Роменець В. А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1995. - 614 с.

Передмова.....4
Вступ.....8
Історична психологія та формування культурологічних засад історії психології.....8
Матеріальне та ідеальне єство людини і принципи взаємної доповнюваності о історичній психології та історії психології.....31
Частина перша ОБРАЗ ЛЮДИНИ: АКАДЕМІЧНИЙ СТИЛЬ
Розділ І. Наукова і сцієнтнетська психологія XIX - початку XX століття.....35
Ідея волюнтаризму у психології XIX століття. Людська особистість у світі між волею та уявленням. А. Шопепгауер (1788-1860).....30
Наука та філософські засади оптимізму й песимізму. Дедал та Ікар. Суперечка Б. Рассела і Дж. Холдейна.....47
Наукова думка як планетне явище. Наука і філософія. Сцієнтизм. Ідейний світ В. І. Вернадського.....55
Структура наукових революцій у міркуваннях Т. Купа.....58
Загальний поділ історико-психологічного процесу на ґрунті принципу дії.....59
Розділ II. Мета вчинкової дії.....70
Психологія як наука про виникнення і структуру суб'єктивного досвіду.....70
Специфічна енергія органів чуття. Й. Мюллер (1801 -1858).....83
Психофізіологія органів чуття та образ світу. Г. Гельмгольц (1821 - 1891).....88
"Мова - це світ, що лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини". В. Гумбольдт (1707 - 1835).....91
Душа і слово - божественні властивості людини. М. О. Максимович (1804-1873).....96
Мова народу та індивідуальна творчість мови. О. 0. Потебня (1835-1891).....101
Душа як мікрокосмос.....111
Динаміка уявлень та механіка духу. Психологія Й. Ф. Гербарта (1776-1841).....111
Розкриття великого світу через світ малий. Г. Р. Лотце (1817-1881).....111
Психічний світ. Позиція бачення світу і його самоспоглядання. М. М. Лапге (1858-1921).....127
Психологія, свідомості як науковий напрям.....129
Встановлення психофізичних закономірностей. Г. Т. Фехнер (1801 -1887) - поет, філософ, учений.....129
Ідея самобутності психічних явищ і завдання психології. К. Д. Кавеліп (1818-1885).....136
Психологія як наука про "безпосередній досвід". В. Вундт (1832-1920).....140
Історична психологія світових воєн.....155
Структурна психологія. Е. Б. Тітченер (1867-1927).....160
Емпіріокритицизм і психологія. Р. Авепаріус (18-13-1896).....162
Паралогізм психологічної загадки. Дослідження пам'яті. Г. Еббінгауо (1850-1909).....165
Психологія свідомості і самосвідомості як напрям, що долає психологізм. Теорія вчування. Т. Ліппс (1851-1914).....175
Інтуїтивізм творчої еволюції психічного та психофізіологічний паралогізм. А. Бергсон (1859-1941).....178
Прагматичні парадокси з "психологією свідомості". В. Джеме (1842-1910).....186
Психологія а емпіричної та інтенційної точок зору. Ф. Брентапо (1838-1917).....198
Розділ III. Засіб дії. Психіка як знаряддя пристосування до середовища. Психологія як природнича наука.....201
Теорії пасивного пристосування.....205
Принцип адаптації та еволюційний підхід у психології. Г. Спенсер (1820-1903).....205
Походження психічних властивостей людини від тваринних форм психічного та диферепційнпй перехід між нами. Ч. Дарвін (1809-1882).....212
Рефлекторна теорія психічного та вирішального впливу середовища па формування психіки. ЇМ. Сеченов (1829-1905).....219
Теорії активного пристосування.....235
Принцип руху та визначальна роль спадковості у формуванні психічного. Т. Рібо (1839-1916).....235
Теорії, коригуючого пристосування.....249
Систематичний виклад теорії людського духу на засадах природничонаукової психології. О. Бея (1818-1903).....249
Поняття рефлекторного кільця у психології. Дж. Дьюї (1859-1952).....255
Розділ IV. Характер дії. Психологія людського духу.....258
Співвідношення мети і засобу в структурі вчинкової дії на осадах принципу взаємного доповнення.....258
Людська душа як предмет педагогічної антропології. Антропологічний принцип у психології. К. Д. Ушовський (1824-1870).....261
Серце і вчинок. Психологія П. Д. Юркевича (1826-1874).....269
Психічний ортобіоз в оптимістичному тлумаченні. Наукова правда - в цілісному, раціональному баченні природі ЛЮДИНИ, І. І. Мечников (1845-1916).....275
Мета і засіб у вчинковій дії: колективні та індивідуальні форми психічного.....279
Психологія народів та її складові.....279
Психологія "колективної свідомості". Е. Дюркгейм (1858 -1917).....290
Психологія "колективних уявлень". Л. Леві-Бриль (1857-1939).....297
Частина друга ОБРАЗ ЛЮДИНИ: КОЛІЗІЙНО-ДРАМАТИЧНИЙ СТИЛЬ
Розділ V. Характер дії: психологія людського духу.....304
Співвідношення, мети й засобу у вчинку на. засадах класової ідеології та інквізиторської уніфікації.....304
Марксизм як ідеологія та психологія людини. К. Маркс (1818-1883), Ф. Енгельс (1820-1895).....306
Про психологію Великого Інквізитора. Ф. М. Достоєвський (1821 -1881): попередники й наступники (Від казки до легенди. Центральний узагальнюючий архетип людського життя).....321
"Психологія народів і мас", зрештою, психологія людний. Г. Лебон (1841-1931).....338
Психологія характеру та особистості.....343
Принцип особистості бути самим собою та його моральна безпринциповість. "Пер Гюпт" Г. Ібсепа (1828-1906).....343
Особистість: тин аполлонівський і діонісійський. Звернення до надлюдино. - "Воля до влади". Ф. Нітше (1844 -1900).....350
Всеблаженство буття в собі та злиденність його сенсу. Історія психології та психологія спокуси. Г. Флобер (1821-1880), А. Франс (1844 - 1924).....359
Невроиатнчність геніальності. Ч. Ломброзо (1830-1909).....364
Психологічні ескізи з історії. П. І. Ковалевський (1849-1923).....367
Гармонійний розвиток у людській особистості естетичних та етичних засад. С. Кіркегор (1813-1855).....372
Характер особистості як співвідношення мети п засобу в характері дії. Вчення про нахили особистості. О. Ф. Лазурський (1874 -1917).....381
Особистість майбутнього. Футуризм - спосіб життя та ідеологія творчості. Ф. Марінетті та інші.....391
Темпоральні елементи сучасності та відповідна духовна ситуація.....397
Психологія особистості: діалектика життя, і творчості.....400
Душа та особистість в екзистенційному висвітленні.....400
Нове архітектурне середовище і психіка людини.....411
Техніка і техніцизм щодо психології людини та її духовності.....414
Психологічні засади розкриття художнього образу в літературі та мистецтві XIX і XX ст.....418
Осьовий час мистецтва і художні пошуки прекрасного з негацією потворного.....423
Мистецтво класицизму, романтизму, модернізму і постмодернізму та психологія вражені.....426
Секрети поетичної творчості і людської душі. Іван Франко (1856-1916).....428
"Питання теорії та психології творчості". Творчість народна і творчість особистісна.....433
Історична психологія особистості і творчості. Роль і межі переказу в становленні особистісної творчості. О. М. Веселовський (1838-1906).....435
Філософія винаходу і винаходи у філософії (Вступ до історії філософської творчості). І. І. Лапшин (1870-1955).....449
Сенс творчості. М. О. Бердяев (1874-1948).....455
"Щастя творити" (Р. Роллан) і "Фурія руйнування" (Гегель) - риси вчинку XIX і XX ст. Післядія і кара за дію. Політика і моралі.....469
Характер любовного діалогу.....483
"Заповіт Каїна" - "спадщина злочинів і страждань, які обтяжують людство". Л. фон Захер-Мазох (1836-1895).....483
Психологія переображеного Еросу. Б. П. Вишеславцев (1877-1954).....486
Психологія в історії звичаїв Е. Фукса. Еротизм: тілесне, психічне, духовне.....193
Душа людини в аксіологічному тлумаченні.....499
Описова психологія проти пояснювальної. В. Дільтей (1833-1911).....499
Душа людини в екстатичному пориванні до вищих рівнів буття. Психіка, яка сама себе долає. С. Л. Франк (1877-1950).....510
Софійність. або сенс учинку і життя.....516
Сенс життя її структурі дії. М. М. Рубінштейн (1880-1953).....516
Вчинок як логічний осередок психологічного вчення. Г. 1. Челиапов (186І2- I93S).....521
Унікальність і відповідальність вчинку як засадної рефлексивності. М. М. Бахтіо (1895-1975).....521
Розділ VI. Теорія вчинку і шляхи розвитку психології XX ст.....531
Пропедевтика психологічної теорії вчинку.....531
Загальна природа вчинку.....540
Детермінізм і свобода стосовно катаремсної концепції вчинку.....582
Легенда про Ерос.....591
Вчинковий осередок у психологи.....594
Дія та післядія (рефлексія) - тлумачні принципи психології XIX п XX ст.....591
Список використаної літератури.....601

Одержати книгу
"Роменець В. А. Історія психології XIX - початку XX століття"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Лун-ван - в китайской мифологии повелитель драконов, царь водных стихий. Это дракон невероятных размеров, длиной в полкилометра. Он обладает невида...
СИНЕХОЛОГИЯ - (от греч. synechein сцеплять) - по Гербарту, учение о пространстве, времени и материи как о чем-то непрерывном и взаимосвязанном...
Границы - Любые непосредственно соотносящиеся сущие являются Г. друг для друга. Категориальная характеристика Г. может быть любой: пространственнн...
Матрица - (от лат. matrix - матка) - таблица, шкала ценностей-пороков, миропонимания, этических норм и правил поведения, характеризующая тот или и...
СОФИСТЫ - условное название древнегреческих философов, выступавших в V в. до н.э. в роли профессиональных учителей мудрости и красноречия, созна...
ДЕИЗМ - (от лат. deus - бог), религ.-филос. воззрение, получившее распространение в эпоху Просвещения, согласно к-рому бог, сотворив мир, не прин...
МАВЛЮД - (араб. - рождение; мав-люд ан Наби - рождение пророка) - релит, праздник по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, отмечаемый 12 числа (...
ТРИЛЛЕР - (от англ. thrill - дрожь, трепет, волнение) - разновидность распространенных в массовой культуре детективно-приключенческих жанров: рома...
Прогноз - всегда бывает либо реальным, либо нереальным; каждый из которых, в свою очередь, может быть оптимистическим и пессимистическим; реальн...
ПАНДОРА - (Греч.) Очаровательная женщина, созданная богами по указаниям Зевса, чтобы быть посланной к Эпиметею, брату Прометея; у нее хранился л...
ГАУТАМА - родовое имя странствующего проповедника Сиддхар-тхи из племени шакья (сакья), считающегося в инд. традиции основоположником религ.-фил...
Среда - 1) окружающий мир; 2) (в биологии) все тела и явления (природные и антропогенные), с которыми организм находится в прямых или косвенных...
ДЭВАКИ - (Санскр.) Мать Кришны. Она была заперта в темнице своим братом, Царем Кансой - в страхе, что исполнится предсказание, гласившее, что с...
КУРГАН - (Русск.) Искусственный холм, вообще - древнее захоронение. С такими холмами часто связываются придания сверхъестественного или магичес...
КРЕСТ - св. символ в христианстве, предмет религ. почитания в православии и католицизме. По христ. версии, на К. был распят Иисус Христос, что...