Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 152 с.

Передмова.....3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ.....4
Глава 1. Визначення психологічного консультування 4
1.1. Консультування як професія.....4
Що таке консультування.....5
Хто займається консультуванням.....5
Де застосовується консультування.....6
Контрольні завдання.....7
Список використаної й рекомендованої літератури.....9
1.2. Консультування як психологічна допомога.....9
Історичні корені психологічного консультування.....10
Психологічне консультування.....12
Відмінні риси психологічного консультування і психотерапії.....15
Резюме.....21
Контрольні запитання і завдання.....22
Список використаної й рекомендованої літератури.....23
Глава 2. Напрями психологічного консультування 24
2.1. Психоаналітичний напрям у консультуванні.....24
Психоаналіз як теорія особистості.....24
Структура особистості.....25
Основні техніки у психоаналітичному консультуванні.....27
Інші психоаналітичні теорії.....29
Контрольні запитання і завдання.....31
2.2. Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні.....32
Особистісно-центроване консультування.....32
Гештальтконсультування.....33
Трансактний аналіз у консультуванні.....36
Контрольні запитання і завдання.....38
2.3. Біхевіористичний напряму консультуванні.....38
Теорія оперантного обумовлення та інкубації.....38
Практика поведінкового консультування.....39
Консультування реалізмом.....40
Контрольні запитання і завдання.....41
2.4. Когнітивний напряму психологічному консультуванні.....42
Соціально-когнітивна теорія.....42
Основні положення концепції.....43
Раціонально-емотивне консультування.....43
Техніки та моделі когнітивного консультування.....45
Контрольні запитання і завдання.....48
2.5. Екзистенційний напряму психологічному консультуванні.....48
Структура особистості.....48
Екзистенційна модель механізмів захисту.....49
Логотерапія.....50
Спецтехніки. Парадоксальна інтенція.....50
Контрольні запитання і завдання.....51
Список використаної й рекомендованої літератури.....51
Розділ 2. ПРАКТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ.....54
Глава 3. Психологічне консультування з особистісних проблем 54
Хто звертається по психологічну допомогу.....54
Особливості соціальних функцій консультанта.....56
Особливості здійснення психологічного впливу в процесі психологічного консультування.....59
Контрольні запитання.....61
Глава 4. Психологічне консультування в сфері освіти.....62
Основні запити в сфері психолого-педагогічного консультування.....62
Консультування батьків та педагогів щодо взаємодії з дітьми різного віку.....63
Консультування з розвитку здібностей школярів.....67
Консультування з проблем шкільної адаптації та успішності.....70
Консультування з проблем профілактики дитячої злочинності, наркоманії та алкоголізму.....72
Контрольні завдання.....74
Список використаної й рекомендованої літератури.....74
Глава 5. Етапи психологічного консультування.....76
5.1. Етап перший. Підготовчий.....77
Попереднє знайомство.....77
Збирання відомостей і встановлення контакту.....77
Виявлення очікувань.....78
Укладання контракту.....79
Завдання підготовчого етапу.....81
Контрольні запитання і завдання.....81
Список використаної й рекомендованої літератури.....82
5.2. Етап другий. Діагностичний.....83
Перша фаза: клієнт говорить, консультант слухає.....83
Тестування.....84
Робота зі скаргою.....85
Розпитування клієнта.....89
Друга фаза: консультант і клієнт формулюють запит.....90
Робота з почуттями.....93
Завдання психолога на діагностичному етапі.....96
Контрольні завдання.....97
Список використаної й рекомендованої літератури.....98
5.5. Етап третій. Корекційний.....98
Завдання корекційного етапу.....98
Можливості і технічні прийоми психокорекційного впливу.....100
Визначення реєстру рішень і вибір серед альтернатив.....104
Контрольні завдання.....104
Список використаної й рекомендованої літератури.....105
5.4. Етап четвертий. Заключний.....105
Узагальнення висновків щодо зміни поведінки клієнта.....106
Закріплення мотивації клієнта щодо змін.....106
Обговорення питань, що стосуються подальших відносин клієнта з консультантом.....107
Резюме.....107
Психологічний тренінг поетапного проведення
консультації.....108
Контрольні запитання і завдання.....109
Список використаної й рекомендованої літератури.....110
Глава 6. Консультативна бесіда як основний метод роботи психолога-консультанта.....111
6.1. Умови взаємодії.....111
Організація місця консультативної бесіди.....111
Час бесіди.....112
Одяг та імідж консультанта.....113
Контрольні завдання.....113
Список використаної й рекомендованої літератури.....113
6.2. Встановлення і підтримка контакту.....114
Вітання і знайомство.....114
Позиція і дистанція.....115
Спостережливість і рефлексія психолога.....116
Уважна поведінка консультанта - основа спілкування.....119
Психологічний тренінг уважного поводження.....123
Контрольні завдання.....124
Список використаної й рекомендованої літератури.....124
6.3. Активне слухання.....125
Навички слухання.....126
Навички дослідження.....129
Навички дій.....139
Резюме.....142
Психологічний тренінг активного слухання.....143
Контрольні завдання.....146
Список використаної й рекомендованої літератури.....146

Одержати книгу
"Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Мегамир - (от греч. megas - большой + мир) - то же что макрокосмос, Метагалактика, Вселенная; мир за пределами нашей Солнечной системы, для изучени...
КАМАДЭВА - (Санскр.) В народном представлении бог любви. Вишвадэва в индусском пантеоне. Как Эрос есиода, низведенный экзотерическим законом в Ку...
ОТКРЫТИЕ - обнаружение новых объективных феноменов (предметов, структур, процессов, свойств, отношений, законов, констант). (См. изобретение, инн...
ВИЗИОНЕР - (от лат. visio - видение, явление) - тот, у кого бывают спонтанно возникающие видения - образы и картины, воспринимаемые как объективн...
КУБИЗМ - первое художественное направление, отказавшееся от изображения реального, чувственно воспринимаемого мира. Существует вполне обоснованно...
Заповеди - библейские нормы поведения, например: почитание родителей, запрет убийства, кражи, прелюбодеяния, лжесвидетельства, посягательства на...
РЕГРЕСС - (от лат. regressus - возвращение, движение назад) - движение назад. Развитие человеческого общества носит сложный, противоречивый, зигза...
Рабство - открытая форма эксплуатации человека человеком, основанная на силе. Наиболее широкие размеры и экономическое значение рабство приобрело...
ФОТИЙ - (род. 891, Армения) - визант. теолог, визант. патриарх (857-867 и 877-886). Благодаря своей борьбе против претензии папства на господств...
КОЛЛАЖ - способ организации целого посредством конъюнктивного соединения разнородных частей, статус которого может быть оценен: 1) в модернизме...
Нюйва - в древнекитайской мифологии женское божество - прародительница человечества. Супругом Нюйвы был бог-первопредок Фуси, он же приходился ей...
Смысл - сущностное ядро понятия, отношения, операции, критерия и так далее, включающее в себя обязательную критериальную ориентацию его в прост...
НАУКА - особый вид познавательной деятельности, нацеленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. Соц...
АФРОДИТА - Богиня любви и красоты. Имеет малоазийское происхождение. Существуют две версии происхождения богини: согласно одной (поздней) она...
Знание - самое общее выражение для обозначения теоретической деятельности ума, имеющей притязание на объективную истину (в отличие, например,...