Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Тандем, 2000. - 416 с.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО.....5
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ.....13
1.1. Предмет соціальної філософії в його історії.....14
1.2. Головне питання соціальної філософії в історичному розвитку.....18
1.3. Проблема наукової інтерпретації історії соціально-філософського знання.....21
1.4. Європоцентристська спрямованість гегелівської періодизації історії соціально-філософських вчень.....27
1.5. Матеріалізм та ідеалізм в історії соціально-філософських вчень (К.Маркс, Ф. Енгельс).....32
1.6. К. Поппер про дві лінії розвитку соціальної філософії в історії: пошук демократичного суспільства (Демокріт, Ж.Ж. Руссо, І.Кант) та шлях до тоталітаризму (Геракліт, Платон, Г.Гегель. К.Маркс).....36
1.7. Головні етапи розвитку соціологічної думки в інтерпретації Р. Арона.....39
1.8. Періодизація історії як загальне підґрунтя структуризації еволюції соціально-філософського знання в історії.....44
1.9. Цілісність історії соціально-філософського знання.....49
1.10. Парадигмальна гіпотеза еволюції соціально-філософського знання.....52
Контрольні запитання та завдання.....57
Рекомендована література.....57
Розділ 2. ПЕРЕДІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ГОЛОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕОРЕТИКИ ДОНУЛЬОВОГО ЧАСУ.....59
2.1. Західноєвропейська соціальна філософія як теоретичний феномен: проблема початку.....61
2.2. Греція та давньоіндійська філософська думка.....66
2.3. Давньокитайська філософія. Світоглядовий сенс вчення Лао-цзи про «дао».....68
2.4. Етико-моральна філософія Конфуція та конфуціанців.....70
2.5. Природничо-наукова та політико-правова зумовленість античної соціальної філософії.....72
2.6. Етико-раціоналістична спрямованість соціально-філософських поглядів Сократа.....75
2.7. Проблема організації демократичного суспільства у філософії Демокріта.....78
2.8. Соціально-філософські чари Платона: шлях до тоталітаризму чи пошук організованого суспільства.....80
2.9. Суспільно-політична концепція Арістотеля.....85
2.10. Суперечливі пошуки «суспільного ідеалу» філософами елліністичного та римського періодів.....89
2.11. Загальносвітове значення соціальної філософії донульового часу.....92
Контрольні запитання та завдання.....94
Рекомендована література.....94
Розділ 3. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ У ПОЛОНІ ТЕОЛОГІЇ.....96
3.1. Історична та соціальна зумовленість «теологізації» соціальної філософії.....97
3.2. Протиріччя становлення релігійної філософії.....100
3.3. Християнська апологетика та патристика.....105
3.4. Філософський зміст вчення Августина про «божественне передвизначення» та «два царства».....108
3.5. Суперечливий пошук суспільного ідеалу (ідеалу суспільного життя) теоретиками «післяавгустинівського» періоду.....111
3.6. Соціальна філософія і теологія в країнах Близького Сходу та мусульманській Іспанії.....118
3.7.....Соціальна утопія Роджера Бекона.....124
3.8. «Природне богослов'я» як найвищий злет релігійної філософії доби середньовіччя.....127
3.9. Етико-соціальні ідеї філософів пізнього середньовіччя.....131
3.10. Місце середньовічної соціальної філософії в історії інтелектуальних пошуків людства.....133
Контрольні запитання та завдання.....138
Рекомендована література.....138
Розділ 4. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК СКЛАДОВА СВІТОВОЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.....140
4.1. Соціально-практична зумовленість зміни парадигми соціального філософування за доби Відродження.....141
4.2. Гуманістична культура та мистецтво як джерело формування і предмет осягнення нової, реалістичної філософії.....144
4.3. Проблема людини, космосу та моралі як підґрунтя філософії доби Відродження.....147
4.4. Революціонізуючий характер вчення Н. Макіавеллі про матеріальний інтерес як головний чинник людської життєдіяльності.....152
4.5. Політологічна доктрина Н. Макіавеллі та макіавеллізм.....155
4.6. Проблема реформування релігії, суспільства та держави в соціальних теоріях доби Відродження та Реформації.....158
4.7. Гуманістичне переосмислення релігії (Е. Роттердамський).....163
4.8. Реалізм і фантазія ідеалу соціальних перетворень Т.Мора та Т.Кампанелли.....167
Контрольні запитання та завдання.....171
Рекомендована література.....172
Розділ 5. ДЕРЖАВОТВОРЧА СПРЯМОВАНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ XVI -XVIII СТОРІЧ.....173
5.1. Соціально-політичні орієнтації Нового часу: проблеми, пошуки, перспективи.....175
5.2. Критичний реалізм соціальної філософії Ф. Бекона.....178
5.3. Світоглядові принципи філософії Р.Декарта та картезіанців.....182
5.4. Компромісна філософія П. Гассенді.....185
5.5. Проблема державотворення і загроза політизації соціальної філософії (Т. Гоббс).....188
5.6. Секуляризація філософії та моралі: етико-соціальна концепція Б.Спінози.....192
5.7. Філософія здорового глузду як підґрунтя виховання громадянина (Дж. Локк).....196
5.8. Роль французького Просвітництва (Ш.Монтеск'є, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Е. Кондільяк) у розробці «договірної теорії держави».....200
5.9.....Людина та суспільство у філософії французьких матеріалістів XVIII сторіччя (Ж. Ламетрі, Д. Дідро, К. Гельвецій, П. Гольбах).....209
5.10. Соціально-філософські ідеї німецького Просвітництва (Х.Вольф, Г. Лессінг, Й. Гердер, Й.Гете).....219
5.11. Соціально-філософські надбання та прорахунки Нового часу.....226
Контрольні запитання та завдання.....229
Рекомендована література.....229
Розділ 6. ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО: НІМЕЦЬКА КЛАСИКА.....231
6.1. «Позапросвітницькі» передумови формування нової теоретичної моделі соціального (Дж. Беркліта Д. Юм).....233
6.2. Феномен І.Канта: правова держава, категоричний імператив, вічний мир в історії.....238
6.3. Проблема діяльного суб'єкта, свободи та права у соціальній філософії Й. Фіхте.....246
6.4. «Філософія прозріння» Ф. Шеллінга.....253
6.5. Діалектична концепція соціального Г.Гегеля: «абсолютна ідея» та «хитрість розуму».....259
6.6. Філософія духу, історії та права як складова універсальної концепції соціального.....265
6.7. Л.Фейєрбах як критик Г.Гегеля і фундатор антропологічного бачення соціального.....271
6.8. К. Поппер про тоталітарну спрямованість гегелівської соціальної філософії.....276
6.9. Історична доля соціальпо-філософського вчення Г.Гегеля.....279
Контрольні питання та завдання.....284
Рекомендована література.....285
Розділ 7. ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІАЛЕКТИЧНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО В МАРКСИЗМІ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ІДЕОЛОГІЯ.....286
7.1.....Соціально-історичні передумови та головні теоретичні джерела формування філософії марксизму.....288
7.2. Соціальна утопія XVIII - XIX сторіч (А.Сен-Сімон, Ш.Фур'є, Р.Оуен)
7.3. Економічні обґрунтування будови соціуму (В.Петті, А.Сміт, Д.Рікардо).....295
7.4. Друга революція в суспільствознавстві: становлення соціальної доктрини марксизму.....297
7.5. К.Маркс та Г. Гегель: діалог титанів.....300
7.6. Сутність та головні засади марксистської соціальної філософії.....307
7.7. Історична зумовленість «войовничості марксизму» та трагедія однозначності (ідеологізації).....309
7.8. Марксизм у Росії: Г. Плєхановта В.Ленін.....316
7.9. Сталінізм як тоталітаризм.....323
7.10. Багатовимірність марксизму.....331
7.11. К.Поппер про «гуманістичні імпульси» та «тоталітарну спрямованість» марксизму.....337
7.12. Марксизм «істинний» та «хибний»: варіант Р. Арона.....341
7.13. М. Бердяев про роль та місце марксизму в історії суспільної думки.....345
7.14.....Марксизм та сучасність: перші підсумки.....348
Контрольні запитання та завдання.....352
Рекомендована література.....353

Одержати книгу
"Андрушенко В.П. Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст)"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Эстетическое - Наиболее общая категория эстетики; метакатегория, с помощью которой обозначается ее предмет и выражается сущностное родство...
Монизм - (от греч. monos - один, единственный) - подход, стремящийся свести все многообразие мира, событий, явлений к единой первооснове. Противоп...
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ - принадлежность к к.-л. религии, церкви, конфессии, а также религ. объединение, имеющее свое вероучение, культ, орг-цию...
ПАМЯТЬ - сохранность прошлого. Прошлое может сохраняться и в форме простых привычек; память же обозчает собственно представление о прошлом. Пять...
ДИКТАМНОН - (Греч.) или Dictamnus (ясенец белый). Странное растение, имеющее очень оккультные и мистические свойства, известное с древних времен...
Ло-цзу - в китайской мифологии бог уличных цирюльников и нищих. Считался учеником Лао-Цзы, вернувшимся в мир и зарабатывающим себе на жизнь как ни...
ТОР(Донар) - в германо-скандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия, богатырь, защищающий богов и людей от великанов и страшных чудовищ...
АВДИЯНЕ - христ. секта, возникшая в 4 в. в Месопотамии. Ее основатель Авдий (ум. в 372) выступал за исправление нравов и в своих обличит, пропов...
ШЕСТНАДЦАТЬ - (16, XVI) - нумерологический знак, символ полноты, подобно 40. Шестнадцать - любимое число в Индии. В Китае богиня Пусса изобр...
Сангха - (будд.) - "группа", "собрание" - буддийская община, одно из трех сокровищ буддизма (другие два - Будда и Дхарма) П...
ДИПТИХ - (греч. diptychos - сложенный вдвое) - икона в виде двухчастного складня с рельефным (чеканка, гравировка) или живописным (на дереве) изо...
Фалес - (640/624 - 548/545 до н. э.) - древнегреческий философ и математик из Милета (Малая Азия). Представитель натурфилософии и основатель ми...
МАГНЭС - Выражение, употреблявшееся Парацельсом и средневековыми теософами. Это есть дух света или Акаша. Слово, часто употреблявшееся средневе...
Логика - Деятельность может обеспечить только одну половину мудрости; другая половина зависит от воспринимающей бездеятельности. В конечном с...
МОДА - (лат. modus - мера, правило, образ) - обычно непродолжительное господство определенного типа стандартизированного массового поведения, в...