Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999. - 568 с.

ЩЕ ОДНЕ ПРОЧИТАННЯ ІСТОРІЇ.....3
РОЗДІЛ 1. ПЕРВІСНЕ СУСПІЛЬСТВО І ПЕРШІ ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.....5
Початок формування людської цивілізації на території України.....5
Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я.....5
Східні слов'яни у VI-XI ст.....23
РОЗДІЛ 2. КИЇВСЬКА РУСЬ.....31
Походження Давньоруської держави.....31
Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX - кінець X ст.).....33
Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X - середина ХІ ст.).....39
Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI - середина XIII ст.).....45
Монгольська навала та встановлення золотоординського іга.....48
Політичний устрій.....53
Соціально-економічний розвиток.....54
Етнічний розвиток.....58
Схрещення Русі.....61
Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі.....65
Походження та суть національного символу - тризуба.....71
РОЗДІЛ 3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА - СПАДКОЄМИЦЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.....75
РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ.....81
Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського.....81
Польська експансія на українські землі наприкінці XIV - в середині XVI ст.....85
Люблінська унія.....88
Утворення Кримського ханства та його експансія .на українські землі.....90
Соціально-економічні процеси в XIV-XVI ст.....92
Церковне життя. Берестейська унія.....101
Культура України у XIV-XVI ст.....104
РОЗДІЛ 5. ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА.....109
Феномен козацтва: генезис, характерні риси та особливості.....109
Запорозька Січ.....112
Козацько-селянські повстання наприкінці XVI - на початку XVII ст.....116
Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя.....122
РОЗДІЛ 6 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ.....126
Причини, характер, періодизація.....126
Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 - серпень 1657 рр.).....131
Утворення Української гетьманської держави.....139
Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657-червень 1663 рр.).....142
Боротьба за возз'єднання Української держави (червень 1663 - вересень 1676 рр.).....147
РОЗДІЛ 7 УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ XVII - на початку XVIII ст.....153
Українська державність наприкінці XVII - на початку XVIII ст.....153
Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.....160
Правобережна Україна наприкінці XVII - у XVIII ст.....164
Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII - на початку XVIII ст.....170
Культура України наприкінці XVII-XVIII ст.....175
РОЗДІЛ 8. УКРАЇНА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.....184
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії.....184
Суспільні рухи.....188
Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.....198
Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії.....206
РОЗДІЛ 9 УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.....216
Модернізаційні процеси у Російській імперії та Україна.....216
Суспільні течії та рухи другої половини XIX ст.....221
Соціально-економічний розвиток у пореформений період.....229
Українська культура у другій половині XIX ст.....238
РОЗДІЛ 10. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст.....248
Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.....248
Національний рух на початку XX ст.....251
Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр.....255
Україна у роки третьочервневої монархії (серпень 1907 - липень 1914 рр.).....260
Західноукраїнські землі у другій половині XIX - на початку XX ст.....263
Українські землі у роки Першої світової війни.....223
Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст.....277
РОЗДІЛ 11. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920 рр.).....280
Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну.....280
Проголошення автономії України.....283
Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР.....288
Гетьманат П. Скоропадського.....295
Директорія УНР.....300
Західноукраїнська Народна Республіка.....305
Політика радянської влади в Україні 1919 р.....310
Україна у другій половині 1919 - на початку 1920 рр.....313
Радянсько-польська війна та Україна.....321
РОЗДІЛ 12. УКРАЇНА В СКЛАДІ СРСР (1922-1939 рр.).....325
УСРР на початку 20-х років.....325
Нова економічна політика.....331
Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності.....335
Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні риси; особливості, наслідки.....339
Колективізація сільського господарства. Голод 1932-1933 рр.....345
Культурне будівництво в 20-30-х роках.....350
Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин.....356
Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР.....361
РОЗДІЛ 13. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В-20-30-х роках.....369
Українські землі у складі Польщі.....369
Українські землі у складі Румунії.....376
Українські землі у складі Чехословаччини.....378
РОЗДІЛ 14. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.).....380
Українське питання у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України.....380
Роль "українського питання" у німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова - Ріббентропа.....385
Входження західноукраїнських земель до складу СРСР.....389
Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941-1942 рр.....394
Місце України у планах фашистів.....397
Встановлення фашистського окупаційного режиму.....400
Радянський партизанський рух на окупованій території України.....402
Збройна боротьба формувань ОУН - УПА в 1941-1944 рр.....406
Визволення України.....414
РОЗДІЛ 15. ПОВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945-СЕРЕДИНІ 50-х років.....418
Повоєнні адміністративно-територіальні зміни.....418
Зовнішньополітична діяльність УРСР.....420
Особливості процесу відбудови народного господарства України.....423
Рівень життя та побут населення.....426
Радянізація західних областей України.....428
Боротьба ОУН-УПА з радянською репресивною машиною.....432
Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція "Вісла".....434
Культурно-ідеологічні процеси в Україні.....437
РОЗДІЛ 16. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1956-1964 рр.).....440
Суспільно-політичне життя та політична боротьба в УРСР.....440
Соціально-економічний розвиток України.....444
Духовне життя в Україні: основні тенденції та характерні риси.....452
РОЗДІЛ 17. УКРАЇНА НА ПОРОЗІ КРИЗИ: НАРОСТАННЯ ЗАСТІЙНИХ ЯВИЩ (1965-1985 рр.).....456
Соціально-економічний розвиток УРСР.....456
Суспільно-політичне життя: "стабілізація" і закритість.....463
Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат.....467
Дисидентський рух.....469
РОЗДІЛ 18. УКРАЇНА І ПРОЦЕС ПЕРЕБУДОВИ В СРСР (КВІТЕНЬ 1985 - СЕРПЕНЬ 1991 р.).....473
РОЗДІЛ 19. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.....487
Стартові умови розгортання державотворчого процесу.....487
Становлення владних структур.....492
Конституційний процес.....499
Формування багатопартійності.....502
На шляху творення національної економіки (1991-перша половина 1994 рр.).....505
Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та його наслідки (друга половина 1994-1998 рр.).....510
Специфіка взаємодії культури та суспільства в умовах перехідного періоду.....513
Основні тенденції розвитку сучасної української культури.....515
Характерні риси релігійного життя.....520
Роль національної ментальності у житті суспільства.....522
Формування концепції зовнішньополітичного курсу.....526
Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України.....528
Західний напрям зовнішньої політики.....530
Україна та СНД.....534
Відносини України з державами СНД.....538
ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ.....545
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК.....554
ЛІТЕРАТУРА.....560

Одержати книгу
"Бойко О.Д. Історія України"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

РЕФЕРЕНТ - (от лат. refero - называть, обозначать) - объект, обозначаемый некоторым именем, то же, что и денотат. Напр., Р. выражения "первый...
МОНИЗМ - (от греч. monos - один, единственный) - мировоззренч. принцип, признающий основой многообразия явлений мира одно начало (субстанцию). Ма...
ШАТА РУПА - (Санскр.) "Имеющая сто форм"; относится к Вак, которая, будучи женским аспектом Брамы, принимает сто форм, т.е. к Природе...
ТОМИЗМ - (от лат. Thomas - Фома), направление в схоластич. философии и теологии католицизма, порождённое влиянием Фомы Аквинского. Для Т. в целом...
АТРИБУТ - эмблема, ассоциирующаяся с каким-либо лицом. Термин происходит от латинского attibuo - наделяю. Чаще всего атрибут сопровождал аллего...
АРГУМЕНТ - (лат. argumentum) - суждение (или совокупность взаимосвязанных суждений), посредством которого обосновывается истинность к.-л. друг...
Митоз - (от греч. mitos - нить) - непрямое (основной способ) деление ядра клетки и ее тела. В большинстве случаев за митозом следует без задержки...
МЕССИЯ - (др.-евр. - помазанник): в иудаизме Божий посланец, призванный когда-то установить на земле порядок, угодный Богу. В христианстве таким...
Уиштосиуатль - (ацтек.) - "соляная женщина" - богиня соли и соленых вод, старшая сестра бога дождя Тлалока. Считалась покровитель...
МЕДИАТОР - специфическая организация большого общества, его особое сообщество, возникает как средство и орудие интеграции, преодоления в масшта...
Диполь - (от греч. di - дважды, двойной и polos - полюс) - в широком смысле - двухполюсный (например, система из двух разноименных электрических з...
Идея - В древней философии так обозначается умопостигаемая и вечная сущность предмета в противоположность его чувственному, преходящему явлени...
АТОМ - (от гр. а - отрицательная частица и temnein - разделять): наименьший элемент тела, являющийся, как показывает само слово, неделимым (по к...
АДОНАЙ - одно из названий Бога в иудаизме. С эпохи эллинизма употребляется как замена (при чтении вслух) "непроизносимого" имени Яхве...
БУДДХИ - (санскр., от будх - бодрствовать, пробуждать, замечать, воспринимать, понимать, познавать), в инд. философии общее обозначение познават...