Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 418 с.

Передмова.....13
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ.....15
1.1. Учитель і суспільство.....15
1.1.1. Людина і суспільство.....15
1.1.2. Роль учителя у суспільному розвитку.....16
1.1.3. Функції учителя.....17
1.1.4. Якості учителя-вихователя.....19
1.1.5. Педагогічні вміння учителя-вихователя.....22
1.1.6. Педагогічна майстерність.....24
Література.....25
Завдання для самостійної роботи.....27
Завдання для самоконтролю.....32
1.2. Предмет і завдання педагогіки.....33
1.2.1. Предмет педагогіки, її категорії.....33
1.2.2. Педагогіка в системі наук.....34
1.2.3. Джерела розвитку педагогіки.....34
1.2.4. Структура педагогічних наук.....35
1.2.5. Методи науково-педагогічних досліджень.....37
Література.....39
Завдання для самостійної роботи.....40
Завдання для самоконтролю.....40
1.3.....Розвиток і формування особистості.....42
1.3.1. Поняття про розвиток і формування.....42
1.3.2. Біологічне і соціальне у розвитку людини.....43
1.3.3. Акселерація та ретардація.....46
1.3.4. Вікова періодизація дітей.....47
Література.....47
Завдання для самостійної роботи.....48
Завдання для самоконтролю.....48
1.4. Мета і завдання виховання.....50
1.4.1. Сутність виховання, його мета.....50
1.4.2. Завдання складових виховання.....51
1.4.3. Комплексний підхід до виховання.....54
Література.....55
Завдання для самостійної роботи.....55
Завдання для самоконтролю.....55
1.5. Система освіти в Україні.....57
1.5.1. Поняття системи освіти, її структура.....57
15.2.2 Принципи освіти в Україні.....59
1.5.3. Завдання закладів освіти.....59
1.5.4. Управління системою освіти в Україні.....61
Література.....62
Завдання для самостійної роботи.....63
Завдання для самоконтролю.....63
Розділ 2. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ (ДИДАКТИКА).....64
2.1. Дидактика, її категорії.....64
2.1.1. Сутність і завдання дидактики.....64
2.1.2. Категорії дидактики.....65
2.1.3. Зв'язок дидактики з іншими науками.....66
2.1.4. Актуальні завдання дидактики.....67
Література.....68
Завдання для самоконтролю.....69
2.2. Процес навчання.....70
2.2.1. Сутність навчання, його методологічна основа.....70
2.2.2. Рушійні сили навчального процесу.....72
2.2.3. Функції навчання.....74
2.2.4. Логіка навчального процесу.....75
2.2.5. Структура процесу учення.....75
2.2.6. Типи навчання.....77
2.2.7. Модульне навчання.....81
2.2.8. Мотиви навчання.....87
2.2.9. Оптимізація процесу навчання.....88
2.2.10. Інтенсифікація процесу навчання.....89
Література.....90
Завдання для самостійної роботи.....91
Завдання для самоконтролю.....91
2.3. Принципи навчання.....97
2.3.1. Принципи і закономірності навчання.....97
2.3.2. Принцип науковості.....98
2.3.3. Принцип систематичності й послідовності.....99
2.3.4. Принцип свідомості.....101
2.3.5. Принципи активності та самостійності у навчанні 101
2.3.6. Принцип наочності.....102
2.3.7. Принцип ґрунтовності.....104
2.3.8. Принцип зв'язку навчання з практичною діяльністю.....105
2.3.9. Принцип доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів.....106
2.3.10. Принцип емоційності навчання.....108
Література.....109
Завдання для самостійної роботи.....109
Завдання для самоконтролю.....109
2.4. Зміст шкільної освіти.....113
2.4.1. Сутність і завдання змісту освіти.....113
2.4.2. Концепції освіти.....114
2.4.3. Види освіти.....115
2.4.4. Рівні освіти.....117
2.4.5. Компоненти загальної освіти.....118
2.4.6. Нормативні документи змісту освіти.....119
Література.....123
Завдання для самостійної роботи.....123
Завдання для самоконтролю.....124
2.5. Методи і засоби навчання.....127
2.5.1. Сутність методів, прийомів і засобів навчання.....127
2.5.2. Класифікація методів навчання.....128
2.5.3. Методи навчання за джерелом знань.....129
2.5.4. Методи навчання за характером логіки пізнання.....133
2.5.5. Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності.....135
2.5.6. Вибір методів навчання.....136
Література.....138
Завдання для самостійної роботи.....138
Завдання для самоконтролю.....139
2.6. Форми організації навчання.....141
2.6.1. Форми організації навчання, їх становлення.....141
2.6.2. Класно-урочна форма навчання в її історичному розвитку.....144
2.6.3. Вимоги до сучасного уроку в школі.....145
2.6.4. Типи уроків, їх структура.....149
2.6.5. Позаурочні форми навчання.....151
2.6.6. Підготовка учителя до уроку.....157
2.6.7. Педагогічний аналіз уроку.....159
2.6.8. Програма спостереження і аналізу уроку.....160
Література.....162
Завдання для самостійної роботи.....163
Завдання для самоконтролю.....163
2.7. Аналіз і оцінка навчальної діяльності учнів.....167
2.7.1. Місце і роль аналізу й оцінки знань, умінь та навичок учнів у системі навчального процесу.....167
2.7.2. Види контролю знань, умінь і навичок учнів.....169
2.7.3. Методи контролю знань, умінь та навичок.....170
2.7.4. Оцінка знань, умінь і навичок.....171
2.7.5. Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності учнів.....176
2.7.6. Правила і техніка контролю успішності навчальної діяльності.....177
Література.....178
Завдання для самостійної роботи.....178
Завдання для самоконтролю.....179
Розділ 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ.....180
3.1. Сутність, зміст і процес виховання.....180
3.1.1. Людина і виховання.....180
3.1.2. Закономірності процесу виховання.....181
3.1.3. Рушійні сили процесу виховання.....182
3.1.4. Фактори виховання.....183
3.1.5. Концепції виховання.....184
3.1.6. Мотиви виховання.....186
3.1.7. Структура виховного процесу.....187
3.1.8. Самовиховання і перевиховання.....189
3.1.9. Зміст виховання.....191
3.1.10. Принципи виховання.....192
3.1.11. Критерії вихованості особистості.....195
Література.....197
Завдання для самостійної роботи.....198
Завдання для самоконтролю.....199
3.2. Загальні методи виховання.....201
3.2.1. Поняття методу, прийому і засобу виховання.....201
3.2.2. Класифікація методів виховання.....201
3.2.3. Методи формування свідомості й переконань.....202
3.2.4. Методи організації діяльності і формування поведінки.....210
3.2.5. Методи стимулювання поведінки і діяльності.....213
3.2.6. Педагогічні умови використання методів виховання.....217
Література.....219
Завдання для самостійної роботи.....219
Завдання для самоконтролю.....220
3.3. Формування колективу, його вплив на виховання особистості.....222
3.3.1. Поняття колективу, його види.....222
3.3.2. Діалектика розвитку колективу.....226
3.3.3. Фактори розвитку колективу.....230
Література.....234
Завдання для самостійної роботи.....235
Завдання для самоконтролю.....235
3.4. Моральне виховання.....238
3.4.1. Завдання і зміст морального виховання.....238
3.4.2. Шляхи і засоби морального виховання.....240
3.4.3. Виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності.....242
3.4.4. Виховання національної гідності й менталітету.....243
3.4.5.....Патріотичне й інтернаціональне виховання.....245
3.4.6. Виховання дисциплінованості.....247
3.4.7. Статеве виховання.....248
3.4.8. Екологічне виховання.....251
3.4.9. Правове виховання.....252
Література.....254
Завдання для самостійної роботи.....255
Завдання для самоконтролю.....255
3.5. Розумове виховання.....257
3.5.1. Завдання розумового виховання.....257
3.5.2. Шляхи, засоби і методи розумового виховання.....258
Література.....259
Завдання для самостійної роботи.....260
Завдання для самоконтролю.....260
3.6. Трудове виховання.....261
3.6.1. Значення праці в житті людини.....261
3.6.2. Завдання та принципи трудового виховання.....264
3.6.3. Шляхи, засоби та методи трудового виховання.....265
3.6.4. Зв'язок трудового виховання з політехнічною освітою й економічним вихованням.....266
3.6.5. Професійна орієнтація молоді.....268
Література.....273
Завдання для самостійної роботи.....273
Завдання для самоконтролю.....274
3.7.....Естетичне виховання.....277
3.7.1. Місце і роль естетичного виховання в житті людини.....277
3.7.2. Зміст естетичного виховання.....278
3.7.3. Шляхи, засоби і форми естетичного виховання.....280
Література.....283
Завдання для самостійної роботи.....284
Завдання для самоконтролю.....284
3.8. Фізичне виховання.....286
3.8.1. Здоров'я людини - запорука її життєвого успіху.....286
3.8.2. Напрямки, засоби і форми фізичного виховання.....287
Література.....289
Завдання для самостійної роботи.....290
Завдання для самоконтролю.....290
3.9. Педагогічне спілкування.....292
3.9.1. Педагогічне спілкування, його функції.....293
3.9.2. Структура, рівні, види спілкування.....294
3.9.3. Стилі спілкування.....297
3.9.4. Психолого-педагогічні умови ефективності спілкування.....298
Література.....301
Завдання для самостійної роботи.....301
Завдання для самоконтролю.....302
3.10.....Робота класного керівника.....303
3.10.1. Функції класного керівника.....304
3.10.2. Напрямки і форми роботи класного керівника.....306
3.10.3. Робота класного керівника з вивчення учнів.....306
3.10.4. Робота класного керівника з організації та проведення позакласної виховної роботи.....316
Література.....327
Завдання для самостійної роботи.....329
Завдання для самоконтролю.....329
3.11.....Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми.....330
3.11.1. Поняття "педагогічно занедбані діти".....330
3.11.2. Соціально-педагогічні причини появи важковиховуваних дітей.....332
3.11.3. Принципи, шляхи і засоби перевиховання.....334
Література.....337
Завдання для самостійної роботи.....338
Завдання для самоконтролю.....339
3.12.....Місце і роль сім'ї у вихованні. Форми зв'язку школи і сім'ї.....340
3.12.1. Сім'я як соціальний інститут суспільного розвитку.....340
3.12.2. Функції сім'ї.....342
І 3.12.3. Вимоги до батьків.....344
3.12.4. Шляхи і засоби підвищення психолого-педагогічної культури батьків.....348
3.12.5. Форми роботи класного керівника з батьками учня.....350
Література.....360
Завдання для самостійної роботи.....360
Завдання для самоконтролю.....361
Розділ 4. ОСНОВИ ШКОЛОЗНАВСТВА.....362
4.1. Керівництво загальноосвітніми навчально-виховними закладами.....362
4.1.1. Принципи керівництва шкільною справою.....362
4.1.2. Структура управління освітою в Україні.....364
4.1.3. Управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами.....366
4.1.4. Планування й облік роботи.....372
4.1.5. Критерії оцінювання управлінської діяльності директора школи.....373
Література.....374
Завдання для самостійної роботи.....374
Завдання для самоконтролю.....375
Словник педагогічних термінів.....376
Алфавітний покажчик педагогічних понять.....412

Одержати книгу
"Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ИЕЗЕКИИЛЬ - ветхозаветный пророк, автор одноименной книги, которая была написана во время Вавилонского плена. Его пророческое служение продолжалось...
БИБЛИЯ - (греч.-книги): свод книг, который верующие считают богооткровенным, т. е. данным свыше, и называют Священным писанием. Библия состоит из...
ТЕРМИН - (лат. terminus - предел, граница) - слово или словосочетание, обозначающее эмпирические или абстрактные объекты, значение которого уточн...
ГВОЗДИКА - растение, символизирующее христианское понимание любви. Название происходит от греческого "украшаю цветами". Согласно римско...
ИМПУЛЬС - сила, побуждающая совершить то или иное действие. Импульс независим от воли; обычно он соответствует инстинктивному действию или физиолог...
Деизм - религиозное течение, признающее Бога в качестве первопричины мироздания, но отвергающее идею его дальнейшего вмешательства в мировые про...
ИОАННИТЫ - фанатичные почитатели одного из крайне реакц. деятелей рус. православия Иоанна Кронштадтского (1829-1908), объединившиеся в секту, к-р...
РЕВНОСТЬ - неприязненно-враждебное чувство по отношению, к успехам, достоянию или популярности др. лица, а также к его самостоятельности в действ...
ТЕУРГИЯ - (греч. theos и ergon - богодействие) - 1) у неоплатоников: сакральная практика, осуществляемая высшей творческой силой человека, цель...
УШЕБТИ - в Древнем Египте магические фигурки в виде мумий или людей с кирками и мотыгами. При погребении помещались вместе с усопшим: по веров...
СУДЬБА - понятие, выражающее представление о некой силе, предопределяющей все события в жизни людей. В древнегреч. мифологии участь людей и даж...
МЫСЛЬ - все то, что мы осознаем. В более узком смысле мысль означает акт размышления о мире, о человеке (мыслить - значит судить, по выражению К...
Война - один из быстрых способов решения не решаемых рациональными методами (неразрешимых при имеющемся уровне информации, интеллекта и обществ...
РАСИЗМ - одна из форм возврата к племенным локальным ценностям, предпосылка и результат антимедиации, попытка затормазить,повернуть вспять ус...
Душа - (в науке) душа - в отличие от индивидуального духа - совокупность тесно связанных с организмом психических явлений, в частности чувств...