Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - 3-тє вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2008. - 447 с.

Передмова.....11
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ.....13
1.1. Учитель і суспільство.....13
1.1.1. Людина і суспільство.....13
1.1.2. Роль учителя у суспільному розвитку.....14
1.1.3. Функції учителя.....15
1.1.4. Якості учителя-вихователя.....17
1.1.5. Педагогічні вміння учителя-вихователя.....20
1.1.6. Педагогічна майстерність.....22
Література.....36
Завдання для самостійної роботи.....36
Завдання для самоконтролю.....42
1.2. Предмет і завдання педагогіки.....43
1.2.1. Предмет педагогіки, її категорії.....43
1.2.2. Педагогіка в системі наук.....44
1.2.3. Джерела розвитку педагогіки.....44
1.2.4. Структура педагогічних наук.....45
1.2.5. Методи науково-педагогічних досліджень.....47
Література.....49
Завдання для самостійної роботи.....50
Завдання для самоконтролю.....50
1.3. Розвиток і формування особистості.....52
1.3.1. Поняття про розвиток і формування.....52
1.3.2. Біологічне і соціальне у розвитку людини.....53
1.3.3. Акселерація та ретардація.....56
1.3.4. Вікова періодизація дітей.....57
Література.....63
Завдання для самостійної роботи.....63
Завдання для самоконтролю.....64
1.4. Мета і завдання виховання.....66
1.4.1. Сутність виховання, його мета.....66
1.4.2. Завдання складових виховання.....69
1.4.3. Комплексний підхід до виховання.....71
Література.....72
Завдання для самостійної роботи.....73
Завдання для самоконтролю.....73
1.5. Система освіти в Україні.....75
1.5.1. Поняття системи освіти, її структура.....75
1.5.2. Принципи освіти в Україні.....78
1.5.3. Завдання закладів освіти.....80
1.5.4. Управління системою освіти в Україні.....82
Література.....83
Завдання для самостійної роботи.....83
Завдання для самоконтролю.....83
Розділ 2. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ (ДИДАКТИКА).....85
2.1. Дидактика, її категорії.....85
2.1.1. Сутність і завдання дидактики.....85
2.1.2. Категорії дидактики.....86
2.1.3. Зв'язок дидактики з іншими науками.....87
2.1.4. Актуальні завдання дидактики.....88
Література.....89
Завдання для самоконтролю.....90
2.2. Процес навчання.....91
2.2.1. Сутність навчання, його методологічна основа.....91
2.2.2. Рушійні сили навчального процесу.....93
2.2.3. Функції навчання.....95
2.2.4. Логіка навчального процесу.....96
2.2.5. Структура процесу учення.....96
2.2.6. Типи навчання.....98
2.2.7. Модульне навчання.....102
2.2.8. Мотиви навчання.....108
2.2.9. Оптимізація процесу навчання.....109
2.2.10. Інтенсифікація процесу навчання.....110
Література.....111
Завдання для самостійної роботи.....112
Завдання для самоконтролю.....112
2.3. Принципи навчання.....118
2.3.1. Принципи і закономірності навчання.....118
2.3.2. Принцип науковості.....119
2.3.3. Принцип систематичності й послідовності.....120
2.3.4. Принцип свідомості.....122
2.3.5. Принципи активності та самостійності у навчанні 122
2.3.6. Принцип наочності.....123
2.3.7. Принцип ґрунтовності.....125
2.3.8. Принцип зв'язку навчання з практичною діяльністю.....126
2.3.9. Принцип доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів.....127
2.3.10. Принцип емоційності навчання.....129
Література.....130
Завдання для самостійної роботи.....130
Завдання для самоконтролю.....130
2.4. Зміст шкільної освіти.....134
2.4.1. Сутність і завдання змісту освіти.....134
2.4.2. Концепції освіти.....136
2.4.3. Види освіти.....137
2.4.4. Рівні освіти.....139
2.4.5. Компоненти загальної освіти.....140
2.4.6. Нормативні документи змісту освіти.....141
Література.....146
Завдання для самостійної роботи.....146
Завдання для самоконтролю.....147
2.5. Методи і засоби навчання.....150
2.5.1. Сутність методів, прийомів і засобів навчання.....150
2.5.2. Класифікація методів навчання.....151
2.5.3. Методи навчання за джерелом знань.....152
2.5.4. Методи навчання за характером логіки пізнання.....156
2.5.5. Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності.....158
2.5.6. Вибір методів навчання.....159
Література.....161
Завдання для самостійної роботи.....161
Завдання для самоконтролю.....162
2.6. Форми організації навчання.....164
2.6.1. Форми організації навчання, їх становлення.....164
2.6.2. Класно-урочна форма навчання в її історичному розвитку.....167
2.6.3. Вимоги до сучасного уроку в школі.....168
2.6.4. Типи уроків, їх структура.....172
2.6.5. Позаурочні форми навчання.....174
2.6.6. Підготовка учителя до уроку.....180
2.6.7. Педагогічний аналіз уроку.....182
2.6.8. Програма спостереження і аналізу уроку.....183
Література.....185
Завдання для самостійної роботи.....186
Завдання для самоконтролю.....186
2.7. Аналіз і оцінка навчальної діяльності учнів.....190
2.7.1. Місце і роль аналізу й оцінки знань, умінь.....
та навичок учнів у системі навчального процесу.....190
2.7.2. Види контролю знань, умінь і навичок учнів.....192
2.7.3. Методи контролю знань, умінь та навичок.....193
2.7.4. Оцінка знань, умінь і навичок.....194
2.7.5. Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності учнів.....199
2.7.6. Правила і техніка контролю успішності навчальної діяльності.....200
Література.....201
Завдання для самостійної роботи.....202
Завдання для самоконтролю.....202
Розділ 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ.....204
3.1. Сутність, зміст і процес виховання.....204
3.1.1. Людина і виховання.....204
3.1.2. Закономірності процесу виховання.....206
3.1.3. Рушійні сили процесу виховання.....207
3.1.4. Фактори виховання.....208
3.1.5. Концепції виховання.....209
3.1.6. Мотиви виховання.....211
3.1.7. Структура виховного процесу.....212
3.1.8. Самовиховання і перевиховання.....214
3.1.9. Зміст виховання.....216
3.1.10. Принципи виховання.....217
3.1.11. Критерії вихованості особистості.....220
Література.....223
Завдання для самостійної роботи.....223
Завдання для самоконтролю.....224
3.2. Загальні методи виховання.....226
3.2.1. Поняття методу, прийому і засобу виховання.....226
3.2.2. Класифікація методів виховання.....226
3.2.3. Методи формування свідомості й переконань.....227
3.2.4. Методи організації діяльності і формування поведінки.....235
3.2.5. Методи стимулювання поведінки і діяльності.....238
3.2.6. Педагогічні умови використання методів виховання.....244
Література.....245
Завдання для самостійної роботи.....246
Завдання для самоконтролю.....246
3.3. Формування колективу, його вплив на виховання особистості.....248
3.3.1. Поняття колективу, його види.....248
3.3.2. Діалектика розвитку колективу.....252
3.3.3. Фактори розвитку колективу.....256
Література.....261
Завдання для самостійної роботи.....261
Завдання для самоконтролю.....262
3.4. Моральне виховання.....265
3.4.1. Завдання і зміст морального виховання.....265
3.4.2. Шляхи і засоби морального виховання.....267
3.4.3. Виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності.....269
3.4.4. Виховання національної гідності й менталітету.....270
3.4.5. Патріотичне й інтернаціональне виховання.....272
3.4.6. Виховання дисциплінованості.....274
3.4.7. Статеве виховання.....275
3.4.8. Екологічне виховання.....278
3.4.9. Правове виховання.....279
Література.....281
Завдання для самостійної роботи.....282
Завдання для самоконтролю.....282
3.5. Розумове виховання.....284
3.5.1. Завдання розумового виховання.....284
3.5.2. Шляхи, засоби і методи розумового виховання.....285
Література.....286
Завдання для самостійної роботи.....287
Завдання для самоконтролю.....287
3.6. Трудове виховання.....288
3.6.1. Значення праці в житті людини.....288
3.6.2. Завдання та принципи трудового виховання.....291
3.6.3. Шляхи, засоби та методи трудового виховання.....292
3.6.4. Зв'язок трудового виховання з політехнічною освітою й економічним вихованням.....293
3.6.5. Професійна орієнтація молоді.....295
Література.....300
Завдання для самостійної роботи.....300
Завдання для самоконтролю.....301
3.7. Естетичне вихованпя.....304
3.7.1. Місце і роль естетичного виховання в житті людини.....304
3.7.2. Зміст естетичного виховання.....305
3.7.3. Шляхи, засоби і форми естетичного виховання.....307
Література.....310
Завдання для самостійної роботи.....311
Завдання для самоконтролю.....311
3.8. Фізичне виховання.....313
3.8.1. Здоров'я людини - запорука її життєвого успіху.....313
3.8.2. Напрямки, засоби і форми фізичного виховання.....314
Література.....317
Завдання для самостійної роботи.....317
Завдання для самоконтролю.....318
3.9. Педагогічне спілкування.....320
3.9.1. Педагогічне спілкування, його функції.....321
3.9.2. Структура, рівні, види спілкування.....322
3.9.3. Стилі спілкування.....325
3.9.4. Психолого-педагогічні умови ефективності спілкування.....326
Література.....329
Завдання для самостійної роботи.....329
Завдання для самоконтролю.....330
3.10. Робота класного керівника.....331
3.10.1. Функції класного керівника.....332
3.10.2. Напрямки і форми роботи класного керівника.....334
3.10.3. Робота класного керівника з вивчення учнів.....334
3.10.4. Робота класного керівника з організації та проведення позакласної виховної роботи.....344
Література.....356
Завдання для самостійної роботи.....357
Завдання для самоконтролю.....358
3.11. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми.....359
3.11.1. Поняття "педагогічно занедбані діти".....359
3.11.2. Соціально-педагогічні причини появи важковиховуваних дітей.....361
3.11.3. Принципи, шляхи і засоби перевиховання.....363
Література.....366
Завдання для самостійної роботи.....367
Завдання для самоконтролю.....368
3.12. Місце і роль сім'ї у вихованні. Форми зв'язку школи і сім'ї.....369
3.12.1. Сім'я як соціальний інститут суспільного розвитку.....369
3.12.2. Функції сім'ї.....371
3.12.3. Вимоги до батьків.....373
3.12.4. Шляхи і засоби підвищення психолого-педаго-гічної культури батьків.....377
3.12.5. Форми роботи класного керівника з батьками учня.....379
Література.....389
Завдання для самостійної роботи.....389
Завдання для самоконтролю.....390
Розділ 4. ОСНОВИ ШКОЛОЗНАВСТВА.....391
4.1. Керівництво загальноосвітніми навчально-виховними закладами.....391
4.1.1. Принципи керівництва шкільною справою.....391
4.1.2. Структура управління освітою в Україні.....393
4.1.3. Управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами.....395
4.1.4. Планування й облік роботи.....401
4.1.5. Критерії оцінювання управлінської діяльності директора школи.....402
Література.....403
Завдання для самостійної роботи.....403
Завдання для самоконтролю.....404
Словник педагогічних термінів.....405
Алфавітний покажчик педагогічних понять.....441

Одержати книгу
"Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ЧЖУ СИ - Чжу Юаньхуэй, Чжу-цзы (учитель Чжу) (18.10.1130, Юци, пров. Фуцзянь -23.4. 1200, Каотин, пров. Фуцзянь), кит. философ, представитель неок...
КОММУНИЗМ - 1) утопическая концепция, отстаивающая возможность или даже необходимость построения в обозримом будущем совершенного общества, исключ...
КЕЙБЛТОУ - (Мас.) Масонский термин для обозначения определенного предмета, употребляемого в Ложах. Его происхождение связано со шнуром браминских...
ТАЛАНТ - выдающиеся способности в какой-либо области, необычайная одаренность. Более высокая ступень развития: гений обладает свободной творческо...
МОЛИТВА - 1) обращение религиозного человека к Богу и прочим сверхъестественным силам, прославляющее их, а также содержащее всевозможные прошени...
МОТИВЫ - (нем. Motive, франц. motif, от лат. moveo - двигаю) в психологии, то, что побуждает деятельность человека, ради чего она совершается. В с...
ТОМИЗМ - философское течение, основывающееся на учении Фомы Аквинского; реже этим термином обозначается сама философия Фомы. Учение Фомы Аквинс...
Ревность - Ревность, без сомнения, является особой формой зависти - завистью по отношению к любви. Старики часто завидуют молодым; когда это та...
АНАЛИЗ - один из важнейших методов научного познания, состоящий в расчленении предмета исследования, который на уровне созерцания всегда дан ка...
КАЛАМ - (от араб. калам, букв. - речь, рассуждение, спор) - одно из основных направлений арабо-мусульманской философии, в рамках которого разраб...
ЛИБИДО - одно из основных понятий раннего психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг). Структурный элемент бессознательного - глубинных слоев психики, формир...
БАРОККО - (итал. - причудливый, странный) - стиль в европейском искусстве конца XVI - середины XVШ веков. Барокко утвердилось в Европе в эпоху...
ВАЙДЬЮТА - (Санскр.) Электрический огонь, то же, что Павака, один из трех огней, которые, при делении, образуют сорок девять мистических огней...
ПЕРИТИИ - мифические существа, души путников, умерших на чужбине, без покровительства их богов. Согласно древней легенде, эритрейская сивилла п...
ДУША - термин, употребляемый иногда в качестве синонима термина психика. Этим понятием в истории философии выражалось воззрение на внутренний...