Шевчук П. І. Соціальна політика. - Львів: Світ, 2003. - 400 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ.....5
1.1. Соціальна справедливість і соціальна рівність.....6
1.2. Зміст і мета соціальної політики.....12
1.3. Завдання соціальної політики.....15
1.4. Об'єкти і суб'єкти соціальної політики.....17
1.5. Інструменти соціальної політики.....23
1.6. Складові соціальної політики.....26
Висновки.....28
Рекомендована література.....30
Теми для самостійного опрацювання.....30
2. РИНОК ПРАЦІ І ЗАЙНЯТІСТЬ.....33
2.1. Ринок праці.....34
2.2. Робоча сила, її показники та методи їх визначення.....35
2.3. Трудова мобільність.....38
2.4. Міграція робочої сили та її вплив на ринок праці.....39
2.5. Зайнятість і реалізація трудової активності. Види зайнятості.....40
2.6. Безробіття, його види та форми.....42
2.7. Неформальний сектор трудової активності.....45
2.8. Ситуація на ринку праці України.....46
2.9. Шляхи зниження безробіття....49
Висновки.....53
Рекомендована література.....56
Теми для самостійного опрацювання.....57
3. БІДНІСТЬ І ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ.....59
3.1. Бідність як соціально.....економічне явище.....60
3.2. Поширення бідності в Україні.....61
3.3. Поняття мінімального споживчого бюджету, прожиткового та фізіологічного мінімумів.....64
3.4. Критерії визначення бідності.....69
3.5. Показники бідності.....70
3.6. Групи ризику за критерієм бідності.....73
3.7. Система державних соціальних стандартів.....75
3.8. Шляхи подолання (пом'якшення) бідності.....76
Висновки.....80
Рекомендована література.....83
Теми для самостійного опрацювання.....84
4. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК.....85
4.1. Концепція людського розвитку. Сутність і зміст.....86
4.2. Основні складові людського розвитку.....87
4.3. Умови формування людського розвитку.....88
4.4. Вимірювання людського розвитку.....90
4.5. Гендерні питання і людський розвиток.....92
4.6. Основні напрями і перспективи людського розвитку на сучасному етапі.....93
4.7. Стан людського розвитку в Україні.....95
4.8. Шляхи підвищення рівня людського розвитку України.....98
Висновки.....100
Рекомендована література.....102
Теми для самостійного опрацювання.....103
5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ.....105
5.1. Визначення соціального захисту і соціальної безпеки людини.....106
5.2. Превентивна і реабілітаційна функції соціального захисту.....108
5.3. Напрями, форми і складові соціального захисту.....111
5.4. Особливості соціального захисту протягом життєвого циклу людини.....114
5.5. Генеза української моделі соціального захисту.....115
Висновки.....118
Рекомендована література.....120
Теми для самостійного опрацювання.....121
6. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ І СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА.....123
6.1. Поняття ризику і соціального ризику.....124
6.2. Види соціальних ризиків.....125
6.3. Види і форми соціального страхування.....125
6.3.1. Пенсійне страхування.....129
6.3.2. Медичне страхування.....141
6.3.3. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.....144
6.3.4. Страхування на випадок безробіття.....146
6.3.5. Страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та витрат, зумовлених народженням і похованням людини.....147
6.4. Міжнародні норми соціального страхування.....148
6.5. Соціальна допомога: основні поняття, способи адресування.....148
6.6. Види соціальних допомог.....151
6.6.1. Допомога сім'ям з дітьми.....151
6.6.2. Допомога малозабезпеченим сім'ям.....154
6.6.3. Допомога особам, які є інвалідами з дитинства.....157
6.6.4. Допомога самотнім непрацездатним громадянам.....157
6.6.5. Програма житлових субсидій.....158
6.6.6. Допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.....160
6.7. Механізми реалізації соціальних програм.....161
Висновки.....163
Рекомендована література.....166
Теми для самостійного опрацювання.....168
7. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ.....169
7.1. Організаційно-правова структура соціальної політики і соціального захисту.....170
7.2. Органи законодавчої та виконавчої влади держави, які формують засади, напрями розвитку і реалізації завдань соціальної політики.....172
7.3. Органи місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування, які реалізують програми соціального розвитку територій.....179
7.4. Недержавні інституції соціальної політики.....187
7.5. Кадрове забезпечення соціальної політики.....,.....,.....191
7.6. Наукове і методичне забезпечення соціальної політики.....192
7.7. Інформаційне забезпечення соціальної політики.....194
7.7.1. Інформатизація соціальних служб та організацій.....194
7.7.2. Інформаційне забезпечення діяльності соціальних служб та організацій.....196
Висновки.....198
Рекомендована література.....200
Теми для самостійного опрацювання.....201
8. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.....203
8.1. Суть і мета соціальної роботи.....205
8.2. Соціальна робота як вид практичної діяльності.....205
8.3. Об'єкти і суб'єкти соціальної роботи.....206
8.4. Функції, структура, види і рівні соціальної роботи.....207
8.5. Соціальна робота як науковий напрям.....210
8.6. Закономірності і принципи соціальної роботи.....211
8.7. Методи соціальної роботи.....212
8.8. Теорії та моделі соціальної роботи.....214
8.9. Взаємозв'язок і взаємовплив соціальної політики і соціальної роботи.....216
8.10. Соціальна безпека і соціальна робота.....217
8.11. Соціальний захист і соціальна робота.....219
8.12. Технології соціальної роботи.....222
8.13. Соціальний працівник.....223
8.14. Управління соціальною роботою.....227
8.15. Ефективність соціальної роботи.....228
Висновки.....230
Рекомендована література.....232
Теми для самостійного опрацювання.....234
9. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ І ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ.....235
9.1. Основні аспекти фінансування.....237
9.2. Джерела фінансування.....239
9.3. Методи фінансування.....243
9.4. Напрями фінансування.....252
9.5. Законодавчо-нормативна база, яка регламентує фінансування соціальних витрат.....253
Висновки.....263
Рекомендована література.....265
Теми для самостійного опрацювання.....266
10. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ.....267
10.1. Історичні аспекти розвитку та сучасний стан світової соціальної політики.....268
10.2. Типи соціальних держав.....273
10.3. Інституції та інституційна організація соціальної політики.....274
10.4. Моделі соціальної політики.....279
10.5. Загальні тенденції соціальної політики європейських країн.....287
Висновки.....290
Рекомендована література.....292
Теми для самостійного опрацювання.....294
11. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ.....295
11.1. Стратегічні напрями.....296
11.2. Етапи реалізації завдань.....299
11.3. Механізми реалізації.....307
11.4. Принципи реалізації.....310
Висновки.....315
Рекомендована література.....316
Теми для самостійного опрацювання.....317
Збірник вправ.....319
Відповіді до контрольних тестів.....377
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК.....383

Одержати книгу
"Шевчук П. І. Соціальна політика"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПЛАТОН - (428 или 427 до н. э. - 348 или 347) - др.-греч. философ-идеалист. Разработал учение об идеях как общих понятиях, существующих независим...
КАРНЕАД - греческий философ (Кирена, ок. 215 г. - Афины, ок. 129 г. до Р.Х.). Самый знаменитый из членов Новой академии, основатель пробабилизма. Н...
ТЕРПСИХОРА - Муза танца; изображалась с лирой и плектром в руках. Она - наслаждающаяся хороводами. По одному из мифов, Т. родила от бога реки А...
ПЯТНИЦА - персонаж в восточнославянской и отчасти южнославянской мифологической традиции, продолжение культа главного женского божества славянс...
ДАНАЛЫК - казахский термин, имеющий два значения - мудрость, гениальность и мудрое слово, мудрое наставление, мудрая мысль, изречение. Противополо...
МУХА - символ слабости, незначительности, а также подкупа, болезни и греха, так как Вельзевул еврейской традиции является "господином мух"...
ФЕНОМЕН - понятие, соотносительное с понятием сущности и противопоставляемое ему. Это противопоставление предполагает такой способ рассмотрения...
АЛКОГОЛЬ - этиловый спирт, этанол. Наиболее распространенное в Западной и Центральной Европе, России, Северной Америке, части государств Азии вещ...
СВОБОДА - 1) С этим представлением связано отрицание полной детерминированности человеческого сознания и утверждение подлинности чувства свобо...
ВЛАСТЬ - специфическое общественное отношение, предполагающее возможность и способность одного социального субъекта (индивид, группа, партия) р...
РЁАНДЗИ - дзэнский храм в Киото, относится к ветви Мёсиндзи. Построен по указанию Хосокава Кацумото в 1450. Первым настоятелем храма стал пригла...
Разум - высший уровень мышления, для которого характерно, прежде всего, творческое оперирование абстракциями и сознательное исследование их со...
СИМВОЛ - вещь, свидетельствующая о чем-то большем, чем она сама, напр., символы красоты, истины высшего порядка или же чего-то священного. Си...
КУЗНЕЦ - символ огня и созидания. Кузнец, кующий оружие,  - римский бог огня Вулкан (греческий Гефест), который был хромым от рождения или отто...
СИБИКА - (Санскр.) Оружие Куверы, бога благосостояния (ведийское божество, обитающее в Гадесе, следовательно, нечто вроде Плутона), сделанное и...