Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: «Академвидав», 2006. - 352 с.

1. Загальні засади педагогіки вищої школи
1.1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи
Педагогіка вищої школи як наука.....7
Зв'язки педагогіки вищої школи з іншими науками.....9
Завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі.....11
1.2. Логіка і методика педагогічного дослідження
Сутність, категорії, принципи і етапи педагогічного дослідження.....13
Методи науково-педагогічного дослідження.....19
1.3. Студент вищого навчального закладу як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання
Загальна характеристика і класифікація студентів вищого навчального закладу.....32
Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців.....41
1.4. Викладач вищого навчального закладу
Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу.....45
Вимоги до особистості викладача вищого навчального закладу.....53
Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу.....57
1.5. Система вищої освіти в Україні
Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні.....59
Напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес.....66
Структура системи вищої освіти в Україні.....69
Управління вищою освітою.....72
2. Основи дидактики вищої школи
2.1. Сутність процесу навчання у вищій школі
Дидактика як галузь педагогіки вищої школи.....76
Сутність і структура процесу навчання.....79
Структура діяльності суб'єктів навчального процесу.....80
Закономірності і принципи дидактики вищої школи.....86
2.2. Зміст освіти у вищій школі
Ступеневість вищої освіти.....93
Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти.....96
Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої школи.....99
2.3. Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі
Особливості методів навчання у вищому навчальному закладі.....105
Засоби навчання у вищій школі.....111
2.4. Форми організації навчання у вищій школі.....116
Лекції, методика їх підготовки і проведення.....117
Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення.....127
Практичне заняття, методика його підготовки і проведення.....133
Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення.....142
Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організування навчання.....144
Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів.....148
Науково-дослідна робота студентів (НДРС).....159
Навчальна і виробнича практика студентів.....167
2.5. Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі
Диференційоване навчання у вищій школі.....171
Проблемне навчання у вищій школі.....178
Ігрові технології навчання.....184
Інформаційні технології навчання.....191
Кредитно-модульна система організації навчального процесу.....199
Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі.....210
2.6. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів
Компоненти, функції і види контролю.....213
Методи і форми контролю успішності студентів.....219
Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів.....226
3. Виховна робота зі студентською молоддю
3.1. Сутність процесу виховання
Процес виховання, його завдання, етапи і управління ним.....232
Закономірності і принципи виховання.....237
3.2. Основні напрями виховання студентської молоді.....240
Моральне виховання студентів.....241
Трудове виховання студентів.....246
Економічне виховання студентів.....251
Правове виховання студентів.....255
Антинаркогенне виховання студентів.....264
Екологічне виховання студентів.....269
Естетичне виховання студентів.....273
Фізичне виховання студентів.....277
Підготовка студентів до сімейного життя. Гендерний аспект виховання.....283
3.3. Методи і форми виховання у вищому навчальному закладі.....291
Загальні методи виховання.....292
Форми виховної роботи.....299
3.4. Куратор академічної групи
Функції і завдання куратора академічної групи.....303
Методика виховної роботи куратора в академічній групі.....306
4. Управління вищим навчальним закладом
4.1. Наукові засади управління вищим навчальним закладом
Завдання, напрями діяльності і структура вищого навчального закладу.....311
Принципи управління вищим навчальним закладом.....315
Структура управління вищим навчальним закладом.....317
Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах.....323
Студентське самоврядування.....324
4.2. Методична робота у вищому навчальному закладі
Зміст методичної роботи у вищому навчальному закладі.....328
Керівництво методичною роботою у вищому навчальному закладі.....329
Форми методичної роботи у вищому навчальному закладі.....331
Короткий термінологічний словник.....335
Література.....341

Одержати книгу
"Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ИРОНИЯ - (греч. eironeia - притворство) - металогическая фигура скрытого смысла текста, построенная на основании расхождения смысла как объективн...
ЛИЧНОСТЬ - центральная категория социокультурных исследований, социальной науки, в противоречивом единстве с обществом составляет дуальную оппоз...
Прогресс - дословно "движение вперед" (что правильно, в отличие от регресса - движения назад), переход к более хорошему состоянию (что...
ЛЮБОВЬ - в самом общем смысле - отношение к кому-либо или чему-либо как безусловно ценному, объединение и соединенность с кем (чем) воспринимает...
МЕСОПОТАМИЯ - 20.1. В VII в. до н.э. в районе между реками Тигр и Евфрат (территория нынешнего Ирака) обитали пастухи и земледельцы. К 3500 г...
РАССУДОК - сфера сознания, ориентированная на систематизацию и понятийное моделирование результатов персептивного (чувственного) познания бытия...
Внешнее - доступное наблюдению со стороны другой вещи, не совпадающей и не пересекающейся, пространственно или понятийно с наблюдаемой. Данное оп...
БИЗАРДЬЕ - Философ-герметик, родился в Богемии, ему приписывают изготовление настоящего порошка проекции. Большое количество своего красного поро...
АНДРОМЕДА - Дочь эфиопского царя Кефея и Кассиопеи. В виде искупительной жертвы А. была отдана на съедение чудовищу, которое вместе с наводнен...
Канон - (от греч. kanon - правило, предписание) - 1) правило, положение какого-либо направления, учения; свод правил, действующих в определенной...
Теорема - (от греч.: teoreo -рассматриваю), предложение (утверждение), устанавливаемое при помощи доказательства (в противоположность аксиоме)...
ДРУГОЙ - понятие современной философии, представляющее собой персонально-субъектную артикуляцию феномена, обозначенного классической традицией...
Семантические атомы - выражения, стоящие в кавычках, аналогичные собственным именам, лишенным внутренней структуры (идея Тарского)...
БАТЛЕР - Английское имя, принятое адептом, учеником некоторых Восточных Мудрецов, о котором ходит много фантастических рассказов. Например, рас...
ДАЛАДА - (Санскр.) Очень ценная реликвия Готамы Будды, а именно, как полагают, оставленный им собачий зуб, хранившийся в большом храме в Канде,...