Юридична психологія: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв та ін.; За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. - 352 с.

Вступ.....6
Загальна частина
Розділ 1.
Теоретичні та методологічні засади юридичної психології.....10
1.1. Поняття та основні категорії психології.....11
1.2. Предмет, система та завдання юридичної психології.....16
Розділ 2.
Історія розвитку юридичної психології.....26
2.1. Рання історія юридичної психології.....26
2.2. Розвиток юридичної психології у XX столітті.....34
Розділ 3.
Психологічна характеристика юридичної діяльності.....44
3.1. Психологічна структура юридичної діяльності.....45
3.2. Психологічні особливості юридичної діяльності.....57
Розділ 4.
Психологія особистості. Особистість та діяльність.....63
41. Сутність та структура особистості.....63
4.2. Психологія діяльності. Будова та різновиди діяльності.....71
Розділ 5.
Психічні пізнавальні процеси особистості.....77
5.1. Відчуття та сприймання.....78
5.2. Пам'ять.....85
5.3. Мислення та уява.....92
5.4. Увага.....97
Розділ 6.
Емоційно-вольова сфера особистості працівників правоохоронних органів.....100
6.1. Роль емоційно-вольових якостей особистості в професійній діяльності.....101
6.2. Характеристика основних типів емоційних станів та їх вплив на ефективність вирішення професійних завдань.....105
6.3. Вольові дії та їх місце у діяльності працівників правоохоронних органів.....110
Розділ 7.
Особливості соціально-психологічних явищ у діяльності правоохоронних органів. Психологія групової поведінки .114
7.1. Специфіка соціально-психологічних явищ, їх відмінність від явищ індивідуально-психологічних.....114
7.2. Типологія соціальних груп. Колектив як вищий рівень розвитку групи.....118
7.3. Урахування психології груп і колективів у діяльності правоохоронних органів.....126
Розділ 8.
Психологія спілкування у діяльності правоохоронних органів.....130
8.1. Поняття та основні ознаки спілкування. Функції, види і засоби спілкування.....130
8.2. Особливості сприймання і розуміння людини людиною. Психологія соціального сприймання в діяльності працівників правоохоронних органів.....142
Розділ 9.
Психологія конфлікту в діяльності працівників правоохоронних органів.....151
91. Поняття конфлікту та загальні характеристики його проявів.....151
92. Характеристика причин виникнення та основних стадій конфлікту.....154
9.3. Шляхи вирішення конфліктів та їх попередження.....158
Розділ 10.
Методи і прийоми психологічного впливу на об'єкти професійної діяльності.....162
10.1. Поняття і механізми психологічного впливу.....162
10.2. Методи психологічного впливу на об'єкти правоохоронної діяльності.....168
Розділ 11.
Психологічна характеристика дій працівника правоохоронних органів у екстремальних умовах.....173
11.1. Характер і види екстремальних ситуацій. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника правоохоронних органів.....174
11.2. Організація та здійснення психологічної підготовки працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах.....185
Особлива частина
Розділ 12.
Психологія особистості правопорушника.....192
12.1. Поняття особистості правопорушника (злочинця).....193
12.2. Психологічна характеристика процесу формування особистості злочинця.....197
12.3. Злочинна поведінка та механізми її формування.....204
12.4. Психологія потерпілого.....211
Розділ 13.
Психологічні особливості злочинних груп.....216
131. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика.....217
13.2. Психологічні особливості різновидів злочинних груп.....223
Розділ 14.
Характеристика масовидних форм поведінки та врахування їх особливостей у правоохоронній діяльності.....231
14.1. Специфіка та основні види масовидних форм активності громадян.....231
14.2. Психологічні особливості діяльності працівників правоохоронних органів при попередженні та виникненні масових заворушень.....241
Розділ 15.
Використання психологічних знань у процесі розкриття злочинів.....248
151. Психологічні особливості діяльності по розкриттю злочинів.....248
15.2. Застосування різних форм психологічних знань у діяльності по розкриттю злочинів.....258
Розділ 16.
Психологія слідчої діяльності.....268
16.1. Інформаційно-пошукові слідчі дії.....269
16.2. Комунікативні слідчі дії.....283
16.3. Інформаційно-комунікативні слідчі дії.....298
Розділ 17.
Судово-психологічна експертиза, її роль та місце у процесі розслідування злочинів.....312
17.1. Загальна характеристика судово-психологічної експертизи.....312
17.2. Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз.....319
17.3. Організаційні питання судово-психологічної експертизи.....326
Розділ 18.
Пенітенціарна психологія.....336
181. Психологічна характеристика особистості засуджених та їх адаптаційних можливостей.....337
18.2. Психологічні особливості мікросередовища засуджених.....344

Одержати книгу
"Юридична психологія / За ред. Я. Ю. Кондратьєва"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ДВАДЦАТЬ ОДИН - (21, XXI) - нумерологический знак. Истолковывается в пифагорейской теории и каббалистике как знак совершенства. Расшифровывает...
КУЛЬТУРА - процесс создания и развития общественного человека во имя реализации своей родовой (сущностной) природы при помощи созданных им матери...
ИНТЕРЕС - избирательное, эмоционально окрашенное отношение человека к действительности, ко всему тому, что ему необходимо и важно. Интерес возни...
АНТИНОМИЯ - (от греч. antinomia - противоречие в законе) -рассуждение, доказывающее, что два высказывания, являющиеся отрицанием друг друга, вы...
ХОЛИЗМ - философия целостности, рассматривающая мир как результат творческой эволюции, учение о сущности феномена целостности. Под ним понимается...
Архетип - (от греч. arche - начало и typos - образ) - изначальные, врожденные психические структуры, образы (мотивы), составляющие содержание т.н...
БУДДИЗМ - самая древняя мировая религия. Возник на территории полуострова Индостан в VI в. до н.э. Основателем буддизма считают Сиддхартху Гаута...
ТРУСОСТЬ - одно из выражений малодушия; отрицательное, моральное качество, характеризуй ющее поведение человека, к-рый оказывается не в состоянии...
СМЕРТЬ - это тема философского размышления, долгое время остававшаяся прерогативой теологии, в рамках которой проблематизация С. рассматриваетс...
ПРАВОТА - положение (состояние), выражающее определенное моральное (а также правовое, политическое или научное) отношение, в к-ром человек наход...
МАНН Томас - (6.6.1875, Любек - 12;8.1955, Цюрих), нем. писатель и мыслитель. Путь М. как мыслителя, начавшийся в 1890-х гг. под сильным влиян...
АНИТЬЯ - (санскр.), аничча (пали) - непостоянство как одно из свойств бытия (трилакшана). Именно из-за непостоянства бытия ему присуще страдание...
ПАСХА - главный христианский праздник, отмечаемый в честь воскресения распятого на кресте Иисуса Христа. Постановлением I Вселенского собора (3...
АГАПЫ - (греч. agape - вечери любви) - совместные ужины (вечери) членов раннехрист. общин в подражание тайной вечере Христа с учениками. Позднее...
Релятивизм - (лат. "relativo", "относительный") - представление об относительности, неабсолютности какого-то явления...