Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 494 с.

Замість передмови.....7
Розділ 1. ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ.....15
§ 1. Ознаки фразеологізму.....16
§ 2. Обсяг фразеології.....27
§ 3. Олександр Потебня - предтеча української фразеології.....32
Розділ 2. ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ.....40
§ 4. Вибірковість фразеології.....41
§ 5. Ідеографічна класифікація фразеологізмів.....52
Розділ 3. СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМУ.....57
§ 6. Фразеологічне значення.....58
Розділ 4. СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ І СЛОВА.....71
§ 7. Творення слів на базі фразеологізмів.....72
§ 8. Символ як структурно-семантична основа формування фразеологізмів.....77
Розділ 5. СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ.....88
§ 9. Багатозначність фразеологізмів.....89
§ 10. Синонімія у фразеології.....94
§ 11. Фразеологічні варіанти.....106
§ 12. Антонімія фразеологічних одиниць.....114
Розділ 6. КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ.....121
§ 13. Семантична класифікація.....122
§ 14. Генетична класифікація.....125
§ 15. Функціональна класифікація.....127
Розділ 7. ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ.....129
§ 16. Фразеологізми зі структурою словосполучення.....130
Розділ 8. СТРУКТУРНО-ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ.....137
§ 17. Творення фразеологізмів на базі вільних синтаксичних конструкцій.....138
§ 18. Творення фразем на базі сполучень слів.....139
§ 19. Творення фразеологізмів на базі окремих слів.....140
§ 20. Творення фразем на базі народних оповідань.....142
§ 21. Творення фразеологізмів на базі прислів'їв та приказок.....146
§ 22. Творення українських фразеологізмів на базі іншомовних.....153
Розділ 9. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ.....157
§ 23. Моделювання як структурно-семантичний чинник фразеотворення.....157
§ 24. Метафоризація як образно-семантичний чинник фразеологізації.....163
§ 25. Метонімізація як образно-семантичний чинник фразеологізації.....172
§ 26. Евфемізація як семантичний і культурологічний фактор формування фразеологізмів.....182
§ 27. Евфемізація як засіб формування фразеологічних універсалій.....196
§ 28. Структурно-семантичні й стилістичні фактори формування фразем.....207
Розділ 10. ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ.....210
§ 29. Історичні зміни у фразеології.....211
§ 30. Еволюція соціальних фразеологізмів.....220
§ 31. Індивідуально-авторське використання фразеологізмів (лексичні видозміни).....227
Розділ 11. СТИЛІСТИКА І КОНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ.....238
§ 32. Активні і пасивні фразеологізми.....240
§ 33. Експресивно-стилістичне забарвлення фразеологізмів.....244
§ 34. Функціонально-стильові розряди фразеологізмів....246
§ 35. Стилістичні функції фразеологізмів.....250
Розділ 12. ПОЗАЛІТЕРАТУРНА ФРАЗЕОЛОГІЯ.....263
§ 36. Ареальні фразеологізми української мови.....263
§ 37. Фразеологізми професійного мовлення і жаргонів.....271
Розділ 13. КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ.....276
§ 38. Духовний код національної культури.....276
§ 39. Ціннісні орієнтації в семантиці фразеологізмів.....280
Розділ 14. БАЗОВІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.....289
§ 40. Слово-концепт як фразеотворчий чинник.....291
Чоботи.....302
Дорога.....306
Лава.....316
Поріг.....320
Осика.....322
Вогонь.....329
Розділ 15. ПОХОДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ.....338
§ 41. Відображення матеріального й духовного життя у фразеології.....339
§ 42. Сфера первісного функціонування фразеологізмів 341
§ 43. Українська зоофразеологія.....352
§ 44. Звичаї, обряди, вірування.....358
Розділ 16. ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ.....366
§ 45. Етимологічне коментування в збірниках паремій....368
§ 46. Становлення української фразеологічної етимології.....369
§ 47. Моделювання як метод етимологізації фразеологізмів.....380
§ 48. Етнокультура як засіб етимологізації фразеологізмів.....387
§ 49. Недооцінка українського матеріалу при етимологізації фразеологізмів.....394
Розділ 17. УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ.....404
§ 50. Збір і систематизація фразеологізмів.....405
§ 51. Основні фразеологічні словники літературної мови.....410
§ 52. Фразеологічні словники говірок.....423
§ 53. Інші види фразеологічних словників.....428
Розділ 18. НОВІ АСПЕКТИ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ.....430
Бібліографія.....441
Список скорочень.....466
Назви мов і говірок.....466
Ремарки.....467
Інші скорочення.....468
Покажчик інваріантів фразеологічних одиниць.....469

Одержати книгу
"Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Аксиома - принятое положение, положение некоторой научной теории, которое берется в качестве исходного, недоказуемого в данной теории, т.е. (на в...
ИСТОРИЯ - временная последовательность мировых событий, создающих определенную действительность, а также запись в форме обычного временного след...
ПОСЫЛКИ - (лат. praemissae) - в логике - суждения, из к-рых в умозаключении следует новое суждение (заключение). В зависимости от вида умозаключен...
Власть - способность оказывать воздействие на кого-либо, используя авторитет, силу, права. Власть политическая или государственная - это способно...
ОРАКУЛ - (лат. oraculum, от oro -говорю, прошу) - в Др. Греции и Др. Риме - предсказание божества; место, где совершается предсказание, и сам про...
Зависть - одно из человеческих качеств, чувство, которое считается недостойным (в общем случае таковым оно и является) человека и в наличии кото...
ПЛОТИН - (205-270) - греческий философ, систематизатор идей неоплатонизма, основатель собственной школы в Риме, которую опекал император Галлиен...
Ритуал - установленный порядок действий. В нашем случае целесообразно отнести ритуал к гуманоидным механизмам запуска негуманоидных процессов. Б...
Смерть - это та черта, которая разделяет явно проявленную часть сознания Природы от явно непроявленной. Смерть тела может рассматриваться как сп...
ГАЙАТРИ - (Санскр.), также Савитри. Очень священный стих, обращенный к Солнцу, в Риг-Веде, который брамины должны мысленно повторять каждое утро...
Консеквент импликации - структурный компонент условного суждения, суждение, фиксирующее следствие, которое детерминировано условием...
БРАК - исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая их права...
ЭЛЕАТЫ - представители древнегреческом философской школы, которая возникла в городе Элее (в Южной Италии). Выдвигали учение о неизменной сущнос...
Язык - система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления, передачи социального опыта и т.п. С помощью языка осуществляется п...
МОЛИТВА - важная часто духовной жизни верующего человека, его связь с Богом, индивидуально-личная или же в сообществе других верующих, нередко...