Історія сучасного світу: Навчальний посібник / За ред. доктора історичних наук, професора Г.К. Парієнко. Для студентів денної та вечірньої форм навчання всіх спеціальностей. - Одеса: ОДЕУ, 2009. - 238 с.

Зміст.....3
Передмова.....6
Тема 1. Вступ. Основні тенденції суспільного розвитку країн світу після Другої світової війни. Україна в контексті світового розвитку (д.і.н., проф. Г.К. Парієнко, к.і.н., доц. Л.В. Петришина).....9
1.1. Предмет та основні завдання курсу «Історія сучасного світу». Джерела та українська історіографія.....10
1.2. Сучасний поділ та класифікація країн світу.....14
1.3. Зміни у світі після Другої світової війни. Формування нової системи міжнародних відносин на основі принципу мирного співіснування.....24
1.4. Основні тенденції світового суспільного розвитку.....30
Тема 2. Соціально-політичний та економічний розвиток країн Західної Європи у другій половині XX - початку XXI століття (к.і.н., доц. В.П.Ковальчук).....34
2.1. Особливості повоєнної відбудови та подальшого розвитку держав Західної Європи.....35
2.2. Європейська інтеграція. Вплив Європейського Союзу (ЄС) на розвиток інтеграційних процесів у Європі в новітню добу.....
2.3. Україна і Європейський Союз.....44
Тема 3. Країни Східної Європи. 1945-2009 pp. (к.і.н., доц. В.П.Ковальчук).....
3.1. Основні демократичні перетворення у східноєвропейських країнах після Другої світової війни. Створення Ради Економічної Взаємодопомоги.....49
3.2. Наростання внутрішньої нестабільності у 50-80-ті роки. Демократичні революції кінця 80-х - початку 90-х років.....
3.3. Відносини України з державами Східної Європи у новітні часи.....54
Тема 4. США й Канада та їх вплив на світовий розвиток у другій половині XX століття (ст. викл. Ю.Б. Махінла).....59
4.1. Зростання зовнішньополітичної активності США у повоєнні часи. Канада після Другої світової війни: загострення національних проблем.
4.2. Внутрішня та зовнішня політика США у 50-90-ті роки. Соціально-економічний розвиток Канади у 1980 - 2009 рр.
4.3. Зростання впливу США на міжнародній арені після розпаду СРСР та країн комуністичного блоку. Розвиток взаємовідносин незалежної України зі США та Канадою.....
4.4. Економічні та соціально-демографічні характеристики США на початку XXI століття.....
Тема 5. СРСР 1945 - 1991 pp. Виникнення та розвиток нових незалежних держав на пострадянському просторі (к.і.н., доц. Н.В.Агафонова, к.і.н. викл. Н.В.Дейнека).....91
5.1. СРСР у повоєнні часи. Основні принципи зовнішньополітичної доктрини СРСР. Радянський Союз і проблеми безпеки в Європі та світі.....
5.2. "Перебудова" і розпад СРСР. Загострення національних проблем, активізація національних рухів.....
5.3. Виникнення та розвиток нових незалежних держав. Україна і країни СНД.....
Тема 6. Росія у 1991 - 2009 pp. Україна і Російська Федерація у 104 новітні часи (д.і.н., проф. В.М. Хмарський, викл. О.О. Сечковський).....
6.1. Політичний та соціально-економічний розвиток Російської Федерації у 1991 -2009 рр.....
6.2. Становлення та розвиток українсько-російських відносин у новітню добу.....
Тема 7. Країни Азії та Африки. Країни Латинської Америки
(к.і.н., доц. Н.Ф.Щербина).....129
7.1. Розпад колоніальної системи, створення та розвиток незалежних держав афро-азіатського та латинського континентів.....
7.2. Особливості політичного та економічного розвитку африканських країн у новітні часи.....137
7.3. Основні тенденції соціально-економічного розвитку країн Азії.....
7.4. Розвиток країн Латинської Америки у новітні часи.....
Тема 8. Глобальні тенденції розвитку сучасного світу (к.і.н., доц. В.М. Красовський, к.і.н., доц. Л.Ф.Домбровська).....161
8.1. Виникнення та розвиток глобалізаційних процесів у сучасному світі та їх вплив на суспільство, економіку та культуру.....161
8.2. Глобалізація та проблеми збереження державного суверенітету.....168
8.3. Участь України у вирішенні глобальних проблем сучасності.....
174 Основні терміни (доц. Н.В. Агафонова).....
178 Хронологія (проф. Г.К. Парієнко, доц. В.М. Красовський).....
Документи і матеріали (доц. Л.В. Петришина, ст. викл. Б. Махінла).....
189 Література (доц. В.П.КовальчуК: викл. О.О.Сечковський).

Одержати книгу
"Історія сучасного світу / За ред. Г.К. Парієнко"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЭКОНОМИЗМ - идейно-политическое течение в российской социал-демократии в период ее становления (кон. XIX - нач. XX в.). Лидерами и теоретиками Э...
СОСЛОВИЯ - одна из форм классовых различий, характерная для рабовладельческого и феодального строя. С. представляли собой общественные группы, ра...
АФОРИЗМ - (от греч. aphorizein - отграничивать) - изречение, выражающее в лаконичной форме обобщенную, законченную мысль. Афоризмы писали Эразм, Б...
САНСАРА - (санскр. - перерождение, круговорот, блуждание, прохождение через нечто) - одно из базовых понятий индийской религии и философии (аналог...
ТРОИЦА - 1) в древних религиях три наиболее почитаемых божества, находящиеся в тесной взаимосвязи, но выполняющие различные функции; Осирис, Исид...
ПОТ-АМУН - Предположительно коптский термин. Имя египетского жреца и иерофанта, жившего при ранних Птолемеях. Диоген Лаэртский сообщает, что это...
МОДЕРН - (от фр. moderne - новейший, современный) - стиль в европейском и американском искусстве конца XIX - начала XX в. Мир форм модерна симво...
ENS A SE - (лат.) - сущее, являющееся таковым благодаря самому себе, в отличие от ens ab alio - зависящее от другого, обусловленное, сотворенное...
ЧИТТА - (санскр. citta - мысль) - общеиндийский философский термин, обозначающий менталитет прежде всего как единство механизмов индивидуального...
ФИДЕИЗМ - (от лат. fide - верно)- термин, введенный А.Сабатье для обозначения учений, в которых крайне низко оцениваются способности человеческо...
Гормон - (греч. hormaо пробуждаю) - биологически активное вещество, выделяемое эндокринной железой. Гормоны могут обладать метаболическим и морфо...
ФЕДОН - из Элиды: греческий философ (ок. 400 до Р.Х.). Ученик и друг Сократа, посещавший его вплоть до дня смерти учителя. После этого он возврат...
КАРУНА - (санскр.) - активное сострадание. Наряду с мудростью - один из двух столпов буддизма махаяны, а также - одно из 4-х божеств. состояний,...
Арте повера - (итал. arte povera - бедное искусство) Направление, официально оформившееся в итальянском искусстве (в Турине) в к. 60-х - н...
НАУКА - область культуры, связанная со специализированной деятельностью по созданию системы знания о природе, об-ве и человеке. Совр. научное...