Адорно Т. Теорія естетики / Пер. з нім. П. Таращук. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 518 с.

Теорія естетики.....9
Мистецтво, суспільство, естетика.....9
Втрата самоочевидності мистецтва - Проти питання про походження - Правдивий зміст і життя художніх творів - Про відносини мистецтва і суспільства - Критика психоаналітичної теорії мистецтва - Теорії мистецтва Канта і Фройда - "Насолода від мистецтва" - Естетичний гедонізм і щастя пізнання.....
Ситуація.....29
Дезінтеграція матеріалу - Деестетизація мистецтва, критика індустрії культури - Мова страждання - Нове і його історія філософії. Проблема інваріантності; експеримент - Захист измів - Ізми як секуляризовані школи - Робленість і випадок; модерн і якість - "Друга рефлексія" - Нове і тривалість діалектика інтеграції і "суб'єктивна точка" - Нове, утопія і негативність
Модерне мистецтво і промислове виробництво - Естетична раціональність і критика - Канон заборон - Експеримент (II), серйозність та безвідповідальність - Чорнота як ідеал - Ставлення до традиції - Суб'єктивність і колектив - Соліпсизм, містичне табу і зрілість - Metier - Експресія і конструкція
Про категорії огидного, гарного і техніку.....68
Про категорію огидного - Соціальний аспект та історія філософії огидного - Про концепцію краси - Мімезис і раціональність - Про концепцію конструкції - Технологія - Діалектика функціоналізму
Природна краса.....89
Засудження природної краси - Природна краса як "вихід назовні" - Про культурний ландшафт - Пов'язаність природної краси і краси мистецтва - Історична деформація сприйняття природи - Аналітичність естетичного сприйняття - Природна краса як зупинена історія - Визначена невизначеність - Природа як шифр примиреного - Метакритика Гегелевої критики природної краси - Перехід від природної краси до краси мистецтва
Художня краса: "apparition", одуховлення, наочність.....111
"Більше" як ілюзія - Естетична трансцендентність і позбавлення чарів - Просвітництво і трепет - Мистецтво і чужість мистецтву - Те, чого не існує - Образний характер - "Вибух" - Колективність образного змісту. Мистецтво як духовне - Іманентність художніх творів і гетерогенне - Про Гегелеву естетику духу - Діалектика одуховлення - Одуховлення і хаотичне - Апорійність наочності мистецтва - Наочність і концептуальність; речовий характер
Ілюзія та експресія.....141
Криза ілюзії - Ілюзія, значення і "tour deforce" - Про порятунок ілюзії; гармонія і дисонанс - Експресія і дисонанс - Суб'єкт-об'єкт та експресія - Експресія як красномовність - Панування і концептуальне пізнання - Експресія та мімезис -Діалектика внутрішньої суті; апорії експресії
Загадковість, правдивий зміст, метафізика.....163
Критика й порятунок міфу - Міметичне і безглузде - Cui bono? - Загадковість і розуміння - "Нічого не лишиш без змін'' - Загадка, письмо, інтерпретація - Інтерпретація як наслідування - "Блок" - Зупинена трансцендентність - Загадковість, правдивий зміст, абсолют. Про правдивий зміст художніх творів - Мистецтво і філософія; колективний зміст мистецтва - Правда як ілюзія безілюзорності - Мімезис згубного і примирення - Мєтьєсу у тьмяному.....
Послідовність і значення.....187
Логічність - Логіка, каузальність, час - Доцільність без мети - Форма - Форма і зміст - Концепція артикуляції (І) - Уявлення про матеріал - Уявлення про сюжет; інтонація і зміст - Інтенція і значення - Криза значення - Концепція гармонії та ідеологія замкненості - Утверджувальність - Критика класицизму.
Суб'єкт і об'єкт.....222
Неоднозначність суб'єктивного та об'єктивного; про естетичне чугтя - Критика Кантової концепції об'єктивності - Непевна рівновага - Мовний характер і колективний суб'єкт - Діалектика суб'єкта і об'єкта - "Геній" - Оригінальність - Фантазія і рефлексія - Об'єктивність і реїфікація.
Про теорію художнього твору.....239
Процесуальної естетичного сприйняття; художні твори як процес - Минущість - Виріб людських рук і генеза - Художній твір як монада та іманентний аналіз - Мистецтво й художні твори - Конститутивність історії; "збагненність" - Необхідність об'єктивації та розпаду - Єдність і розмаїті я - Категорія інтенсивності - "Чому художній твір обґрунтовано можна назвати гарним?" - "Глибина" - Концепція артикуляції (II) - Про диференціацію концепції прогресу. Розвиток виробничих сил - Трансформація художніх творів - Інтерпретація, коментар, критика Історичність правдивої о змісту; піднесене в природі і мистецтві - Піднесене і гра.
Універсальне і одиничне.....270
Номіналізм і занепад жанрів - Про жанрову естетику античності - Про філософію історії традицій - Про концепцію стилю - Прогрес мистецтва - Неоднорідність історії мистецтва - Прогрес і опанування матеріалу - "Техніка" - Мистецтво за індустріальної доби - Номіналізм і відкрита форма - Конструкція; статика і динаміка.
Суспільство.....334
Подвійний характер мистецтва: Fail social і незалежність; про фетишизм - Рецепція і виробництво - Вибір тематичного матеріалу; художній суб'єкт; відносини з наукою - Мистецтво як поведінка - Ідеологія та правда - "Провина" - Про рецепцію передового мистецтва - Опосередкування мистецтва і суспільства - Критика катарсису; кітч і вульгарність - Ставлення до практики; вплив, живе сприйняття, "приголомшеність" - Заангажованість - Естетизм, натуралізм, Бекет - Проти керованого мистецтва - Можливість мистецтва сьогодні - Незалежність і гетерономія - Політичний вибір - Прогрес і реакція - Мистецтво і злиденність філософії - Пріоритет об'єкта і мистецтво - Проблема соліпсизму і фальшиве примирення.
Paralipomeno.....351
Теорії походження мистецтва.....435
Проект передмови.....445
Застарілість традиційної естетики - Зміна функцій наївності - Непримиренність традиційної естетики й сучасного мистецтва - Правдивий зміст і фетишизм художніх творів - Необхідність естетики - Естетика як притулок метафізики Естетичне сприйняття як об'єктивне розуміння - Іманентний творові аналіз та естетична теорія - Про діалектику естетичного сприйняття - Універсальне і особливе - Критика феноменологічних досліджень походження - Ставлення до Гегелевої естетики - Відкритість естетики; естетика форми і естетика змісту (1)- Естетика форми і естетика змісту (II) - Норми і гасла - Методологія, "друга рефлексія", історія.
Редакторська післямова.....483
Тематичний покажчик.....491

Одержати книгу
"Адорно Т. Теорія естетики"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЭСТЕТИЗМ - (от греч. aisthetikos - чувственный) - отношении к религии, при котором на первое место ставится эстетика религиозной жизни, а не соде...
БИНАРИЗМ - Англ. BINARISM, франц. BINARISME, нем. BINARISMUS. Как известно, традиционный структурализм опирался на принцип оппозиции, иногда тракт...
Демагог - (от греч. demagogos, букв. - вождь народа) - лицо, старающееся создать себе популярность среди народных масс недостойными средствами (лж...
Пань-гу - в древнекитайской мифологии первый человек на Земле. В давние времена земля и небо были слиты воедино и составляли нечто, напоминающее по...
НОУМЕН - (греч. noumenon) - термин, означающий в противоположность феномену постигаемую только умом (умопостигаемую) сущность. Платон, впервые пр...
АНАЙТИЯ - (Халд.) Производное от Ана (см.), богиня, идентичная с индусской Аннапурной, одно из имен Кали - женского аспекта Шивы - в ее лучшем а...
СТРАХ - сильное душевное волнение, вызванное неожиданной опасностью. Это состояние может также вызываться неясным предчувствием, томительным ожи...
Троянская война - (греч.)  - война древних греков (ахейцев) против Трои (Илиона). Согласно мифам поводом кТ. в. явилось похищение Пар...
МАРСИЙ - персонаж греч. мифологии, вначале - речное божество, хозяин одноименной р. в Малой Азии, позднее, в общегреч. пантеоне, - спутник в св...
ДУША - (др.-евр. mall, греч. psyche, лат. anima) - по религ. представлениям, духовная сущность человека, особое начало, противопоставленное тел...
НЕФТИДА - (Егип.) Сестра Изиды, философски - лишь один из ее аспектов. Как Озирис и Тифон суть одно в двух аспектах, так Изида и Нефтида суть од...
Жанр - (от фр. genre - род, вид) - 1) исторически сложившаяся, устойчивая разновидность художественного произведения, например, в живописи - по...
Софизм - (гр. sophisma) - ложное по существу умозаключение, формально кажущееся правильным, основанное на преднамеренном, сознательном нарушении...
РАВАНА - (Санскр.) Царь демонов (ракшасов), Властитель Ланки (Цейлона), который похитил Ситу, жену Рамы, что привело к великой войне, описанной...
ОМЕЛА - Это странное растение, растущее лишь как паразит на других деревьях, таких как яблоня и дуб, было мистическим растением в некоторых др...