Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 320 с.

ВСТУП.....3
РОЗДІЛ І.
ПОНЯТТЯ ПРО ДІЛОВОДСТВО.....6
1.1. Суть діловодного процесу. Нормативна база.....6
1.2. Принципи організації діловодного процесу.....7
1.3. Форми організації роботи з документами.....9
1.4. Канцелярія та її функції.....14
РОЗДІЛ 2.
ДОКУМЕНТ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО НАШИХ ДНІВ.....19
2.1. Поняття про документ. Матеріали для виготовлення документів.....19
2.2. Суть документальної інформації. Вимоги до документа.....25
2.3. Класифікація документів. Ознаки і групи.....27
2.4. Реквізити сучасних ділових документів та правила їх оформлення.....29
2.5. Рівні стандартизації документів.....37
РОЗДІЛ 3.
ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ
СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ.....39
3.1. Мовний стиль ділового документа.....39
3.2. Текст службових документів. Його складові частини. Композиційні особливості побудови службових текстів.....40
3.3. Рубрикація та нумерація інформативного матеріалу.....43
3.4. Оформлення титульної сторінки.....46
3.5. Способи виділення тексту в документах.....50
3.6. Додаткові відомості в текстах службових документів.....51
3.7. Оформлення бібліографічних описів.....54
3.8. Оформлення змісту в документах.....57
3.9. Традиції та етикет службових документів.....58
РОЗДІЛ 4.
НАДАННЯ ДОКУМЕНТАМ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ.....63
4.1. Поняття про грифи. їх склад, розташування та призначення.....63
4.2. Резолюція, віза. їх склад, призначення та розташування.....69
4.3. Підпис. Призначення підпису, його склад, розташування.....71
4.4. Печатки, штампи. їх призначення та розташування.....74
РОЗДІЛ 5.
СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ.....76
5.1. Призначення та класифікація управлінської документації.....76
5.2. Організаційно-розпорядчі документи (ОРД).....78
5.3. Інформаційно-довідкові документи.....93
РОЗДІЛ 6.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ДОКУМЕНТИ ПО ОСОБОВОМУ СКЛАДУ).....153
6.1. Нормування трудової діяльності.....153
6.2. Документування механізмів прийняття працівника на роботу, звільнення та переведення.....158
6.3. Комплект документів з кадрової діяльності.....161
6.4. Облік чисельності працівників та їх робочого часу.....170
6.5. Трудова книжка. Правила її ведення та заповнення.....176
6.6. Відрядження та відпустки працівників.....179
РОЗДІЛ 7.
ДОКУМЕНТИ ТАБЛИЧНОГО ТИПУ.....184
7.1. Поняття про таблиці та їх призначення.....184
7.2. Правила заповнення таблиць.....188
7.3. Документи табличної форми.....190
РОЗДІЛ 8.
РЕДАГУВАННЯ СЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ.....191
8.1. Суть редагування в діловодстві та його призначення.....191
8.2. Етапи роботи над службовим текстом.....193
8.3. Виправлення тексту та технічні прийоми виправлень.....194
РОЗДІЛ 9.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА її ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....199
9.1. Організація підприємницької діяльності.....199
9.2. Комерційна таємниця та її охорона.....207
9.3. Окремі види документів комерційного характеру.....212
РОЗДІЛ 10.
ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ
СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....224
10.1. Планування роботи і план.....224
10.2. Звітування діяльності та складання звіту.....232
РОЗДІЛ II.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ.....236
11.1. Поняття про документообіг. Принципи організації.....236
11.2. Механізми проходження вхідних, вихідних та внутрішніх документів.....239
11.3. Реєстрація, індексація та систематизація документів.....246
11.4. Контроль за виконанням документів та його термінами.....250
11.5. Окремі операції по роботі з документами (розмноження, копіювання, оформлення витягів).....254
РОЗДІЛ 12.
СКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ СПРАВ.....259
12.1. Поняття про номенклатуру справ. Види номенклатури справ та її призначення.....259
12.2. Вимоги та рекомендації зі складання номенклатури справ.....261
12.3. Контроль якості використання номенклатури справ.....269
РОЗДІЛ 13.
ФОРМУВАННЯ СПРАВ.....270
13.1. Норми та вимоги до формування справ.....270
13.2. Підготовка документів до зберігання.....274
13.3. Архівне зберігання та подальше використання документів, які знаходяться на зберіганні.....283
РОЗДІЛ 14.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ СЛУЖБОВИХ І ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ ТА ЇХ ДОКУМЕНТАЩЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....285
14.1. Організація нарад, обговорень та документаційне забезпечення.....285
14.2. Організація та проведення переговорів і їх документаційне забезпечення.....292
14.3. Організація прес-конференцій та презентацій фірми.....299
14.4. Організація конференцій, симпозіумів та виставок.....307
література.....313

Одержати книгу
"Блощинська В.А. Сучасне діловодство"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПЛОТИН - (204/205, Ликополь, Египет, - 270, Минтурне, Италия), греч. философ-платоник, основатель неоплатонизма. Единств. достоверный ис­точник св...
ГОЛГОФА - холм в окрестностях Иерусалима, на котором, согласно Библии, был распят рядом с двумя разбойниками Христос. Образ Голгофы стал символом...
Аффект - (от лат. affectus - душевное волнение, страсть) - относительно кратковременное эмоциональное переживание человека (ярость, ужас, отчаяние...
ДХЬЯНА - (санскр. - размышления) - один из методов буддийского созерцания, особенно разрабатывавшийся в секте дзэнов; распространен в Китае и Япо...
ЛИБИДО - (от лат. libido - страсть) - бессознательное сексуальное влечение, в более общем плане - влечение к жизни и ее обнаружениям, близкое к п...
ПРОФИЛЬ - (от лат. pro - соответственно и filum - нить) - изображение вертикального среза с помощью какого-либо тела, напр. участка земной поверхн...
ЭТИКЕТ - (фр. - etiquette - ярлык, этикетка) - совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям- (обхождение с окр...
ЗАДАЧА - данная в определенных условиях (например, в ситуации проблемной) цель деятельности, которая должна достигаться преобразованием этих усло...
PHYSIS - (греч.) - согласно Хайдеггеру, то, что нужно выводить не обычный способом, не при помощи phyein (позволять расти), откуда получаются зна...
ХАРВИРИ - (Егип.) Гор старший; древнее название солнечного бога; восходящее солнце, представленное в виде бога, полулежащего на раскрывшемся лот...
ОБЪЕКТ - 1) то, на что в данный момент направлено сознание определенного субъекта, его воля. Это может быть и сознание другого субъекта, и свое...
Ашура - День траура в шиитском исламе в память о мученическом конце сына Али и внука Пророка имама Хусейна, который погиб в иракском городе Керб...
КОНДАК - (от греч. kontakion - краткий) - так назывались свертки пергамента с записями христ.-церк. песнопений, а затем сами песнопения, в к-рых...
ЯЗЫК - система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления и выражения, с помощью которой объективируется самосознание личност...
ИСЛАМ - (араб. - предание себя Аллаху, покорность) - одна из трех мировых религий наряду с буддизмом и христианством. Возникла в конце VI - на...