Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і переробл. - К.: МАУП, 2004. - 436 с.

Вступ.....3
І. Загальна частина.....5
Розділ 1. Предмет, завдання і система юридичної психології.....5
§ 1. Предмет і завдання юридичної психології.....5
§ 2. Історія розвитку юридичної психології.....9
§ 3. Система юридичної психології.....15
Розділ 2. Методологічні основи і методи юридичної психології.....19
§ 1. Методологічні принципи в юридичній психології.....20
§ 2. Методи пізнання в юридичній психології.....29
§ 3. Методи психологічного впливу на особистість.....45
Розділ 3. Загальнопсихологічні та соціально-психологічні основи в юридичній психології.....53
§ 1. Поняття про психіку і свідомість особистості.....53
§ 2. Психічні процеси.....57
§ 3. Психічні властивості особистості.....82
§4. Психічні стани особистості.....97
§ 5. Соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності.....106
ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА.....130
Розділ 4. Правова психологія.....130
§ 1. Правова соціалізація.....130
§ 2. Правова соціалізація і правослухняна поведінка особистості.....135
§ 3. Психологічні умови дієвості правових норм.....142
Розділ 5. Кримінальна психологія.....149
§ 1. Поняття особистості злочинця і типологія злочинців.....150
§ 2. Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця.....155
§ 3. Психологія неповнолітніх злочинців.....160
§4. Психологія організованої злочинності.....166
Розділ 6. Психологія злочинного діяння.....170
§ 1. Психологічні причини злочинної поведінки.....170
§ 2. Психологічна структура злочинного діяння.....175
§ 3. Психологічні наслідки скоєного злочину.....181
Розділ 7. Психологія слідчих дій.....185
§ 1. Психологія огляду місця події.....185
§ 2. Психологія обшуку і вилучення.....192
§ 3. Психологія впізнання.....199
§ 4. Відтворення обстановки і обставин події.....203
§ 5. Психологія перевірки свідчень на місці.....209
§ 6. Судово-психологічна експертиза.....212
Розділ 8. Психологічні основи допиту.....221
§ 1. Психологія формування показань.....221
§ 2. Психологія допиту потерпілого.....230
§ 3. Психологія допиту підозрюваного і обвинуваченого.....235
§ 4. Психологія допиту свідків.....242
§ 5. Психологічні особливості допиту неповнолітніх.....248
§ 6. Психологія очної ставки.....252
Розділ 9. Психологія судової діяльності (у кримінальних справах).....258
§ 1. Психологічна характеристика судової діяльності (при розгляді кримінальних справ).....259
§ 2. Психологія судді.....270
§ 3. Психологічні особливості судового допиту.....275
§ 4. Психологія судових суперечок і винесення вироку.....282
Розділ 10. Психологія діяльності прокурора й адвоката (у кримінальних справах).....288
§ 1. Психологія прокурорської діяльності.....289
§ 2. Психологічні особливості діяльності адвоката.....295
§ 3. Психологічні аспекти відносин адвоката і прокурора в суді.....301
§ 4. Судова етика в діяльності прокурора й адвоката.....305
Розділ 11. Психологія судової промови.....309
§ 1. Загальна характеристика психологічних засобів мови юриста.....309
§ 2. Психотехніка судової промови.....317
§ 3. Психологічні особливості промови судді, прокурора й адвоката в суді.....324
Розділ 12. Психологічні проблеми цивільного судочинства.....332
§ 1. Деякі психологічні питання цивільно-правового регулювання у сфері економіки.....333
§ 2. Психологічна характеристика цивільного процесу.....337
§ 3. Психологічні особливості діяльності господарського суду.....346
Розділ 13. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза.....350
§ 1. Психологічна консультація в кримінальному процесі.....350
§ 2. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі.....353
§ 3. Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному праві.....374
Розділ 14. Виправна (пенітенціарна) психологія.....382
§ 1. Психологія засудженого, завдання і умови ресоціалізації.....383
§ 2. Психологічні аспекти організації життєдіяльності засуджених.....390
§ 3. Методи вивчення особистості засудженого і психологічного впливу на нього в процесі перевиховання.....395
ВИСНОВКИ.....401
ДОДАТКИ.....403
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....426

Одержати книгу
"Бедь В. В. Юридична психологія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЭКОНОМИКА - способность хозяйственной деятельности в процессе разделения труда, усложнения приобретать всеобщий характер, выход хозяйства, труда...
НЕГАЦИЯ - (от лат. negatio) - отрицание либо субъекта вообще, либо его предиката. Противоположность - подтверждение. В диалектике Гегеля (см. Диал...
ПЕСНЯ - жанр музыкального иск-ва, основывающийся на реализации выразительных возможностей человеческого голоса, вокальной интонации, "мелодизи...
ЭТИКА - (от греч. ethika, от ethosобычай, нравственный характер) - учение о нравственности, морали. Термин впервые употреблен Аристотелем как об...
Метафизический - основанный на метафизике, относящийся к метафизике, надэмпирический, стоящий над всяким возможным опытом, трансцендентный...
ЗЕМЛЯ - 1. Планета; 2. Все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и пригодных дня использования при производстве экономических благ; 3. З...
Аксон - (от греч. axon - ось) - отросток нервной клетки, проводящий нервные импульсы от тела клетки к др. нервным клеткам или иннервируемым орган...
СОВЕСТЬ - категория этики, характеризующая способность личности осуществлять моральный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравс...
ЛОНГИН - греческий философ и ритор (Пальмира, Эмес или Афины, ок. 213 - Пальмира, 273). Преподавал в Афинах и Сирии, был министром Зеноби, правил...
ХАУЗЕР - (Hauser) Арнольд (р. 1892) - австр. ученый, известный своими трудами по социальной философии иск-ва. Мировоззрение, в т. ч. эстетические...
ТВОРЧЕСТВО - деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее в жизни данного человека или человечества в целом...
ЭРОС - (синонимы: Эрот, Амур, Купидон) - в мифологии, у древних греков - Бог любви, сын Афродиты, ее сущность и постоянный спутник. В общекульт...
АПОХА - (санскр. букв. - исключение, отделение, различение) - концепция о чисто относит. или отрицат. значении всех слов. Впервые эта концепция в...
НЕРТУС - (Древнесакс.) Богиня земли, любви и красоты у древнегерманцев; то же, что скандинавская Фрейя или Фригг. Тацит говорит о великих почес...
ЛЕВИТ - третья книга Ветхого завета, содержащая различные ритуально-культовые предписания (о характере жертвоприношений, об организации жречес...