Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2001. - 280 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
Частина 1. НАУКА ПСИХОЛОГІЯ.....5
Розділ І. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ.....5
1.1. Корені психології: історичні погляди.....6
1.2. Психологія в Україні.....13
1.3. Поняття про душу.....19
1.4. Предмет психології.....23
1.5. Галузі психологічних знань.....24
Тести для самоконтролю.....33
Теми для дискусій.....35
Розділ 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ.....36
2.1. Завдання дослідження.....36
2.2. Умови дослідження.....37
2.3. Характеристика методів.....37
Тести для самоконтролю.....45
Теми для дискусій.....47
Частина 2. МОЗОК, ПОВЕДІНКА, СВІДОМІСТЬ.....48
Розділ 3. Мозок і психіка.....48
3.1.Можливості людського мозку.....48
3.2. Локалізація мозкової діяльності.....50
3.3. Мозок й статеві відмінності.....51
3.4. Функції мозку та вікові особливості.....52
Тести для самоконтролю.....54
Теми для дискусій.....55
Розді л 4. ЕВОЛЮЦІЯ ПСИХІКИ ТВАРИН.....56
4.1. Інстинкти та навички.....56
4.2. Інтелектуальна поведінка тварин.....59
Тести для самоконтролю.....60
Теми для дискусій.....61
Розділ 5. СТАНИ СВІДОМОСТІ.....61
5.1. Рівні свідомості.....61
5.2. Сон і сновидіння.....64
5.3. Види снів.....66
5.4. Людина і сон.....69
5.5. Змінені стани свідомості. Гіпноз і медитація, алкоголізм і наркоманія.....71
Тести для самоконтролю.....74
Теми для дискусій.....75
Частина 3. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ.....76
Розділ 6. ВІДЧУТТЯ.....76
6.1. Поняття про відчуття.....76
6.2. Загальна характеристика відчуттів.....78
6.3. Якість відчуттів.....79
6.4. Види відчуттів.....83
Тести для самоконтролю.....90
Теми для дискусій.....91
Розділ 7. СПРИЙМАННЯ.....92
7.1. Поняття про сприймання.....92
7.2. Принципи організації сприймання.....93
7.3. Інтерпретація інформації.....99
7.4. Види сприймань.....100
Тести для самоконтролю.....103
Теми для дискусій.....104
Розділ 8. ПАМ'ЯТЬ.....105
8.1. Поняття про пам'ять.....105
8.2. Пам'ять і мозок.....106
8.3. Процеси пам'яті.....108
8.4. Види пам'яті.....112
8.5. Індивідуальні особливості пам'яті.....116
Тести для самоконтролю.....122
Теми для дискусій.....123
Розділ 9. МОВА І МОВЛЕННЯ.....124
9.1. Поняття про мову і мовлення.....124
9.2. Мозок і мовлення.....128
9.3. Функції мовлення.....130
9.4. Види мовлення.....131
Тести для самоконтролю.....136
Теми для дискусій.....137
Розділ 10. МИСЛЕННЯ.....137
10.1. Мислення як пізнавальний процес.....137
10.2. Мислення і мозок.....139
10.3. Процеси мислення.....140
10.4. Види мислення.....142
10.5. Форми мислення.....143
10.6. Розв'язання логічних задач.....145
10.7. Творче мислення та особистість.....148
Тести для самоконтролю.....150
Теми для дискусій.....151
Розділ 11. УЯВА.....152
11.1. Поняття про уяву.....152
11.2. Природа уяви.....153
11.3. Види уяви.....154
11.4. Прийоми творчої уяви.....156
11.5. Мрія як особливий вид творчої уяви.....157
11.6. Уява й особистість.....159
Тести для самоконтролю.....160
Теми для дискусій.....161
Розділ 12. УВАГА.....161
12.1. Поняття про увагу.....161
12.2. Види уваги.....164
12.3. Особистість і увага.....166
Тести для самоконтролю.....168
Теми для дискусій.....168
Частина 4. ОСОБИСТІСТЬ, її ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І ВІДМІННОСТІ.....169
Розділ 13. СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ.....169
13.1. Психологія немовлят.....169
13.2. Психологія дітей.....172
13.3. Психологія юних.....177
13.4. Психологія людей зрілого віку.....178
Тести для самоконтролю.....179
Теми для дискусій.....180
Розділ 14. ОСОБИСТІСТЬ.....180
14.1. Поняття про особистість.....180
14.2. Теорії особистості.....184
14.3. Спрямованість особистості.....187
14.4. Поняття про групи.....191
14.5. Міжособистісні стосунки.....193
Тести для самоконтролю.....195
Теми для дискусій.....196
Розділ 15. ДІЯЛЬНІСТЬ.....197
15.1. Поняття про діяльність.....197
15.2. Знання, уміння, навички та звички.....199
15.3. Види діяльності.....202
Тести для самоконтролю.....204
Теми для дискусій.....205
Розділ 16. ЕМОЦІЇ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ.....205
16.1. Теорії емоцій.....205
16.2. Емоції тварини та людини.....210
16.3. Вираження емоцій. Роль невербальних емоцій.....211
16.4. Емоції і мозок.....214
16.5. Емоції і стать.....215
16.6. Види почуттів.....216
16.7. Емоційні стани.....217
16.8. Особливості емоцій.....222
Тести для самоконтролю.....224
Теми для дискусій.....225
Розділ 17. ЗДІБНОСТІ.....226
17.1. Поняття про здібності.....226
17.2. Фактори розвитку здібної особистості.....227
17.3. Рівні здібностей.....232
Тести для самоконтролю.....238
Теми для дискусій.....239
Розділ 18. ХАРАКТЕР І ТЕМПЕРАМЕНТ.....240
18.1. Поняття про характер.....240
18.2. Характер і воля. Вольові риси характеру.....242
18.3. Темперамент.....244
18.4. Особливості характеру українця.....247
18.5. Характер і виховання.....248
Тести для самоконтролю.....250
Теми для дискусій.....251
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК.....254
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК.....263
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.....270
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.....274

Одержати книгу
"Дубравська Д.М. Основи психології"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

БУДДИЗМ - (санскрит buddha -просветленный) - одна из мировых религий Возник в VI-V вв. до н. э. в Индии и получил распространение в Центральной, Ю...
ПРИЧИНА - явление, процесс, состояние, предшествующее другому явлению, процессу или состоянию объекта и вызывающее, обусловливающее появление по...
КВАНТОРЫ - операции математической логики, применяемые к логическим выражениям и дающие характеристику области предметов (или области предикатов)...
Пангея - (от греч. pan - все, все + gз, gaia - земля) - в геологической реконструкции немецкого геофизика Альфреда Вегенера, основателя теории дре...
Куй-син - в китайской мифологии мудрый бог первой звезды Большой Медведицы, покровитель экзаменов, один из помощников Вэнчана. Изображался стоящим...
Логика - по [13] наука о законах и операциях правильного мышления. Согласно основному принципу логики, правильность рассуждения определяется тол...
Право - высшая этическая категория нравственности, определённая законодательно в обществе. Очерчивает различные множества решений при действии от...
ЛИКЕЙ - (или ЛИЦЕЙ) - пригород древних Афин с гимназией, посвященной Аполлону ликейскому, где преподавал Аристотель в последние годы своей жизни ...
ИДЕЯ - (от греч. idea) - в собственном смысле слова зрительный образ, наглядный образ; в философии со времени Платона метафизическая сущность в...
НИСИДА - Китаро (19.4.1870, ок. Канадзавы -7.7. 1945, Камакура), япон. философ-идеалист, основатель т. н. киотоской школы. Филос. система Н. была...
РИЗОМА - Франц. RHIZOME. Специфическая форма корневища, не обладающая четко выраженным центральным подземным стеблем. Термин постструктурализма...
ТАХАРА - ритуальное омовение, которое каждый мусульманин должен совершать пять раз в день перед молитвой. Состоит из обмывания водой кистей рук,...
АЛФАВИТ - набор букв или подобных им знаков, используемых в письменности, где каждая буква обозначает одну или несколько фонем. Алфавиты не был...
АРКИТЫ - Древние жрецы, прикрепленные к Ковчегу как Изиды, так и индусского Аргуа; всего их было семеро, как жрецов египетского Тат и любого др...
ВОЛХВЫ - представители жреческого сословия славяно-рус, об-ва, идеологи язычества, носители дохристианских представлений о божественном, природ...