ПАЛЕХА Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник: У 2 ч. Ч. 2. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). - 3-тє вид., доп. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с.

Передмова.....3
Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ КАДРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
1.1. Вимоги до кадрового діловодства.....5
Визначення поняття «кадрового діловодства».....5
Основні обов'язки і функції кадрових служб.....6
Організація праці співробітників кадрових служб.....6
1.2. Призначення документації з кадрів.....9
Завдання обліку кадрів.....9
Місце та склад кадрової документації.....10
Основні групи кадрових документів.....10
Класифікація документів з особового складу.....11
1.3. Ведення трудових книжок.....13
Особливості ведення і збереження трудових книжок.....13
Заповнення трудових книжок.....15
Порядок внесення записів про нагородження й заохочення.....20
Порядок внесення відомостей у разі звільнення.....21
Порядок виправлення записів у трудових книжках.....23
Оформлення дублікату трудової книжки.....25
Ведення обліку трудових книжок і вкладишів до них.....26
1.4. Робота з Державним класифікатором професій та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.....28
Роз'яснення основних понять у класифікаторі.....29
Структура Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.....31
Контрольні запитання.....32
Перелік додатків до розділу 1.....33
Розділ 2. ОБЛІК РУХУ КАДРІВ
2.1. Укладання та розірвання трудового договору.....44
Визначення трудового договору.....45
Види договорів.....45
Контрактна форма трудового договору.....45
Оформлення трудового договору.....46
Розірвання трудового договору.....47
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.....48
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого органу.....49
Трудовий договір між фізичною особою (роботодавцем) та працівником.....51
2.2. Оформлення заяв.....52
Реквізити заяви, їх розташування.....52
Написання заяв про прийняття на роботу, переведення, звільнення.....53
2.3. Складання наказів з особового складу.....54
Підготовка наказів.....54
Вимоги до тексту наказів.....55
Оформлення наказів.....56
Ведення книги реєстрації наказів.....57
2.4. Ведення карток та книг обліку.....59
Заповнення особової картки П-2.....59
Ведення карток П-2 ДС та П4.....61
Ведення алфавітних та посадових карток.....62
Ведення штатно-посадової та алфавітної книги.....62
Контрольні запитання.....65
Перелік додатків до розділу 2.....66
Розділ 3. ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ
3.1. Порядок ведення справ.....112
Визначення та використання особової справи.....112
Перелік основних документів справи.....113
Оформлення обкладинки справи.....114
Зберігання особових справ.....115
Контрольна картка справи.....116
3.2. Складання опису документів особової справи.....117
Порядок занесення документів в опис.....117
Вилучення документів зі справи, передача їх до архіву.....117
3.3. Заповнення особового листка з обліку кадрів.....118
Визначення поняття «особовий листок з обліку кадрів».....118
Порядок заповнення та пояснення щодо відповідей на запитання особового листка.....118
3.4. Складання автобіографії та характеристики.....121
Складання автобіографії.....121
Складання резюме.....122
Оформлення характеристики.....122
Оформлення копій документів про освіту.....124
3.5. Оформлення додатка до особового листка з обліку кадрів.....125
Призначення додатка до особового листка.....125
Порядок запису відомостей.....125
Контрольні запитання.....127
Перелік додатків до розділу 3.....128
Розділ 4. ДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
4.1. Документування роботи з резервом кадрів.....139
Картотека резерву кадрів.....139
Формування резерву кадрів.....110
Планування роботи з резервом кадрів.....141
4.2. Документування атестації кадрів.....143
Мета атестації.....143
Підготовка до атестації.....143
Порядок атестування.....145
Оформлення рекомендацій атестаційних комісій.....147
4.3. Документування призначень допомог і пенсій.....148
Загальні положення.....148
Порядок заповнення подання для призначення пенсії.....150
Порядок заповнення рішення про призначення пенсії.....152
4.4. Оформлення нагороджень.....155
Рівні нагород в Україні.....155
Оформлення нагород.....158
Контрольні запитання.....159
Перелік додатків до розділу 4.....160
Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ
5.1. Приймання, розгляд і реєстрація документів.....180
Приймання документів.....180
Реєстрація документів.....182
Порядок реєстрації документів.....183
Форми реєстрації документів.....184
5.2. Порядок проходження, опрацювання та відправлення вихідної кореспонденції.....186
Порядок проходження кореспонденції.....186
Робота над документами у структурних підрозділах.....188
Опрацювання та відправлення кореспонденції.....189
Вимоги до документів, що відправляються канцелярією.....192
5.3. Організація контролю за ходом виконання документів.....194
Завдання і порядок контролю.....194
Строки виконання документів.....195
Здійснення контролю за виконанням документів.....197
Автоматизована форма контролю.....199
5.4. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян.....200
Порядок контролю за розглядом письмових чи усних звернень громадян.....200
Розгляд пропозицій, заяв і скарг.....203
Особистий прийом громадян.....204
5.5. Робота з документами, що містять комерційну таємницю.....206
Визначення понять.....206
Умови віднесення інформації.....206
Заходи щодо захисту комерційної діяльності.....208
Контрольні запитання.....212
Перелік додатків до розділу 5.....213
Розділ 6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ
6.1. Складання номенклатури справ.....226
Типова та приблизна номенклатура справ.....226
Групування документів у справу, їх розміщення.....228
Зведена номенклатура справ.....229
6.2. Формування справ.....233
Правила формування справ.....233
Особливості групування різних форм документів.....234
6.3. Оперативне зберігання документів.....237
Визначення місця зберігання.....237
Видача документів.....237
6.4. Підготовка справ до подальшого зберігання і використання.....239
Експертиза цінності документа.....239
Оформлення справ.....240
Оформлення обкладинки справи.....242
Складання описів справ.....243
Правила передачі справ на зберігання.....246
6.5. Особливості архівної роботи.....247
Вимоги до архівних приміщень.....247
Використання архівних документів.....248
Видача документів з архіву.....249
Контрольні запитання.....250
Перелік додатків до розділу 6.....251
Словник найголовніших термінів та назв документів.....258
Література.....272

Одержати книгу
"Палеха Ю. І. Управлінське документування. Ч. 2. Кадрове діловодство"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ДХАРМА - (санскр. dharma, пали dhanuna) - одно из важнейших понятий всей индийской мысли, однозначно непереводимое на европейские языки ввиду сво...
ХОЛИЗМ - в широком смысле позиция в философии и науке по проблеме соотношения части и целого, исходящая из качественного своеобразия целого по от...
СПХОТА - (санскр. sphota - вспышка, от корня sphut - взрываться, раскрываться) - в индийской философии языка вечный и неделимый архетип звука и смы...
Память - (человека) - это способность хранить и воспроизводить информацию. Идеальная память хранит всю полученную информацию и не искажает ее в п...
КСЕНОФАН Колофонский - (ок. 570-480 до н.э.) - греческий философ, поэт и рапсод, один из первых критиков религиозного антропоморфизма...
СКАЧОК - философская категория, выражающая коренное, качественное изменение предмета, превращение старого качества в новое в результате количес...
Феномен - непосредственно данная сознанию структурная целостность как содержание его интенциональных актов; непосредственно обнаруживающее себя...
НАЗАРЕТ - город в Галилее (Палестина). Согласно евангелиям, место проживания родителей Иисуса Христа и его самого до 30-летнего возраста. Т. к. Н...
РЫНОК - в наиболее широком смысле рынок - это сфера обмена товарами, в ходе которого индивиды пытаются добиться максимальной выгоды. Рынок служи...
ЛЮБОВЬ - символ единства космоса, силы, объединяющей разнородные и нередко противоположные его элементы. Согласно древнегреческому мифу, любов...
ДАВИД - греческий философ, представитель Александрийской школы неоплатонизма. Судя по имени и отдельным пассажам сочинений - христианин (см., на...
РАЗУМ - это способность субъекта познания творчески оперировать абстракциями и сознательно исследовать их природу в форме саморефлексии. Разум...
МОЛНИЯ - естественно-научное и метафорическое понятие, нередко используемое в рамках описаний механизмов миросозидания и промысла Логоса, а так...
ОБРАЗ - результат реконструкции объекта в сознании человека; понятие, являющееся неотъемлемым моментом философского, психологического, социоло...
ТАТТВА - фундаментальный принцип природы, соответствующий какому-то одному физическому чувству. Экзотерически существует пять таттв, а эзотери...