Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль. Львів: БаК, 2000. - 248 с.

Вступ.....3
1. Загальна характеристика мови Паскаль.....5
1.1. Структура Паскаль-програми.....5
1.2. Елементи мови Паскаль.....7
1.3. Мова металінгвістичних формул.....10
Вправи.....11
2. Прості типи даних.....12
2.1. Вирази.....13
2.2. Стандартні типи даних.....13
2.2.1. Цілий тип.....13
2.2.2. Дійсний тип.....16
2.2.3. Логічний тип.....18
2.2.4. Символьний тип.....20
2.3. Конструйовані типи.....22
2.3.1. Перелічуваний тип.....22
2.3.2. Діапазонний тип.....25
2.4. Оператори надання значень змінним.....26
2.4.1. Оператор присвоєння.....26
2.4.2. Введення-виведення.....26
2.4.3. Порядок виконання операцій.....27
2.4.4. Складений оператор.....28
2.5. Стиль запису програми.....28
Вправи.....30
3. Структури керування.....33
3.1. Структура послідовного виконання.....33
3.2. Структура розгалуження.....34
3.2.1. Умовний оператор.....35
3.2.2. Оператор варіанта.....38
3.2.3. Оператор безумовного переходу.....39
3.3. Структура повторення.....40
3.3.1. Цикл з параметром.....41
3.3.2. Цикл з передумовою.....44
3.3.3. Цикл з післяумовою.....45
3.3.4. Ітераційні цикли.....46
3.3.5. Вкладені цикли.....48
Вправи.....49
4. Конструювання програм і принцип структурного програмування.....53
4.1. Компоненти структурного програмування.....53
4.2. Модульність.....55
4.3. Планування і реалізація у випадку низхідної розробки програм.....58
4.4. Структурне програмування.....59
4.5. Метод покрокової деталізації конструювання програм.....60
4.6. Сегментування.....64
5. Процедури і функції.....65
5.1. Процедури без параметрів.....66
5.2. Процедури з параметрами. Параметри-значення.....68
5.3. Параметри-змінні.....70
5.4. Принцип локалізації.....72
5.5. Функції.....76
5.6. Побічні ефекти функцій.....78
5.7. Рекурсивні функції і процедури.....79
5.8. Параметри-процедури і параметри-функції.....80
5.9. Випереджувальний опис.....83
5.10. Зовнішні процедури і функції.....84
5.11. Розподіл пам'яті для локальних змінних.....85
Вправи.....88
6. Регулярні типи.....93
6.1. Класифікація типів даних.....93
6.2. Одновимірні масиви.....94
6.3. Багатовимірні масиви.....97
6.4. Особливості роботи з масивами.....97
6.5. Символьні масиви.....100
6.6. Рядковий тип (string).....101
Вправи.....104
7. Комбіновані типи.....106
7.1. Організація комбінованих типів у Паскалі.....106
7.2. Оператор приєднання.....109
7.3. Ієрархічні записи.....110
7.4. Записи з варіантами.....113
Вправи.....116
8. Множинні типи.....121
8.1. Організація множин.....121
8.2. Операції над множинами.....123
8.3. Операції відношення.....124
Вправи.....126
9. Файлові типи.....130
9.1. Організація файлів.....130
9.2. Робота з файлами.....131
9.3. Підготовчі та завершальні операції.....132
9.4. Операції уведення-виведення.....134
9.5. Пересування по файлу.....135
9.6. Опрацювання помилок введення-виведення.....136
9.7. Текстові файли.....138
9.8. Стандартні файли input і output.....141
Вправи.....142
10. Динамічні структури даних.....145
10.1. Вказівний тип.....145
10.2. Створення динамічних об'єктів.....147
10.3. Операції над змінними вказівного типу.....149
10.4. Контроль динамічної пам'яті.....155
10.5. Знищення динамічних об'єктів.....156
10.6. Особливості роботи з динамічними змінними.....158
10.7. Визначення розмірів динамічної пам'яті.....160
10.8. Перетворення типів.....161
Вправи.....164
11. Організація динамічних структур даних.....166
11.1. Динамічні рядки символів.....166
11.2. Дії з динамічними рядками.....169
11.3. Списки як динамічна структура даних.....172
11.4. Поняття черги і стека.....177
11.5. Таблиці.....179
11.6. Графи і дерева.....181
Вправи.....184
12. Загальноалгоритмічні розширення Турбо Паскаль.....186
12.1. Типовані сталі.....186
12.2. Процедурні типи.....188
12.3. Параметри без типу.....191
12.4. Файли без типу.....193
12.5. Вказівники без типу.....195
13. Загальносистемні розширення.....197
13.1. Налаштування змінних.....197
13.2. Оверлеї.....199
13.3. Переривання і системні виклики.....201
13.4. Доступ до пам'яті і портів.....202
13.5. Уведення машинного коду.....203
14. Модулі.....206
14.1. Модуль і його структура.....206
14.2. Стандартні модулі.....211
14.3. Використання модулів.....213
14.4. Модифікація модульних програм.....215
15. Об'єктно-орієнтоване програмування.....216
15.1. Об'єктові типи (об'єкти).....216
15.2. Успадкування і перевизначення.....218
15.3. Віртуальні методи.....221
15.4. Конструктори і деструктори. Динамічні об'єкти.....223 Додаток 1. Процедури і функції модуля CRT.....226
Додаток 2. Створення графічних зображень.....231
Список літератури.....243
Зміст.....244

Одержати книгу
"Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

МОДАЛЬНОСТЬ - (от лат., modus - мера, способ) - оценка высказывания, данная с той или иной точки зрения. Модальная оценка выражается с помощью по...
Орган чувств - Философский смысл термина: Чувствилище (Платон, Аристотель, стоики, Секст Эмпирик); чувство, способность (стоики, Новый Завет)...
ПОСТУПОК - клеточка нравственной деятельности; действие, рассматриваемое с т. зр. единства мотива и последствий; намерений и дел, целей и средств...
ЛЮБОВЬ - Удивительно, что любовь, чувство всем доступное и прекрасное, стала предметом заблуждений. Чтобы пояснить их суть, напомним о некоторых...
АВАТАРА - (Санскр.) Божественная инкарнация. Низшествие бога или какого-либо другого возвышенного Существа, которое усовершенствовалось за преде...
ОБРАЗ - в философии, результат отражения объекта в сознании человека. На чувств. ступени познания образами являются ощущения, восприятия и предст...
ДВАДЦАТЬ ДВА - (22, XXII) - нумерологический знак. Имеет исключительно важное значение в каббалистике. Соответствует числу букв в еврейском а...
ЕДИНОРОГ - вымышленное существо, многосмысловой символ различных культурных традиций. Название производно от наиболее характерного признака - дл...
СМЕРТЬ - необратимое прекращение жизнедеятельности организма, неизбежный естественный конец существования живого существа. С т. зр. диалектичес...
ФЕТИДА - в др.-греч. мифологии - одна из нереид, жена простого смертного Пелея, мать героя Ахилла. На свадьбе Ф. и Пелея богиня Эрида якобы под...
СЕРАПИС - (Егип.) Великий солнечный бог, который в народном поклонении заменял Озириса, и в честь которого пелись семь гласных. В его изображени...
АХИМСА - непричинение боли и зла живым существам. Это требование характерно для индуизма, буддизма и особенно джайнизма. Оно тесно связано с уче...
ПРЕСТОЛ - символ божественной или светской власти. С одной стороны, престолом именуется священное место, трон, где восседает божество, например...
Армия - 1) все вооруженные силы государства; 2) объединение нескольких корпусов, дивизий, авиационных и танковых соединений под единым командов...
Золото - вещь, производящая впечатление добра, но несущая человечеству зло. Мало, наверное, найдется на планете таких вещей, которые принесли б...