Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. - К. : Парламентське вид-во, 2002. - 327 с.

До читача.....3
Передмова.....4
Розділ І. ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ.....7 1.
1. Поняття політичної системи.....7 2.
2. Політична система і середовище.....11
3. Політична система сучасної України. Тенденції становлення.....22
Розділ II. УКРАЇНА: ПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ.....34
1. Складові стратегії. Засади.....34
2. Загальноцивілізаційні тенденції суспільного розвитку.....37
3. Від посттоталітаризму через авторитаризм до демократії.....41
4. Формування владних структур.....47
Розділ III. ВЛАДА І ДЕМОКРАТІЯ.....53
1. Демократія як збалансована система влади.....54
2. Народовладдя в Україні: можливості і реальність.....63.
3. Ресурси сильної демократичної влади.....72
Розділ IV. КОНСТИТУЦІЯ І ДЕРЖАВА.....82
1. Конституція: історія і принципи.....82
2. Верховна Рада - парламент Української держави.....98
3. Президентські інституції.....108
4. Кабінет Міністрів - уряд України.....118
5. Територіальна політика.....124
6. Виборча система.....131
Розділ V. БАГАТОПАРТІЙНІСТЬ - ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК.....141
1. Основні тенденції розвитку.....142
2. Політичні партії лівого спрямування.....146
3. Політичні партії правого спрямування.....151
4. Центристські партії.....154
Розділ VI. ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.....159
1. Поняття "конфлікт". Сучасні конфліктологічні парадигми.....160
2. Особливі умови формування політичної системи в Україні у контексті теорії конфлікту.....164
3. Соціальне партнерство як фактор політичної та соціальної стабільності.....178
Розділ VII. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ.....186
1. Проблема громадянського суспільства в класичній суспільно-політичній теорії та його роль у становленні й розвитку політичної системи.....186
2. Взаємодія сучасних інститутів громадянського суспільства та політичної системи в Україні.....193
3. Політична культура: тенденції розвитку в громадянському суспільстві.....199
Розділ VIII. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ СТРУКТУР У КРАЇНАХ СНД І БАЛТІЇ.....206
1. Прогнози суспільного розвитку.....206
2. Перша модель - російська.....208
3. Україна, Білорусь, Молдова: варіанти суспільного устрою.....212
4. Центральноазіатські країни. Особливості моделі суспільного устрою.....218
5. Країни Закавказзя. Між двома берегами.....224
6. Прибалтійські країни. Західноєвропейська модель.....227
Розділ IX. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ СТРУКТУР У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ.....231
1. Парламентські республіки.....232
2. Президентські республіки.....239
3. Балкани - драматизм і трагізм подій.....245
Розділ X. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ - ВТІЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ.....256
1. Вектори зовнішньої політики України.....257
2. Пріоритети українсько-російських відносин.....268
3. Піднесення двосторонніх відносин.....274
Розділ XI. УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ.....279
1. Евразійська парадигма.....282
2. Україна, Європа, Євроатлантика.....285
3. Україна - держави центральної і східної Європи.....290
Розділ XII. НА РУБЕЖІ СТОРІЧ: КУДИ ПЛИВЕ ЧОВЕН ПІД НАЗВОЮ "УКРАЇНА"?.....296
1. Політичні цінності України: суспільство і держава на зламі тисячоліть.....297
2. Деякі методологічні зауваження з приводу аналізу перспектив політичного розвитку України(або пошуки нової парадигми політичної теорії).....301
Післямова.....318
Про авторів навчального посібника.....323

Одержати книгу
"Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ДВМШЙАН - (1651) - гл. соч. англ. философа-материалиста Г. Гоббса, содержащее его учение о происхождении и сущности гос-ва. Обосновывая необходимо...
ДИСКУРС - (франц. discour - речь) - в широком смысле слова представляет собой сложное единство языковой практики и экстралингвистических факторов...
Непринципиальность - плюрализм, умноженный на глупость и деленный на ум... Ассоциативный блок. Не следует путать этот термин с беспринцип...
ЛЕГЕНДА - (лат. legenda, букв. -то, что следует прочесть). Термин возн. в ср.-век. католицизме. Первоначально Л. - это житие святого, к-рое читало...
Пэнлай - в даосской китайской мифологии один из островов бессмертных, вариант даосского рая. Среди них Пэнлай является самым знаменитым местом оби...
КЭГОН-СЮ - ян. будд. школа, прообразом к-рой являлась кит. Хуаянь-цзун. Организац. оформилась в сер. 8 в. Несмотря на поддержку императ. двора...
МАВЛЮД - (араб. - рождение; мав-люд ан Наби - рождение пророка) - релит, праздник по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, отмечаемый 12 числа (...
МАНДАЛА - (санскр.) - сложное сакральное явление в буддизме, имеющее несколько уровней значения. В др.-инд. лит-ре М. означало: круг, тар, орбита...
Железы - органы животных и человека, вырабатывающие и выделяющие особые специфические вещества (гормоны, слизь, слюна, мускус и др.), которые уч...
МОДУС - (от лат. modus - мера, способ, образ, вид) - 1) в логике это понятие означает ту или иную разновидность умозаключений (например, модус с...
ЕРЕСИ - (греч.-отбор, учение, школа): религиозные учения, отклоняющиеся от принятого в той или иной церкви вероучения и тем подрывающие ее догма...
ЧЖИИ - (посмертное имя Тяньтай-даши; 538 - 597) - китайский будд. монах,третий патриарх (а по существу основатель) школы Тяньтай-цзун, одна из на...
Хозяин - паразит (система) - взаимосвязанная совокупность (иногда многовидовая) организмов, в которых или на которых паразит проходит свой цикл...
ДЕРЕВО - фундаментальный культурный символ, репрезентирующий вертикальную модель мира, семантически фундированную идеей бинарных оппозиций (как...
МЕРИСТЕМА - 1. Буквально (биолог.) - образовательная недифференцированная ткань. В книге - особая добытийная сущность, не имеющая каких-либо...