Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с.

Загальні засади психології управління
Психологія управління як галузь психологічної науки.....9
Предмет, об'єкт і завдання
психології управління.....14
Структура, функції та основні категорії психології управління.....22
Методологія і методи психології управління
Методологічні засади психології управління.....32
Методи психології управління.....37
Історія і сучасний стан розвитку психології управління
Основні джерела та передумови виникнення психології управління як самостійної галузі знання
Зародження і розвиток ідей психології управління в лоні філософії та соціології.....55
Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у сфері психології.....75
Становлення і розвиток зарубіжної психології управління.....91
Становлення і розвиток вітчизняної психології управління Зародження і розвиток психології праці і психології управління в 20-30-ті роки XX ст.....94
Стагнація психології праці і психології управління (друга половина 30-х - 50-ті роки XX ст.).....95
Відродження психології праці і психології управління та їх розвиток на основі соціалістичної орієнтації (друга половина 50-х - кінець 90-х років XX ст.).....96
Розвиток сучасної вітчизняної психології управління на основі нової соціально-економічної парадигми, суверенності, незалежності України.....101
Перспективи розвитку
Психологія особистості та організації в управлінні
Психологія управлінської діяльності психології управління.....103
Особистість у психології управління
Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні.....109
Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці.....113
Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління.....122
Особливості поведінки особистості у групі.....151
Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму.....156
Психологія особистості керівника
Феномен керівника в історії розвитку суспільства.....164
Керівник (лідер) як об'єкт психологічного дослідження.....167
Управлінські ролі керівника.....175
Мотиваційна сфера особистості керівника.....182
Психологічні особливості стилів керівництва.....187
Психологічні типи керівників.....195
Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників.....201
Якості і риси керівника.....208
Детермінанти та механізми розвитку особистості керівника 220
Проблема статі в управлінні.....225
Ортобіоз особистості керівника.....229
Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація.....234
Психологія організації в управлінні.....237
Сутність, роль і місце організації в управлінні.....238
Соціально-психологічна характеристика організації.....245
Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації.....247
Співвідношення «індивідуального» і «групового» в управлінні організаціями.....252
Психологічні особливості спільної діяльності в організації 259 Психологія відповідальності в організації.....265
Психологія впливу керівника на підлеглих як вияв його влади і авторитету в організації.....270
Психологія управління нововведеннями в організації.....280
Психологічна структура управлінської діяльності.....288
Морально-психологічні засади управлінської діяльності.....298
Психологія професіоналізму управлінської діяльності.....306
Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності.....318
Класифікації функцій управління.....338
Психологічний зміст функцій управління
Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень.....345
Організація діяльності.....366
Мотивація.....367
Соціально-психологічні особливості управління
Психологія управління людськими ресурсами
Соціально-психологічна функція.....380
Функція контролю.....382
Соціально-психологічні параметри управління
Комунікативна природа управління 387
Комунікативний потенціал особистості керівника.....393
Соціально-психологічне середовище організації.....396
Психологія ділового спілкування в управлінні
Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності.....400
Сутність і особливості ділового (управлінського) спілкування.....416
Ділове спілкування як засіб управлінського впливу.....421
Етнокультурні та етнопсихологічні особливості ділового спілкування.....428
Психологія ділових переговорів Призначення, функції і види переговорів.....434
Стадії ведення переговорів.....437
Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки й ведення переговорів.....444
Етнопсихологічні особливості учасників переговорного процесу 454
Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх розв'язання Сутність і види конфліктів в організації.....464
Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні.....470
Форми й типи поведінки людини в конфліктній ситуації 475 Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні.....483
Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації.....487
Управління людськими ресурсами як психологічна проблема
Актуальність психологічних аспектів управління кадрами.....493
Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами 495
Психологія планування людських ресурсів.....497
Психологічні особливості добору кадрів.....499
Оцінювання діяльності персоналу.....503
Психологічні особливості освіти, навчання та формування
управлінських кадрів.....507
Проектування освіти і навчання.....508
Психологічні чинники ефективності навчання.....510
Комунікативна підготовка персоналу.....511
Психологічне забезпечення системи формування кадрів управління.....515
Психологічне консультування персоналу організації
Підвищення психологічної культури персоналу організації засобами консультування.....522
Психолого-акмеологічне консультування.....527
Психологічна служба в організації.....529
Психологія управління рекламною діяльністю організації та її співробітників
Рекламна діяльність організації як психологічна проблема
Сутність реклами в психології.....533
Мотиви звернення до реклами та моделювання процесів
рекламної діяльності.....535
Психологія рекламної діяльності організації.....538
Психологічні складові іміджу організації та персоналу
Сутність і елементи іміджу.....543
Ефективне управління іміджем.....547
Література.....551
Короткий термінологічний словник.....561

Одержати книгу
"Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПРАТИБХА - (санскр. pratibha - дивинация, интуиция) - один из источников знания (прамана), признаваемых в качестве независимых в мимаясе и веданте...
АБХИДЖНА - (Санскр.) Шесть феноменальных (или сверхъестественных) способностей, которые Шакьямуни Будда приобрел в ту ночь, когда достиг состояни...
СКОТИЗМ - схоластическое направление средневековой философии 14-15 вв., противостоящее в качестве официальной доктрины францисканского ордена то...
ДЕВЯТНАДЦАТЬ - (19, XIX) - нумерологический знак. Имело сакральное значение в семиотике Ближнего Востока. Связывалось с 19-летними циклами Лу...
Истина - (с учетом [2]) верное, правильное отражение действительности совокупным интеллектом человека в процессе познания. Характеристика истинн...
Сварог, Сварожич - (слав.)  - бог огня, отец Дажьбога. Почитался как один из главных богов, его атрибутами были конь и копье, а также...
ДУНЬХУАН - город в сев.-зап. части совр. провинции Ганьсу. В древности - важный торговый центр Великого шелкового пути, одно из первых мест распр...
СУФИЗМ - одно из пяти основных направлений классической арабо-мусульманской философии, оформившееся позже других. Получает зрелую форму в труда...
ЛОГОС - (слово, понятие, разум, знание, закон) - важнейшее понятие в античной и средневековой философии. Логос - всеобщий закон космоса, природ...
ДУША - (др.  - евр. ruah, греч. psyche, лат. anima) - духовная сущность человека, особое начало, противопоставленное телесному и определяющее ж...
КОНФЛИКТ - неизбежное проявление противоречивости жизни общества, результат различного отношения групп к энтропийным процессам, к дезорганизаци...
ЯЗЫК - материализованная форма бытия сознания, представленная в системе понятий; знаковая система, служащая средством общения, обмена информац...
БЫТИЕ - категория, фиксирующая основу существования (для мира в целом или для любой разновидности существующего); в структуре философского зна...
СВЯЗЬ - в психологии тот факт, что раздражения, воспринимаемые органами чувств, образуют основу восприятий, в которых между частями воспринима...
СИФРА ДИ ЦЕНИУТА - (Халд.) Книга Сокрытой Тайны; один из разделов "Зохара". (См. Матерс, "Kabbalah Unveiled".)...