Веб-бібліотека

Жорняк Т.С. Вища освіта України і Болонський процес:

Європейська освітня інтеграція. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами. Системи вищої освіти у країнах Європи та Америки. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу. Європейська кредитно-трансферна система накопичення - ECTS. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської сис-теми перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України. Запровадження кредитно-модульної системи...

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Загальні засади педагогіки вищої школи. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Педагогіка вищої школи як наука. Зв'язки педагогіки вищої школи з іншими науками. Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі. Логіка і методика педагогічного дослідження. Сутність, категорії, принципи і етапи педагогічного дослідження. Методи науково-педагогічного дослідження. Студент вищого навчального закладу як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання. Загальна характеристика і класифікація студентів вищого навчального закладу. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців. Викладач вищого навчального закладу. Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу. Вимоги до особистості викладача вищого навчального закладу...
Дейтус К. Сміт, молодший. Посібник книговидавця: Книговидання і національний розвиток. Генеральна стратегія та головні цілі. Партнери у книгосвіті. Процес книговидання. Економіка книговидання. Редакційна робота: від ідей до книжок. Редагування рукопису. Оформлення книжки. Книговиробництво: друк і оправа. Книготоргівля. реклама: Як заохотити людей до купівлі книжок. Види книговидання. прибуткові видання та інші види книжок. Підручники. Дитяча література. Масове розповсюдження. Книжкові клуби та передплатні видання. Переклади - вікна у світ. Розбудовуючи майбутнє. Бібліотеки, розвиток письменності та читання. співробітництво видавців. Окремі питання. Видавничі права і контракти. Кілька нотаток про бухгалтерію. Книгарня. Навчання книгоіндустрії...
Аболіна Т. Г. Етика: Предмет і завдання етики. Етика як філософська теорія моральності. Предмет етики й особливості етичних знань. Актуальні проблеми етики та їх значення для розв'язання загальнолюдських проблем. Основні етапи й напрями розвитку етики. Періодизація історії етики. Етична проблематика марксистської філософії. Основні лінії розвитку вітчизняної етичної думки. Типологізація етичної думки. Походження та історичний розвиток моралі. Значення філософсько-етичного дослідження процесу походження та розвитку моралі для духовно-морального самовизначення людини. Особливості морального життя в умовах первісно-родової общини. Історичне виділення моралі у сферу вільного вибору особистості між добром і злом...
Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Законодавство в галузі охорони праці. Організація охорони праці в навчально-виховних закладах. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Законодавство про охорону праці. Нормативно-правові акти з охорони праці. Гарантії прав громадян на охорону праці. Час відпочинку працюючих. Охорона праці жінок і молоді. Організація роботи з охорони праці в системі Міністерства освіти і науки України. Організація роботи з охорони праці управління освіти. Організація роботи з охорони праці в навчально-виховних закладах. Організація служби охорони праці у навчально-виховних закладах. Розслідування та облік нещасних випадків у навчально-виховних закладах. Контроль і нагляд за станом охорони праці...
Геврик Є. О. Охорона праці: Соціально-економічні, правові та організаційні питання охорони праці. Основні правові та нормативні положення про охорону праці. Основні законодавчі акти. Гарантії прав громадян на працю, на відпочинок, охорону здоров'я та на охорону праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Організація охорони праці на підприємстві. У правління охороною праці. Основні принципи управління охороною праці. Функції управління охороною праці. Організація управління охороною праці. Організація навчання з охорони праці. Виробничий травматизм та захворюваність. Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання...
Мальська М.П. та ін. Основи туристичного бізнесу: Історичні передумови виникнення та розвитку туризму. Історія розвитку туризму в Україні. Туризм: види та форми. Поняття про туризм. Класифікації туризму. Туристична індустрія. Організатори туризму. Перевезення. Готельна індустрія. Система громадського харчування. Страхування. Система розваг. Банківські та фінансові послуги. Інформаційні послуги в туризмі. Безпека туристичної подорожі. Небезпека травмування. Вплив довкілля. Пожежна безпека. Біологічні чинники. Психофізіологічні навантаження. Небезпечні випромінювання. Хімічні чинники. Етап перевезення. Специфічні чинники ризику. Менеджмент у туризмі. Функція менеджменту "планування". Функція менеджменту "організація"...
Семків О. І. Політологія: Предмет і метод політології. Політика та її соціальність. Предмет політології. Методи і способи вивчення політики. Основні віхи історії політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель. Римське право і політика. Становлення політичної науки нового часу. Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Протиставлення політики богослов'ю. Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Раціоналістичні концепції політики. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII- XIX ст...
Афанасьєв І. Діловий етикет. Етика ділового спілкування: Що таке етикет і протокол. Основи етикету. Знайомство. У гостях. Після того, як вас відрекомендували. Вітання. На вулиці. У приміщенні. Як відповідати на вітання. Звертання. Вживання титулів і звань при звертанні. "Ви" і "ти". Прощання. Візит у гості. Як приймати і як відхиляти запрошення. Коли йдете в гості. Коли і як приходити. У гостях. Коли і як іти. Прийом гостей. Незвані гості. Як запрошувати гостей. Підготовка до прийому гостей. Як зустрічати гостей. Як розмістити гостей. Проведення застілля. Правила поведінки за столом. Як сідати за стіл. Я[о робити із серветкою. Як їсти і користуватися столовими приборами. Як розливати алкогольні напої. Коли і як слід цокатися чарками...
Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XX століття: Французька література. Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж. П. Сартр, А. Камю. Модерністська проза початку XX століття. Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт. Тема війни у німецькій літературі XX століття. Е. М. Ремарк, Г. Белль. Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна. Австрійська література XX століття. Р.-М. Рільке, П. Целан, Ф.Кафка. Англійська література. Новітня англійська література. Т. Еліот, У. Голдінг. Норвезька література. Г. Ібсен, К. Гамсун. Американська література. Джек Лондон. Ернест Міллер Хемінгуей. Особливості розвитку літератури США. Г. Лонгфелло, О' Генрі, Т.Драйзер. Латиноамериканська література. Г. Марксе. Література Сходу. Японія. Китай. Роман - антиутопія XX ст...

"АНТИ-ДЮРИНГ"

название, под к-рым вошло в историю классич. произв. Ф. Энгельса "Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом". Эта полемич. работа, направленная против нем. мелкобурж. идеолога Дюринга, содержит всестороннее изложение трёх составных частей марксизма - диалектич. и историч. материализма, политич. экономии, теории науч. коммунизма. "Здесь разобраны величайшие вопросы из области философии, естествознания и общественных наук... Это удивительно содержательная и поучительная книга" (Л е н и н В. И., ПСС, т. 2, с. И, прим.).
Создание "А.-Д." было обусловлено не только теоретич., но и прямой политич. необходимостью. В 1875 Дюринг, взгляды к-рого в философии представляли собой эклектич. смесь вульгарного материализма, позитивизма и идеализма, выступил с собств. разновидностью мелкобурж. социализма. Нападки Дюринга на марксизм нашли отклик среди части членов только что объединившейся с.-д. партии Германии. При таких обстоятельствах В. Либкнехт обратился к Энгельсу с настойчивой просьбой выступить против этого нового течения. Энгельс счёл своим парт, долгом дать бой новоявленному учению и тем самым уберечь партию от наметившейся ревизии марксизма. Разнообразие вопросов, о к-рых рассуждал в своих сочинениях Дюринг, дало Энгельсу возможность, наряду с обстоят, критикой взглядов Дюринга, развить в положит, форме марксистские взгляды в самых различных областях. Так возникло произведение страстно-полемич. по форме и энциклопедически-универсальное по содержанию. Энгельс начал работать над ним в сер. 1876. В рукописи он прочитал его К. Марксу, а главу, касающуюся истории политич. экономии, написал Маркс. С янв. 1877 по июль 1878 "А.-Д." был опубликован в виде большой серии статей в центр, органе с.-д. партии газ. "Vorwarts". После введения в 1878 исключит, закона против социалистов книга в Германии была запрещена.
Соответственно трём составным частям марксизма "А.-Д." состоит из трёх осн. отделов: "Философия", "Политич. экономия", "Социализм". Осн. содержанием книги является борьба за последоват. диалектич. материализм. "Либо последовательный до конца материализм, либо ложь и путаница философского идеализма - вот та постановка вопроса, которая дана в каждом параграфе "Анти-Дюринга"..." (Ленин В. И., там же, т. 18, с. 359).
Во введении Энгельс даёт очерк развития философии и обосновывает историч. неизбежность возникновения науч. коммунизма, марксизма. Он доказывает закономерность смены осн. периодов в истории философии: наивная диалектика древности - метафизика 17-18 вв.- идеалистич. диалектика классич. нем. философии - материалистич. диалектика марксизма. Энгельс показывает, что распространение материализма на понимание истории общества создало науч. основу для изучения капиталистич. способа произ-ва, для выработки таким путём учения о прибавочной стоимости, что благодаря двум великим открытиям Маркса - материалистич. пониманию истории и теории прибавочной стоимости - социализм превратился из утопии в науку. Вместе с тем здесь показано, как развитие естествознания и развитие классовой борьбы обусловливают развитие философии (гл. 1).
В 1-м отделе Энгельс излагает осн. проблемы материализма и диалектики, а также материалистич. понимания истории. С самого начала он формулирует последовательно-материалистич. и диалектич. решение осн. вопроса философии. Сознание - продукт человеч, мозга, а сам человек - продукт природы. Поэтому законы мышления и законы природы согласуются между собой. Мышление есть отражение бытия. Даже аксиомы и понятия математики абстрагированы из действит. мира (гл. 3). Возможности познания безграничны, но и сам процесс познания бесконечен; абс. истина осуществляется в бесконечном ряде относит, истин (гл. 3 и 9). Единство мира состоит в его материальности (гл. 4). Мир бесконечен в пространстве и во времени. Пространство и время суть осн. формы бытия (гл. 5). Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи. Движение есть способ существования материи. Движение поэтому так же несотворимо и неразрушимо, как и сама материя (гл. 6). Различные формы движения (механическое, физическое, химическое, биологическое) являются предметом изучения различных наук (гл. 6-7). Все науки можно разделить на три группы: науки о неживой природе; науки, изучающие живые организмы; историч. науки; особо выделяются наука, исследующие законы человеческого мышления - формальная логика и диалектика (гл. 9). Энгельс определяет соотношение этих двух наук, проводит глубокую аналогию между соотношением формальной логики и диалектики и соотношением элементарной и высшей математики. Но диалектика - это не только наука о мышлении. Диалектика есть наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления (гл. 13). Осн. законы диалектики: противоречие как сущность движения, переход количества в качество, отрицание отрицания (гл. 12-13). С точки зрения материалистич. диалектики Энгельс исследует различные проблемы естеств. и обществ, наук: значение космогонич. гипотезы Канта (гл. 1 и 6) и эволюц. теории Дарвина (гл. 7), роль органич. клетки и сущность жизни (гл. 8), классовый характер морали (гл. 9), социальное равенство (гл. 10), соотношение свободы и необходимости (гл. 11).
Во 2-м отделе Энгельс, опираясь на экономич. учение Маркса, определяет предмет политич. экономии (гл. 1), разоблачает идеалистич. теорию насилия как якобы определяющего фактора обществ, развития, показывает решающую роль экономики в развитии армии и политич. власти, рассматривает два пути возникновения классов, экономич. предпосылки социалистич. революции и революц. роль насилия при смене старого общества новым (гл. 2-4). Энгельс излагает марксистское понимание стоимости, простого и сложного труда, капитала и прибавочной стоимости, земельной ренты (гл. 5-9). В написанной Марксом 10-й главе рассматриваются нек-рые проблемы истории политэкономии.
В 3-м отделе Энгельс даёт очерк истории и теории науч. социализма, показывает, что науч. социализм является теоретич. выражением пролет. движения и характеризует будущее, коммунистич. общество. Науч. социализм, опираясь на материалистич. понимание истории, вскрывает осн. противоречие капитализма - противоречие между производит. силами и производств. отношениями, между обществ. характером произ-ва и частным характером присвоения. Это противоречие проявляется как противоположность между организацией произ-ва на каждом предприятии и анархией произ-ва во всём обществе, как антагонизм между пролетариатом и буржуазией. Оно находит своё разрешение в пролет. революции. Пролетариат берёт власть в свои руки и превращает средства произ-ва в обществ. собственность. Анархия в произ-ве заменяется планомерной организацией произ-ва в масштабе всего общества. Начинается беспрерывное, постоянно ускоряющееся, безграничное развитие производит. сил. На этой основе исчезает калечащее человека разделение труда. Все члены общества принимают участие в производит. труде. Труд превращается из тяжёлого бремени в первую жизненную потребность. Исчезает противоположность между умств. и физич. трудом, между городом и деревней. Уничтожаются классовые различия и отмирает гос-во. Изменяется форма семьи. Воспитание соединяется с трудом. Исчезает религия. Люди становятся действительно и сознательно господами общества, а вследствие этого и господами природы. Человечество совершает скачок из царства необходимости в царство свободы.
"А.-Д." явился итогом развития марксизма за три десятилетия. Идеи этой книги получили дальнейшее развитие в работах Энгельса "Диалектика природы", "Происхождение семьи, частной собственности и гос-ва", "Людвиг Фейербах и конец классич. нем. философии" и в работах В. И. Ленина. "А.-Д." стал "...настольной книгой всякого сознательного рабочего" (Ленин В. И., ПСС, т. 23, с. 43). Уже при жизни Энгельса книга выдержала 3 отд. издания (Лейпциг, 1878; Цюрих, 1886; Штутгарт, 1894).
В 1880 по просьбе П. Лафарга Энгельс переработал 3 главы "А.-Д." в популярную брошюру "Развитие социализма от утопии к науке", к-рая стала одним из самых распространённых произв. марксизма. По словам
Маркса, она представляет собой "...введение в научный социализм" (M a p к с К. и Энгельс Ф., Соч., т. 19, с. 245). В 1892 Энгельс написал введение к англ. изданию брошюры, нем. текст введения он опубликовал под назв. "Об историч. материализме".


© 2009-2020  lib.ltd.ua