Українське народознавство: Навч. посіб. / За ред. С. П. Павлюка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2004. - 570 с.

У цьому світі ми єдині (передмова М. Жулинського).....9
Передмова.....11
Глава 1. Предмет і завдання етнографії.....15
Глава 2. Походження українського народу.....27
Глава 3. Етнічна територія України.....50
§ 1. Етнографічне районування України.....66
§ 2. Етнічний склад населення й сучасні етнічні процеси в Україні.....70
Глава 4. Світоглядні уявлення та вірування.....78
§ 1. Людина. Доля. Душа.....79
§ 2. Демонологія.....84
§ 3. Довколишній світ.....86
Глава 5. Релігія в житті українського народу.....95
§ 1. Передхристиянські вірування наших предків.....96
§ 2. Християнізація духовного життя українського народу.....102
§ 3. Етнічні архетипи в релігійному житті українців.....108
Глава 6. Звичаї та обряди.....117
§ 1. Календарно-побутова обрядовість: етапи формування.....118
§ 2. Обрядовість зимового циклу.....122
§ 3. Обрядовість весняного циклу.....132
§ 4. Літні звичаї та обряди.....144
§ 5. Осінні звичаї та обряди.....153
Глава 7. Народні знання.....163
§ 1. Народний календар.....164
§ 2. Космогонія і астрономія.....166
§ 3. Метеорологія.....168
§ 4. Ґрунтознавство.....170
§ 5. Етноботаніка і зоологія.....173
§ 6. Медицина і ветеринарія.....176
§ 7. Метрологія і математика.....178
§ 8. Народна мораль і етика.....182
§ 9. Педагогіка.....187
Глава 8. Сім'я та сімейний побут.....197
§ 1. Шлюб і шлюбні звичаї.....197
§ 2. Історичні типи і форми української сім'ї.....200
§ 3. Структура сім'ї.....202
§ 4. Функції сім'ї.....209
§ 5. Сімейні обряди та звичаї.....217
Глава 9. Громада і громадський побут.....231
§ 1. Громадське самоврядування.....233
§ 2. Релікти звичаєвого права у громадському побуті.....236
§ 3. Громадські функції соціального захисту селян.....239
§ 4. Матеріальні засади та види господарської діяльності громад.....244
§ 5. Громадські стосунки у позавиробничій сфері.....248
§ 6. Морально-етичні стосунки в громаді.....252
Глава 10. Традиційне хліборобство.....259
§ 1. Знаряддя оранки.....262
§ 2. Вирощування злаків.....271
§ 3. Удобрення поля.....274
§ 4. Сівба та догляд за рослинами.....278
§ 5. Жнива.....281
§ 6. Молотьба, Очищення зерна.....286
§ 7. Зберігання плодів.....287
§ 8. Хліборобські обряди та трудові традиції.....289
Глава 11. Тваринництво.....294
§ 1. Вівчарство.....299
§ 2. Птахівництво.....301
Глава 12. Допоміжні заняття і промисли.....304
§ 1. Бджільництво.....304
§ 2. Мисливство.....310
§ 3. Рибальство.....316
§ 4. Збиральництво.....321
§ 5. Чумацтво і візникування.....325
§ 6. Лісорубство і лісосплав.....328
§ 7. Виробництво вугілля, поташу, смоли і дьогтю.....332
§ 8. Виготовлення драниці та ґонту.....335
Глава 13. Промисли і ремесла.....338
§ 1. Загальні відомості про промисли і ремесла.....338
§ 2. Ткацтво.....340
§ 3. Килимарство.....351
§ 4. Вишивка.....358
§ 5. В'язання.....364
§ 6. Художня обробка шкіри.....366
§ 7. Деревообробництво.....369
§ 8. Художнє плетіння.....374
§ 9. Гончарство.....376
§ 10. Гутництво.....379
§ 11. Художній метал.....381
§ 12. Іграшки.....383
§ 13. Писанкарство.....385
§ 14. Витинанки.....387
Глава 14. Традиційний транспорт.....390
§ 1. Водний транспорт.....391
§ 2. Сухопутні шляхи сполучення і транспорт.....399
Глава 15. Сільські поселення та селянський двір.....415
§ 1. Типи сільських поселень.....415
§ 2. Форми сільських поселень.....418
§ 3. Селянський двір.....426
Глава 16. Народна архітектура.....432
§ 1. Народне житло.....435
§ 2. Господарські будівлі.....449
§ 3. Будівлі громадського центру.....452
§ 4. Господарські виробничі споруди -.....460
Глава 17. Українське національне вбрання.....465
§ 1. Загальні відомості про одяг.....465
§ 2. Найдавніший одяг на теренах України.....467
§ 3. Вбрання в Україні-Русі X-XIII ст.....470
§ 4. Український народний стрій XIV-XVIII ст.....475
§ 5. Регіональні риси традиційного вбрання українців
XIX-початку XX ст.....492
Глава 18. Народна їжа.....519
§ 1. Щоденна їжа.....520
§ 2. Святкові страви.....525
Глава 19. Усна народна творчість.....532
§ 1. Основні ознаки фольклору.....533
§ 2. Структура, жанровий склад українського фольклору.....536
§ 3. Побутування і розвиток фольклору в наш час.....552
Глава 20. Народний іконопис.....556
Короткий словник народознавчих термінів.....565

Одержати книгу
"Українське народознавство / За ред. С. П. Павлюка"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

АКСИОМА - (греч. axioma - принятое положение) - исходное утверждение (предложение) к.-л. научной теории, к-рое берется в качестве недоказуемого в...
ПАТРИАРХ - (греч. patriarches -родоначальник) - в православии - высш. духовный сан; глава правосл. церкви в ряде стран. В католицизме сан П. носят...
МАРОНИТЫ - представители особой ветви католич. церкви в Сирии и Ливане, к-рые некогда были монофелитами, но в 16 в. признали верховенство Ватикан...
Саньсан - в народной китайской мифологии гигантское дерево без ветвей, ствол которого тянется от преисподней до неба. Оно плодоносит раз в тысячу л...
Гассенди - (1592-1655) - выразитель антисхоластического сенсуализма и эпикуреизма Нового времени. По происхождению из крестьянской семьи, Гассенди...
СКУЛЬПТУРА - (лат. вырезаю, высекаю) - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму. Как правило, объ...
ТАУ - символ символов, скрытая мудрость, символ жизни, знак доброты, так называемый "ключ Нила", т. е. ключ к еще одной из тайн человеческо...
ЕКТЕНЬЯ - (греч. ekteneia, букв. - распространение) - род молитв. прошений, входящих в правосл. богослужение. Гл. виды Е.: великая, просительная,...
Разум - это способность обрабатывать информацию, находящуюся в памяти, адекватно ее содержанию", то есть в соответствии с действительностью...
Атеизм - (от франц. atheisme - безбожие - от греч. a - отрицание и theos - бог) - философско-материалистическое учение и мировоззрение, основанно...
Закон - 1) (в науке), положение, выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо области; высказывание относительно того, каким образом что-либо явл...
ИДЖМА - (араб. - согласие) - в суннизме согласное мнение богословов по религ., правовым и бытовым вопросам, не затронутым в Коране и сунне. И. с...
НОЭМА - (греч. мысль) - Феноменологический термин, обозначающий предметы, которые конституируются в сознании путем ноэтических актов. Ноэма, соб...
РАЗУМ - ум; способность, деятельность человеческого духа, направленная не только на причинное, дискурсивное познание (как рассудок), но и на п...
ТРАУР - (от нем. Trauei - печаль, скорбь) - форма внешнего выражения скорби по умершему или по случаю к.-л. обществ., общенац. бедствий, выражаю...