Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. - К.: Каравела, 2008. - 352 с.

Вступ.....6
1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи.....8
1.1. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті.....8
1.2. Предмет і основні категорії психології вищої школи як нової галузі психологічної науки.....18
1.3. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні.....20
1.4. Зв'язок психології вищої школи з іншими науками.....24
1.5. Методологія і принципи психологічного дослідження.....26
1.6. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. Поняття про методику психологічного дослідження.....31
1.7. Дослідницькі вміння. Етика дослідника.....35
2. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ.....40
2.1. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості.....40
2.2. Суперечливості та кризи студентського віку.....50
2.3. Вищий навчальний заклад - один із провідних чинників соціалізації особистості студента як фахівця.....57
2.4. Адаптація студента до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності.....60
2.5. Типологічні особливості сучасних студентів.....68
3. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ.....75
3.1. Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки.....75
3.2. Професіоналізація особистості студента як новоутворення студентського віку.....77
3.3. Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності.....91
3.4. Роль самовиховання в професійному зростанні студента.....94
4. ПСИХОЛОГІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ.....102
4.1. Психологічні особливості студентської групи та її структура.....102
4.2. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу.....106
4.3. Міжособистісні стосунки у студентській групі.....110
4.4. Проблема керівництва та лідерства у групі, функції студентського лідера.....118
4.5. Психологічні особливості студентського самоврядування.....123
5. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.....129
5.1. Необхідність управління у сфері освіти та його особливості.....129
5.2. Види і функції педагогічного управління.....131
5.3. Психологічний аналіз процесу управління у сфері вищої освіти.....134
6. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УЧІННЯ СТУДЕНТІВ.....155
6.1. Навчальний процес у ВНЗ як спосіб реалізації завдань професійної підготовки студентів.....155
6.2. Студент як суб'єкт навчально-професійної діяльності.....157
6.3. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності студента.....159
6.4. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів.....168
6.5. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців.....173
6.6. Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності.....178
6.7. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення.....181
7. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.....188
7.1. Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою і проблема виховання студентської молоді.....188
7.2. Мета, завдання та зміст виховання студентської молоді.....191
7.3. Психологічні механізми, критерії та етапи розвитку моральної свідомості людини.....206
7.4. Характеристика основних напрямів реалізації функцій виховання студентів вищих навчальних закладів.....213
8. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ.....226
8.1. Характеристика педагогічного спілкування як форми педагогічної взаємодії.....226
8.2. Психологічний аналіз педагогічної взаємодії викладача і студентів.....229
8.3. Характеристика педагогічних позицій викладача у спілкуванні зі студентами.....237
8.4. Протиріччя педагогічної взаємодії і бар'єри в педагогічному спілкуванні, їхні причини та шляхи регулювання.....246
8.5. Діалогічне спілкування як умова ефективної педагогічної взаємодії викладача і студентів.....253
9. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ, ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ.....259
9.1. Конфліктні ситуації та педагогічні конфлікти, причини їх виникнення.....259
9.2. Особливості педагогічного конфлікту та умови його запобігання.....265
9.3. Стратегії (моделі) вирішення педагогічних конфліктів.....267
9.4. Навчання майбутніх педагогів управління конфліктними ситуаціями і вирішення педагогічних конфліктів.....279
10. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ.....286
10.1. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача.....286
10.2. Педагогічна творчість та її особливості.....290
10.3. Професіоналізм особистості викладача.....299
10.4. Авторитет викладача.....303
10.5. Типологія викладачів.....306
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК.....311
ЗАГАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА.....351

Одержати книгу
"Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Модель - (от франц. modele, лат. modulus - мера, образец) - 1) образец (эталон, стандарт); 2) в широком смысле - любой образ, аналог (мысленный ил...
Юпитер - (от индоевр. деус патер, отец небесного света), верховный бог римлян, небесный царь вселенной. В архаическую эпоху составлял триаду с Ма...
ФАЦЗАН - (643, Чанъань (современный Сиань провинции Шэньси) - 712) - ученый монах эпохи Тан, фактический основатель ^яякь школы, почитавшийся как...
ТОТЕМИЗМ - религиозные верования, возникшие на ранней ступени развития общества: представления об общем предке племени или рода - животном, расте...
ТРИПТИХ - (греч. - втрое сложенный) - произведение изобразительного искусства (чаще - живописи, реже - графики или скульптуры в виде рельефа), сос...
Форма - (от лат. forma) - 1) наружный вид, внешнее очертание; 2) способ существования и выражения какого-либо содержания; 3) (в математике) много...
ТАТИАН - (Tatianus) (ок. 120, Сирия - ок. 173, там же) - христианский писатель-апологет. Был учеником Юстина Мученика. После его смерти возвратилс...
Оррорин - (Orrorin tugenensis) - древнейший гоминид, относимый к кругу ранних австралопитековых. Описан в 2001 г. Останки (кости конечностей и зуб...
ЯЗЫК - система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления, передачи социального опыта, культурных норм и традиций, реализация п...
Психика - системное свойство высокоорганизованной материи (на уровне животных и человека), заключающееся в активном отражении особью или индив...
Совесть - понятие морального сознания, внутренняя убежденность в том, что является добром и злом, сознание нравственной ответственности за свое...
ЛОЖЬ - намеренно недобросовестное искажение истины, далекое от честного выражения сомнения; "в отличие от заблуждения и ошибки - обозначает...
Солнце - рядовая звезда нашей Галактики - плазменный, шар (см. Плазма). Поэтому такие проблемы, как источники энергии Солнца, его строение, обра...
ЛОКА - (санскр. loka - мир, вселенная, мироздание) - в индийских религиозно-философских системах вселенная или ее составная часть. Индийские мы...
НОРМА - предписание, разрешение или запрещение действовать определенным образом. Н. выражается нормативным, или деонтическим, высказыванием. Я...