Русинка І.І. Психологія: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 367 с.

Передмова.....7
Розділ І. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА.....15
1.1. Еволюція наукових поглядів на природу психічного.....16
1.1.1. Розвиток психологічних знань у рамках вчення про душу.....17
1.1.2. Розвиток психологічних знань у рамках вчення про свідомість.....30
1.1.3. Розвиток психології як науки про свідомість у період до формування експериментальної психології.....34
1.1.4. Становлення психології як самостійної науки.....36
Розділ 2. МОЗОК І ПСИХІКА.....45
2.1. Будова мозку.....46
2.2. Принципи роботи мозку.....50
2.2.1. Принцип динамічного стереотипу.....51
2.2.2. Принцип домінанти.....55
2.2.3. Свідомість і підсвідоме: взаємодія та взаємозалежність.....58
Розділ 3. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ.....65
3.1. Основні теорії особистості.....68
3.1.1. Теорія З. Фрейда.....68
3.1.2. Теорія А. Адлера.....78
3.1.3. Теорія В. Франкла.....81
3.1.4. Теорія Г.Олпорта.....83
3.1.5. Теорія Д. Келлі.....85
3.1.6. Теорія А. Маслоу.....90
Розділ 4. ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ І ПОВЕДІНКИ.....96
4.1. Свідомість. Самосвідомість. Поведінка.....97
4.2. Новий вимір людського буття.....106
4.3. Особистість у пошуках ідентичності.....111
4.4. Трансформація поведінки.....119
4.5. Самовиховання і розвиток особистості.....138
Розділ 5. КОГНІТИВНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ.....153
5.1. Увага.....161
5.2. Сприйняття.....166
5.3. Мислення.....172
5.4. Відчуття.....186
5.5. Пам'ять.....196
5.6. Уява.....204
Розділ 6. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ.....217
6.1. Співвідношення емоційної та раціональної сфер особистості.....220
6.2. Емоції і почуття.....225
6.3. Негативні психічні стани: стрес, фрустрація, невроз.....228
6.4. Воля.....236
Розділ 7. ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ.....240
7.1. Темперамент, характер, інтереси й спрямованість особистості. Якості особистості.....241
Розділ 8. ОСОБИСТІСТЬ І СПІЛКУВАННЯ.....266
8.1. Природа спілкування.....272
8.2. Основні характеристики спілкування.....273
8.3. Мова невербального спілкування.....276
8.4. Мова і комунікація.....277
8.5. Психологічні і моральні орієнтації учасників комунікативної взаємодії.....281
8.6. Позиція партнерів при контакті.....285
8.7. Спілкування і маніпуляція.....286
8.7.1. Алгоритм маніпуляції.....291
8.7.2. Захист від маніпуляції.....297
8.7.3. Діагностика прихованої маніпуляції.....300
8.7.4. Антиманіпулятивна стратегія поведінки.....303
8.8. Моделі спілкування.....309
Розділ 9. ОСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ.....314
9.1. Анатомія конфлікту.....318
9.1.1. Конфліктуючі сторони.....319
9.1.2. Зона розбіжностей.....319
9.1.3. Образ ситуації.....320
9.1.4. Мотиви.....322
9.1.5. Дії.....324
9.1.6. Умови перебігу конфлікту.....324
9.1.7. Завершення конфліктної ситуації.....325
9.2. Динаміка конфлікту.....325
9.2.1. Передконфліктна ситуація.....326
9.2.2. Інцидент.....326
9.2.3. Ескалація.....327
9.2.4. Кульмінація.....330
9.2.5. Постконфліктний період.....331
9.3. Стратегії і тактики взаємодії.....332
9.4. Види впливу і техніка боротьби між учасниками взаємодії.....337
9.5. Психотехнології управління конфліктами.....345
Література.....357
Матеріали для роздумів і дискусій на семінарських заняттях.....362

Одержати книгу
"Русинка І.І. Психологія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Знание - отражение в сознании человека свойств вещей, предметов явлений действительности, переработанные в категориях человеческого опыта. Исполь...
РИТУАЛ - (от лат. ritualis - обрядовый, от ritus - религ. обряд, торжественная церемония), одна из форм символич. действия, выражающая связь субъе...
Гуйсюй - в древнекитайской мифологии бездна, в которую стекают все земные воды с восьми сторон света, девяти пустынь и Небесной реки (т. е. Млечно...
АКСИОМА - исходное положение научной теории, принимаемое в качестве истинного без логического доказательства и лежащее в основе доказательств др...
Организм - любая система, в которой реализовано существование законов Жизни. Он состоит из частей, соединяющихся в единое целое особыми свойствам...
ВИДЕНИЕ - (от лат. visio - созерцание) - в узком психолого-психиатрическом смысле оптическая галлюцинация. В более широком религиозно-философском...
МЕМОРИАЛ - произведение архитектуры, изобразительного и декоративного искусства, создаваемое в память о значительных событиях и лицах. Архитекту...
ЦЕРКОВЬ - (греч. - kyriakon - дом Господний) - специфический тип самодеятельной и самоуправляемой религиозной организации, объединяющей единоверце...
ФАТАЛИЗМ - (от лат. fatalis - предопределенный судьбой, роковой) - антинауч. концепция о предопределенности событий в при роде, об-ве, в жизн...
Подвид - одна из низших категорий систематики. Например, в большинстве современных схем правильнее говорить не Homo sapiens (Человек разумный), а...
Рококо - (фр. rococo) - стиль в архитектуре и декоративном искусстве, возникший в начале XVIII в. и особенно развившийся во Франции при Людовике...
ИГРА - термин, обозначающий широкий круг деятельности животных и человека, противопоставляемой обычно утилитарно-практич. деятельности и характе...
МОРАЛЬ - (лат. moralis - нравственный; mores - нравы) - предмет изучения этики; форма общественного сознания, обвдественный институт, выполняющий...
Невроз - психически обусловленное расстройство, симптомы которого выражают в символической форме породивший его душевный конфликт. Наиболее изв...
Дао - основополагающий символ китайской культуры, на котором строятся все представления о модели и устройстве мира. Как символ дао имеет нескол...