Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. - 2-ге вид., випр. - К.: Вікар, 2001. - 516 с.

Передмова.....3
Частина перша. ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ І ПІЗНАННЯ....5
1. ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇЇ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ.....5
1.1. Філософія. Специфіка філософського осмислення дійсності.....5
Світогляд як духовно-практичний феномен.....6
Філософія, її предмет та функції.....11
Роль філософії у житті суспільства.....20
1.2. Історичний розвиток світової філософії.....24
Філософія Стародавньої Індії.....25
Філософія Стародавнього Китаю.....28
Філософія стародавніх Греції і Риму.....31
Середньовічна філософія.....46
Філософія епохи Відродження.....50
Філософія Нового часу.....55
Проблема субстанції у філософії XVII ст.....63
Філософія просвітництва XVIII ст.....66
Німецька класична філософія.....77
Марксистська філософія.....89
1.3. Сучасна світова філософія.....101
Некласична філософія кінця XIX - початку XX ст.....102
Психоаналіз і неофрейдизм.....109
Екзистенціальна філософія та її різновиди.....120
Еволюція релігійної філософії XX ст.....135
Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст.....150
1.4. Філософська думка в Україні.....164
Філософія давніх слов'ян.....164
Філософія періоду Відродження.....165
Філософія в Києво-Могилянській академії.....170
Філософія Г.С.Сковороди.....173
Філософські ідеї Т.Г.Шевченка.....175
Філософія України другої половини XIX - початку XX ст.....176
2. ОНТОЛОГІЯ.....182
2.1. Філософський зміст проблеми буття.....182
Світ як єдність об'єктивної дійсності і людських сутнісних сил.....182
Філософський зміст категорії буття.....185
Єдність матерії, руху, простору, часу.....188
2.2. Свідомість.....194
Виникнення і природа свідомості.....194
Генезис свідомості.....199
З історії становлення психічного відображення.....202
Визначальна роль соціальності у виникненні свідомості.....205
Структура свідомості, її основні рівні.....208
2.3. Діалектика та її альтернативи.....213
Поняття закону.....214
Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні.....216
Закон єдності та боротьби протилежностей.....218
Закон заперечення заперечення.....220
Принципи діалектики.....221
Категорії діалектики.....223
Одиничне, особливе і загальне.....225
Альтернативи діалектики.....227
3. ГНОСЕОЛОГІЯ.....38
3.1. Сутність та структура пізнавального процесу.....238
Проблема пізнання у філософії.....238
Єдність чуттєвого і раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні.....248
3.2. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу.....257
Поняття "практика".....257
Функції практики.....258
3.3. Логіка та методологія наукового пізнання.....262
Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання.....262
Методологія наукового пізнання.....274
Частина друга. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ.....280
4. СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ПІЗНАННЯ.....280
4.1. Філософський аналіз суспільства.....280
Поняття соціального в філософії. Соціум як історичний процес.....282
Суспільство як система і життєдіяльність людини.....285
Діяльність як спосіб існування соціального.. 287
4.2. Суспільство і природа.....293
Найважливіші характеристики складових географічної оболонки.....295
Антропосфера, соціосфера, біотехносфера.....297
Географічне середовище.....302
Екологія та екологічні проблеми в Україні... 305
Народонаселення - передумова та суб'єкт історичного процесу.....311
Якісний стан населення.....315
Сім'я. Функції сім'ї.....317
Історичні типи відтворення населення. Закон Мальтуса.....321
4.3. Парадигми осягнення історії.....328
Філософія історії: предмет і напрямки.....328
Єдність і багатоманітність історії.....329
Суспільно-економічна формація.....332
Цивілізація: історія поняття.....334
Історичний процес як множина цивілізацій... 336
Монадологічне розуміння цивілізацій.....340
4.4. Рушійні сили та суб'єкти суспільного розвитку.....347
Поняття "рушійні сили розвитку суспільства".....347
Суб'єкти суспільного розвитку.....348
Соціально-етнічні спільноти людей та тенденції їхнього розвитку.....358
Діалектика розвитку процесів етносуспільного буття.....362
Етносоціальна культура як чинник гармонізації національних і міжнаціональних відносин.....365
4.5. Філософський аналіз особистості.....371
Людина, індивід, особистість.....373
Виховання особистості.....384
4.6. Матеріальні основи розвитку суспільства.....389
Розмаїтість поглядів на основи суспільного розвитку.....389
Поняття суспільного виробництва.....393
Продуктивні сили.....395
Виробничі відносини.....397
Взаємозв'язок продуктивних сил та виробничих відносин.....398
Сутність науково-технічної революції.....401
Соціальні наслідки НТР.....403
4.7. Політична система суспільства.....407
Сутність, структура та функції політичної системи.....407
Держава - базовий інститут політичної системи.....412
Національна держава і громадянське суспільство.....415
Політична свідомість і політична культура як елементи політичної системи.....421
4.8. Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура.....429
Сутність духовного життя суспільства.....429
Буденна і теоретична свідомість.....432
Суспільна психологія й ідеологія.....434
Форми суспільної свідомості.....437
Особливості духовної культури суспільства... 443
4.9. Цінності в житті людини та суспільства.....449
Цінності в структурі соціуму.....449
Структурні елементи категорії цінності.....452
Виміри цінностей людського буття.....454
4.10. Філософський аналіз науки.....464
Генезис науки.....464
Закономірності розвитку науки.....467
Наука як соціальна система.....469
Структура науки.....473
Наука як феномен культури.....477
4.11. Творчість як фундаментальна основа діяльності людини XX століття.....481
Філософська концепція творчості.....481
Синтезуюча природа творчості.....484
Форми творчого синтезу.....487
4.12. Майбутнє: проблеми прогнозування.....497
Поняття соціального передбачення і прогнозування майбутнього.....497
Основні науково-теоретичні характеристики соціального прогнозування.....501
Людство на шляху до нової цивілізації.....505
Замість висновків.....510

Одержати книгу
"Філософія / За ред. І.Ф. Надольного"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ОККАМИЗМ - течение в поздней схоластике, возникшее и распространившееся в 14 в. под влиянием идей У. Оккама. Как и Оккам, последователи его счита...
ДАОСИЗМ - (taoism, daoism) - одно из важнейших направлений традиционной китайской философии, религиозной и общественно-политической мысли, наряду...
Спираль - (от греч. spira - виток) - кривые, закручивающиеся либо вокруг точки на плоскости (например, архимедова спираль, образованная траекторией...
КРАСОТА - универсалия культуры субъект-объектного ряда, фиксирующая содержание и семантико-гештальтную основу сенсорно воспринимаемого совершенс...
НОУМЕН - понятие, применяемое Платоном для характеристики трансцендентных идей, которые, по его учению, образуют идеальные архетипы, прообразы чу...
POSSEST - (от лат. posse - мочь и est есть) - возможность бытия; у Николая Кузанского - совпадение потенции и акта (см. Неотомизм) в божественном...
ЭТАЛОН - (франц. etalon - образец, мерило, идеальный или установленный тип чего-либо) - 1 ) то же, что стандарт; 2) особая форма идеала, т. е. об...
СЕМЬЯ - отец, мать и дети. Первые теоретики семьи - стоики - представляют ее в качестве естественной ячейки общества. Связи здесь будут тем сильн...
МЫСЛЬ - все то, что мы осознаем. В более узком смысле мысль означает акт размышления (мыслить - значит судить, по выражению Канта) или продукт ре...
НИМФЫ - (греч. - юные девы) -в греч. мифологии - категория низш. женских божеств, олицетворения элементов земного ландшафта: морских и речных во...
Заблуждение - /D/ Irrtum /E/ Error /F/ Erreur /Esp/ Error. Искаженное, приблизительное, иллюзорное отражение содержания объекта, имеющее...
ТИТАНЫ - второе поколение богов в др.-греч. мифологии: дети, а иногда и внуки Урава (Неба) и Геи (Земли). Все они - олицетворения стихия и сил...
Бхригу - (индуист.)  - от "пылать", "сиять" - мудрец, один из семи великих риши, сын Варуны (варианты: сын Ману; приемный сы...
Связи - 1) (в физике) ограничения, налагаемые на положения и скорости точек механической системы, которые должны выполняться при любых действую...
ОМКАРА - (Санскр.) То же, что Аум или Ом. Также название одного из двенадцати лингамов, который был представлен тайным и исключительно священны...