Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. - К.: Знання, 2006. - 575 с.

Передмова.....7
РОЗДІЛ І. Історія становлення й розвитку краєзнавства в Україні.....9
1.1. Родовід українського краєзнавства, його давні традиції. Фундатори національного краєзнавства.....10
1.2. Особливості розвитку краєзнавства в Галичині.....27
1.3. Історія розбудови карпатської туристичної інфраструктури (друга половина XIX ст. - 1939 р.).....51
1.4. Розвиток краєзнавства в Українській РСР у 1920-1940-х та повоєнних роках XX ст.....59
1.5. Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців.....67
Висновки.....74
Контрольні питання.....75
Рекомендована література.....75
РОЗДІЛ 2. Туристичне краєзнавство України: об'єкт, предмет, основні завдання та теоретико-методологічні засади.....82
2.1. Сутність та теоретико-методологічні засади національного краєзнавства, взаємозв'язок з іншими дисциплінами.....83
2.2. Об'єкт і предмет туристичного краєзнавства.....91
2.3. Функції та методи дослідження національного краєзнавства.....96
2.4. Джерела національного краєзнавства.....100
2.5. Форми краєзнавства і види організації краєзнавчого руху.....102
Висновки.....105
Контрольні питання.....106
Рекомендована література.....106
РОЗДІЛ 3. Туристична картографія як основний методологічний засіб туристичного краєзнавства.....109
3.1. Зародження і розвиток спеціальної туристичної картографії.....110
3.2. Сучасний стан туристичної картографії в Україні.....118
3.3. Туристична карта: мета створення, вимоги, що ставляться до туристичної карти.....122
3.4. Класифікація туристичних карт.....123
3.5. Зміст легенди туристичної карти. Спеціальні умовні позначення та їх використання на туристичній карті.....127
3.6. Знакування туристичних маршрутів на місцевості.....134
Висновки.....143
Контрольні питання.....144
Рекомендована література.....144
РОЗДІЛ 4. Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України.....147
4.1. Наукова сутність та суспільне значення, рекреації у природному середовищі.....148
4.2. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів України.....156
4.3. Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний природно-заповідний фонд.....170
4.4. Класифікація об'єктів природно-заповідного фонду України.....178
4.5. Особливості природно-заповідного фонду Карпатського регіону.....184
Висновки.....197
Контрольні питання.....198
Рекомендована література.....198
РОЗДІЛ 5. Фортеці, замки і монастирі як краєзнавчо-туристичні об'єкти.....201
5.1. Стан краєзнавчої вивченості замків і фортець України.....202
5.2. Класифікація оборонних споруд. Законодавство України про охорону культурної спадщини.....206
5.3. Характеристика видатних пам'яток фортифікаційного зодчества України.....213
5.4. Використання замків і фортець у туризмі.....358
Висновки.....372
Контрольні питання.....З73
Рекомендована література.....373
РОЗДІЛ 6. Курортні ресурси України.....376
6.1. Природні умови формування бальнеологічних ресурсів України.....377
6.2. Історія вивчення та використання мінеральних вод і лікувальних грязей в оздоровчих цілях.....381
6.3. Класифікація курортів України.....388
6.4. Географія населених пунктів України, віднесених до курортних.....393
Висновки.....406
Контрольні питання.....407
Рекомендована література.....408
РОЗДІЛ 7. Організація використання печер для цілей туризму.....409
7.1. Печери як об'єкт краєзнавства. Історія вивчення печер України.....410
7.2. Печери України як пам'ятки природи.....415
7.3. Використання карстових печер для спелеотуризму, епелеотерапії та інших цілей.....430
Висновки.....438
Контрольні питання.....439
Рекомендована література.....439
РОЗДІЛ 8. Музеї як об'єкти краєзнавчо-туристичної діяльності.....441
8.1. Музеї - державні та громадські установи, що займаються краєзнавчо-освітньою діяльністю.....442
8.2. Роль музеїв у розвитку суспільства.....444
8.3. Класифікація музеїв України.....451
8.4. Визначні музеї України.....469
8.5. Львів - місто-музей і місто музеїв.....518
Висновки.....528
Контрольні питання.....529
Рекомендована література.....529
ДОДАТКИ.....532
Додаток 1. Національні історико-культурні музеї України.....532
Додаток 2. Найвідоміші історичні села України та їхні пам'ятки.....536
Додаток 3. Музей народної архітектури та побуту України у Пирогово: склад експозиції.....543
Додаток 4. Перелік класифікованих туристичних спортивних маршрутів України.....546

Одержати книгу
"Туристичне краєзнавство / За ред. Ф. Д. Заставного"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ИРОНИЯ - (греч. - притворство, насмешка) - риторический прием, разновидность металогизма, суть которого заключается в простом отрицании референта...
МОРАЛЬ - (лат. moralis - нравственный, от mos, мн. ч. mores - обычаи, нравы, поведение), нравственность, один из осн. способов нормативной регуляц...
СВОБОДА - одно из самых сложных, универсальных и всеобщих понятий культуры; в самом общем виде - высшая духовная ценность, наличие которой дает...
ВЛАСТЬ - специфическое общественное отношение, предполагающее возможность и способность одного социального субъекта (индивида, группы, партии, го...
Биоценоз - сообщество биологически активных форм; связанная едиными условиями существования совокупность растительных и животных организмов разны...
КВАКЕРЫ - протестантское движение, возникшее в Англии в 17 в. и получившее распространение в США, Канаде и некоторых странах Восточной Африки. Сл...
Плотин - ( ок. 205-ок.270) - философ - неоплатоник. Плотиновское учение перенимает у Платона идеализм. Его теории души, разума, единства раскрыв...
БЛАГО - в этике и философии, то, что заключает в себе определ. положит. смысл. В антич. этике Б. трактовалось различно: как наслаждение (киренска...
ДЕНОТАТ - объект (область значений), обозначаемый любым именем. Денотатом собственного имени является один-единственный предмет (например, созда...
САТАНА - (от др.-евр. сатан, букв. - противодействующий), дьявол - по учению ряда религий - злой дух или глава злых духов, виновник зла в мире, в...
АБСУРД - (лат. absurdus - то, что потеряло стройность и смысл звучания) - в экзистенциализме ХХ в. распад, бессмысленность и безнадежность чело...
ФАЭТОН - в др.-греч. мифах -сын Геяиоса, уничтоженный Зевсом за то, что, не справившись с огненной колесницей отца, несся к земле, грозя ей гиб...
ЮМОР - остроты, шутки и т.п., созданные в результате парадоксальных, иронических социальных и языковых ситуаций, и их изображение в литературе,...
ГЕРМА - четырехгранный столб, завершенный скульптурным изображением головы (первоначально - Гермеса). В Др. Греции Г. -путевой знак, фетиш - о...
ИСЛАМ - (араб. ал-Ислам - покорность, предание себя Богу) - одна из мировых религий, основатель - Мухаммад, действовавший в начале VII в. в Ар...