Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2007. - 448 с.

Частина загальна
1. Юридична психологія в системі наукового знання.....5
1.1. Предмет і завдання юридичної психології.....5
1.2. Структура юридичної психології.....8
1.3. Принципи і методи юридичної психології.....9
2. Історія становлення і розвитку юридичної психології.....18
2.1. Передумови виникнення юридичної психології.....18
2.2. Оформлення юридичної психології як науки.....21
2.3. Сучасний етап розвитку юридичної психології.....30
3. Психологія особистості й діяльності.....32
3.1. Психологія особистості.....32
3.2. Психологія діяльності.....45
4. Психологія юридичної діяльності.....48
4.1. Психологічна специфіка юридичної діяльності.....48
4.2. Морально-психологічні засади юридичної діяльності.....56
4.3. Емоції, воля і мотиви в юридичній діяльності.....58
5. Соціалізація особистості.....63
5.1. Соціально-психологічна характеристика особистості.....63
5.2. Психологія нормативної поведінки особистості.....74
5.3. Соціальна група.....92
5.4. Остистість і група: соціально-психологічна специфіка взаємодії.....115
5.5. Урахування психології особистості й групи у діяльності працівників правоохоронних органів.....125
6. Психологія спілкування і конфлікту в юридичній діяльності...136
6.1. Загальна характеристика спілкування.....136
6.2. Комунікація, взаємодія та особливості сприймання в діяльності працівників правоохоронних органів.....149
6.2.1. Комунікація.....149
6.2.2. Міжособисгісна взаємодія.....163
6.2.3. Особливості міжособистісного сприймання.....183
6.3. Перешкоди на шляху спілкування працівника правоохоронних органів і співрозмовника.....196
7. Психологія юридичної праці.....203
7.1. Психологія професіоналізму юридичної праці.....203
7.2. Професіограми юридичних професій.....206
Частина особлива
8. Психологія особистості обвинувачуваного (злочинця).....213
8.1. Психологічні передумови виникнення негативної (злочинної) поведінки людини.....213
8.2. Психологічні особливості особистості злочинця.....216
8.3. Психологія неповнолітніх злочинців.....223
9. Психологія злочинних об'єднань і груп. Організована злочинність.....236
9.1. Загальна психологічна характеристика злочинної групи.....236
9.2. Класифікація злочинних груп.....240
9.3. Психологічні особливості організованої злочинності.....244
9.4. Психологія злочинних груп різних вікових категорій і різного спрямування.....2з2
9.5. Соціально-психологічна специфіка групової злочинності в контексті масових форм поведінки.....254
10. Психологія слідчої діяльності.....260
10.1. Психологічна характеристика діяльності слідчого.....260
10.2. Психологічні особливості огляду місця події.....263
10.3. Психологія впізнання.....271
11. Психологія допиту.....275
11.1. Психологічні особливості допиту.....275
11.2. Допит віч-на-віч.....289
11.3. Психологія допиту неповнолітніх.....293
12. Психологія судової діяльності (при розгляді кримінальних справ).....298
12.1. Психологія судді.....298
12.2. Психологічна характеристика судового процесу.....302
12.3. Психологія ухвалення рішення судом.....311
12.4. Психологія особистості підсудного.....313
13. Психологічне консультування і судово-психологічна експертиза.....316
13.1. Психологічне консультування в юридичній діяльності.....316
13.2. Судово-психологічна експертиза.....321
13.2.1. Сутність судово-психологічної експертизи.....321
13.2.2. Оцінювання особистості в юридичній практиці.....327
13.2.3. Юридична діяльність і соціально-психологічна діагностика групи.....338
13.2.4. Юридична діяльність і соціально-психологічна діагностика спілкування.....343
1 3.2.5. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх.....353
13.2.6. Експертиза особистих властивостей, основних мотивів поведінки індивіда.....355
13.2.7. Експертиза особливих емоційних станів.....356
13.2.8. Комплексна судова експертиза.....359
14. Пенітенціарна психологія.....363
14.1. Предмет і завдання пенітенціарної психології.....363
14.2. Психологія засуджених.....367
14.3. Психологічний аналіз типів засуджених.....371
14.4. Соціально-психологічні особливості суїцидальної поведінки засуджених.....374
14.5. Методи психологічного впливу на засуджених.....377
14.6. Психологічна характеристика груп засуджених.....378
Рекомендована література.....386
Додатки.....390

Одержати книгу
"Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець В.В. Юридична психологія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Реклама - в том числе на телевидении - вторжение в интимные области жизни людей, так как общение со стороны рекламодателя (средства массовой инфо...
Эликсир - (от араб. аль-иксир - философский камень) - 1) жизненный эликсир - у средневековых алхимиков фантастический напиток, продлевающий жизнь,...
Свобода - возможность реализации домирового самоопределения воли в актуальности, раскрытие своего потенциального содержания не будучи детерменир...
ДХВАНИ - (санскр. dhvani - резонанс, букв. - отзвук, эхо, аналогичное звуку, слышимому тогда, когда колокольчик уже перестал звучать) - 1. В индийс...
ИНДРА - величайшее божество ведийской эпохи, военный предводитель индийских богов, в природном аспекте - божество грозового дождя. В эпосе "Мах...
Демиург - [гр.demiurgos] - 1) в древней Греции первоначально - свободный ремесленник, мастер, художник; позднее - высшее правительственное лицо...
Диалектика - /D/ Dialektik; /E/ Dialectic; /F/ Dialectique; /Esp/ Dialectica. В современном значении философское учение о развитии, рассмат...
СУЩЕЕ - одна из фундаментальных категорий философского дискурса, смысл которой изменялся в истории философии, характеризуя либо все существующее...
ЯЗЫК - система знаков, служащая средством человеч. общения, мышления и выражения. С помощью Я. осуществляется познание мира, в Я. объективируетс...
ПРЕДЕЛ - линия, обозначающая конец протяженности того или иного тела. Предел действия, власти. Кант определял философию как критику нашего познан...
ИЗДУБАР - Имя героя во фрагментах Истории и Теогонии халдеев на так называемых ассирийских табличках, как прочел его покойный Георг Смит и други...
ДРУЖБА - разновидность избирательно-личностных отношений между людьми, характеризующихся взаимным признанием, доверительностью, доброжелательно...
Сингония - (от греч. singonium) - то же, что кристаллографическая система (см. Кристаллическая решетка. Кристаллографические группы Федорова)...
ЛАФОНТЕН Жан де - (1621-1695) - франц. поэт и сатирик. Проповедовал эпикурейскую этику в противоположность христ. проповеди аскетизма...
Хираньякша - (индуист.) - "имеющий золотой глаз" - могущественный асура, сын Кашьяпы и Дити, брат-близнец Хираньякашипу. Желая...