Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. І: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К.: Либідь, 2004. - 576 с.

Передмова.....3
РОЗДІЛ 1. Місце проблем особистості і спілкування в загальній парадигмі соціальної психології.....7
1.1. Особистість і спілкування у процесі уточнення предмета соціальної психології.....7
1.2. Особистість і спілкування в загальній структурі соціальної психології.....19
1.3. Сфера особистості і спілкування в контексті функцій і поняттєвого апарату соціальної психології.....22
1.4. Методологічна основа соціальної психології особистості і спілкування.....26
1.5. Еволюція соціально-психологічних знань про особистість і спілкування: як це відбувалося?.....35
1.5.1. Основні джерела та передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання.....35
1.5.2. Розвиток зарубіжної соціальної психології.....50
1.5.3. Становлення вітчизняної соціально психології.....66
1.6. Особистість і спілкування в контексті перспектив розвитку соціальної психології.....78
РОЗДІЛ 2. Соціальна психологія особистості.....93
2.1. Соціально-психологічний підхід до розуміння особистості.....93
2.1.1. Взаємозв'язок соціального та індивідуального в особистості.....93
2.1.2. Розвиток і становлення особистості в координатах соціуму.....97
2.1.3. Соціально-психологічний контекст концепцій особистості.....100
2.1.4. Сутність соціального та психологічного підходу до вивчення особистості.....108
2.2. Особистість як соціально-психологічний феномен.....114
2.2.1. Соціально-психологічна природа особистості.....114
2.2.2. Комунікативний потенціал особистості.....119
2.2.3. Соціально-психологічні структура особистості.....129
2.2.4. Розвиток особистості у форматі спілкування.....138
2.3. Особистість і суспільство.....142
2.3.1. Взаємозв'язок особистості й суспільства як соціально-психологічна проблема.....142
2.3.2. Активність особистості та сфера взаємодії.....144
2.3.3. Соціально-психологічні основи професіоналізму особистості.....147
2.3.4. Соціальне життя й соціальна поведінка особистості.....150
2.3.5. Залежність поведінки особистості від впливу соціального напруження та дії екстремальних чинників у суспільстві.....156
2.4. Соціалізація особистості.....160
2.4.1. Соціально-психологічна характеристика соціалізації особистості.....160
2.4.2. Співвідношення понять соціалізація, адаптація, розвиток, сформуванням, становлення та виховання.....62
2.4.3. Поняття сфер, способів, етапів і стадій соціалізації.....165
2.4.4. Інституції, форми, агенти й соціально-психологічні механізми соціалізації.....170
2.4.5. Кризові й стабільні періоди життя особи й суспільства та їхній вплив на процес соціалізації індивіда.....172
2.4.6. Соціально-психологічні особливості адаптації підлітків.....166
2.4.7. Соціалізація старшокласників.....200
2.4.8. Специфіки соціалізації студентської молоді.....212
2.4.9. Проблема зрілості й соціалізація особистості.....224
2.4.10. Асоціалізація особистості.....232
2.4.11. Соціально-психологічна дизадаптація особистості і проблема суїциду.....242
2.5. Особистість: установки й поведінка.....267
2.5.1. Соціально-психологічний контекст самосвідомості особистості.....267
2.5.2. Поняття установки. її структура і функції.....269
2.5.3. Соціальна установка і поведінка особистості.....272
2.5.4. Соціальна поведінка як спосіб життєдіяльності індивіда в структурі міжособистісних і групових стосунків.....278
2.5.5. Входження особистості в групу і становлення в ній.....281
2.5.6. індивідуально-психологічні властивості індивіда й зовнішні поведінкові проява.....285
2.5.7. Статусно-рольова реалізація особистості.....291
2.5.8. Соціально-статева диференціація індивіда.....300
2.5.9. Спосіб життя особистості в структурі міжособистісних і групових стосунків.....308
РОЗДІЛ 3. Соціальна психологія спілкування і міжособистісних стосунків.....315
3.1. Спілкування в структурі соціальних і міжособистісних стосунків.....315
3.1.1. Універсальність феномену спілкування в комунікативній культурі суспільства.....315
3.1.2. Взаємозв'язок спілкування її соціальними й міжособистісних стосунками.....319
3.2. Загальна характеристика спілкування.....322
3.2.1. Спілкування як соціально-психологічний феномен.....322
3.2.2. Структура й функції спішування.....329
3.2.3. Види спілкування.....341
3.2.4. Стратегії і тактики спілкування.....366
3.2.5. Рівні, cmuiii й типи спілкування.....374
3.2.6. Засоби спілкування.....383
3.2.7. Форми спішування.....392
3.2.8. Соціокультурні та етнопсихологічні особливості шикування.....403
3.2.9. Психологічний контекст спілкування.....417
3.2.10. Спішування і стать.....419
3.2.11. Труднощі, бар'єри та деформації спішування.....425
3.3. Психологічні особливості комунікації в міжособистісних стосунках.....436
3.3.1. Людська комунікація, її специфіка, види та форми.....436
3.3.2. Комунікативний простір міжособистісних стосунків.....444
3.3.3. Психологія виголошування інформації та слухання інших.....451
3.3.4. Технологічні аспекти вербальної та невербальної комунікації.....461
3.3.5. Бар'єри комунікації.....474
3.4. Психологія міжособистісної взаємодії.....479
3.4.1. Загальна характеристика взаємодії.....479
3.4.2. Поняття взаємодії: історико-теоретичний огляд.....482
3.4.3. Потреба в міжособистісних контактах і взаємодії її мотиви соціальної поведінки людина.....487
3.4.4. Альтруїзм і агресія в міжособистісній взаємодії.....492
3.4.5. Взаємодія і спільна діяльність.....500
3.4.6. Природа атракції в міжособистісній взаємодії.....504
3.4.7. Деструктивна міжособистісна взаємодія.....511
3.4.8. Конфліктна взаємодій.....515
3.5. Психологія міжособистісного впливу.....521
3.5.1. Поняття та загальна характеристика впливу у міжособистісній взаємодії.....521
3.5.2. Психологія перекопувального впливу.....534
3.5.3. Зараження.....539
3.5.4. Навіювання.....540
3.5.5. Наслідування.....543
3.6. Міжособистісне сприйманні й розуміння людьми один одного.....544
3.6.1. Поняття соціального пізнання.....544
3.6.2. Загальна характеристика міжособистісного пізнання.....550
3.6.3. Механізми та ефекти міжособистісної перцепції.....555
3.6.4. Вікові особливості соціальної перцепції.....561

Одержати книгу
"Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Циньпэй - в китайской мифологии чудесная птица. Ее представляли в облике орла с черным оперением на туловище и белым оперением головы, красным клюв...
ПАССИВИЗМ - поведение, которое состоит в том, что человек, придерживающийся его, избегает вмешиваться в судьбу или влиять на ход событий, происход...
СКОТИЗМ - направление в поздней схоластике, связанное с деятельностью англ. философа Иоанна Дунса Скота (ок. 1266-1308). В противовес учению том...
РЕФЛЕКС - бессознательная и автоматическая реакция нервной системы человека на внешнее раздражение. Различают: спонтанные, естественные, безусло...
БИБЛИЯ - (греч. biblia - книги) - собрание разновременных, разноязычных и разнохарактерных сочинений (были созданы на протяжении 13 в. до н.э. -...
ДОГМА - доктрина или отд. её положения, принимаемые за истинные без доказательства, опытного обоснования и практич. проверки, а лишь на основе ре...
ЦИНИЗМ - (позднелат. cynismus, от греч. ??v????? - учение киников), нигилистич. отношение к достоянию общечеловеч. культуры, особенно к морали, ид...
ХОРЮДЗИ - один из известнейших в Японии будд. храмовых комплексов, основание к-рого в 607 приписывается принцу Сётоку-тайси. Самое древнее в стр...
"Карлсон" - уловка в доказательстве: вместо аргументации тезиса пропонент рекламирует свою сверхкомпетентность в обсуждаемых вопросах...
ДУША - одно из центральных понятий европейской философии. Появляется уже в. пифагореизме: одно из немногих безусловно засвидетельствованных ран...
АВЬЯКТА - (Санскр.) Нераскрытая причина; однородная или недифференцированная; противоположное Вьякте, дифференцированному. Первое относится к не...
АРТЕМИДА - Богиня охоты, дочь Зевса и Лето, сестраблизнец Аполлона. Родилась на острове Астерия (Делос). А. проводит время в лесах и горах,...
Дикость - название 1-го этапа человеческой истории, сменившегося варварством. Дикость началась с появлением человека и завершилась возникновение...
ДОЛГ - внутренняя, не навязанная силой, принуждением, выгодой потребность человека поступать в соответствии с определенными моральными ценностя...
Структура - /D/ Struktur /E/ Structure /F/ Structure /Esp/ Estructura. Относительно устойчивый способ организации элементов системы. Главн...