Геврик Є. О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 280 с.

Вступ.....7
Частина перша. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ.....9
Розділ 1. Основні правові та нормативні положення про охорону праці.....9
1.1. Основні законодавчі акти.....9
1.2. Гарантії прав громадян на працю, на відпочинок, охорону здоров'я та на охорону праці.....11
1.3. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.....14
1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.....16
1.5. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці.....18
Розділ 2. Організація охорони праці на підприємстві.....20
2.1. У правління охороною праці.....20
2.2. Основні принципи управління охороною праці.....22
2.3. Функції управління охороною праці.....23
2.4. Організація управління охороною праці.....26
2.5. Організація навчання з охорони праці.....27
Розділ 3. Виробничий травматизм та захворюваність.....31
3.1. Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання.....31
3.2. Причини виробничого травматизму та захворювань.....33
3.3. Розслідування нещасних випадків на виробництві.....35
3.4. Методи аналізу травматизму.....38
3.5. Відшкодування власником шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників.....40
3.6. Профілактика травматизму та захворювань.....42
3.7. Шляхи попередження травматизму.....43
Розділ 4. Економічна ефективність оздоровчих заходів.....48
4.1. Економічне значення заходів щодо покращання умов та охорони праці.....48
4.2. Витрати на заходи щодо покращання умов і охорони праці.....48
4.3. Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності заходів щодо покращання умов і охорони праці.....50
4.4. Методи економічної оцінки народногосподарських соціальних результатів поліпшення умов та охорони праці.....51
4.5. Методи визначення госпрозрахункового економічного результату заходів щодо покращання умов та охорони праці.....54
4.6. Методи розрахунків економічної ефективності заходів з покращання умов та охорони праці.....58
Частина друга. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ.....59
Розділ 5. Основні питання безпеки праці.....59
5.1. Фактори, що впливають на умови праці.....59
5.2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори.....61
5.3. Шкідливі та отруйні речовини.....64
5.4. Забезпечення безпеки праці.....64
Розділ 6. Основні вимоги щодо охорони праці при проектуванні промислових підприємств.....68
6.1. Задачі проектування.....68
6.2. Нормативні матеріали при проектуванні промислових підприємств.....68
6.3. Основні етапи проектування.....69
6.4. Основні принципи проектування генерального плану підприємства.....70
6.5. Основні вимоги до виробничих та інших об'єктів щодо охорони праці.....71
Розділ 7. Фізіологічна дія метеорологічних факторів на організм людини.....74
7.1. Метеорологічні фактори.....74
7.2. Гігієнічне нормування параметрів мікроклімату.....77
7.3. Теплообмін людини з навколишнім середовищем.....78
7.4. Захист організму людини від перегрівання і охолодження.....81
Розділ 8. Вентиляція виробничих приміщень.....84
8.1. Основні поняття про вентиляцію.....84
8.2. Природна вентиляція.....85
8.3. Механічна вентиляція.....88
8.4. Аварійна вентиляція.....90
8.5. Загальнообмінна припливно-витяжна механічна вентиляція.....91
8.6. Повітряні завіси.....92
8.7. Кондиціонування повітря.....93
8.8. Визначення повітрообміну в приміщенні.....94
Розділ 9. Виробниче освітлення.....97
9.1. Основні поняття та гігієнічні вимоги щодо виробничого освітлення.....97
9.2. Класифікація виробничого освітлення.....100
9.3. Джерела світла та основні освітлювальні прилади.....105
Розділ 10. Шум та вібрація як фактори професійних захворювань.....108
10.1. Шум та його вплив на організм людини.....108
10.2. Засоби та методи захисту людини від дії шуму.....110
10.3. Вібрація та її вплив на організм людини.....112
10.4. Засоби та методи щодо зниження дії вібрації на людину.....116
Розділ 11. Захист від випромінювань.....118
11.1. Іонізуюче випромінювання та його дія на організм людини.....118
11.2. Захист від дії іонізуючого випромінювання.....120
11.3. Методи і прилади для вимірювання іонізуючих випромінювань.....122
11.4. Електромагнітне випромінювання, його дія на людину і принципи захисту.....125
11.5. Лазерне випромінювання та його дія на організм людини.....127
11.6. Забезпечення лазерної безпеки.....129
11.7. Ультрафіолетове випромінювання.....129
11.8. Електромагнітний імпульс, його дія на навколишнє середовище.....130
Розділ 12. Захист навколишнього природного середовища від забруднення.....132
12.1. Екологічні проблеми України.....132
12.2. Джерела забруднення атмосферного повітря.....135
12.3. Очищення викидів від промислових забруднень.....138
12.4. Джерела антропогенного забруднення гідросфери.....142
12.4.1. Забруднення води.....143
12.4.2. Очищення стічних вод.....145
12.5. Нормування якості води у водоймах.....147
12.6. Захист навколишнього середовища від відходів.....148
12.7. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища.....152
Частина третя. ОСНОВИ ТЕХНПСИ БЕЗПЕКИ.....158
Розділ 13. Безпечність технологічних процесів та устаткування.....158
13.1. Основні вимоги безпеки до виробничих процесів та обладнання.....158
13.2. Основні вимоги безпеки щодо виробничого устаткування.....162
13.3. Механізація та автоматизація виробництва.....166
13.4. Автоматичні лінії та їх загальна характеристика.....168
13.5. Ергономічні аспекти охорони праці.....170
13.5.1. Завдання ергономіки.....170
13.6. Виробнича естетика.....172
Розділ 14. Забезпечення безпеки при експлуатації котлів та їх елементів, які працюють під тиском.....175
14.1. Загальні положення.....175
14.2. Основні вимоги при проектуванні, виготовленні та контролі на міцність котлів та їх елементів.....176
14.3. Реєстрація котлів.....179
14.4. Технічне забезпечення котлів.....180
14.5. Прилади безпечності парових котлів.....184
Розділ 15. Забезпечення безпеки при експлуатації вантажопідйомних машин і внутрішньозаводського транспорту.....196
15.1. Загальні положення.....196
15.2. Технічні засоби безпеки вантажопідйомних машин (ТЗБВМ).....197
15.3. Реєстрація вантажопідйомних машин.....198
15.4. Технічний огляд та випробування вантажопідйомних машин.....200
Розділ 16. Забезпечення електробезпеки.....206
16.1. Дія електричного струму на організм людини.....206
16.2. Фактори, що впливають на ураження електричним струмом.....208
16.3. Класифікація виробничих приміщень за електробезпекою.....210
16.4. Небезпека ураження людини електричним струмом.....211
16.5. Засоби електробезпеки.....215
16.6. Розрахунок захисного заземлення.....220
16.7. Електрозахисні засоби.....227
16.8. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.....228
Розділ 17. Захист від статичної електрики.....231
17.1. Виникнення зарядів статичної електрики.....231
17.2. Методи і прилади для вимірювання параметрів, які характеризують електризацію діелектриків.....233
17.3. Нейтралізація зарядів і технічні дані нейтралізаторів статичної електрики.....237
17.4. Заходи захисту від статичної електрики.....241
Частина четверта. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ.....242
Розділ 18. Організація пожежної безпеки.....242
18.1. Пожежна охорона, пожежний нагляд та пожежна профілактика.....242
18.2. Пожежна профілактика.....243
Розділ 19. Процес горіння та протипожежні вимоги до будівель та споруд.....245
19.1. Загальні відомості про горіння і пожежну небезпеку.....245
19.2. Характеристика виробництв та протипожежні вимоги до будівель та споруд.....249
19.3. Характеристика пожежо та вибухонебезпечних приміщень.....251
19.4. Основні вимоги до електрообладнання у вибухо та пожежонебезпечних приміщеннях.....253
19.5. Протипожежні перепони.....256
19.6. Евакуаційні виходи.....259
19.7. Основні вимоги щодо сумісного зберігання речовин та матеріалів.....260
19.8. Зберігання, транспортування лакофарбових матеріалів та відходів виробництва.....262
Розділ 20. Способи і засоби для попередження та гасіння пожеж.....264
20.1. Способи пожежегасіння.....264
20.2. Вогнегасні речовини.....264
20.3. Протипожежне водопостачання.....269
20.4. Спринклерні та дренчерні установки.....271
20.5. Пожежний зв'язок і сигналізація.....274
Список використаної літератури.....277
Навчальне видання.....280

Одержати книгу
"Геврик Є. О. Охорона праці"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Гибриды - (от греч. hibrida - помесь) - организмы, получаемые в результате скрещивания (гибридизации) разнородных в генетическом отношении родитель...
Концепции - идеи или общие понятия. Математические концепции - полезные понятия (предел, давление); они часто представляются в виде математических...
ГЕНЕЗИС - (греч. - genesis) - происхождение, становление и развитие, результатом которого является определенное состояние изучаемого объекта. Г. п...
МИСТИЦИЗМ - 1) общее наименование для учений, призывающих искать истину в духовном опыте встреч с Высшим, минуя разум. 2) Реже встречается тракт...
ИНЬ И ЯН - в древнекитайском даосизме полярные космические начала. Инь - женственная, пассивная, слабая и нередко разрушительная сторона реальн...
ХЭАБАНИ - (Халд.) Знаменитый астролог при Дворе Издубара, часто упоминаемый во фрагментах ассирийских табличек в связи со сном Издубара, великог...
СОЦИАБИЛЬНОСТЬ - (от лат. sociabilis - общительный, уживчивый) - способность или склонность к завязыванию связей с др. людьми, общительность...
Солнце - центральное светило Солнечной системы, раскаленный плазменный шар, типичная звезда - желтый карлик спектрального класса G2. Источник со...
EXTREM - (лат.) - крайний, преувеличенный; также имя существительное: экстремум; экстремистами называют тех, кто выставляет крайние, преувеличенн...
СТОРГЕ - (греч. storge - привязанность) - одна из разновидностей любви в античной ее классификации, означающая любовь-привязанность, особенно сем...
Апогей - (от греч. аро - из, от, без и ge - Земля) - 1) (в астрономии) наиболее удаленная от Земли точка орбиты Луны; 2) высшая ступень развития,...
Честь - понятие морального сознания и категория этики, по своему содержанию и природе отражаемого в ней морального отношения, аналогично поняти...
ДЭВАПИ - (Санскр.) Санскритский Мудрец из рода Куру, который вместе с другим Мудрецом (Мору), как полагают, живет на всем протяжении четырех эп...
Миф - по [7] "повествование, о котором известно, что оно ложно, но которому мы верим, как если бы оно было истинным. Мифы бывают двух родов...
ДУША - (греч. psyhe, лат. anima) - одно из центральных понятий европейской философии, в связи с разработкой которого вся иерархия бытия, жизни...