Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2005. - 368 с.

1. Стилістика як лінгвістичне вчення
Мова як джерело стилістичних знань.....7
Сучасна українська літературна мова як основа стилістики.....9
Основні структурні компоненти і стилістичні можливості мови.....12
Стилістика мовних одиниць і мовних рівнів.....14
Основні терміни стилістики.....17
Стилістика в системі розділів науки про мову.....20
Об'єкт і предмет стилістики.....22
Стилістика і її підрозділи.....23
Стилістичний аналіз мовних одиниць.....26
Стилістика мови і стилістика мовлення.....27
Стилістика мови (мовлення) і культура мови (мовлення).....30
Теоретичне і практичне значення стилістики.....32
Об'єктивне і суб'єктивне в стилістиці.....33
Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці.....35
Стилістична норма в мові й у мовленні.....38
Стилістика літературної мови і діалектне мовлення.....40
2. Стилі і форми мови
Методологія, методи й методика стилістики.....43
Теоретична і практична стилістика.....47
Загальна характеристика стилів мови і мовлення.....54
Стилетвірні й нестилетвірні ознаки як лінгвальні основи стилю.....56
Стиль мови і стиль мовлення.....57
Стиль мови і культура мовлення.....58
Розмовно-побутовий стиль мови і мовлення.....61
Офіційно-діловий стиль мови і мовлення.....69
Науковий стиль мови і мовлення.....74
Художній стиль мови і мовлення.....80
Публіцистичний стиль мови і мовлення.....86
Конфесійний стиль мови і мовлення.....91
Епістолярний стиль мови і мовлення.....94
Стилістика експресивних різновидів мовлення.....99
Структура і функції усного й писемного мовлення.....104
Культура усного й писемного мовлення.....109
Стилістика діалогів і монологів.....111
Усне мовлення, розмовне мовлення.....115
Книжне мовлення.....116
3. Стилістика мовних одиниць
3.1. Фонетична стилістика і її одиниці
Фонетичні засоби стилістики.....121
Орфоепічно-акцентні мовні одиниці.....129
3.2. Лексична стилістика і її одиниці
Загальна характеристика лексичної стилістики.....140
Стилістичні можливості загальновживаної лексики.....143
Стилістично обмежена лексика.....144
Стилістичне вживання іншомовної лексики.....150
Лексико-семантичні групи слів і їх стилістика.....154
Стилістичне значення полісемії.....155
Стилістичне використання омонімів.....160
Стилістичне вживання паронімів.....164
Стилістична важливість синонімів.....166
Стилістичні функції антонімів.....169
Стилістичне використання архаїзмів, історизмів.....171
Стилістичні функції неологізмів.....173
3.3. Фразеологічна стилістика і її одиниці
Стилістичне використання фразеологізмів.....175
3.4. Граматична стилістика і її одиниці
Стилістичні функції засобів словотвору.....180
Морфологічні засоби стилістики.....183
Статистичні основи морфологічної стилістики.....183
Стилістика категорії роду іменників.....186
Стилістичні особливості категорії числа іменників.....188
Стилістичні функції відмінкових форм іменника.....190
Стилістичні особливості конкретних, абстрактних і матеріально-речовинних іменників.....192
Стилістичні особливості загальних і власних іменників.....194
Стилістична спроможність прикметників.....196
Стилістичні властивості дієслова.....200
Стилістичне використання числівників і займенників.....203
Стилістичне вживання прислівників.....207
Стилістика службових слів.....210
Стилістика прийменників.....211
Стилістика сполучників.....214
Стилістика часток.....216
Стилістика вигуків.....217
Стилістичне використання синтаксичних засобів мови.....221
Стилістика словосполучень.....222
Стилістика розповідних, питальних і спонукальних речень.....226
Стилістика членів речення.....233
Стилістика односкладних речень.....238
Стилістика означено-особових речень.....239
Стилістика неозначено-особових речень.....240
Стилістика узагальнено-особових речень.....240
Стилістика безособових речень.....242
Стилістика інфінітивних речень.....244
Стилістика номінативних речень.....246
Ускладнені прості речення і їх функції.....250
Стилістика речень з однорідними членами.....251
Стилістика речень з відокремленими членами.....256
Стилістика власне неповних речень, еліптичних і приєднувальних неповних речень.....259
Стилістика речень із вставними і вставленими одиницями.....264
Стилістика речень із звертанням і стилістика звертань-речень.....268
Стилістичне використання складних речень.....273
Стилістичні функції абзацу і тексту.....278
4. Комунікативно-стилістичні якості мовлення
Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей мовлення.....289
Мовні й позамовні основи мовленнєвої культури.....291
Нормативність мовлення.....292
Варіантність мовної норми.....296
Правильність мовлення.....299
Точність мовлення.....301
Логічність мовлення.....307
Чистота мовлення.....309
Образність мовлення.....316
Простота, стислість, виразність, чіткість і яскравість мовлення.....318
Доречність мовлення.....321
Етичність і естетичність мовлення.....323
Багатство і мистецтво мовлення.....326
Риторика як складова стилістики.....330
Евфонія (милозвучність) мовлення.....332
Український менталітет і стилістика української мови.....335
Комунікативно-стилістичні функції жестів, міміки.....337
Стилістичні можливості рідної мови.....341
Література.....346
Короткий термінологічний словник.....352

Одержати книгу
"Дудик П.С. Стилістика української мови"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПЛЕСНЕР - Хельмут (р. 4. 9. 1892, Висба­ден), нем. философ (ФРГ), один из родоначальников фи­лософской антропологии. В годы фаш. режима эмигриро­ва...
АБСОЛЮТ - (лат. absolutum - ничем не обусловленный) - 1) То, что превыше всех ограничений, любой качественной определенности, ни с чем не соотно...
АДВАЙТА - (Санскр.) Секта Веданты. Не-дуалистическая (А-двайта) школа Ведантийской философии, основанная Шанкарачарьей, величайшим из историческ...
ЭСТЕЗИС - Англ. AESTHESIS, франц. ESTHESIS (от греч. - ощущение, чувство). Термин, веденный М. Маффесоли для описания специфического предсознател...
ОПТИМИЗМ - (от лат. optimus - eучший) - умонастроение, придающее основное значение лучшим перспективам в любой человеческой ситуации и вере в поб...
ИДЕАЛ - (от греч. idea - образец, норма) - идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и характер поведения, деятельност...
Диафиз - средняя часть трубчатой кости, расположена между эпифизами. На границе эпифизаи диафиза расположена зона роста длинной кости. Построен из...
Элита - слой общества, занимающий ключевые позиции в основных сферах его жизнедеятельности: экономической, политической, административной, военн...
Фотон - (от греч. phos, photos - свет) - квант электромагнитного излучения или поглощения атомом, незаряженная электрически элементарная частица...
Диалектика - /D/ Dialektik /E/ Dialectica/F/ Dialectique /Esp/ Dialectica В современном значении философское учение о развитии, рассматрив...
Иудаизм - религия, распространенная преимущественно среди евреев; возникла в конце 2-го тысячелетия до н. э.; является монотеистической с культо...
ЧУДО - (от лат.-удивляться): феномен, необъяснимый, если исходить из естественных причин. Во времена Декарта к области необъяснимого относилась...
АПАП - (Егип.), по-гречески Апофис. Символический Змий Зла. Солнечная Ладья вместе с Солнцем являются великими Умертвителями Апапа в "Книге М...
МИЛОСТЬ - благосклонность и покровительство со стороны высших сил и лиц, которых тот, кому оказывают милость, непосредственно не заслуживает. В...
ВАЙШНАВА - (Санскр.) Последователь любой секты, признающей и поклоняющейся Вишну как единому высшему Богу. Поклонников Шивы называют шайвами...