема психології. Мозок і психіка. Буття і свідомість. Людина і світ. Розвиток психіки. Психіка у філогенезі та історіогенезі. Типи і форми поведінки організмів. Стадії розвитку психіки. Виникнення первісної свідомості. Онтогенез психіки. Психічний розвиток на рівні організму. Психічний розвиток на рівні індивіда...

Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини: Історичний нарис. Основні відомості про структуру та функції клітин, тканин, органів і систем. Апарат руху й опори. Кістки. Осьовий скелет. Скелет голови. Кістки мозкового черепа. Кістки лицевого черепа. Хребтовий стовп. Грудна клітка. Додатковий скелет. Кістки верхньої кінцівки. Кістки нижньої кінцівки. Суглоби кінцівок. М'язи. М'язи частин тіла. Системи крові та кровообігу. Система крові. Склад, кількість і фізико-хімічні властивості крові. Клітини крові. Зсідання крові (гемокоагуляція). Групи крові. Система кровообігу. Діяльність серця. Кровоносна система. Лімфатична система. Дихальна система. Дихання. Вентиляція легенів. Газообмін в легенях і тканинах. Регуляція дихання. Травна система. Травлення. Обмін речовин...
Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи / За ред. Волошина І. М: Теоретичні аспекти розвитку сільського туризму. Основні види та форми розвитку сільського туризму. Світовий досвід розвитку сільського туризму. Рекреаційний потенціал сільського туризму. Роль культурно-пізнавального потенціалу в розвитку сільського туризму. Територіально-просторові ресурси сільського туризму. Організація та планування сільського туризму. Історичні передумови становлення та організаційно-законодавче забезпечення у сфері сільського туризму України. Стратегічне планування сільського туризму. Маркетинг послуг гостинної садиби. Технологічні основи гостинності. Основні вимоги щодо облаштування агрооселі для прийому туристів. Організація праці менеджера...
Дмитрук О.Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм: Екологічний туризм. Основні концепції, поняття та підходи. Екотуризм базові поняття і терміни. Принципи, функції та завдання екологічного туризму. Гносеологічні та історичні основи екологічного туризму. Розвиток теоретичних та практичних засад пізнавальних природознавчих та краєзнавчих подорожей в світі. Розвиток теоретичних та практичних засад пізнавальних туристсько-краєзнавчих подорожей і екскурсій в Україні. Екотуристська діяльність. конструктивно-географічні основи менеджменту в екотуризмі. Екотуристська діяльність. Конструктивно-географічні основи менеджменту в екотуризмі. Науково-методичні основи менеджменту в екотуризмі. Суспільно-економічні основи та економічний зміст стратегічного менеджменту в екотуризмі...
Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: Наука як система уявлень про світ (дійсність). Сутність науки. Етапи розвитку науки. Класифікація наук. Теоретична основа наукових досліджень. Структура наукової теорії. Функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій. Економічна наука в системі гуманітарного знання. Методологія і методи наукових досліджень. Методологічна культура науки. Наукова парадигма. Методологія економічної науки. Методи наукових досліджень. Логіка наукового дослідження. Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування наукового дослідження. Види навчально-дослідницьких робіт. Самостійна робота студента в системі навчального процесу. Сутність і структура самостійної роботи...
Матвієнко В. Я. Соціальні технології: Вступ до теорії соціальних технологій. Соціалізація як неодмінна умова реалізації соціальних технологій. Сучасні тенденції суспільного розвитку. Основні поняття соціалізації. Людина в процесі соціалізації. Середовище соціалізації. Соціальні системи і процес соціалізації. Соціальний процес - предмет технологізації. Основні теоретичні принципи побудови соціальних технологій. Соціальні технології як частина соціальних стосунків. Класи і типи соціальних технологій. Технології влади. Суспільство і держава. Проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави. Політична система як ціле. Політична влада. Суть і способи функціонування політичної влади. Механізм реалізації політичної влади. Технологія демократичних виборів...
Юридична психологія / За ред. Я. Ю. Кондратьєва: Теоретичні та методологічні засади юридичної психології. Поняття та основні категорії психології. Предмет, система та завдання юридичної психології. Історія розвитку юридичної психології. Рання історія юридичної психології. Розвиток юридичної психології у XX столітті. Психологічна характеристика юридичної діяльності. Психологічна структура юридичної діяльності. Психологічні особливості юридичної діяльності. Психологія особистості. Особистість та діяльність. Сутність та структура особистості. Психологія діяльності. Будова та різновиди діяльності. Психічні пізнавальні процеси особистості. Відчуття та сприймання. Пам'ять. Мислення та уява. Увага. Емоційно-вольова сфера особистості працівників правоохоронних органів...
Москаленко А. З. Теорія журналістики: Предмет і завдання курсу. Поняття «журналістика». Університетська підготовка журналістів. Нова журналістська формація. Журналістика як мистецтво і як наука. Інформаційний підхід у журналістиці. Суспільство і соціальна інформація. Відкритість інформаційного простору. Основні принципи інформаційних відносин. Доступ до інформації. Види інформації. Правила передачі інформації. Нормативна база діяльності преси. Свобода преси. Правові основи функціонування ЗМІ. Законодавче забезпечення захисту інформаційного простору. Норми професійної етики журналіста. Результативність журналістської діяльності. Функції як результат поєднання мети та засобів її досягнення. Принципи журналістики як основа ефективного функціонування ЗМІ...

"КОЛЕСО ЖИЗНИ"

(санскр. бхавачакра, пали бхавачакка;др. названия - колесо бытия, круг сансары, круговорот перерождений) - одна из ведущих концепций будд. модели мироздания. Любое живое существо с его чувствами, желаниями и продиктованными ими поступками замкнуто внутри "К. ж.", где его ожидает бесконечная цепь перерождений. Три осн. причины - гнев, сладострастие, неведение (или ненависть, вожделение, иллюзия;см. Клеша), отравляющие сознание живых существ, не дают им возможности вырваться за пределы "К. ж.". 6 сфер или миров сансары (мир богов, асуров, людей, животных, ненасытных духов прета. и мир адских мук) - вот то жизненное пространство, в пределах к-рого вращается все живое, перерождаясь либо в своем, либо в любом из остальных 5 миров. Наиб. благоприятный из них для прорыва в цепи перерождений - мир людей, а вовсе не богов. Каждый человек при определенном количестве заслуг согласно карме может в след. раз переродиться в мире богов, однако и боги не гарантированы от плена чувств, желаний и вытекающих из них неблагих поступков, а значит, как и все остальные, подвластны карме и в след. перерождении вполне могут оказаться в облике животного, человека или асура. Ближе всего к прорыву цепи перерождений стоит человек. Только его личная воля и сознание способны прервать этот поток, открыть в себе истину, стать на путь Будды, и, если выбранный метод окажется верен, достичь просветления в течение одной жизни. Судьба царевича Гаутамы наглядный тому пример. Адепты, прошедшие посвящение, концепцию "К. ж." воспринимают разумом, но для рядового верующего существует его наглядное изображение, отработанное в деталях и достаточно впечатляющее. Кроваво-красное чудовище, материализованный символ неутоленных желаний и неизбежной расплаты за них, крепко держит в пасти и лапах "К. ж.". Последнее выглядит как 4 вписанных друг в друга круга, поле каждого из них заполнено весьма реалистич. в деталях изображениями, выступающими как символы определенных религ.-филос. идей. Цент. круг занимают курица, змея и свинья - символы сладострастия, гнева, неведения. Во 2-м круге по черному полю скатываются в ад связанные грешники, по светлому полю восходят в мир богов праведники. В 3-м круге изображены все 6 миров сансары: вверху мир богов, внизу - ад, а справа - мир людей и прета, слева - асуров и животных. Обитатели всех 6 миров заняты своими обычными делами: боги невозмутимо сидят на лотосах, грешники корчатся в муках в горячих и холодных подразделениях ада, за ними следит владыка ада Яма. Асуры воюют с богами и друг с другом, прета никак не могут насытить свои огромные животы, животные пасутся, резвятся, грызутся и т. д., люди заняты мирскими делами: едят, любят друг друга, рожают, болеют, умирают - 6 миров, 6 видов живых существ и все снедаемы бесчисл. желаниями. И, наконец, внешний круг содержит 12 не связанных друг с другом единым сюжетом изображений, но именно они несут на себе осн. филос. нагрузку, символически воспроизводя 12 нидан - взаимосвяз. причин, согласно закону зависимого происхождения, порождающих беспрерывный поток индивид. жизней. В буддологич. лит-ре неоднократно описаны символы, с помощью к-рых изображаются ниданы. Их назначение - приспособить филос. высший уровень осмысления нидан к возможности восприятия его неподготовленным разумом, т. е. на низшем уровне. Последовательный перечень их таков. Нидана 1-я: слепой, бредущий с палкой; на низшем уровне - это неспособность различить дорогу во тьме, на высшем - неведение (авидья), затемняющее сознание, делающее неизбежным новые перерождения. Нидана 2-я: горшечник лепит из глины горшки, придавая им ту форму, к-рую он захочет; на высшем уровне изображение означает, что совокупность деяний человека (санскара) в прошлой жизни предопределяет его облик и рождение в следующей. Нидана 3-я: обезьяна, влезающая на дерево и срывающая с него плоды;означает, что сознание( виджняна) находится в зачаточном состоянии, хотя все элементы, сформировавшие новую личность, в совокупности уже имеются. Нидана 4-я: человек, плывущий в лодке по безбрежному океану жизни; означает, что нечувств. и чувств. элементы (нама-рупа) еще не определились и потому личность - эмбрион пока никаких переживаний не имеет. Нидана 5-я: дом с запертыми окнами и дверями; означает, что 6 баз или 6 органов чувств (шадаятана) уже оформились, но пока не пробудились. Нидана 6-я:слившиеся в объятиях мужчина и женщина; означает соприкосновение (спарша) сознания и органов чувств, которое служит толчком к их пробуждению. Нидана 7-я: человек, в глаз к-рого попала стрела; означает чувства (ведана) приятные и неприятные, к-рые человек испытывает в первые 2 года своей жизни. Нидана 8-я: человек с чашей вина в руках; означает проснувшееся в молодом человеке желание (тришна), утоление к-рого ведет к появлению нового желания, еще более сильного, чем предыдущее. Нидана 9-я: человек, рвущий с дерева плоды; стремление к жизни (упадана) ведет человека к опред. цели. Нидана 10-я:беременная женщина или курица, несущая яйца; означает, что жизнь (бхава) достигла полного расцветали завершения, в ней заложен переход к будущей жизни. Нидана 11-я: рожающая женщина; рождение (джати) означает начало нового витка жизни, нового звена в цепи перерождений. Нидана 12-я: согбенный старик,бредущий с мешком на спине (иная версия рисунка - старик, несущий на спине мертвеца, т. е. себя самого в умершем виде) означает старость и смерть (джарамарана), завершающие жизнь, подводящие итог сумме деяний и определяющие карму и последующее перерождение. Наглядности изображения К. ж. придается большое значение в ваджраяне, особенно в школе гелугпа. Ее основатель Цзонхава посвятил К. ж. часть своего соч. "Ламрим чхенмо". Н. Л. Жуковская


© 2009-2020  lib.ltd.ua