Політологія. Підручник / За загальною редакцією проф. Кремень В. Г., проф. Горлача М. І. - Харків: Друкарський центр «Єдінорог», 2002. - 640с.

Передмова
(5)
Що і як вивчає наука про політику?
(9)
1. Політика - соціальне явище (9). 2. Предмет та метод науки про політику (14)
Розділ перший
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ЗНАНЬ
(27)
1. Політичні ідеї Стародавнього Світу (27). 2. Політичні вчення в Середньовіччі С37). 3. Проблеми теорії політики в епоху Відродження (41). 4. Політичні вчення в XVI -XVII ст. (44). 5. Розвиток політичної думки в XVIII ст. (57). 6. Політична думка в Європі, Росії кінець XVIII - XIX стст. (64). 7. Сучасні політичні вчення Заходу (81)
Формування політичної думки в Україні (91)
1. Джерела політичних знань (91). 2. Основні напрями і тенденції розвитку суспільно-політичної думки в XIX - початку XX ст. (101). 3. Соціально-політичні вчення про національно-культурне відродження та державність (110)
Розділ другий
ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА
Влада - явище суспільного життя
(125)
1. Поняття та структура влади. Вчення про владу (125). 2. Засоби, процес і види влади (133). 3. Політичне панування. Політична легітимпість (141).
Політична система суспільства
(155)
1. Сучасні теорії політичної системи (155). 2. Структура, функції та типи політичної системи (164). 3. Формування політичної системи і державності України (181)
Політичний процес
(189)
1. Суть політичного процесу (189). 2. Політична участь. Стратегія і тактика в політиці (198). 3. Політична стабільність. Типи політичних процесів (213)
Людина і політика
(217)
1. Особа в політиці (217). 2. Концепція прав людини: історія та сучасність (233)
Соціальна структура суспільства та соціальні інститути
(239)
1. Соціальні спільності - суб'єкти політики (239). 2. Соціальна структура суспільства (244)
Політичні партії та партійні системи. Політичні рухи
(252)
1. Політичні партії: суть і роль в суспільстві (252). 2. Сучасні партійні системи і їх суть (262). 3. Суть і тенденції розвитку політичних рухів (267). 4. Політичне лідерство (419)
Політичне лідерство
(275)
і. Суть та роль політичного лідерства в суспільстві (275). 2. Типи лідерства (285)
Політична свідомість. Політична культура
(291)
1. Політична свідомість: поняття, структура, функції (291). 2. Політична культура: роль у політичному житті суспільства (301)
Політика і мораль
(313)
1. Співвідношення політики і моралі (313). 2. Політика і мораль як система (319)
Політика та ідеологія
(335)
1. Природа і суть сучасних політичних концепцій (335). 2. Основні ідеологічні течії сучасності (339). 3. Альтернативне бачення суспільного ладу (362)
Розділ третій ДЕРЖАВА І ПОЛІТИКА
Держава
(366)
1. Поняття держави та її природа (366). 2. Форми політичного правління і державного устрою (372). 3. Громадянське суспільство і правова державі! (384)
Політичні режими: суть та типи
(396)
1. Політичний режим: суть та мета (396). 2. Тоталітаризм (400). 3. Авторитаризм (408). 4. Ліберально-демократичний режим (410). 5. Політичний режим демократії (412). 6. Політичні еліти і демократія (419).
Національна політика і формування суверенної держави
(426)
1. Державна суверенність і національне самовизначення (426). 2. Політика національної згоди - гарантія державної самостійності (438)
Економічна політика
(447)
1. Взаємозв'язок економіки і політики (447). 2. Мета економічної політики (451). 3. Функції держави в ринковій системі (455). 4. Економічна безпека в країнах ринкової економіки (469)
Соціокультурний процес і політичне реформування
(474)
1. Культура України в соціально-історичному вимірі (474). 2. Соціокультурний аспект політичних реформ в Україні (485)
Політика та релігія
(493)
1. Зміст та класифікація релігійних вірувань (493)х2уРелігійпо-клерикальпі концепції (498). 3. Співвідношення політики і релігії (508)
Екологія і політика
(527)
1. Основні поняття і предмет соціальної екології (527). 2. Актуальні проблеми соціальної екології (532)
Розділ четвертий МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Міжнародна політика. Сучасний суспільний прогрес
(547)
1. Еволюція міжнародних відносин (547). 2. Міжнародна політика XX сторіччя (552). 3. Україна у світовому співтоваристві (560). 4. Людство перед глобальними проблемами (572). 5. Майбутнє і суспільний соціальний прогрес (580)
Політичні конфлікти і кризи
(584)
1. Природа і суть політичного конфлікту (584). 2. Типи політичних конфліктів. Моделі кризового розвитку конфліктів (595). 3. Політичний тероризм і його різновиди (604)
Військова політика: держава та армія
(613)
1. Воєнна політика держави: суть, структура. Воєнна доктрина України (613).
2. Армія - знаряддя воєнної політики (620)
Політичні засоби реалізації національної безпеки
(626)
1. Суть концепції національної безпеки (626). 2. Політичні засоби забезпечення національної безпеки (630)
Висновки
Наука про політику: в пошуку і розвитку (634)

Одержати книгу
"Політологія / За ред. Кремень В. Г., Горлача М. І."

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

КРИШНА - (санскр., букв. - темный, черный) - один из почитаемых богов в индуизме, считается 8-м воплощением (аватарой) Вишну. В индуистской мифол...
СУЕВЕРИЕ - Суеверия бывают двух видов - относительные и абсолютные. Относительное суеверие - это мнение, противоречащее нашему мировоззрению. Так,...
Вэй Гу - в китайской мифологии бог-исцелитель, один из богов-покровителей врачей. Исторически существовавший Вэй Гу появился в китайской столице Ч...
ПЛАТОНИЗМ - учение древнегреческого философа Платона (V - IV вв. до Р.Х.), породившее обширное течение религиозно-философской мысли, влиявшее до...
Пульсары - (англ. пульсирующие источники радиоизлучения) - космические источники радио-, оптического, рентгеновского, гамма-излучения, приходящего...
ЗАСЛУГА - (санскр.- пунья,пали - пуння) - благое действие (положит. поступок), влияющее на формирование хорошей кармы. Антонимами этого термина я...
НАСИЛИЕ - попытка решения проблем с применением физических методов воздействия вплоть до массового истребления одной части общества другой. Пра...
ГЕГЕСИЙ - (ок. 320-280 до н. э.) - греческий философ, представитель киренской школы. Был известен проповедью самоубийства, за что получил прозвищ...
ИДЕЯ - форма постижения в мысли явлений объективной реальности, включающая в себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практич. преоб...
Театр - (гр. theatron) - 1) род искусства, особенностью которого является художественное отражение явлений жизни посредством драматического дейс...
РИЗОМА - (от греч. rhiza - корень) - термин Делёза и Гваттари, развитый ими в одноименной работе (1974). Р. означает разветленную корневую систем...
Праджапати - (др. - инд.) - "господин потомства" - творец всего сущего, ипостась Брахмы (или эпитет Брахмы и некоторых других б...
Революция - /D/ Revolution /E/ Revolution /F/ Revolution /Esp/ Revolucion Качественное изменение, переворот в социальной жизни в целом, о...
ФАЛЕС - (Греч.) Греческий философ из Милета (около 600 г. до Р.Х.), учивший, что вся вселенная была сотворена из воды, тогда как Гераклит из Э...
Релятивизм - (от лат. relativus - относительный) - признание относительности, условности, ограниченности человеческой деятельности в кач...