Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.B. Дияк, С.В. Шевчук. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: А.С.К., 2001. - 400 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
ПРОГРАМА КУРСУ "ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА".....5
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.....5
Завдання курсу.....6
Тематичний план.....8
Орієнтовна тематика лекцій.....8
Орієнтовна тематика практичних занять.....9
Теми, винесені на самостійне опрацювання.....11
ВСТУП.....13
§ 1. Поняття літературної мови.....18
§ 2. Мовна норма.....14
§ 3. Стилі сучасної української літературної мови.....19
РОЗДІЛ І. Офіційно-діловий стиль - мова ділових паперів.....26
§ 1. Документ - основний вид офіційно-ділового стилю.....26
§ 2. З історії документів в Україні.....27
§ 3. Критерії класифікації документів.....30
§ 4. Реквізит - елемент документа.....33
§ б. Текст як реквізит документа.....45
§ 6. Оформлення сторінки.....51
§ 7. Рубрикація тексту.....52
§ 8. Оформлення титульної сторінки.....53
§ 9. Правила оформлення заголовків і підзаголовків.....55
§ 10. Прийоми виділення окремих частин тексту.....56
§ 11. Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту.....57
§ 12. Виноски до тексту та правила їх оформлення.....58
§ 13. Бібліографія.....59
§ 14. Написання цифр та символів у ділових паперах.....61
§ 15. Вимоги до мови ділових паперів.....62
РОЗДІЛ II. Документи різних видів: вимоги до оформлення.....65
§ 1. Документи щодо особового складу.....65
1. Автобіографія.....65
2. Резюме.....66
З. Заява.....69
4. Пропозиція.....72
5. Скарга.....73
6. Характеристика.....74
7. Трудова книжка.....76
8. Особовий листок з обліку кадрів.....76
§ 2. Довідково-інформаційні документи.....77
1. Анотація.....77
2. Відгук.....78
3. Рецензія.....80
4. Висновок.....81
5. Довідка.....83
6. Огляд.....84
7. Доповідна записка.....85
8. Пояснювальна записка.....87
9. Запрошення.....88
10. Звіт.....90
11. Лист.....91
12. Оголошення.....99
13. План.....101
14. Протокол.....103
15. Витяг з протоколу.....105
16. Стаття.....106
17. Прес-реліз.....108
18. Наукова робота.....113
19. Реферат.....116
20. Тези.....119
21. Конспект.....120
22. Телеграма.....122
23. Адреса.....123
24. Телефонограма. Радіограма.....125
25. Факс.....126
§ 3. Обліково-фінансові документи.....128
1. Акт.....128
2. Доручення.....133
3. Розписка.....135
4. Список.....137
5. Таблиця.....139
6. Накладна.....140
§4. Господарсько-договірні документи.....141
1. Договір.....141
2. Трудова угода.....152
3. Контракт.....154
§ 5. Організаційні документи.....164
1. Інструкція.....164
2. Положення.....167
3. Правила.....168
4. Статут.....169
§ 6. Розпорядчі документи.....171
1. Вказівка.....171
2. Наказ.....172
3. Постанова.....175
4. Розпорядження.....176
РОЗДІЛ III. Усне ділове мовлення.....178
§ 1. Поняття культури мови і культури мовлення.....78
§ 2. Вимоги до усного ділового мовлення.....179
§ 3. Універсальні величини усного спілкування.....180
§ 4. Мовний етикет.....181
§ 5. Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення.....183
§ 6. Бесіда.....186
§ 7. Нарада.....188
§ 8. Культура телефонного діалогу.....193
§ 9. Доповідь.....196
РОЗДІЛ IY. Культура ділового мовлення.....202
ВИБІР СЛОВА.....202
ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ.....228
Ділові папери.....228
II. Усне ділове мовлення.....292
III. Орфографія.....299
IV. Пунктуація.....316
V. Культура мовлення.....333
ОРФОГРАФІЯ. ПУНКТУАЦІЯ.....340
1. Ір Правопис м'якого знака.....340
2. Правопис апострофа.....341
3. Подвоєння та подовження приголосних на письмі.....342
4. Спрощення в групах приголосних.....343
б. Правопис префіксів.....343
6. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні.....344
7. Правопис слів іншомовного походження.....345
8. Правопис складних іменників.....346
9. Правопис відмінкових закінчень іменників
11 відміни у родовому відмінку.....347
10. Правопис складних прикметників.....348
11. Зв'язок числівників з іменниками.....349
12 Відмінювання числівників.....350
13. Правопис прислівників.....351
14. Правопис службових частин мови.....352
15. Правопис не, ні з різними частинами мови.....353
16. Правопис російських прізвищ українською мовою 354
17. Правопис власних назв.....355
18. Тире між підметом і присудком та на місці пропущеного члена речення.....356
19. Однорідні члени речення.....357
20. Узагальнювальні слова. Розділові знаки при них 358
21. Відокремлені члени речення.....359
22. Розділові знаки при звертаннях.....362
23. Вставні та вставлені конструкції.....363
24. Розділові знаки у складному реченні.....365
25. Розділові знаки при прямій мові.....368
СЛОВНИК ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ.....369
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК.....386
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....393
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.....395

Одержати книгу
"Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ХАРАКТЕР - совокупность устойчивых психических особенностей человека, к-рые зависят от его генетических особенностей и реализуются в связи и под...
История - связь сущего со своим прошлым. История - это не просто ушедшее прошлое, но происхождение из него., то что имеет историю находится во в...
Яо-ван - в даосской китайской мифологии бог - покровитель аптекарей и врачевателей, покровитель медицины. Согласно популярной версии, Яо-ван - обо...
ИПОСТАСЬ - один из важнейших терминов христианского богословия. В качестве термина позднеантичной философии впервые введен Посидонием в значении...
ДЖЬЕТСНА - (Санскр.) Утренняя Заря; одно из тел, принятых Брамой; утренние сумерки. К. Одиннадцатая буква как английского, так и еврейского алфав...
Рассудок - (Verstand - нем.) В кантовской философии - обозначение одной из главнейших познавательных способностей. В широком смысле рассудок от...
Кришна - (др. - инд.) - "черный", "темно-синий" - сын Васудевы и Деваки, аватара (вариант: полное проявление) бога Вишну. Р...
Тщеславие - Тщеславие, когда оно чрезмерно, в своих интересах лишает человека удовольствия от всякой деятельности. Таким образом, тщеславие...
Смерть - вторая основная дата в жизни человека; рождение и смерть определяют границы существования человека во времени, за их пределами человек...
ОНО (Ид) - согласно психоаналитической теории Фрейда, один из трех компонентов человеческой личности, наряду с Я (Эго) и сверх-Я (супер-Эго) Ид я...
Елен, Гелен, Элен - (греч.)  - сын Приама и Гекубы, обладавший даром предвидения. Е. отговаривал Париса от похищения Елены, так как пре...
Пионы - (то же, что пи-мезоны) - группа элементарных частиц, состоящая из трех (двух электрически заряженных - отрицательно и положительно, и одн...
ДАОАНЬ - (312-385) - один из крупнейших представителей раннеср.-век. южнокит. буддизма. В 12 лет принял монашество. Первонач. учился под руководс...
Идея - понятие, обозначающее сущность каждой вещи, ее прототип, исходящий либо из божественного разума, либо из общего мирового принципа. Поз...
ВОЛЯ - в противоположность влечению представляет собой духовный акт, благодаря которому подтверждается некоторая ценность, признанная таковой...