Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2005. - 916 с.

Алгебра і гармонія світової душі (В. Татенко, Т. Титаренко).....6
ВСТУП.....41
Предмет і методологічні основи історії психології.....42
Історичне формування предмета психології.....42
Методологічні основи і становлення логічного осередку історії психології.....48
Старовинна легенда як історико-психологічний феномен.....55
Загальний поділ історії психології.....84
Ситуативне визначення вчинку. Стародавній світ і Середні віки.....84
Мотиваційне визначення вчинку - від Ренесансу до Просвітництва.....98
Дійове визначення вчинку - від виникнення марксизму до сучасності.....118
СИТУАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВЧИНКУ В ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ.....142
Розділ СИТУАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ: МІФОЛОГІЧНА І НАРОДНА ПСИХОЛОГІЯ.....149
Психологічна природа анімізму.....155
Виникнення і суть анімізму.....155
Метемпсихоз і метаморфоза.....164
Тотемістичне тлумачення психічної діяльності живих істот.....170
Вірування в душу, похідні від анімізму.....173
Фаталістичне уявлення про вчинкову ситуацію та зумовленість психічних подій.....175
Магія - зворотна сторона вірувань у фатум.....182
Подолання фаталізму і магії в межах ранніх психологічних уявлень.....185
Ритуали як основа психологічних уявлень та їхнє місце у ситуації значень.....189
Ініціації та пізнання вікових особливостей психіки.....190
Табу і оргіастичні напади як рівень розуміння вольової регуляції поведінки.....191
Ушанування мертвих і страх перед ними. Виникнення образу душі.....196
Міфологічна психологія - продукт несвідомої творчості народів.....198
Психологічна структура міфологічної творчості народів.....199
Душа у віруваннях давніх єгиптян.....203
Уявлення про душу в античній міфології.....212
Амур і Психея.....212
Діонісійський та аполлонівський характер психічного.....218
Давньослов'янські міфологічні вірування в душу.....219
Розділ СИТУАЦІЯ КОНФЛІКТУ: СТАРОДАВНІЙ СВІТ.....231
Традиція і вчинок. Психологія у Давньому Китаї.....235
Психологія "недіяння" і "правил поведінки": даосизм і конфуціанство.....239
Теорії "співчувального вчинку" і "великого вибору".....244
Природжене й набуте, добре і зле в людській природі. Психологія самовдосконалення.....246
Матеріалістичний підсумок давньокитайської психології.....249
Страждання і звільнення від страждань (нірвана). Психологія у Давній Індії.....254
Психологія Упанішад.....262
Психологія буддизму. Бхагавадгіта.....265
Психологічні осередки в межах філософських систем.....275
Пізньоведійська психологія (веданта).....281
Матеріалістичні спрямування у психології Давньої Індії.....282
Мікрокосмос і макрокосмос, ідеальне та матеріальне у структурі психічного. Антична психологія.....289
Натурпсихологія, психологія софістики, сократівський принцип у психології.....294
Принципове розділення великого і малого світів.....302
Матеріалістична психологія атомізму.....302
Ідеалістична психологія: Ерос і душа.....305
Ідеалістична психологія: душа як форма тіла.....321
Характер вирішення конфліктних відношень.....330
Тропи інтелекту і незворушність поведінки.....339
Взаємне визначення психологічного змісту життя і смерті.....358
Конфлікт між "морально-прекрасним " і "корисним " у виборі способу життя.....372
Життєва доля людини, згідна з природою.....392
Еманація та екстаз. Поєднання мікрокосмосу і макрокосмосу в психології неоплатонізму.....407
Перехід до психології колізійних протиставлень у ситуації вчинку.....417
Розділ СИТУАЦІЯ КОЛІЗІЇ: СЕРЕДНІ ВІКИ.....421
Феноменологічний поворот у тлумаченні зв'язку між мікрокосмосом і макрокосмосом.....430
Моральна історія, або Феноменологія людської душі.....430
Антропологічний принцип у ранньосередньовічній психології та його матеріалістична тенденція.....438
Критика античних учень про душу.....438
Моністичне тлумачення зв'язку тіла і душі.....441
Структурна єдність компонентів психічного.....459
Проблема розвитку в ранньосередньовічній психології.....470
Абстрактно-категорійний принцип у західноєвропейській психології в період схоластики.....477
Схоластично-категорійна розробка проблем середньовічної психології.....486
Томізм і категорійна "сума" психології.....495
"Божественна комедія" і людська форма пошуку вищих цінностей.....502
Психологія Середніх віків і перехід до мотиваційного етапу в історії психології.....508
Розділ ПРИНЦИП МОТИВАЦІЇ: ПСИХОЛОГІЯ ВІДРОДЖЕННЯ.....511
Мотиваційне визначення вчинку в епохи Відродження, XVII століття і Просвітництва.....512
"Фаустівська душа" як засада психології мотиваційного періоду.....521
Формування мотиву і боротьби мотивів: психологія Відродження.....528
Психологія Відродження у світлі історичної психології.....533
Загальний поділ психології Ренесансу.....564
Титанізм як принцип ренесансової психології.....565
Принцип єдності та боротьби протилежностей у визначенні психічного.....568
Гуманістична психологія Відродження.....574
РЕНЕСАНСОВІ АКЦЕНТИ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЧЕННЯХ ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ КУЛЬТУР.....582
Розділ ПСИХОЛОГІЯ КИТАЙСЬКОГО БУДДИЗМУ.....591
5. "Любов до всього сутнього" і гуманістичне начало в китайській ренесансовій психології.....595
Десять сокровенних воріт, що ведуть до "золотого лева". Психологія людини з позицій учення про дхарми та Єдине.....599
"Подорож на Захід" за істиною психічного буття. Уособлення мотиваційного драматизму в боротьбі між абсурдністю чуттєвого світу і пристрасністю в досягненні звільнення від нього.....604
Психічна рівновага та шляхи до неї. Саторі (осягнення) як зміст психічної рівноваги у чань-буддизмі.....613
Розділ АРАБСЬКА ПСИХОЛОГІЯ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.....625
6. Знання як психологічний осередок і загальнокультурний феномен.....628
Індивідуальний розвиток психіки та пошуки вищих цінностей життя.....640
Психологічний енциклопедизм Ібн Сіни.....650
Психологія аль-Газалі в системі наук про віру.....666
Феноменологія любові. Психологія "фаустівської душі" в арабському світі. Аль-Фарід.....675
Розділ ПСИХОЛОГІЯ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОГО
7. ПЕРЕДВІДРОДЖЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ.....683
Життєвий шлях людини. Психологія в Київській Русі.....688
Психологія народного ідеалу людини у писемних творах.....704
Пантеїстична психологія на Русі: вільний переказ творів східної патристики.....710
Розділ ПСИХОЛОГІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ.....735
9 Принцип титанізму.....742
Психологія в платонівській Академії у Флоренції.....743
Принцип вільного вибору в самовизначенні людини. Піко делла Мірандола.....751
Універсалізм та індивідуація у психології. Леонардо да Вінчі.....754
Зворотний бік титанізму. Психологічне кредо. Лоренцо Валли.....764
Ідейні засади історико-психологічного феномена. Великого Інквізітора Нікколо Мак'явеллі.....771
Психологічна теорія і практика "героїчного ентузіазму". Джордано Бруно.....777
Ренесансова психологія творчості.....786
Принцип єдності та боротьби протилежностей.....803
Збіг протилежностей у психічній природі людини. Ніколай Казанський.....804
Боротьба мотивів і двоїстість людської природи. Мішель Монтень.....817
Добро і зло в кожному з нас. Душа - безодня. Якоб Беме.....828
Образ "героїчного сумніву". Мікеланджело.....835
Принцип гуманізму.....839
"Похвала Глупоті". Психологія реальної особистості. Еразм Роттердамський.....840
Психологія життєвого і творчого шляху людини. Джероламо Кардано.....850
Психологія минущості та великого примирення. Заперечення Великого Інквізитора. Шекспір як психолог.....857
На шляху до нової, емпіричної психології.....870
Відповідь на питання про залежність моральності від віри у смертність чи безсмертя душі. П'єтро Помпонацці.....871
Проголошення емпіричної психології. Хуан Луїс Вівес.....874
Методологічні засади індуктивної психології. Френсіс Бекон.....877
Психологія як термін і дисципліна.....887
"Я" та "інший": три феномени психології. Відродження.....890
Бібліографія.....898

Одержати книгу
"Роменець В. А. Історія психології"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Красота - Та сторона явлений, которая, в своей специфической особенности, не подлежит суждению ни с точки зрения теоретической истины, ни с точки...
АПАТИЯ - (греч. apatheia -бесстрастие) - одно из гл. понятий этики стоицизма, обозначающее душевную невозмутимость, состояние покоя, когда чувств...
Мария, Марйам - (библ.)  - земная мать Иисуса Христа, еврейка, родившая его "от духа святого" без нарушения своей девственности. М...
КЛИО, Клия - Одна из девяти олимпийских муз. Дочь Зевса и Мнемозины, муза, которая прославляет. С эллинистического времени считалась музой исто...
БЫТИЕ - филос. категория, обозначающая реальность, существующую объективно, вне и независимо от сознания человека. Филос. понимание Б. и его соот...
ИНСАЙТ - (англ.-проницательность, понимание): 1. Прямое знание, Ясновидение, психическая способность человека получать информацию о событиях или...
АСМОДЕЙ - (др.-евр. Ашмедай - искуситель) - злой дух, разрушитель браков. Упоминается в Талмуде (как князь демонов), в Ветхом завете (Тов. 3:8) и...
Политическое - термин, введенный К.Шмиттом для обозначения максимально широкого толкования политики как онтологического холистского явления...
ДОЛГ - категория этики, в к-рой выражается нравств. задача отд. индивида, группы лиц, класса, народа в конкретных социальных условиях и ситуация...
ДУНЬ У - (кит. - внезапное просветление) - постулат китайского буддизма, утверждающий возможность достижения состояния Будды не поэтапным накоплен...
ОРФИЗМ - релит, течение, возникшее в 8-7 вв. до н. э. в Аттике, названо в честь легендарного Орфея. О. использовал культы Деметры и Диониса, те...
Фалес - (ок. 640 - ок 545 до н.э.) древнегреческий философ, основатель Милетской школы философии, одной из первых зафиксированных философских ш...
КАПИЛАВАСТУ - (санскр.), Капилаваттху (пали) - столица гос-ва шакьев, где жили царь Суддходана и его жена Майя - родители Будды. Н. А. Кана...
ДЕЛЬФИН - символ любви и преданности. Он спасает тонущего человека в морях и океанах. Существует мнение, что разум дельфина не уступает человеч...
Душа - (гр. psyche, лат. anima) - понятие, выражающее исторически менявшиеся воззрения на внутренний мир человека; в религии и идеалистической...