Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.

Вступ.....7
Загальні питання охорони праці.....10
Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном.....10
Основні розділи дисципліни "Основи охорони праці".....12
Основні поняття в галузі охорони праці.....
Основні терміни та визначення.....14
Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів.....15
Класифікація виробничих травм.....16
Контрольні питання.....18
Розділ 1. Правові основи охорони праці.....20
1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці.....20
Контрольні питання.....22
1.2. Закон України "Про охорону праці".....22
1.2.2. Гарантії прав громадян на охорону праці.....24
1.2.3. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій.....30
1.2.4. Найважливіші надбання закону "Про охорону праці".....32
1.2.5. Відповідальність за порушення законодавства про ОП...33 Контрольні питання.....35
1.3. Державні нормативно-правові акти з охорони праці.....37
1.3.1. Структура ДНАОП. Державний реєстр ДНАОП.....38
1.3.2. Система стандартів безпеки праці (ССБП).....41
1.3.3. Державні стандарти України з питань охорони праці.....42
Контрольні питання.....43
1.4. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві...44
1.4.1. Склад і структура нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.....44
1.4.2. Інструкції з охорони праці.....47
1.4.3. Розробка та затвердження нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві.....49
Контрольні питання.....52
1.5. Фінансування охорони праці.....53
Контрольні питання.....55
Розділ 2. Державне управління охороною праці.....56
2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція та повноваження.....56
2.2. Система управління охороною праці в Україні.....60
2.3. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення.....61
2.4. Державний нагляд за охороною праці.....63
2.4.1. Органи державного нагляду за охороною праці.....63
2.4.2. Держнаглядохоронпраці України.....63
2.4.3. Права і відповідальність посадових осіб Держнагляд охорон праці.....64
2.5. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.....66
Контрольні питання.....68
Розділ 3. Організація охорони праці.....70
3.1. Служба охорони праці на підприємстві.....70
3.2. Структура та чисельності служби охорони праці.....75
3.3. Система управління охороною праці на підприємстві.....77
3.4. Планування роботи з охорони праці.....81
3.4.1. Види планування заходів з охорони праці.....81
3.4.2. Контроль за станом охорони праці.....81
3.4.3. Облік та аналіз показників охорони праці.....83
3.5. Комісія з питань охорони праці підприємства.....84
3.6. Стимулювання діяльності з охорони праці.....87
Контрольні питання.....88
Розділ 4. Навчання з питань охорони праці.....90
4.1. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи.....91
4.1.1. Навчання працівників.....91
4.1.2. Навчання посадових осіб і спеціалістів.....93
4.2. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти.....96
4.3. Інструктажі з питань охорони праці.....99
4.3.1. Види інструктажів.....99
4.3.2. Порядок проведення інструктажів.....101
4.3.3. Порядок проведення інструктажів для вихованців, учнів, студентів.....103
4.4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи...105
4.5. Кабінети охорони праці.....107
Контрольні питання.....108
Розділ 5. Травматизм та професійні захворювання.....111
5.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.....111
5.1.1. Розслідування нещасних випадків.....111
5.1.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків.....118
5.1.3. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань.....120
5.1.4. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин.....124
5.2. Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.....125
5.3. Дослідження виробничого травматизму.....126
5.3.1. Основні причини виробничого травматизму та профзахворюваності.....126
5.3.2. Методи дослідження виробничого травматизму.....128
5.4. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань.....131
Контрольні питання.....132
Розділ 6. Державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.....135
6.1. Завдання страхування від нещасного випадку.....135
6.2. Основні принципи страхування від нещасного випадку...136
6.2.1. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку.....137
6.2.2. Види страхування від нещасного випадку.....138
6.2.3. Страховий випадок.....139
6.3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків.....140
6.3.2. Виконавча дирекція Фонду.....142
6.3.3. Обов'язки фонду соціального страхування від нещасних випадків.....142
6.3.4. Страхові експерти з охорони праці.....145
6.4. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів.....146
6.4.1. Джерела фінансування Фонду.....146
6.4.2. Страхові тарифи.....147
6.4.3. Страхові виплати.....150
6.5. Права та обов'язки суб'єктів страхування від нещасних випадків.....153
6.5.1. Права та обов'язки застрахованої особи.....153
6.5.2. Права та обов'язки роботодавця як страхувальника.....155
6.5.3. Вирішення спорів.....156
Контрольні питання.....156
Розділ 7. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.....158
7.1. Організація об'єднаних націй (ООН).....159
7.2. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).....160
7.3. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).....162
7.4. Міжнародна організація праці (МОП).....163
7.5. Європейський Союз.....167
7.6. Співдружність незалежних держав (СНД).....169
Контрольні питання.....169
Перелік основних законодавчих та нормативно-правових актів (до вивчення правових та організаційних питань охорони праці).....171
Література.....174

Одержати книгу
"Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЭТАТИЗМ - (фр. etat - государство) - концепция совр. зап. политоло-гни, означающая активное вмешательство государства в экономическую н политическ...
ПУРУША - в древнеиндийской мысли первочеловек, жизненный принцип, одушевляющий все живое; символ перехода от единства к множественности. Соединен...
Байцзэ - в древнекитайской мифологии мудрый, всезнающий и говорящий зверь. Его изображали в виде белого рогатого льва. Согласно древним мифам, Хуа...
ЛАСТОЧКА - символ весны и восхода солнца, добра и счастья, надежды и возрождения. Ласточка символизирует приход весны и новую жизнь, поскольку с...
МЕРКАВА - или Меркаба (Евр.) Колесница: каббалисты говорят, что Верховный, после того как учредил Десять Сефиротов, использовал их как колесницу...
Спектр - совокупность различных значений, которые может принимать данная физическая величина. Спектр может быть прерывным и непрерывным (дискрет...
ЛЮБОВЬ - глубоко интимное (внутреннее) чувство человека, направленное на другого человека или на какой-либо объект вообще. Любовь есть свободно...
Синомия - 1) взаимосогласованность виртуалов; 2) процедура аретеи, заключающаяся во взаимосогласовании виртуальных реальностей разного уровня ил...
ЛОГОС - (греч. logos) - философский термин, фиксирующий единство понятия, слова и смысла, причем слово понимается в данном случае не столько в ф...
ОКТОИХ - (греч. осьмигласник) -книга песнопений правосл. церкви на 8 голосов. О. оформился в 9 в. и представляет собой сборник отд. песен, молитв...
Возможность - категория, выражающая наличие необходимых предпосылок существования, возникновения чего-либо. Аристотель с помощью категорий...
Нация - этническая категория более высокого ранга, чем народ, обычно включает несколько народов. Объединение людей на основе единых стандартов...
ГЛУПОСТЬ - самодовольное непонимание, соединяемое с отказом быть внутренне самостоятельным в мышлении и поступках, сопротивление истине, нередк...
КИНАНЫ - Очень древняя раса великанов, о которых не только в фольклоре, но и в истории Центральной Америки существует много преданий. Оккультна...
Знак - материальный, чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие), который выступает как представитель другого предмета, свойства или...