Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. - 2-ге вид., стер. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 320 с.

Вступ.....6
Розділ 1. Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань.....8
1.1. Основні історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки.....8
1.2. Предмет порівняльної педагогіки, її завдання та методи дослідження.....29
Розділ 2. Провідні чинники розвитку освіти в сучасних умовах.....38
2.1. Провідні контекстуальні чинники розвитку освіти в кінці XX - на початку XXI ст.....38
2.2. Глобалізація як чинник впливу на розвиток освіти.....44
2.2.1. Визначення глобалізації.....44
2.2.2. Політичний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти.....50
2.2.3. Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти.....66
2.3. Культурний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти.....69
Розділ 3. Сучасний стан і перспективи розвитку освіти в провідних розвинених країнах та в Україні.....79
3.1. Загальна характеристика суперечностей і перспектив розвитку освітніх систем у сучасному світі.....79
3.2. Характеристика освітньої системи СІЛА.....84
3.3. Характеристика освітньої системи у Великобританії.....94
3.4. Характеристика освітньої системи в Німеччині.....111
3.5. Характеристика освітньої системи у Франції.....119
3.6. Характеристика освітньої системи в Японії.....122
3.7. Характеристика освітньої системи в Україні.....126
3.8. Загальні тенденції реформування сучасних освітніх систем.....131
Розділ 4. Загальні тенденції структурного реформування освітніх систем у провідних розвинених країнах світу і в Україні.....136
4.1. Нова парадигма грамотності на порозі нового тисячоліття.....136
4.2. Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем.....141
4.3. Тенденції розвитку системи дошкільного виховання.....143
4.4. Особливості реформаційних процесів на етапі початкового навчання.....146
4.5. Середня освіта: сучасний стан і перспективи розвитку.....150
4.6. Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у сучасних освітніх системах.....152
4.7. Основні напрями розвитку системи професійної освіти.....157
4.8. Тенденції розвитку системи вищої освіти.....161
4.9. Провідні напрями і стратегії педагогічної освіти.....165
4.10. Освіта дорослих.....170
Розділ 5. Основні підходи до вирішення завдань підвищення ефективності навчального процесу.....176
5.1. Основні підходи до визначення ефективності діяльності школи.....176
5.2. Основні проблеми сучасних систем освіти і шляхи їх розв'язання.....186
5.3. Інформаційно-технологічний підхід до вирішення проблеми.....192
5.4. Гуманізація навчального процесу як шлях підвищення його ефективності.....202
Розділ 6. Шляхи диференціації та стандартизації освіти в провідних розвинених країнах і в Україні.....219
6.1. Провідні критерії диференціації навчання в зарубіжній школі.....219
6.2. Особливості диференціації навчального процесу в школах СІЛА, Великобританії, ФРН, Франції, Японії, України.....222
6.2.1. Особливості диференціації навчального процесу в школах США.....222
6.2.2. Особливості диференціації навчання в школах Великобританії.....227
6.2.3. Особливості диференціації навчального процесу в школах ФРН.....231
6.2.4. Особливості диференціації навчального процесу в школах Франції.....233
6.2.5. Особливості диференціації навчального процесу в школах Японії.....234
6.2.6. Особливості диференціації навчального процесу в школах України.....235
6.3. Тенденції стандартизації змісту освіти та якості знань у децентралізованих освітніх системах розвинених країн і в Україні.....237
6.4. Характеристика моделей європейської школи.....247
6.4.1. Критерії визначення (компоненти) освітньої моделі школи.....247
6.4.2. П'ять освітніх моделей масової західної школи.....250
Розділ 7. Особливості соціалізації особистості в сучасній школі.....255
7.1. Система виховних цінностей у сучасному шкільництві.....255
7.2. Форми та методи соціалізуючого впливу школи.....267
Розділ 8. Прогностичні моделі розвитку школи в розвинених країнах.....291
8.1. Типологія прогностичних моделей розвитку освіти.....291
8.2. Моделі екстраполяції «status quo» в освіті.....293
8.3. Моделі «рескулізації» освіти.....297
8.4. Моделі «дескулізації» освіти.....305

Одержати книгу
"Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПЛУТАРХ - (ок. 46-позже 119) - греческий ученый-энциклопедист. Его труды по философии, истории литературы, физике, медицине, риторике и теологии по...
ХРИСИПП - (род. 281/278 - ум. 208/205 до Р. X., Солы или Таре, в Каликии) - древнегреч. философ; возглавлял школу в Стое, а также считался ее втор...
СВОБОДА - совместно с несвободной составляет дуальную оппозицию, полюса которой находятся в состоянии амбивалентности; способность человека прео...
АСТРОНОМ - (Греч.) Титул, даваемый Посвященному на Седьмой Ступени принятия Мистерий. В древние времена Астрономия была синонимом Астрологии; вел...
БИОГРАФИЯ - повествоват. изображение истории жизни отдельной личности, способ представленности в культуре специфики отд. человеч. существования...
ТХАЛЛАТХ - (Халд.) То же, что Тхалласа. Богиня, олицетворяющая море, идентичная с Тиамат и связанная с Тамти и Белитой. Богиня, которая родила вс...
РЕКВИЕМ - (лат.) - заупокойное богослужение в католич. церкви; многочастное произведение для хора (обычно с симфонич. оркестром) на текст молитвы...
Тургор - (от лат. turgere быть набухшим, наполненным) - напряженное состояние клеточной оболочки, зависящее от осмотического давления внутриклеточ...
ЧИСЛО - одно из основных понятий математики, в которой обычно выделяют натуральное, порядковое, количественное, рациональное, иррациональное, к...
ХАТИМАН - божество нац. яп. религии синто, переосмысленное под влиянием буддизма в качестве бодхисаттвы. Наиболее яркое воплощение синто-будд. с...
Метод - [гр.methodos - исследование] - способ исследования явлений, осознанный планомерный путь познания и создания информационных блоков; вообщ...
ПАКШАМ - (Санскр.) Астрономическое исчисление; половина лунного месяца, или 14 дней, два пакшам (или пакчам) образуют месяц смертных, но это ес...
СУДЬБА - в мифологии, в иррационалистических филос. системах, а также в обывательском сознании неразумная и непостижимая предопределенность соб...
ЯЗЫК - знаковая система хранения и передачи информации, выполняющая сознательную и коммуникативную функцию в процессе человеческой деятельнос...
ИНЦЕСТ - отношения сексуального характера между кровными родственниками. Инцестуозные фантазии являются сложной метафорой на пути психологическ...