Ющук І. П. Українська мова. - К.: Либідь, 2003. - 640 с.

Вступ.....13
§ 1. сучасна українська мова як предмет вивчення.....13
§ 2. Походження української мови.....16
§ 3. Українська мова - державна.....41
§ 4. Стилі української мови.....49
§ 5. Мова як система.....54
Фонетика і письмо.....59
ЗВУКИ І ФОНЕМИ.....59
§ 6. Звуки мови як фізичне явище.....59
§ 7. Звуки мови як фізіологічне явище.....62
§ 8. Членування мовленнєвого потоку.....69
§ 9. Звуки мови як соціальне явище.....72
§ 10. Фонеми в мовленнєвому потоці.....79
ПИСЬМО.....85
§ 11. Виникнення і розвиток письма.....85
§ 12. Становлення писемності в Україні.....88
§ 13. Сучасний український алфавіт.....91
§ 14. Унормування українського правопису.....94
§ 15. Вживання великої букви.....97
§ 16. Транскрипція і транслітерація.....102
ПРИГОЛОСНІ ФОНЕМИ.....104
§ 17. Система приголосних фонем.....104
§ 18. Сонорні, дзвінкі і глухі приголосні.....107
§ 19. М'які і тверді приголосні.....108
§ 20. Вживання м'якого знака.....111
§ 21. Вживання апострофа.....113
§ 22. Подовження приголосних і подвоєння букв.....114
§ 23. Випадання приголосних.....118
§ 24. Чергування приголосних.....120
§ 25. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-.....122
§ 26. Уподібнення приголосних за місцем творення.....123
ГОЛОСНІ ФОНЕМИ.....124
§ 27. Система голосних фонем.....124
§ 28. Наголос.....127
§ 29. Складоподіл і перенос частин слова.....129
§ 30. Чергування голосних.....131
§ 31. Розрізнення фонем е та й.....134
§ 32. Розрізнення фонем й та і.....136
§ 33. Фонеми й та і в іншомовних словах.....137
§ 34. Розрізнення фонем а та о.....139
§ 35. Розрізнення фонем о та у.....140
§ 36. Позначення голосних у російських власних назвах.....141
§ 37. Позначення голосних в інших слов'янських власних назвах.....143
МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.....145
§ 38. Усунення збігів голосних і приголосних звуків.....145
§ 39. Інші засоби милозвучності.....147
Лексика.....149
ЛЕКСИКОЛОГІЯ.....149
§ 40. Лексика і лексикологія.....149
Слово і його лексичне значення.....151
§ 41. Слово як одиниця мови.....151
§ 42. Природа лексичного значення слова. Поняття.....154
§ 43. Основні типи лексичних значень.....158
§ 44. Однозначні і багатозначні слова.....161
§ 45. Пряме і переносне значення слова.....163
§ 46. Зміни в лексичному значенні слова.....166
§ 47. Вживання слів відповідно до їхнього значення.....167
Групи слів за лексичним значенням.....170
§ 48. Проблема класифікації лексики.....170
§ 49. Класифікація слів за значенням.....172
§ 50. Антоніми.....175
§ 51. Синоніми.....179
§ 52. Омоніми.....185
§ 53. Пароніми.....189
Лексика української мови за походженням.....192
§ 54. Незапозичена лексика.....192
§ 55. Лексичні запозичення.....197
§ 56. Запозичення із слов'янських мов.....201
§ 57. Запозичення з грецької і латинської мов. Тюркізми.....204
§ 58. Запозичення із західноєвропейських мов.....207
Стилістична диференціація української лексики.....210
§ 59. Лексика і стилі.....210
§ 60. Експресивна лексика.....213
§ 61. Термінологічна лексика.....215
Групи слів за вживанням.....218
§ 62. Територіальні діалектизми.....218
§ 63. Соціальні діалектизми.....221
§ 64. Застарілі слова і неологізми.....224
ФРАЗЕОЛОГІЯ.....228
§ 65. Фразеологізми як особливий вид лексики.....228
§ 66. Класифікація фразеологізмів.....230
§ 67. Багатозначність, синонімія і антонімія серед фразеологізмів.....233
§ 68. Будова фразеологізмів.....236
§ 69. Лексичний склад фразеологізмів.....244
§ 70. Походження фразеологізмів.....247
§ 71. Мовні кліше, штампи, складені найменування.....249
§ 72. Прислів'я і приказки.....251
§ 73. Крилаті слова.....254
ЛЕКСИКОГРАФІЯ.....257
§ 74. Загальні відомості про словники.....257
§ 75. Зародження і розвиток української лексикографії.....261
§ 76. Сучасні словники української мови.....265
Морфологія і правопис.....273
§ 77. Граматика і її функції.....273
СЛОВОТВІР.....275
§ 78. Значущі частини слова.....257
§ 79. Морфологічні способи творення слів.....279
§ 80. Інші способи творення слів.....282
§ 81. Написання складних слів.....285
§ 82. Написання складноскорочених слів і графічних скорочень.....287
§ 83. Історичні зміни в морфемному складі слова.....288
§ 84. Етимологічний аналіз слова.....290
ЧАСТИНИ МОВИ.....293
§ 85. Поділ слів на частини мови.....293
§ 86. Граматичні значення.....295
§ 87. Способи вираження граматичних значень.....298
Іменник.....299
Загальні відомості.....299
§ 88. Розряди іменників за значенням.....299
§ 89. Словотвір іменників.....302
§ 90. Рід іменників.....307
§ 91. Число іменників.....308
§ 92. Відмінки іменників.....310
Поділ іменників на відміни і групи.....312
§ 93. Поділ іменників на відміни.....312
§ 94. Поділ іменників І і II відмін на групи.....313
§ 95. Вживання голосних у закінченнях іменників різних груп.....315
Відмінювання іменників.....317
§ 96. Відмінювання іменників І відміни.....317
§97. Відмінювання іменників II відміни чоловічого роду.....319
§ 98. Відмінювання іменників II відміни середнього роду.....324
§ 99. Відмінювання іменників III відміни.....326
§ 100. Відмінювання іменників IV відміни.....327
§ 101. Відмінювання множинних іменників.....329
§ 102. Написання і відмінювання власних особових назв.....330
Прикметник.....335
§ 103. Розряди прикметників за значенням.....335
§ 104. Ступені порівняння якісних прикметників і творення їх.....338
§ 105. Творення деяких відносних прикметників.....341
§ 106. Творення прикметників від географічних назв.....343
§ 107. Творення і вживання присвійних прикметників.....345
§ 108. Повні і короткі прикметники.....347
§ 109. Відмінювання прикметників.....348
§ 110. Написання не з прикметниками.....350
Числівник.....351
§ 111. Загальні відомості.....351
§ 112. Написання числівників і від числівникових слів.....353
§ 113. Відмінювання числівників.....354
§ 114. Зв'язок числівників з іменниками.....358
Займенник.....361
§ 115. Займенник і його значення.....361
§ 116. Розряди займенників за значенням.....362
§ 117. Відмінювання займенників.....367
Дієслово.....369
Загальні відомості.....369
§ 118. Дієслово і його основні форми.....369
§ 119. Види дієслова.....371
§ 120. Перехідні і неперехідні дієслова.....373
§ 121. Стан дієслова. Зворотні дієслова.....375
§ 122. Дві основи дієслова.....376
§ 123. Неозначена форма дієслова.....377
Способові форми дієслова.....379
§ 124. Способи дієслів.....379
§ 125. Особа, рід і число. Безособові дієслова.....380
§ 126. Дійсний спосіб. Часи дієслова.....383
§ 127. Творення форм минулого і давноминулого часу.....385
§ 128. Змінювання дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.....386
§ 129. Визначення дієвідміни дієслова.....389
§ 130. Зміни звуків в особових формах дієслів.....390
§ 131. Творення складної і складеної форм майбутнього часу.....392
§ 132. Творення форм умовного способу.....393
§ 133. Творення форм наказового способу.....394
Дієприкметник і безособова форма на -но, -то.....396
§ 134. Дієприкметник як форма дієслова.....396
§ 135. Творення і правопис дієприкметників.....398
§ 136. Відмінювання і вживання дієприкметників.....399
§ 137. Безособова форма на -но, -то.....401
Дієприслівник.....402
§ 138. Дієприслівник як форма дієслова.....402
§ 139. Творення і вживання дієприслівників.....403
§ 140. Особливості написання не з різними формами дієслова.....404
Прислівник.....405
§ 141. Розряди прислівників за значенням і походженням.....405
§ 142. Прислівники, похідні від прикметників.....409
§ 143. Прислівники, похідні від іменників.....410
§ 144. Прислівники, похідні від числівників.....413
§ 145. Прислівники, похідні від займенників, дієслів і прислівників.....414
§ 146. Складні і складені прислівники.....415
§ 147. Написання не з прислівниками.....416
§ 148. Наголос у прислівниках.....417
Прийменник.....419
§ 149. Значення і склад прийменників.....419
§ 150. Особливості вживання деяких прийменників.....420
§ 151. Синоніміка прийменників.....422
§ 152. Написання прийменників.....425
Сполучник.....426
§ 153. Значення і склад сполучників.....426
§ 154. Особливості вживання деяких сполучників.....429
§ 155. Написання сполучників.....430
Частка.....432
§ 156. Значення і склад часток.....432
§ 157. Написання часток.....435
Вигук.....437
§ 158. Значення вигуків.....437
§ 159. Написання вигуків і особливості вживання їх.....438
Синтаксис і пунктуація.....440
§ 160. Синтаксис, його функції.....440
§ 161. Пунктуація: роль і значення.....441
СИНТАКСИЧНА СЛОВОФОРМА.....447
§ 162. Поняття про словоформи.....447
§ 163. Відмінкові синтаксичні словоформи іменників.....451
§ 164. Прийменникові синтаксичні словоформи іменників.....454
§ 165. Синтаксичні словоформи дієслів.....458
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ.....461
§ 166. Загальне поняття про словосполучення.....461
§ 167. Сурядні словосполучення.....464
§ 168. Підрядні словосполучення.....466
§ 169. Способи підрядного зв'язку в словосполученнях.....468
§ 170. Побудова і вживання словосполучень.....470
РЕЧЕННЯ.....473
§ 171. Речення, його основні ознаки.....473
§ 172. Види речень і розділові знаки в кінці їх.....475
§ 173. Складові частини речення.....477
§ 174. Синтаксичний центр у реченні.....480
Просте речення.....484
Головні члени речення.....484
§ 175. Підмет.....484
§ 176. Присудок.....487
§ 177. Простий дієслівний присудок.....488
§ 178. Складений дієслівний присудок.....490
§ 179. Складений іменний присудок.....491
§ 180. Складні присудки.....493
Двоскладні і односкладні речення.....495
§ 181. Двоскладні речення.....495
§ 182. Узгодження присудка з підметом.....499
§ 183. Тире між групою підмета і групою присудка.....501
§ 184. Односкладні речення.....502
§ 185. Односкладні особові речення.....503
§ 186. Односкладні безособові речення.....506
§ 187. Називні речення.....509
§ 188. Слова-речення.....510
Другорядні члени речення.....512
§ 189. Додаток.....512
§ 190. Означення.....515
§ 191. Прикладка.....517
§ 192. Обставини.....519
Оформлення простих речень.....524
§ 193. Порядок слів у реченні.....524
§ 194. Повні і неповні речення.....525
§ 195. Незакінчені речення.....528
Ускладнене просте речення.....530
§ 196. Поняття про ускладнення.....530
Однорідні члени речення.....531
§ 197. Поняття про однорідні члени речення.....531
§ 198. Розділові знаки між однорідними членами речення.....536
§ 199. Узагальнювальні слова і розділові знаки при них.....537
§ 200. Особливості вживання однорідних членів.....538
Відокремлені члени речення.....541
§ 201. Поняття про відокремлені члени речення.....541
§ 202. Відокремлені уточнювальні члени речення.....542
§ 203. Відокремлення додатків.....544
§ 204. Відокремлення узгоджених означень.....545
§ 205. Відокремлення неузгоджених означень.....546
§ 206. Відокремлення прикладок.....547
§ 207. Відокремлення обставин.....549
Внесення.....552
§ 208. Поняття про внесення.....552
§ 209. Звертання.....553
§ 210. Вставні слова і речення.....556
§ 211. Вставлені слова і речення.....559
§ 212. Слова-речення і вигуки в реченні.....561
Складне речення.....565
Загальні відомості.....565
§ 213. Складне речення, його різновиди.....565
§ 214. Особливості побудови складних речень.....567
§ 215. Складносурядне речення.....568
§ 216. Розділові знаки в складносурядному реченні.....571
Складнопідрядні речення.....572
§ 217. Будова складнопідрядних речень.....572
§ 218. Види підрядних речень.....573
§ 219. Складнопідрядні речення з підрядними підметовими і додатковими.....579
§ 220. Складнопідрядні речення з підрядними присудковими і означальними.....583
Обставинні підрядні речення.....588
§ 221. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри і ступеня.....588
§ 222. Складнопідрядні речення з підрядними місця.....591
§ 223. Складнопідрядні речення з підрядними часу.....592
§ 224. Складнопідрядні речення з підрядними умови.....596
§ 225. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими.....598
§ 226. Складнопідрядні речення з підрядними причини.....600
§ 227. Складнопідрядні речення з підрядними мети.....601
§ 228. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими і приєднувальними.....602
§ 229. Порівняльний зворот.....603
§ 230. Складнопідрядні речення з кількома підрядними.....605
§ 231. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.....608
Інші складні речення.....611
§ 232. Складне безсполучникове речення.....611
§ 233. Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні.....613
§ 234. Складні синтаксичні конструкції.....615
§ 235. Період.....618
ЧУЖЕ МОВЛЕННЯ.....620
§ 236. Поняття про пряму мову й слова автора.....620
§ 237. Розділові знаки при прямій мові і словах автора.....622
§ 238. Заміна прямої мови непрямою.....623
§ 239. Інші способи передавання чужого мовлення.....625
§ 240. Цитати.....626
СИНТАКСИЧНА ЄДНІСТЬ І АБЗАЦ.....628
§ 241. Синтаксична єдність і її будова.....628
§ 242. Засоби зв'язку між частинами синтаксичної єдності.....633
§ 243. Абзац.....636
Список рекомендованої літератури.....637

Одержати книгу
"Ющук І. П. Українська мова"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Редукция - (лат. reductio - сведение) - термин очень многозначен; среди различных значений можно выделить несколько основных - эйдетическая - м...
Эвтерии - (Eutheria) - обширная таксономическая група примитивных млекопитающих, распространенных в меловом периоде и раннем кайнозое. Эволюционные...
Я (Эго) - согласно психоаналитической теории, та часть человеческой личности, которая осознается как Я и находится в контакте с окружающим миром...
ПРАХЛАДА - (Санскр.) Сын Хираньякашипу, царя Асуров. Поскольку Прахлада был предан Вишну, злейшим врагом которого был его отец, он подвергался ра...
ТРАНСЕПТ - в европейской церковной архитектуре - поперечный неф или несколько нефов, пересекающих продольный объем храма. Храм с трансептом в пла...
Действительность - весь объективный существующий мир в многообразии своих проявлений, объективная реальность, материя в ее различных формах...
ВИШНУ - (др.-инд.) - один из высш. богов индуист. пантеона, вместе с Брахмой и Шивой входит в божеств, триаду - тримур-ти. В. олицетворяет творч...
ТРИАДА - (3, III) (от греч. trias - троица) - термин, означающий тройственный ритм движения бытия и мышления. Триада была предметом теоретическо...
ПРОЕКТ - (лат. projectus - выступающий вперед) - прототип, прообраз предлагаемого объекта. Работа по созданию П. требует, во-первых, знания об об...
МИЗРАИМ - (Египет.) Название Египта в очень древние времена. Сейчас это обозначение связано с Франкмасонством. См. ритуал Мизраима и ритуал Мемф...
Цефеиды - тип переменных звезд (названных по созвездию Северного полушария Цефей, в котором одна из звезд первой отнесена к переменным звездам),...
Интероцепция (интерорецепция) - восприятие ЦНС импульсов от внутренних органов, осуществляемое с помощью интерорецепторов...
КОЛЯДА - дохрист. цикл праздников у славян в период зимнего солнцеворота. По древн. воззрениям, это начало новой жизни, обновления природы. К...
РАСА - (санскр. rasa, букв. - вкус) - основополагающая категория индийской эстетики; особого рода эмоциональное переживание, которое испытывает...
ПРАВДА - совместно с кривдой составляет дуальную оппозицию. Абсолютизация их противоположности, отказ от признания их взаимопроникновения, от п...