Історія України: нове бачення / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; під ред. В.А. Смолія. - К: "Альтернативи", 2000. - 464 с.

Передмова до другого видання.....5
Стародавня доба
Кам'яний вік.....7
Епоха міді - бронзи. Трипільська культура.....10
Скіфо-сарматський світ.....15
Античні міста Північного Причорномор'я.....18
Населення України в 1 тис. н.е.....21
Слов'яни.....22
Київська Русь
Вихід на історичну сцену.....27
Джерела.....28
Передумови для утворення східнослов'янської держави.....28
Київське князівство Аскольда. Інші осередки державності на Русі.....29
Народження Давньоруської держави наприкінці IX - на початку X ст.....30
Розвиток державності на Русі в першій половині X ст. Ігор.....31
Перші спроби регламентації данини й адміністративно-судової системи. Ольга.....32
Характер і форма Давньоруської держави ІХ-Х ст.....33
Воєнна активність Русі в 60-х - на початку 70-х pp. X ст. Святослав.....33
Розбудова держави за Володимира Святославича.....35
Релігійні реформи Володимира.....36
Завершення формування держави за Ярослава Мудрого.....38
Становлення феодальних відносин і їхній вплив на життя Русі XI ст.....40
Князювання Всеволода в Києві. Усобиці наприкінці XI ст.....41
Боротьба з половецькими ханами.....42
Відновлення централізованої монархії Володимиром Мономахом.. 43
Настання доби феодальної роздробленості.....43
Суперництво Ярославичів за Київ.....44
Поліцентризація Київської Русі. Нові спроби об'єднання наприкінці XII ст.....46
Південна Русь першого сорокаріччя XIII ст.....47
Економічне життя Київської Русі.....48
Сільське господарство й промисли.....48
Ремесло.....49
Міста.....49
Торгівля.....50
Культура Давньої Русі. Фольклор.....51
Література.....51
Школи. Бібліотеки.....53
Архітектура. Образотворче мистецтво.....53
Прикладне мистецтво.....54
Зародження передумов для складання української народності.....55
Навала орд Батия на Русь.....56
Київська Русь у світовій історії.....57
Галицько-Волинське князівство
Об'єднання Волині й Галичини.....59
Данило Галицький.....59
Галицько-Волинське князівство в кінці XIII-на початку XIV ст.....62
Українські землі в складі Литви й Польщі
Входження до складу Литовської держави.....65
Кревська унія.....68
Українські землі за князювання Вітовта (1392-1430).....68
Політичне життя українських земель у другій третині-наприкінці XV ст.....70
Московські змагання за українські землі.....73
Демографічні та етнокультурні процеси XIV-першої половини XVI ст.....74
Економічне життя XIV- першої половини XVI ст.....76
Суспільна стратифікація.....77
Церковні та міжконфесійні відносини XIV-другої третини XVI ст.....79
Люблінська унія.....80
Берестейська церковна унія.....82
Суспільні рухи кінця XVI-30-х pp. XVII ст.....83
Україна в переддень Хмельниччини.....85
Національна революція. Створення козацької держави
Причини революції.....88
Початок революції. Перші перемоги.....89
Рушійні сили й характер революції. Gроблеми її типології, хронологічних меж та періодизації.....91
Розгортання національно-визвольної, конфесійної та соціальної боротьби. Пилявецька битва.....92
Західний похід армії. Укладення українсько-польського перемир'я.....95
Розроблення Б.Хмельницьким наріжних принципів української державної ідеї. Початок становлення українського монархізму.....95
Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівськоїугоди.....96
Внутрішня та зовнішня політика українського уряду. Формування державних інституцій.....98
Відновлення воєнних дій. Битва під Берестечком. Укладення Білоцерківського догрвору.....100
Батозька перемога й виборення козацькою Україною незалежності. Наслідки Селянської війни.....101
Погіршення геополітичного становища. Жванецька кампанія....102
Переяславська рада. Укладення українсько-російського договору та його значення.....104
Осінньо-зимова кампанія 1654-1655 pp. та її трагічні наслідки для козацької України.....105
Боротьба уряду за возз'єднання українських земель у межах єдиної держави. Встановлення спадкоємного гетьманату.....106
Смерть Б.Хмельницького та історичне значення його діяльності.....107
Ліквідація спадкоємного гетьманату. Основні напрями політики уряду І.Виговського.....107
Початок громадянської війни. Полтавська трагедія.....109
Зближення з Річчю Посполитою. Укладення Галицького договору.....110
Українсько-московська війна. Конотопська перемога.....110
Прихід до влади Ю.Хмельницького. Укладення Переяславського договору. Чуднівська кампанія.....112
Розвиток громадянської війни в 1661 - 1663 pp. та її політичні наслідки.....114
Боротьба населення козацької України проти відновлення польського панування. Прихід до влади на Правобережжі П. Дорошенка.....115
Перші заходи П. Дорошенка для возз'єднання українських земель. Підгаєцька кампанія.....118
Возз'єднання козацької України та обрання П. Дорошенка її гетьманом.....120
Загострення політичної боротьби. Внутрішня та зовнішня політика уряду Дорошенка (липень 1668-липень 1671 pp.).....121
Криза й поразка революції (серпень 1671-вересень 1676 pp.).....123
Особливості революції та її історичне значення.....126
Українська революція в контексті європейського революційного руху XVI-XVII ст.....127
Ліквідація козацької державності
Україна за гетьманування Шазепи та І.Скоропадського.....129
Під скіпетром спадкоємців Петра І.....135
Остаточне скасування української державності.....137
Правобережні й західноукраїнські землі в останній чверті XVII-XVIII ст.
Історико-географічний опис Правобережної України.....141
Між "чотирьох вогнів".....142
Економічне життя.....144
Під іноземною владою.....145
Козацький устрій та визвольні рухи.....146
Трагедія поділу України.....149
Західноукраїнські землі.....150
Під владою Російської та Австрійської імперій
Під владою Російської імперії.....152
Русифікаторська політика царизму.....153
Структура народонаселення України. Національні меншини.....154
Соціально-економічні реформи.....155
Переселенські рухи українців.....156
Розвиток господарства.....158
Столипінська аграрна реформа та її наслідки.....159
Початок українського культурного відродження.....161
Історична наука.....163
Кирило-Мефодіївське товариство.....164
Громадівський рух.....165
У пошуках соціального ідеалу.....167
Українські політичні партії та громадські організації.....168
"Українське питання"....170
Українці в загальноросійському та польському визвольних рухах.....170
Загальноросійський визвольний рух і Україна.....173
Українська культура на завершальному етапі національного відродження.....174
Економічний розвиток України на початку XX ст.....176
Західноукраїнські землі під владою Австро-Угорської імперії.....177
Адміністративно-політичний статус. Демографічна ситуація.....177
Реформування народного господарства та суспільного устрою.....179
Утвердження ринкових відносин.....181
Суспільно-політична ситуація.....183
Національне відродження. "Руська Трійця".....184
Відгомін "Весни народів".....186
Заснування національних інституцій.....189
Політизація національного руху.....191
Зрушення на культурному полі.....192
Українські емігранти на Американському континенті.....194
Україна в роки Першої світової війни (1914-лютий 1917 pp.) "Українська карта" в передвоєнних міжнародних стосунках.....197
Світова війна й політичні сили українства.....200
Загострення "українського питання" в перебігу війни.....203
Визрівання революційної кризи.....207
Українська революція
Створення Української Центральної Ради.....210
"Якої ми хочемо автономії та федерації".....212
Перші кроки до здійснення національно-територіальної автономії. 1 -й Універсал УЦР.....213
Українська Центральна Рада й Тимчасовий уряд: від протистояння до компромісу.....215
"Тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові".....215
Жовтневі події 1917 р. в Києві.
Проголошення Української Народної Республіки.....219
Українсько-більшовицька війна.....221
Брестський мирний договір: підготовка й підписання.....225
Перше становлення радянської влади в Україні.....229
Українська Народна Республіка: від Брестського мирного договору
до гетьманського перевороту.....231
Становлення гетьманського режиму.....234
Політична ситуація в Україні в травні-жовтні 1918 р.....238
Українська держава в зовнішньополітичному контексті.....241
Крах гетьманщини....244
На перехресті політичних перспектив.....246
Орієнтація на Антанту та її крах.....249
Політична ситуація в УНР у квітні-червні 1919 р.....250
Кам'янецький період.....252
Українська Народна Республіка в 1920 р.....254
Воєнно-більшовицька експансія в Україну вкінці 1918-на початку 1919 рр.....256
Запровадження "воєнного комунізму" в Україні.....258
Розгортання селянського антикомуністичного повстанського руху в Україні навесні 1919 р.....260
Розклад Червоної армії, падіння радянської влади.....261
Революційна повстанська армія України в денікінському тилу.....262
Радянська влада в Україні в 1920 р.....264
Останній двобій білих і червоних на території України.....267
Революційно-визвольний рух на західноукраїнських землях
У переддень повстання.....270
Боротьба за головне місто Східної Галичини.....271
Початок польсько-української війни.....273
Бої за Львів.....274
Будівництво національної держави.....275
Прорахунки й здобутки уряду ЗУНР.....276
Орієнтири визвольних змагань.....278
Події на Буковині й Закарпатті.....278
Волинь відбиває атаки.....279
Агресор використовує роз'єднаність українських сил.....280
Дипломатична підготовка загарбання.....281
Великі держави рятують польських агресорів.....283
Чи існували перспективи виживання ЗУНР.....284
Трагічний розвиток подій.....285
Паризька мирна конференція.....286
Останні кроки влади ЗУНР на українській території.....287
Україна в умовах утвердження тоталітарного ладу
Соціально-економічна та політична кризи початку 20-х рр.....289
Запровадження нової економічної політики.....290
Голод 1921-1923 рр.....292
"Автономізація" УСРР.....295
Зміцнення партійної диктатури.....297
НЕП у промисловості.....298
НЕП у сільському господарстві.....300
Українізація: форма та зміст.....301
Культурне будівництво.....302
Відмова од нової економічної політики.....304
Концепція планової економіки.....305
Індустріальна гонитва.....306
Знищення класу селян-власників.....309
Голод 1932-1933 рр.....312
Підсумки індустріалізації.....315
Колгоспи в системі командної економіки.....317
Культурне будівництво...319
Трагічний фінал соціально-економічних перетворень: масові репресії.....321
Сталінська конституція.....322
Західноукраїнські землі між двома війнами
Нова чужа влада.....324
Одвічна зброя експлуататорів.....326
Рецидиви "федераціоналізму" в політиці Варшави.....328
Загальнонаціональні прагнення західноукраїнського населення.....329
Радикалізація громадсько-політичного життя.....330
Напередодні Другої світової війни.....333
Друга світова й Велика Вітчизняна війни
Українське суспільство в 1939 - 1941 рр.....334
Радянсько-німецький альянс. Возз'єднання західноукраїнських земель у складі УРСР.....335
Наростання загрози нацистської агресії. Стан обороноздатності СРСР.....338
Напад Німеччини та оборонні бої 1941-1942 рр.....340
Фашистська окупація та рух Опору.....345
Вклад України у воєнно-економічну мобілізацію.....347
Битва за визволення України.....348
Повернення радянської влади й українське суспільство в 1942-1945 рр.....351
Повоєнне десятиріччя З руїн і попелу.....353
Третій удар голодом.....354
Політико-ідеологічна реакція.....356
Війна після війни.....358
"Радянізація" Західної України.....361
КПУ в повоєнні часи.....362
Після смерті тирана.....365
Зміни в царині культури.....364
Наростання системної кризи тоталітарного ладу Парадокси "відлиги".....368
Лібералізація культурного життя.....370
"Шістдесятники".....372
Поворот до неосталінізму.....374
Дисиденти.....376
Політична реакція на тлі "розрядки".....
"Економна" економіка.....
Стан освіти й науки.....381
Літературно-художня творчість.....384
Етнодемографічні зміни.....386
На шляху до незалежності
"Нове мислення".....387
Спроба "прискорення".....
"Гласність" і початок національного відродження.....388
Від створення Руху до формування парламентської опозиції.....389
Паростки багатопартійності.....390
Від Декларації про державний суверенітет до студентського голодування.....391
"Патова ситуація". "Суверен-комунізм".....392
Загроза сепаратизму.....392
Погіршення соціально-економічного становища.....393
Від краху заколоту до референдуму про незалежність.....393
Утвердження незалежної України Утвердження національної державності.....395
Політичне й економічне становище в перші роки незалежності.....398
Розстановка політичних сил після виборів 1994 р.....408
Україна на міжнародній арені.....410
Конституційний процес.....413
Основні підсумки економічних і соціальних перетворень 1994-1999 рр.....416
У минуле чи в майбутнє?
Політична боротьба останніх років.....421
Зміни в культурному житті.....425
Українці за межами України Розселення українців у сучасному світі.....431
Українці в США, Канаді й Австралії.....433
Українці в країнах Південної Америки.....436
Українці Західної Європи.....438
Українці в Східній і Південно-Східній Європі.....441
Українці східної діаспори.....443
Українська діаспора та Україна.....445
Рекомендована література.....449

Одержати книгу
"Історія України: нове бачення / Під ред. В.А. Смолія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЭГОИЗМ - (от лат. ego - я) - жизненная позиция, в соответствии с которой удовлетворение человеком личного интереса рассматривается в качестве выс...
Истерия - (от греч. hystera - матка; считалось, что истерия - следствие болезни матки) - заболевание из группы психогений: проявляется демонстрати...
Боди-арт - (body art - англ.: телесное искусство) Художественное направление, использующее в качестве "сырой реальности" тело, телеснос...
БЕЛЛЕРОФОНТ - Один из главных героев старшего поколения, сын коринфского царя Главка (вариант: Посейдона), внук Сизифа. Первоначальное имя Б. -...
ФИЛАРЕТ - (Дроздов Василий Михайлович, 1782-1867) - с 1826 моек. митрополит, воинств, защитник царизма и крепост. права. Враг свободы и демократии...
Немесида, Немезида - (греч.)  - богиня, дочь Никты, наблюдающая за распределением благ и карающая за нарушение закона и справедливости...
Стереотип - сложившийся под воздействием тех или иных обстоятельств и ставший устойчивым характер поведения, реакции, образ социального объекта...
ВОНБУЛЬГЁ - будд. школа в Южн. Корее. Возникла в 1924 как об-во по изучению буддизма, однако вскоре превратилась в ориг. школу. Включает в свой с...
ИДЕАЛ - (франц. ideal, первообраз), идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности человека или обществ. класса. Формирование прир...
МАЗХАБ - (араб. - путь, направление, образ действия) - богосл.-юридич. школа, система в суннитской ветви ислама. К наст. вр. общепризнанными явля...
ДАОСИЗМ - учение о Дао, духовной первооснове мира согласно древнекитайской философии. Основателем считается Лао-Цзы, великий мудрец VI-V вв. д...
ТИФЕРЕТ - (Евр.) Красота; шестой из десяти Сефиротов, мужская активная сила, отвечающая вау, V, из Тетраграмматона IHVH; также называется Мелек...
САТЬЯ - (санскр.- истинный, реальный), в др.-инд. философии истина, взятая в её онтологич. аспекте, нерасторжимое единство бытия и истины. В мони...
БАБАЙ - (казах.-от баба - прадед, предок по отцовской линии): 1. дедушка, почтенный аксакал, бабай (почтительно-уважительная форма обращения к ч...
Народ - 1) все население определенной страны; 2) народные массы, включающие на конкретных этапах истории те классы и слои, которые по своему о...