Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 344 с.

1. Комунікативна лінгвістика як наука і навчальна дисципліна
2. Природа, компоненти і форми комунікації
Сутність, категорії комунікативної лінгвістики та її взаємозв'язки з іншими галузями знання.....7
Предмет і завдання комунікативної лінгвістики.....15
Методи комунікативної лінгвістики.....18
2.1. Природа спілкування і комунікації.....26
Спілкування і комунікація. Функції спілкування.....27
Відмінності спілкування людей і тварин.....29
Спілкування як діяльність. Типи спілкування.....31
Основні закони спілкування.....37
Особливості міжособистісного спілкування.....42
Тенденції розвитку сучасного спілкування.....45
Моделі комунікації.....47
2.2. Компоненти комунікації Елементарні компоненти і засоби комунікації.....51
Канали комунікації. Комунікативний шум.....54
Вербальні компоненти спілкування.....57
Невербальні компоненти спілкування.....58
Ситуативний контекст спілкування. Зворотний зв'язок у комунікації.....66
2.3. Форми мовного спілкування Класифікація форм мовного спілкування.....68
Діалог і його організація.....72
Організація полілогу.....82
2.4. Породження і сприйняття мовлення як основа комунікації Породження мовлення як процес 86
Моделі, етапи і рівні породження мовлення.....88
Проблеми, пов'язані з процесом сприйняття мовлення 97
Слухання і його роль у комунікації.....100
2.5. Загальна характеристика складових комунікативного акту Сутність комунікативного акту.....103 Прагматичні аспекти комунікації 105
Компоненти комунікативного акту, пов'язані з учасниками спілкування.....107
Гендерні аспекти спілкування.....112
Комунікативні інтенції. Стратегії мовленнєвого спілкування.....115
Мовна й комунікативна компетенція мовців.....122
Комунікативний кодекс.....126
3. Засоби мовного коду в комунікації
3.1. Складові комунікативного акту, пов'язані з мовним кодом.....136
Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні.....137
Типи дискурсів.....138
Текст як результат і одиниця комунікації. Текст і дискурс.....146
Типологія текстів.....150
Інформація в дискурсах і текстах 154 Експліцитна та імпліцитна інформація в комунікації.....156
Мовленнєвий жанр.....159
Дискурс і мовленнєвий жанр.....168
Мовленнєвий акт
у структурі повідомлення.....169
Перформативи і констативи.....175
Імплікації та імплікатури дискурсу. Непрямий мовленнєвий акт.....178
Імпліцитна інформація в мовленнєвих актах.....181
Зіставлення пресупозицій та інших типів імпліцитної інформації.....184
3.2. Складові комунікації, пов'язані з риторикою мовлення і ситуацією спілкування
Стиль спілкування. Мовна особистість у комунікації.....186
Усне і писемне спілкування. Функціональний стиль мовлення.....191
Комунікативно-риторичні якості мовлення.....195
Етикет мовленнєвого спілкування 198 Регістр як категорія комунікації.....202
Тональність як складова мовленнєвого спілкування.....209
Атмосфера спілкування.....212
3.3. Комунікативні девіації (невдачі)
Сутність і природа комунікативних девіацій.....213
Типологія комунікативних девіацій.....215
4. Міжкультурна комунікація
Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування 251
Аспекти мовного коду в міжкультурній комунікації.....257
Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету. Комунікативні табу.....261
Національно-культурна специфіка максим спілкування.....265
Невербальні особливості міжкультурної комунікації.....267
5. Аналіз комунікативних ситуацій
Комунікативний паспорт учасників спілкування.....271
Комплексний комунікативний аналіз і його складові.....273
Література.....304
Короткий термінологічний словник.....318

Одержати книгу
"Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПСИХИКА - (от греч. psychikos - душевный) - специфический способ функционирования души. Традиционно психическая реальность противопоставляется, с...
Синтез - (от греч. synthesis - соединение, сочетание) - соединение (мысленное или реальное) различных элементов объекта в единое целое (систему);...
ПРОИЗВОЛ - способность выбирать среди многих волевых мотивов (см. Воля); произволом называется также злоупотребление этой способностью; необоснов...
АНТИТЕЗИС - (от греч. antithesis противопоставление) - в логике суждение, противопоставляемое тезису (см. Теза), противоположность, возражение...
АПОКРИФ - (Греч.) Очень ошибочно толкуется, и понимается как сомнительный или поддельный. Это слово означает просто тайный, эзотерический, сокры...
ГРУБОСТЬ - отрицательное моральное качество, характеризующее, пренебрежение культурой поведения, противоположно вежливости Будучи одним из внешни...
ДИАЛОГ - (греч. - беседа, разговор) - философский термин, используемый в современных онтологических теориях коммуникации для обозначения особого...
МЕТОД - (греч. methodos - путь к чему-либо, прослеживание, исследование) - способ достижения цели, совокупность приемов и операций теоретическог...
ЭПОХЕ - познавательная установка на воздержание категорических истинных суждений о предметах объективной действительности, поскольку любые сужд...
МОДУС - (лат. modus - мера, способ) - философский термин, применявшийся в домарксистской философии и обозначавший свойство предмета, присущее ем...
Время - Как основное условие всякого конечного существования (следовательно, и нашего внутреннего и внешнего опыта и нашего дискурсивного мышле...
ТАЛМУД - свод религиозно-правовых и религиозно-этических положений иудаизма, включающий Мишну и Гемару. В узком смысле слова Талмудом называют...
Биом - (от biome - совокупность) - 1) сочетание видов живого и окружающей их среды, составляющее экосистему географической зоны или сектора прир...
ЖЕНЬ - (человечность, гуманность) - в китайской философии означает любовь и жалость к людям, совокупность всех видов правильного отношения чело...
КАРМА - (санскр. - деяние) - в древнеиндийской философии, Индуизме и Буддизме нематериальная закономерность, связывающая духовное и душевное с...