Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 544 с.

1 розділ. Загальні засади педагогіки
ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ
Педагогіка як наука, її становлення і розвиток.....9
Предмет і основні категорії педагогіки.....17
Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки.....22
Напрями, течії зарубіжної педагогіки.....25
ЛОГІКА І МЕТОДИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Наукові дослідження - шлях до розв'язання проблем педагогіки.....29
Методологія педагогіки.....30
Методи науково-педагогічного дослідження.....31
Етапи педагогічного дослідження.....40
РОЗВИТОК, ВИХОВАННЯ І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Процес розвитку і формування особистості.....45
Спадковість і розвиток.....52
Вплив середовища на розвиток і формування особистості.....54
Розвиток і виховання.....57
Діяльність як чинник розвитку особистості.....59
Зарубіжні теорії розвитку особистості.....60
МЕТА ВИХОВАННЯ
Поняття мети виховання.....63
Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості.....68
Зарубіжна педагогіка про мету виховання.....74
2 розділ. Теорія освіти і навчання (дидактика)
СУТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Поняття дидактики.....76
Процес навчання.....79
Функції процесу навчання.....82
Структура діяльності вчителя в навчальному процесі.....85
Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.....87
ЗМІСТ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ШКОЛІ
Поняття змісту освіти.....93
Характеристика навчальних планів, програм і підручників.....96
Взаємозв'язок загальної, політехнічної та професійної освіти.....102
Зміст освіти зарубіжної школи.....108
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ
Закономірності навчання.....111
Характеристика основних принципів навчання.....113
МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ
Поняття методів навчання та їх класифікація.....121
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.....122
Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.....132
Методи контролю і самоконтролю у навчанні.....136
Засоби навчання. Використання комп'ютерної техніки у навчанні.....143
Вибір методів навчання.....147
ВИДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
Види навчання.....150
Поняття про форми організації навчання.....158
Урок як основна форма організації навчання.....161
Підготовка вчителя до уроку.....171
Позаурочні форми навчання.....175
Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі.....189
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю
Суть і основні види контролю успішності учнів.....192
Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.....196
Зарубіжна практика контролю успішності учнів.....203
ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ
Диференційоване навчання в школі.....205
Проблема навчання обдарованих дітей.....209
Неуспішність учнів і шляхи її подолання.....213
З розділ. Теорія виховання
СУТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили.....218
Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання.....223
Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми.....226
Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи.....229
Результати процесу виховання.....234
Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.....236
ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ Й ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ
Основні закономірності процесу виховання.....240
Характеристика принципів виховання.....241
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ
Розумове виховання.....247
Формування наукового світогляду.....250
Моральне виховання.....254
Статеве виховання і підготовка до сімейного життя.....259
Виховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку та відповідальності.....266
Правове виховання.....271
Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин.....278
Екологічне виховання.....281
Трудове виховання.....284
Економічне виховання.....290
Профорієнтаційна робота в школі.....295
Естетичне виховання учнів.....300
Фізичне виховання.....303
Зміст виховання в зарубіжній школі.....310
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ
Поняття методу та прийому виховання.....314
Характеристика основних груп методів виховання.....315
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи.....341
Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи.....342
Позашкільні навчально-виховні заклади.....351
ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
Поняття колективу: суть, ознаки, функції, структура.....355
Шляхи згуртування колективу.....357
Органи учнівського самоврядування.....362
Виховний вплив колективу.....368
СПІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА ШКОЛИ', СІМ'Ї ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім'ї.....373
Шляхи підвищення педагогічних .знань батьків.....378
Види й методи роботи з батьками учнів.....382
Залучення громадськості до виховання дітей.
Церква і виховання підростаючого покоління.....386
Дитячі та юнацькі організації.....391
РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
Завдання і функції класного керівника.....398
Планування роботи класного керівника.....401
4 РОЗДІЛ. НІКОЛОЗНАВСТВО
НАУКОВІ ЗАСАДИ ВНУТРІШКІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Принципи управління освітою.....404
Органи освіти: їх функції та структура.....406
Керівництво навчально-виховною роботою школи.....408
Планування роботи школи.....413
Особливості внутрішкільного контролю.....419
МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ
Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя.....423
Основні форми методичної роботи в школі.....424
ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ. ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В ШКІЛЬНУ ПРАКТИКУ
Поняття передового педагогічного досвіду.....432
Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.....434
Втілення досягнень педагогічної науки в шкільну практику.....439
Наукова організація педагогічної праці.....442
5 РОЗДІЛ. З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
ПЕДАГОГІКА ДАВНЬОГО СВІТУ
Виховання у первісному суспільстві.....446
Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу.....451
Виховання і навчання у Давній Греції та Римі.....453
Елементи педагогіки у філософських системах давнього світу.....456
РОЗВИТОК ШКОЛИ, ВИХОВАННЯ І ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ, В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РЕФОРМАЦІЇ
Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя.
Виникнення університетів.....462
Школа і педагогічна думка в Європі в епоху Відродження та Реформації.....465
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ (XVII-XX СТ.)
Педагогічна система Я.-А. Коменського.....469
Розвиток педагогічної теорії і практики в працях інших видатних педагогів.....472
Реформаторська педагогіка зарубіжних країн кінця XIX - XX ст.....480
Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII - XIX ст.....486
Прогресивна педагогіка в Росії на початку XX ст.....489
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІКИ
Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі.....493
Освіта і педагогічна думка у період українського Відродження (XVI - перша половина XVII ст.....497
Українська педагогіка другої половини XVII - кінця XVIII ст.....503
Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст.....509
Педагогічна система К.Д. Ушинського.....517
Освіта і педагогічна думка в Україні в другій половині XIX - на початку XX ст.....521
Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст.....528

Одержати книгу
"Фіцула М.М. Педагогіка"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

СТОИЦИЗМ - одна из школ элластич., римск. философии. Др. С. (3-2 вв. до н. э.: Зенон из Китио-:ia, Клеанф, Христипп) возрождает учение Гераклита...
ДИНАМИЗМ - взгляд на мир и природу, согласно которому вся действительность выступает как игра сил или движений (или же возникает из них). Физическ...
ЛОГИЦИЗМ - направление в философии математики, возникшее в конце XIX - начале XX в. Его основоположниками были Г. Фреге и Б. Рассел. Сущность лог...
ИЕЗУИТЫ - (лат. Societas Jesu - Общество Иисуса) - члены католич. монаш. ордена, созданного в 1534 Лойолой и утвержденного папой Павлом 111 в 1540...
СЕФИРОТЫ - (Евр.) Десять эманаций Божества; высшая сотворена концентрацией Эйн Соф Аура, или Беспредельного Света, и каждая Сефира производит эма...
ОБЕЗЬЯНА - в европейской культуре символ греха, хитрости, коварства, стремления к роскоши, злобности, лени. У христиан раннего Средневековья обе...
ТАНДЖУР - (Тибет.) Собрание буддийских трудов, переведенных с Санскрита на тибетский и монгольский языки. Это самый обширный канон, содержащий 2...
ПАСТИШ - одно из фундаментальных понятий философии постмодернизма, обозначающее свободный, гетерогенный, разнородный по составу входящих в него...
АФАЗИЯ - (от греч. а - отриц. частица и phдsis - высказывание) - у стоиков отказ высказывать что-либо о вещах, о которых мы достоверно ничего не...
СТРАХ - (греч.: phobos - ужас, боязнь, тревога) - аффективное состояние человеческой души, которое переживается как страдание и выражается в ощу...
ДИС - (Греч.) В Теогонии Дамаския то же, что Протогонос, "первородный свет", названный этим автором "распределителем всех вещей"...
Шизоанализ - (schizanalyse - фр.) Ш. - неклассический метод культурологических исследований, предлагаемый Ж. Делёзом и Ф.Гваттари в качес...
Алатырь-камень - Волшебный камень, который находится на острове Буяне. Его эпитет - "бел-горюч камень", считается, что он на дел...
КЕРОС - (греч. Kairos) - Бог благоприятного момента; в христ. философии религии - обилие времен; в философии существования - мгновение, в которо...
ХАОС - (греч. chaos - зияние; от chasco - разеваю) - в современной культуре понятие, связанное с оформлением в неклассической европейской культ...