Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с.

Вступ.....7
Розділ І. СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПОЛІТОЛОГІЇ - ІСТОРИКО-НАУКОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ.....10
Тема 1.
Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна.....10
1. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна.....11
2. Методологічні засади, категорії та принципи політології.....25
3. Основні парадигми політичного мислення.....33
4. Функції політології. її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина.....37
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....40
Література.....40
Тема 2.
Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин).....41
1. Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу.....42
2. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки.....47
З.Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя.....53
4. Політичні концепції, вчення про державу і владу у період Відродження і Нового часу.....56
5. Політологічні теорії та політичні доктрини XIX - XX ст.....58
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....76
Література.....76
Розділ II. ПОЛІТИКА ТА її ФУНКЦІОНУВАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА.....78
Тема 3.
Політичне буття суспільства.....78
1. Політичне буття як наявний спектр політичних реалій, тенденцій і перспектив, його структура і зміст.....78
2. Політична влада - вища політична реальність. Влада та безвладдя.....88
3. Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійства.....100
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....107
Література.....108
Тема 4.
Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст.....109
1. Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму.....109
2. Типи, види політики та специфіка їх змісту.....118
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....124
Література.....124
Тема 5
Політична свідомість та її складові. Політичні ідеології сучасності.....125
1. Поняття та зміст, рівні та форми політичної свідомості.....125
2. Політична ідеологія та політична психологія.....131
3. Основні ідейно-політичні течії сучасності.....136
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....148
Література.....149
Тема 6
Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин.....150
1. Смисл системного підходу до політики.....150
2. Поняття, структура та основні концепції політичної системи в політологічній науці.....154
З.Типи сучасних політичних систем.....157
4. Політична система України та проблеми її реформування у контексті політично-правової реформи 2004-2008 рр.....161
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....165
Література.....166
Розділ III. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТИ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.....167
Тема 7.
Держава як важливий суб'єкт політики, інститут політичної систем суспільства....., 167
1. Держава - базовий інститут політичної системи суспільства.....167
2. Форми організації державної влади, способів її здійснення та форми державного устрою.....178
3. Функції держави у процесі глобальних змін ролі суспільних інститутів.....
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....188
Література.....189
Тема 8.
Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України.....190
1. Зародження та становлення політичних партій.....190
2. Ознаки, сутність і функції партій в політичній системі.....197
3. Типологія політичних партій. Типи партійних систем.....204
4. Партійно-політичний спектр українських партій у суспільно-політичному житті.....209
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....216
Література.....216
Тема 9.
Демократія. Громадянське суспільство. Правова держава.....217
1. Поняття демократії, її можливості та межі використання.....218
2. Загрози реальній демократії та її захист.....225
3. Громадянське суспільство як царина демократії.....231
4. Громадянське суспільство і правова держава.....239
Література.....243
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....243
Тема 10.
Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер.....244
1. Феномен політичного лідерства та його дослідження у політичній науці.....244
2. Основні концепції політичного лідерства. Типологія лідерства.....250
3. Взаємовідношення понять політичний лідер та керівник.....254
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....258
Література.....258
Тема 11.
Політологічний аналіз війни та миру, сучасних форм соціального насильства.....259
1. Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу.....259
2. Політичний зміст сучасних форм соціального насильства: воєнно-політичні конфлікти, внутрішній та міжнародний тероризм.....271
3. Мир як соціально-політичний стан суспільства.....280
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....288
Література.....288
Тема 12.
Політична культура в демократичній державі.....289
1. Політична культура - ціннісна, духовно-практична сторона політичного життя.....289
2. * Структура, види, типи, форми прояву політичної культури.....298
3. Політична культура керівника - системна громадянська якість.....306
4. Шляхи формування політичної культури громадянина демократичної держави.....308
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....314
Література.....315
Тема 13.
Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку.....316
1. Міжнародна політика в структурі політичних відносин держав.....317
2. Геополітика як галузь сучасного політологічного знання.....324
3. Основні школи і напрямки геополітики.....327
4. Поняття нового світового порядку та місце воєнно-блокової політики у ньому.....334
Контрольні питання і завдання для самостійної роботи.....340
Література.....341
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....342

Одержати книгу
"Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Санньяса - Четвертая и последняя стадия (ашрама) на традиционном жизненном пути мужчины-индуиста, означающая полный отказ от мира после ухода в лес...
ПУРПУРНЫЙ - цвет, символизирующий власть, достоинство, славу, почет, величие и мощь. Поскольку пурпурная краска была самая дорогая, то она ассоци...
СКОТИЗМ - средневековая философская школа, объединяющая учеников и последователей Дунса Скота. Главные ее представители - одни из ближайших учен...
МЕЦЕНАТ - (имя собств. лат. ) - один из приближенных императора Августа (Древний Рим I век до н. э .), выполнявший его дипломатические, политическ...
ГАРМОНИЯ ПРЕСТАБИЛИРОВАННАЯ - (от лат. ргае - -до и stabilis - устойчивый) - выражение, употребляемое Лейбницем; см. Гармония...
ЯБЛОКО - будучи шарообразным по форме, означает целостность. Это символ земных желаний или потворства этим желаниям. Предупреждение не вкушать за...
Страх - состояние преувеличенной опасности, гипертрофированная оценка угрозы безопасности, когда человек подчинён главному критерию, взятому им и...
ХОССО-СЮ - яп. будд. школа, прообразом к-рой является кит. школа Фасян-цзун. Становление Х.-с. проходило в 4 этапа, с сер. 7 по сер. 8 в. В наст...
САБЕИЗМ - Религия древних халдеев. Последние, веря в единый безличный, универсальный, божественный Принцип, никогда не упоминали Его, но поклоня...
Душа - нематериальная часть организма, проверяющая деятельность на соответствие принятым критериям, проводник и хранитель личностных критериев ж...
АВО(Н) - полиморфная трехаллельная система, состоящая из 4-х групп крови, определяемых антигенами А и В, расположенными на поверхности эритроцитов...
Ангелы - посланники Бога. Иудеи, христиане и мусульмане рассматривают их как бесплотные личности, сотворенные Богом, и подразделяют на различные...
ЭВРИСФЕЙ - Царь Тиринфа и Микен, правнук Зевса, внук Персея, сын Сфенела и Никиппы, родившийся раньше Геракла и получивший поэтому власть над...
Афамант, Атамант - (греч.)  - царь племени миниев, обитавшего в Беотии, сын царя Эола, внук Эллина, возлюбленный богини облаков Нефелы...
ЦВЕТ - одно из изобразительных средств иск-ва, основанное на природе зрительных ощущений и способствующее отражению многообразия предметного ми...