Ткач О.І. Політологія. Навч. посів, для студ. вищ. навч. закл. - К.: [ВМУРоЛ], 2003. - 254 с.

ПЕРЕДМОВА.....7
Розділ 1
ПОЛІТОЛОГІЯ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ.....9
1. Політологія як наука і навчальна дисципліна.....9
2. Об'єкт і предмет вивчення політології.....11
3. Закони і категорії політології.....14
4. Функції політології.....17
5. Генези політичної думки України.....19
Питання для дискусій.....21
Розділ 2
ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ.....22
1. Сутність політики.....22
2. Основні концепції політики.....25
3. Структура і функції політики.....29
4. Взаємозв'язок політики з іншими сферами громадського життя. Політика і мораль.....31
Питання для дискусій.....35
Теми доповідей і рефератів.....36
Розділ З
ПОЛІТИЧНА ВЛАДА.....37
1. Поняття, особливості політичної влади.....37
2. Система влади: суб'єкт-об'єкт, засоби і форми державної влади.....40
3. Проблема легітимізації політичної влади.....41
4. Проблеми функціонування влади в Україні.....43
Питання до дискусій.....47
Теми доповідей рефератів.....48
Розділ 4
СУБ'ЄКТИ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН.....49
1. Сутність політичної суб'єктності.....49
2. Класифікація суб'єктів політики.....50
3. Особа як суб'єкт політики.....52
Питання для дискусій.....54
Розділ 5
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА.....56
1. Поняття і структура політичної системи.....56
2. Типологія політичних систем.....59
3. Шляхи і способи зміни політичних систем.....61
4. Становлення політичної системи України.....63
Питання для дискусій.....72
Теми доповідей та рефератів.....73
Розділ 6
ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ.....74
1. Поняття держави. Теорії виникнення держави.....74
2. Основні ознаки та функції держави.....75
3. Форми державного правління І національно-територіального устрою держави.....77
Питання для дискусій.....81
Теми доповідей і рефератів.....81
Розділ 7
ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ.....83
1. Сутність і типологія політичного режиму.....83
2. Характерні ознаки авторитарного і тоталітарного політичних режимів.....86
3. Трансформація тоталітарного та авторитарного режимів у сучасні демократії.....90
Питання для дискусій.....91
Теми доповідей і рефератів.....92
Розділ 8
ДЕМОКРАТІЯ ЯК СПОСІБ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ.....93
1. Сутність демократії.....93
2. Виникнення та етапи розвитку демократії.....97
3. Принципи та основні конституційні ознаки демократії.....98
4. Виборчі системи.....101
Теми доповідей і рефератів.....110
Розділ 9
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ.....111
1. Сутність політичних партій.....111
2. Типологія політичних партій і партійних систем. Політичні партії в країнах світу.....114
3. Партійна система України.....117
4. Сутність та функції громадсько-політичних об'єднань.....126
5. Типологія та особливості діяльності.....127
Питання для дискусії.....135
Теми доповідей та рефератів.....136
Розділ 10
ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ - ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ.....137
1. Зміст політичної свідомості.....137
2. Форми функціонування політичної свідомості.....140
3. Ідеологія як специфічний елемент політичної свідомості.....143
4. Особливості політичної свідомості українського суспільства.....145
Питання для дискусії.....150
Теми доповідей та рефератів.....150
Розділ 11
ПОЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ ТА ІДЕОЛОГІЇ.....151
1. Лібералізм та неолібералізм - теорія та ідеологія.....151
2. Соціально-політичні ідеї та цінності консерватизму.....154
3. Соціал-демократичний реформізм.....157
Питання для дискусій.....161
Теми доповідей і рефератів.....163
Розділ 12
ЛЮДИНА В ПОЛІТИЦІ.....164
1. Людина як об'єкт та суб'єкт політики.....164
2. Концепція прав людини.....166
2. Форми політичної участі.....174
Питання для дискусій.....179
Теми доповідей і рефератів.....181
Розділ 13
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА.....182
1. Зміст і структура політичної культури.....182
2. Типологія політичної культури.....184
3. Політичні субкультури і контркультури.....185
4. Особливості політичної культури в Україні.....187
Питання для дискусій.....193
Теми доповідей та рефератів.....194
Розділ 14
ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ.....196
1. Генезис ідей політичного елітизму.....196
2. Типологія політичних еліт.....199
3. Системи формування і зміни політичних еліт.....201
4. Проблема елітарності українського суспільства.....202
Питання для дискусії.....203
Теми доповідей та рефератів.....203
Розділ 15
ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО.....204
1. Сутність політичного лідерства.....204
2. Теорії політичного лідерства.....206
3. Класифікація політичного лідерства.....209
4. Інститут політичного лідерства в сучасній Україні.....211
Питання для дискусії.....213
Теми доповідей та рефератів.....213
Розділ 16
ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ.....214
1. Процес прийняття політичних рішень.....214
2. Методи прийняття і реалізації політичних рішень.....216
3. Проблема раціональності політичних рішень.....218
Питання для дискусій.....220
Теми доповідей та рефератів.....220
Розділ 17
ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ І КРИЗИ.....221
1. Сутність політичного конфлікту.....221
2. Типологія політичних конфліктів.....223
3. Шляхи І способи вирішення політичних конфліктів.....225
4. Особливості політичних конфліктів в Україні.....228
Питання для дискусії.....229
Теми доповідей та рефератів.....231
Розділ 18
ПОЛІТИКА ТА РЕЛІГІЯ.....232
1. Релігія в політичній системі.....232
2. Громадсько-політична діяльність церкви.....235
3. Міжконфесійні процеси в Україні.....235
Питання для дискусії.....240
Теми доповідей та рефератів.....240
ПІСЛЯМОВА.....241
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВИХ ІГОР
НА СЕМІНАРАХ З ПОЛІТОЛОГІЇ.....243
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....252

Одержати книгу
"Ткач О.І. Політологія"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

СТРАСТЬ - (от лат.-терпеть, претерпевать): сильная, не поддающаяся контролю рассудка любовь к кому-либо или к чему-либо вещи, столь сильное желани...
АЛКОГОЛЬ - этиловый спирт, этанол. Наиболее распространенное в Европе, России, Северной Америке, части государств Азии вещество наркотического де...
ЧЕЛОВЕК - главная тема философии, центральная проблема всех филос. школ и направлений, неисчерпаемая в силу своей бесконечной сложности, дающая...
ТАНТРИКА - (Санскр.) Церемонии, связанные с вышеупомянутым поклонением. Шакти обладает двоякой природой, белой и черной, доброй и злой, потому ша...
ТРИАДА - метод философского конструирования, в Античности широко применявшийся в платонизме и неоплатонизме. Принцип триады использован во 2-м пл...
ШЕБЕРОН - (Тибет.) Монгольский Шаберон или Хубилган (или Хубилханы), согласно ламаистам, являются реинкарнациями Будды; так сказать, великими Св...
Любовь - чувство, основанное на осознании тяжести бытия и ощущении небытия, смертности всего живого, вызывающее желание уменьшить эту тяжесть жи...
Бионты - (от греч. bion (biontos) - живущий) - организм, приспособившийся в ходе эволюции к обитанию в определенной среде (биотопе). Различают мно...
АГАМЕМНОН - Сын Атрея и Аэропы, предводитель греческого войска в время Троянской войны. После убийства Атрея Эгисфом А и Менелай вынуждены был...
Стресс - (англ. напряжение) - неспецифическая (общая) защитная физиологическая реакция (напряжение) живого организма (в т. ч. человека) на любое...
МАЛКУТ - (Евр.) Царство, десятая Сефира, соответствующая конечному H (he) Тетраграмматона или IHVH. Она есть Низшая Матерь, Невеста Микропросоп...
МИРЯНЕ - рядовые верующие (в отличие от клира) в христианстве. Все совр. христ. церкви считают необходимым повышать активность М. в упрочении р...
РЕШЕНИЕ - идеальная форма, непосредственная предпосылка воспроизводства, сформулированная его субъектом, выступает как обязательное условие по...
ДОНАР - (Сканд.) или Тунар, Тор. На Севере - Бог Грома. Он был Юпитером Тонанс Скандинавии. Подобно тому, как дуб был посвящен Юпитеру, он был...
ПОДХОД - комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических структур и механизмов в познании и/или практике, характеризующий конкури...