Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 424 с.

ПЕРЕДМОВА.....7
Розділ перший
ВСТУП ДО ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.....9
Глава 1. Юридична психологія як наука.....10
§ 1. Предмет юридичної психології.....10
§ 2. Система юридичної психології.....16
§ 3. Зв'язок юридичної психології з іншими науками.....22
Глава 2. Методи юридичної психології.....28
§ 1. Пізнавальна функція методів юридичної психології 28
§ 2. Система методів юридичної психології.....29
§ 3. Використання методу тестування в юридичній практиці.....37
§ 4. Правомірність і допустимість методів психологічного впливу в кримінальному судочинстві.....49
Глава 3. Історія юридичної психології.....56
§ 1. Передумови застосування психологічних знань у судочинстві.....56
§ 2. Розвиток і становлення юридичної психології.....58
Розділ другий
ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ.....65
Глава 1. Психологічний аналіз діяльності людини. Емоційно-вольові процеси і стани.....66
§ 1. Поняття і структура діяльності. Вміння і навички.....66
§ 2. Поняття волі і вольової дії. Етапи формування складного вольового акту.....68
§ 3. Емоції і почуття.....70
§ 4. Поведінка людини в конфліктних емоційних ситуаціях. Психічні стани особистості у процесі вчинення злочину.....75
Глава 2. Особистість і структура її психічних властивостей.....78
§ 1. Поняття про особистість. Співвідношення соціального і біологічного в особистості.....78
§ 2. Фізіологічні основи темпераменту і його поняття.....79
§ 3. Типи темпераменту і його властивості.....82
§ 4. Поняття і структура характеру.....88
§ 5. Закономірності формування здібностей.....97
Розділ третій
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....103
Глава 1. Психологічна характеристика процесуальної діяльності.....104
§ 1. Особливі умови процесуальної діяльності як професії.....104
§ 2. Професійні якості і психологія осіб, які здійснюють провадження у справі. Поняття професіограми.....119
§ 3. Психологічні основи доказування.....128
§ 4. Психологія планування й організації процесуальної діяльності.....135
Глава 2. Види слідчої (судової) діяльності.....139
§ 1. Пізнавальна діяльність.....139
§ 2. Конструктивна діяльність.....142
§ 3. Комунікативна діяльність.....143
§ 4. Посвідчувальна діяльність.....145
Розділ четвертий
ПСИХОЛОГІЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....149
Глава 1. Психологія учасників розслідування злочинів.....150
§ 1. Психологічні особливості особи слідчого.....150
§ 2. Психологія обвинуваченого. Поняття захисної домінанти.....152
§ 3. Психологія потерпілого і свідка. Провокуюча поведінка, види віктимності.....155
Глава 2. Психологічні основи проведення окремих слідчих дій.....158
§ 1. Психологія огляду місця події.....158
§ 2. Психологія допиту.....181
§ 3. Психологія очної ставки.....222
§ 4. Психологія пред'явлення для впізнання.....225
§ 5. Психологія відтворення обстановки й обставин події.....244
§ 6. Психологія обшуку.....261
Глава 3. Судово-психологічна експертиза.....281
§ 1. Поняття і компетенція судово-психологічної експертизи.....281
§ 2. Методи судово-психологічної експертизи.....296
§ 3. Призначення судово-психологічної експертизи й організація її провадження.....298
Розділ п'ятий
ПСИХОЛОГІЯ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....307
Глава 1. Психологічні основи судової діяльності.....308
§ 1. Психологія судді.....308
§ 2. Психологічні особливості судового процесу.....312
§ 3. Психологія ухвалення рішення судом.....319
§ 4. Психологія особи підсудного.....322
Глава 2. Психологія судових дій.....327
§ 1. Психологічні основи судового допиту. Перехресний допит.....327
§ 2. Психологічні основи очної ставки у суді.....331
§ 3. Психологічні основи судового огляду.....332
Розділ шостий
КРИМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ.....335
Глава 1. Психологія злочинної діяльності.....336
§ 1. Психологічна структура злочину.....336
§ 2. Психологічні наслідки злочину.....343
§ 3. Психологічна сторона попередження злочинів.....346
Глава 2. Психологія особи злочинця.....357
§ 1. Поняття особи злочинця.....357
§ 2. Класифікація злочинних типів.....360
§ 3. Психологія окремих категорій злочинців.....365
Розділ сьомий
ПЕНІТЕНЦІАРНА ПСИХОЛОГІЯ.....375
Глава 1. Основи пенітенціарної психології.....376
§ 1. Сутність пенітенціарної психології.....376
§ 2. Методи впливу на особу засудженого в установах
з виконання покарання.....383
Глава 2. Психологія особи засудженого.....388
§ 1. Колективи засуджених та їх психологічна характеристика.....388
§ 2. Вплив соціальної ізоляції на особу.....392
§ 3. Психологія тюремного побуту.....395
§ 4. Психологічні основи ресоціалізації засуджених.....402
БІБЛІОГРАФІЯ.....405
АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК.....414

Одержати книгу
"Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний курс"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

УТОПИЯ - (страна, которой нет) - течение эпохи Возрождения о коренном преобразовании общества и его описание в виде идеального государства. Введе...
АБСОЛЮТ - Самосуществующая метафизическая суб-станция, характеризующаяся полнотой, самостоятельностью, завершенностью, негеометрической протяженно...
ЯНСЕНИЗМ - религ.-политич. неортодокс. католич. течение во Франции и в Голландии в 17-18 вв. Идеология образованных дворянских и бурж. городских...
Протон - (греч. первый), (р) - стабильная элементарная частица со спином 1/2 и массой ок. 10-24 г, относящаяся к барионам; ядро лёгкого изотопа а...
СОЛОМОН - царь Израильско-Иудейского царства в 965-928 до н. э., сын Давида. Добивался централизации релит, культа, построил храм Яхве в Иерусал...
Бай-ху, Бо-ху - (кит.) - "белый тигр" - один из духов четырех стран света (наряду с Цин-луном, Чжу-няо, Сюань-у), покровитель Запа...
УТОПИЯ - повествование о наилучшем состоянии общественной жизни, произвольная конструкция идеального социального порядка. Получила свое окончат...
СУННИЗМ - наиболее распространенное ортодоксальное течение мусульманского богословия; для него характер но признание источником и основой для ре...
РАЗУМ - способность понимать и схватывать умственные отношения. В этом смысле совпадает с рассудком. По примеру Паскаля часто противопоставляют...
ОМОНИМИЯ - (от греч. homos - одинаковый, опута - имя) - свойство языковых выражений иметь несколько значений или выражать несколько понятий, н...
ХРОНОС - Буферное первовремя, не являющееся длительностью, не являющееся математической абстракцией, неодномерное, апространственное. Заведомая у...
Дриады - (греч.)  - от "дуб", "дерево" - лесные нимфы, покровительницы деревьев. Д., рождающиеся вместе с деревом и гибнущие...
Истинное - Высказанное предложение выражает убеждение; то, что делает его истинным или ложным, есть факт. Факт в общем случае отличается от убе...
ВЫВОД - в логике рассуждение, в ходе которого из определенных исходных суждений, высказываний, посылок или предпосылок получается заключение (...
ВОЛЯ - В метафизике и оккультной философии Воля есть то, что руководит проявленными вселенными в вечности. Воля есть единый и единственный пр...