Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Вища шк., 1997. - 271 с.

Вступ.....3
Розділ 1. Організація науково-дослідної роботи студентів і аспірантів.....9
1.1. Завдання наукових досліджень у підготовці економістів і наукових кадрів.....9
1.2. Види і форми науково-дослідної роботи студентів і аспірантів.....10
1.3. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів і аспірантів.....14
Розділ 2. Основи наукознавства.....17
2.1. Поняття, зміст і функції науки.....17
2.2. Наукознавство та його розвиток.....20
2.3. Структура і класифікація науки.....27
2.4. Організація науки і підготовка наукових кадрів.....30
Розділ 3. Методологія наукових досліджень.....34
3.1. Об'єкти наукового дослідження та їх класифікація.....34
3.2. Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження.....38
3.3. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень.....45
3.4. Гіпотези у методологи наукових досліджень.....51
3.5. Докази у наукових дослідженнях.....56
Розділ 4. Наукове дослідження і методика його виконання в економіці.....62
4.1. Процес наукового дослідження та його характеристика.....62
4.2. Дослідна і завершальна стадії науково-дослідного процесу... 68
4.3. Конкретно-наукові (емпіричні) методичні прийоми та їхні процедури у дослідженні економіки.....77
4.4. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки.....86
4.5. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях.....92
4.6. Методика роботи над друкованими літературними джерелами.....96
Розділ 5. Основні напрями наукових досліджень з економіки.....101
5.1. Розвиток економічних наук та їх класифікація.....101
5.2. Основні напрями досліджень з економіки.....110
5.3. Наукова проблема і обґрунтування теми дослідження.....117
Розділ 6. Наукова організація дослідного процесу.....122
6.1. Основи наукової організації дослідного процесу.....122
6.2. Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності.....131
6.3. Організація праці та її планування у наукових дослідженнях.....133
6.4. Раціональний трудовий режим дослідника й організація робочого місця.....138
Розділ 7. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в економіці.....145
.7.1. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень.....145
7.2. Економічна інформація, її класифікація і призначення у науково-дослідному процесі.....150
7.3. Кодування економічної інформації та використання її у науково-дослідному процесі.....159
7.4. Фактографічна інформація та використання її у науково-дослідному процесі.....164
7.5. Носії економічної інформації і використання їх у науково-дослідному процесі.....169
Розділ 8. Автоматизовані системи обробки інформації на ЕОМ та застосування їх у наукових дослідженнях.....178
8.1. Характеристика автоматизованих систем обробки економічної інформації, функціонування та принципи побудови.....178
8.2. Класифікатори техніко-економічної інформації та застосування їх у науково-дослідному процесі.....188
8.3. Проектна документація до створення АСОІ і використання її в науково-дослідному процесі.....194
8.4. Контроль захисту даних АСОІ.....203
8.5. Особливості науково-дослідного процесу в умовах АСОІ.....206
Розділ 9. Бібліотечно-бібліографічні джерел" інформації у наукових дослідженнях.....217
9.1. Бібліотека - інтелектуальний центр наукових досліджень.. 217
9.2. Бібліографічні джерела економічної інформації.....220
9.3. Структура й організація економічної бібліографії.....224
9.4. Інформаційно-пошукові мови бібліографічних фондів.....227
Розділ 10. Систематизація результатів економічного дослідження.....232
10.1. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст.....232
10.2. Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні.....241
10.3. Звіт про науково-дослідну роботу, його зміст і методика складання.....246
Розділ 11. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність.....255
11.1. Впровадження результатів закінчених наукових досліджень.....255
11.2. Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії.....257
11.3. Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень.....262
Додатки.....265

Одержати книгу
"Білуха М. Т. Основи наукових досліджень"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

Движение - способ существования материи. Ф. Энгельс в одном месте определяет движение, как результат взаимодействия материальных систем, в друг...
АВИДЬЯ - (санскр., букв.- отсутствие знания), одно из осн. понятий др.-инд. философии (как в ортодоксальных, так и в неортодоксальных школах), озн...
Формула - (от лат. formula - образ, вид) - 1) комбинация математических знаков, символов, выражающая какое-либо предложение (например, формула для...
ПАНТЕИСТ - Тот, кто отождествляет Бога с Природой, и наоборот. Люди обычно нападают на Пантеизм и считают его заслуживающим порицания. Но как мож...
СУЕВЕРИЕ - приписывание религиозного значения всему, что не имеет такового. Предмет суеверного отношения, в отличие от предмета веры, поддается...
ПРОГРЕСС - особый тип систематических социокультурных изменений, ведущих от традиционной к либеральной цивилизации и составляющих ценностное со...
УЗОРОЧЬЕ - под этим названием понимается богатое, разнообразное убранство фасадов архитектурных сооружений (в первую очередь - храмов) на Руси в...
ГОРДОСТЬ - социальное и моральное чувство, форма проявления самосознания человеческой личности. Как и чувство достоинства, Г. определенным образо...
Доу-му - в древнекитайской мифологии божество, распоряжающееся жизнью и смертью, повелительница Большой Медведицы; распоряжается жизнью и смертью...
АКТУАЛЬНЫЙ - (от франц. actuel действительный) - действенный, современный, имеющий отношение к непосредственным интересам личности, насущный...
Метод - это система приемов и правил, обеспечивающих достижение определенных результатов в познании и на практике. Научный метод должен отвечать...
ЭРОС - (греч. eros - любовь) - 1) мифологическое олицетворение любви и сексуальности, 2) персонифицированное обозначение сексуального инстинкта...
НЕ-Я - совокупность обьектов, отличных от субьекта. В более узком смысле употребляется в философии Фихте, который систематически использует это...
Локус - (от латинского locus), мед. место; в психофизиологии - место расположения того или иного активного центра в коре или подкорковых структу...
НАУКА - особый ответ человека на вызов истории, на усложнение социального мира. Она направлена на получение предметного знания, знания вещей,...