Луцишин П.В., Луцишин Н.П. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібник - Луцьк: РРВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - 339 с.

Вступ
Розділ 1. Теоретичні джерела і концептуальні основи міжнародних відносин....22
Міжнародні відносини в історії соціально-політичної думки.....22
Що таке теорія міжнародних відносин?.....25
Сучасні теорії міжнародних відносин.....31
Розділ 2. Об'єкт і предмет міжнародних відносин.....46
Поняття і критерії міжнародних відносин.....47
Світова політика.....50
Взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики.....52
Предмет міжнародних відноси.....54
Види міжнародних відносин.....58
Розділ 3. Історична еволюція об'єкта аналізу.....75
Реальність у міжнародних відносинах.....75
Генеза і розвиток міжнародних відносин.....89
Міжнародні відносини як дисципліна.....93
Розділ 4. Фактори формування міжнародних відносин.....99
Класифікація факторів.....99
Умовні фактори.....100
Реалізаційні фактори.....104
Розділ 5. Закономірності міжнародних відносин.....108
Про характер законів у сфері міжнародних відносин.....108
Закономірності міжнародних відносин.....110
Розділ 6. Методи дослідження у міжнародних відносинах.....122
Значення методів дослідження.....122
Методи аналізу ситуації.....131
Емплікативні методи.....132
Прогностичні методи.....135
Аналіз процесу прийняття рішень.....138
Розділ 7:, Міжнародна система.....141
Особливості й основні напрями системного підходу до аналізу міжнародних відносин.....142
Типи і структури міжнародних систем.....143
Закони функціонування і трансформації міжнародних систем.....145
Розділ 8. Середовище системи міжнародних відносин.....149
Особливості середовища міжнародних відносин.....150
Соціальне середовище. Особливості сучасного стану світової цивілізації.....150
Позасоціальне середовище. Роль геополітики в науці
про міжнародні відносини.....153
Розділ 9. Учасники міжнародних відносин.....156
Суб'єкти світової політики і міжнародних відносин.....156
Держава як учасник міжнародних відносин.....164
Недержавні учасники міжнародних відносин.....169
Розділ 10. Цілі і засоби учасників міжнародних відносин.....181
Цілі й інтереси в міжнародних відносинах.....181
Засоби і стратегії учасників міжнародних відносин.....183
Особливості сили як засобу міжнародних суб'єктів.....185
Розділ 11. Проблема правового регулювання міжнародних відносин.....189
Історичні форми і можливості регулятивної ролі міжнародного права.....190
Основні принципи міжнародного права.....191
Взаємодія права і моралі в міжнародних відносинах.....194
Розділ 12. Проблема моралі в міжнародних відносинах.....197
Різноманіття трактування міжнародної моралі.....197
Основні імперативи міжнародної моралі.....201
Про дієвість моральних норм у міжнародних відносинах.....203
Розділ 13. Міжнародні відносини як специфічний тип спілкування.....205
Спілкування в міжнародних відносинах.....205
Кодифікація міжнародних відносин.....210
Розділ 14. Конфлікти і співпраця в міжнародних відносинах.....215
Основні підходи до дослідження міжнародних конфліктів.....215
Міжнародні суперечки і конфлікти.....221
Зміст і форми міжнародної співпраці.....235
Розділ 15. Міжнародний порядок.....242
Поняття міжнародного порядку.....242
Історичні типи міжнародного порядку.....245
у Післявоєнний міжнародний порядок.....247
Особливості сучасного стану міжнародного порядку.....250
Сценарії нового міжнародного порядку.....255
Розділ 16. Зовнішня політика і зовнішньополітичний процес суб'єктів
міжнародних відносин.....261
Аналіз зовнішньої політики як напрям досліджень міжнародних відносин.....261
Зовнішня політика і зовнішньополітичний процес.....267
Чинники, цілі і засоби зовнішньої політики.....275
Розділ 17. Міжнародні відносини і світовий розвиток.....285
Меркантилізм і лібералізм.....297
Лібералізм і безпека.....303
Теорія "гегемоністської стабільності".....309
Розділ 18. Регіоналізм у міжнародних відносинах.....312
Поняття і суть регіоналізму.....312
Регіоналізм у статутах міжнародних організацій.....314
Регіональні організації поза системою ООН.....315
Функції регіоналізму в міжнародних відносинах.....316
Розділ 19. Міжнародний мир і безпека.....318
Основні проблеми міжнародного миру.....318
Механізми утримання і зміцнення міжнародної безпеки.....321
Нейтральність як форма гарантії безпеки.....326
Сучасні концепції безпеки.....326
Література.....332

Одержати книгу
"Луцишин П.В. Теорія міжнародних відносин"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

САРКАЗМ - (от греч. sarkazo - рву мясо) - одна из форм проявления комического: язвительная насмешка, связанная обычно с обнаружением неблаговидно...
МОРАЛЬ - наука о добре и правилах человеческого поведения. Мораль формировалась в античности, противопоставляя себя физике, как наука о человеке (...
Идеальная жидкость - (в гидродинамике) воображаемая жидкость, в которой, в отличие от реальной, отсутствуют вязкость и теплопроводность...
ПРОВИДЕЦ - Ясновидящий; тот, кто способен зрить видимые и невидимые - для других - вещи на любом растении и в любое время своим духовным или внут...
Судьба - И в обыденном словоупотреблении и в истории философии существуют очень разные представления о том, что именуется судьбой. Можно выделить...
ПРОГНОЗ - вероятностное суждение о состоянии какого-либо явления в будущем, основанное на специальном научном исследовании (прогнозировании). В...
Модель - (от лат. modulus - мера, образец, норма) - любое сущее по отношению к любому другому сущему, имеющее общую с ним структуру и функции, не...
Тупайи - современные и ископаемые примитивные приматы. Обычно их рассматривают как подотряд Tupaiiformes отряда Primates, но некоторые систематики...
ПРОМЕТЕЙ - Сын титана Иапета, двоюродный брат Зевса. Мать П. - океанида Климена (по другим вариантам: богиня правосудия Фемида или океанида А...
ДИАЛОГ - обмен мнениями (информацией) между субъектами познания о предмете познания. Диалог может быть дополняющим, кумулятивным, результатом к...
Ощущение - /D/ Empfindung /Е/ Sensation /F/ Sensation/Esp/Sensacion Первичная, исходная форма сознания, отражающая отдельные свойства, ка...
ДРУИДЫ - Жреческая каста, процветавшая в Британии и Галлии. Это были Посвященные, допускавшие женщин в свой священный орден и посвящавшие их в...
ТЕЛОС - термин др.-греч. философии, предназначение отд. вещей, человека или мира в целом. Представление о Т. формировалось в качестве антитезы уч...
ЯЗЫК - любая знаковая система (напр., естественный язык, язык науки, язык жестов, язык кино и т. д.), служащая материальным носителем информа...
ТЕИЗМ - религ. учение, признающее существование личного бога, трансцендентного миру, сотворившего мир и по своей воле управляющего им. Термин...