Возняк M.X. Історія української літератури. У 2 книгах: Навч.вид. - Вид. 2-ге, перероб. Кн. 1. - Львів: Світ, 1992. - 696 с.

озняк і його "Історія української літератури".....3-30
ВСТУПНІ ЗАМІТКИ.....31-58
1. Україна.....31-32
2. Племінне походження українського народу.....33-35
3. Українські племена.....35-36
4. Українська народність.....36-38
5. Україна та східне слов'янство.....38-41
6. Історична доля і роль України.....41-43
7. Українська мова.....44-48
8. Справа української літературної мови.....48-52
9. Усна словесність і письменність.....52-53
10. Література.....54-56
11. Поділ історії української літератури на доби.....56-58
ДАВНЯ ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....59-285
I. Основи давньої доби української літератури.....59-98
1. Християнство.....59-61
2. Два типи християнства.....62-64
3. Виникнення церковнослов'янської літератури.....64-69
4. Болгарська література.....69-72
5. Мова церковнослов'янської літератури й письмо.....72-77
6. Література передхристиянської доби.....77-80
7. Двовір'я.....
8. Чужоземні впливи.....86-90
9. Культурні, осередки й освітній рівень.....90-96
10. Справа збереженості пам'яток літератури.....96-98
II. Перекладне письменство.....99-134
1. Вступні уваги.....99-101
2. Святе Письмо.....101-102
3. Богослужебне й житійне письменство.....102-104
4. Твори святих отців.....104-106
5. Збірники.....106-108
6. Історичні твори.....109-110
7. Природознавчі географічні твори.....110-114
8. Повісті.....114-121
9. Апокрифи.....121-130
10. Загальний погляд на перекладне письменство.....130-131
11. Від перекладного письменства до оригінального.....131-134
III.....Оригінальне письменство духовного змісту.....135-185
1. Початки оригінального письменства.....135-138
2. Митрополит Іларіон.....138-143
3. Ігумен Печерського монастиря Теодосій.....144-146
4. Печерський монах Григорій.....146-147
5. Справа літературної діяльності Клима Смолятича.....147-150
6. Кирило Турівський.....150-156
7. Юрій Зарубський.....156-156
8. Проповіді невідомих авторів.....157-158
9. Повчання Володимира Мономаха.....159-163
10. Справа Житія Антонія.....163-164
11. Справа літературної діяльності Якова Мономаха.....164-168
12. Агіографічні писання Нестора.....169-173
13. "Києво-Печерський Патерик4.....174-181
14. Данило Паломник.....181-185
IV. Літописи.....186-215
1. Походження літописів.....186-187
2. Найдавніший київський звід.....188-190
3. "Перший Києво-Печерський звід".....191-192
4. Другий Києво-Печерський звід, або Початковий звід.....192-195
5. Літописець Нестор.....195-198
6. Друга й третя редакції "Повісті временних літ".....198-206
7. "Київський літопис".....206-209
8. "Галицько-Волинський літопис".....209-213
9. Українські літописи як продукт українського духа.....213-215
V. Поезія.....216-249
1. Перехід до справжньої красної літератури.....216-217
2 Лицарський епос.....218-223
3. Інші народні пісні.....223-225
4. Найдавніші українські поети.....225-227
5. "Слово про похід Ігоря".....227-229
6. Зміст і будова "Слова про похід Ігоря".....229-238
7. Складові елементи "Слова про похід Ігоря".....238-242
8. Мова й форма "Слова про похід Ігоря".....242-243
9. Походження й ідея твору.....243-245
10. Значення "Слова.....245-246
11. Вплив "Слова...** на пізнішу літературу.....246-249
VI. Занепад літературного життя.....250-285
1. Погляд на дотеперішній розвиток літератури.....250-253
2. Занепад літератури через татарське лихоліття.....253-256
3. Відгомін татарщини в пам'ятках письменства.....256-257
4. Серапіон.....258-260
5. Збірники й компіляції.....260-263
6. Вплив відродженої літератури південних слов'ян.....263-266
7. Письменський відгомін змагань до релігійної унії.....266-274
8. Упадок духовної творчості.....274-275
9. Так звані литовські літописи.....275-279
10. Книжний засіб.....279-281
11. Розвиток літератури на Україні й на Заході.....281-285
СЕРЕДНЯ ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....286-603
І. Національне пробудження українського народу.....286-387
1. На порозі нового літературного руху.....286-294
2. "Святе Письмо" українською мовою.....295-302
3. Під подувом протестантизму.....302-308
4. Московські втікачі на українській землі.....308-313
5. Нові часи - нові люди.....313-315
6. Під гаслом винародовлення української нації.....316-322
7. Церковна унія.....322-329
8. Організація національної самооборони.....330-333
9. Перші українські друкарні.....333-337
10. Острог як культурний осередок.....337-348
11. Львів як другий культурний осередок.....348-358
2. Слідами Львова.....358-364
13. Київ як третій з черги культурний осередок.....364-372
14. Шкільні підручники.....372-377
15. Петро Могила та його колегія.....377-383
16. Могилянський Атеней.....384
II. Від давніх до нових течій в письменстві.....
1. Зв'язок письменства з національним життям.....
2. Ісаія (Йоаким) з Кам'янця.....
3. Герасим Смотрицький.....395
4. Іван Вишенський.....39
5. Коротка повість про латинські спокуси.....
6. Виявлення диявола світодержця.....
7. Послання Вишенського до всіх у Ляцькій землі.....
8. Послання до Острозького та всіх православних.....
9. Послання до єпископів.....
10. Послання до Острозького та всіх православних.....
11. Порада Вишенського.....418
12. Збірник писань Вишенського.....
13. Відповідь Вишенського Скарзі.....424
14. Вплив подорожі на Україну на Вишенського.....
15. Останні послання Вишенського.....432
16. Характеристика та вплив Вишенського.....434
17. "Пересторога".....438
18. Ісаія Копинський.....444
19. Кирило Транквіліон Ставровецький.....
20. Пам'ятки віршового письменства.....
Циліолемічне, письменство.....
1. Вступні уваги до полемічного письменства.....
2. Погляд на полемічні пам'ятки до Берестейської унії.....
3. Степан Зизаній.....
4. "Апокрізіс" Філалета.....
5. Клирик Острозький.....475
6. Іпатій Потій.....480
7. Мелетій Смотрицький і його "Тренос".....486
8. Захарій Копистенський і його "Палінодія".....495
9. Про роль патріарха Теофана.....509
10. Причини переходу Смотрицького на унію.....520
11. Тріумф українського православ'я.....530
12. Касіян Сакович.....533
13. Участь київських учених у релігійній полеміці.....545
IV. Київська схоластика.....552
1. Вплив Київської академії на українське письменство.....552
2. Іннокентій Пзель.....
3. Лазар Баранович.....563
4. Йоанникій Галятовський.....572
5. Антін Радивилівський.....580
6. Перенесення київської освіти в Московщину.....585
7. Дмитро Тупталенко.....591
Синхроністичні таблиці письменства давньої доби.....604
Синхроністичний переклад релігійної полеміки.....612
Важніша література предмету.....633
Покажчик змісту.....677

Одержати книгу
"Возняк M.X. Історія української літератури. Кн. 1."

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Ко Ко-о - в китайской мифологии девушка по имени А Ко, превращенная в птицу. Согласно одному из мифов, когда-то юноша А Синь женился на красавице А...
CAHCАPA - [санскр., букв.- прохождение через что-либо, перерождение, беспрерывное перерождение (лич­ности или души)], одна из осн. концепций инд. ф...
Отчуждение - характеристика особой формы взаимоотношения человека с окружающим миром в процессе его жизнедеятельности, при которой продукты...
Дух науки - Научный склад разума не является ни скептическим, ни догматическим. Скептик утверждает, что истина недостижима, в то время как догма...
Сократ - (469- 399 до н.э.) - древнегреческий философ. Был сыном каменотеса и повивальной бабки. Получил разностороннее образование. Принимал акт...
ПОРТРЕТ - (франц. - изображать) - один из жанров изобразительного искусства. Изображение человека или группы людей в произведении живописи или ск...
АКАША - бесконечное, вездесущее вещество вселенной, что повсюду присутствует и все пронизывает, не имея собственной конкретной формы, но давая о...
ВАЗОПИСЬ - декоративная роспись сосудов, выполненная в разной технике, чаще - керамическим способом, т.е. специальными красками с последующим обж...
МЫШЛЕНИЕ - активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, научных теориях, гипотезах и т. п., имеющий опосредованный, о...
ВЛАСТЬ - в классических философских концепциях - особое отношение между людьми, способность осуществлять свою волю. Традиция интерпретации В. в...
Личность параноидального склада - человек, живущий в состоянии вечного страха, ревности, подозрительности и обиды на всех...
ИДЕЯ - (от греч. idea - образ, представление) - многозначное понятие, использовавшееся в философии в существенно разных смыслах. В философии до...
НОРМА - (лат. norma - правило, образец) - предписание, образец поведения или действия, мера заключения о чем-либо и мера оценки. Норма выражает...
Зависть - Зависть - третья из психологических причин, которыми мы объясняем несовершенства действительного мира - зависит у большинства натур...
Сарра - (Сара; Бог меняет ей имя на Сарру), прекрасная сводная сестра и жена Авраама в библейской Книге Бытия. Будучи сначала бесплодной, она нак...