Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 576 с.

1. Вступ до філософії
1.1. Сутність філософії та її роль у суспільстві
Світогляд, його структура і функції.....9
Типи світоглядів.....12
Поняття "філософія".....15
Предмет філософії.....16
Соціальні умови формування в філософії.....16
Духовні джерела філософії.....19
Філософські проблеми та дисципліни.....20
Специфіка філософського знання.....22
Філософські методи.....27
Функції філософії.....31
2. Історичні типи філософії
2.1. Методологічні проблеми історії філософії
Предмет історії філософії.....36
Історія філософії та філософія історії.....39
Методи історико-філософського аналізу.....40
Західна та східна моделі (парадигми) філософії.....41
2.2. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції
Давньоіндійська філософія.....47
Давня китайська філософія.....51
Філософія Давньої Греції.....56
2.3. Філософія Середньовіччя та Відродження
Філософія Середньовіччя.....76
Патристика.....77
Схоластика.....78
Філософія епохи Відродження.....81
2.4. Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII-XVIII ст.)
Наукова революція XVI-XVII ст. та її вплив на розвиток філософії.....88
Основні протилежні напрями у філософії Нового часу.....92
Емпіризм. Англійська філософія XVII - XVIII ст.....95
Раціоналізм.....103
Філософія Просвітництва.....111
2.5. Німецька класична філософія
Критична філософія І. Канта.....120
Суб'єктивний ідеалізм І. Фіхте.....126
Об'єктивний ідеалізм Ф.В.Шеллінга.....128
Система ідеалістичної діалектики Г.-В.Гегеля.....130
Філософія Л. Фейєрбаха.....136
Філософія марксизму.....137
2.6. Сучасна світова філософія
Позитивізм.....146
Ірраціоналізм у сучасній філософії.....165
"Філософія життя".....173
Прагматизм.....183
Феноменологія.....187
Екзистенційна філософія.....194
2.7. Українська філософія
Дохристиянські витоки української філософії.....205
Філософська думка часів Київської Русі.....211
Філософія українського Відродження та бароко.....219
Філософія Г. Сковороди.....230
Філософія Просвітництва й романтизму в Україні.....235
Філософія української національної ідеї.....244
3. Філософське розуміння світу
3.1. Філософське вчення про буття (онтологія)
Проблема буття у філософії.....258
Вчення про світ.....265
Підстави існування світу.....267
Сфери буття світу.....273
Категорії як структури буття.....275
3.2. Філософія пізнання (гносеологія)
Пізнання як предмет філософського аналізу.....292
Сутність пізнання у філософській традиції.....293
Чуттєве та раціональне в пізнанні.....302
Методологія наукового пізнання.....311
3.3. Свідомість
Поняття "свідомість".....317
Проблема свідомості в історії філософії.....319
Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла.....322
Виникнення свідомості.....326
Ознаки (властивості) свідомості та її структура.....328
4. Філософія людини
4.1. Філософська антропологія
Релігійно-міфологічна антропософія.....336
Натуралістична (наукова) антропософія.....338
Філософські проблеми антропогенезу.....341
Біологічне і соціальне в людині.....346
Біологія і культура в генезисі людини.....349
Сфери буття людини.....355
4.2. Філософія культури
Поняття культури та її сутнісні начала.....364
Атрибутивні ознаки і властивості культури.....366
Генезис теорії культури.....371
Проблема кризи сучасної культури.....378
4.3. Філософія релігії
Поняття і проблемна сфера філософії релігії.....386
Поняття феномену релігії.....392
Філософські концепції природи релігії.....396
Основні елементи та структура релігії.....402
Буття Бога у філософській інтерпретації.....409
5. Філософія і суспільство
5.1. Основні засади філософського розуміння суспільства (філософія суспільства)
Природа суспільства у філософській традиції.....420
Онтологія соціального.....428
Форми організації суспільного буття.....435
Малі та середні соціальні групи.....438
Великі соціальні групи як основні суб'єкти суспільного розвитку (класи, нації).....442
5.2. Філософія історії
Філософія історії: поняття і предмет.....452
Лінійна філософія історії.....459
Нелінійна філософія історії.....469
5.3. Філософія права
Філософія права: поняття і предмет.....480
Сутність права.....484
Право і закон.....489
Людина і право.....494
Правова держава.....496
Громадянське суспільство.....505
5.4. Філософія техніки
Техніка та історія людства.....510
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення.....513
Техніка як філософське поняття.....515
Головні проблеми досліджень у філософії техніки.....517
Проблема оцінки техніки.....520
Найвидатніші філософи світу та України.....527
Короткий словник філософських термінів.....558

Одержати книгу
"Причепій Є. М. та ін. Філософія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

НИРВАНА - (санскр. - прекращение, на языке пали - nibbana) - состояние отрешенности, достигаемое при жизни благодаря отказу от земных стремлений...
ДАША-СИЛ - (Пали.) Десять обязательств или заповедей, исполняемых и обязательных для жрецов Будды; пять обязательств или Пансил, исполняются миря...
МАРКСИЗМ - идейное течение второй половины 19-20 вв., традиционно связываемое с концепцией общество- и человековедения, сформулированной в работа...
АКМЕИЗМ - (от греч. akme - высшая степень ч.-л., вершина, цветущая сила) - течение в рус. поэзии начала XX в., возникшее наряду с футуризмом как р...
ВАТИКАН - (Vaticano) - 1) название одного из 7 холмов, на к-рых расположен Рим; 2) комплекс зданий, включающий храм св. Петра, апостолнч. дворец с...
ЧЕЛОВЕК - обычно трактуется как разумное, мыслящее существо (homo sapiens), чья деятельность, отношения с миром и другими людьми, а также душе...
ПЛОТИН - Благороднейший, высочайший и величайший из всех неоплатоников после основателя школы Аммония Саккаса. Он был наиустремленнейшим из фил...
ЭЛОХИМ - (Евр.) Также Алхим, это слово пишется по-разному. Годфри Хиггинс всегда пишет его Алейм. Соответствующие еврейские буквы суть алеф, ла...
Разум - философская категория, выражающая высший уровень рационального познания, для которого характерны творческое оперирование абстракциями и...
АТЕИЗМ - (от греч. atheos - безбожный) - неверие в бытие Божие, вера в несуществование Бога (или богов), отрицание Его бытия и возможности Бого...
АВТОКРАТИЯ - (от греч. autokrдreia самодержавие) - единовластие; форма правления с неограниченным бесконтрольным полновластием одного лица...
АШОКА - (Санскр.) Знаменитый индийский царь династии Мориа, правивший в Магадхе. На самом деле было два ашоки - согласно хроникам Северного Бу...
Либерализм - /D/Liberalismus; /Е/ Liberalism; /F/ Liberalisme;/Esp./ Liberalismo. Термин для обозначения принципа организации общественной...
БОНЗА - (от яп. бодзу) - главный монах в будд. храме. В европейской лит-ре Б. называли любого будд. монаха безотносительно его ранга. В наст. вр...
Воля - На всякое живое существо известные предметы действуют привлекательным, другие отталкивающим образом: первых оно хочет и стремится к ним...